Show simple item record

dc.contributor.advisorOcak, Gürbüz
dc.contributor.authorYıldız, Süreyya Şevki
dc.date.accessioned2015-03-23T07:54:40Z
dc.date.available2015-03-23T07:54:40Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3140
dc.description.abstractBu araştırma, 2005 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının, birleştirilmiş sınıflarda uygulanabilirliğini, öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri, 2008-2009 eğitim öğretim yılında, Afyonkarahisar Merkez ve ilçelerinde görev yapan 58 birleştirilmiş sınıf öğretmenin görüşlerinden elde edilmiştir. Birleştirilmiş sınıflarda Hayat Bilgisi dersini veren öğretmenlerin; program hakkındaki görüşleri, uygulamada ve dersin işlenişi sırasında karşılaştıkları güçlükler ve beklentilerinin neler olduğu, görüşme yöntemi kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Görüşmelerde, uzman görüşleri alınarak, araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış olarak hazırlanan, “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerine uygun şekilde analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin, 2005 Hayat Bilgisi Öğretim Programını niteliksel olarak olumlu buldukları görülmüştür. Ancak, bağımsız sınıflarda uygulanan Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının, şartları çok daha farklı olan birleştirilmiş sınıflarda uygulanmasında; beceri/kazanım, içerik, öğretme-öğrenme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutlarında bir takım eksiklikler ve güçlüklerle karşılaşıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin görüşleri dikkate alınarak, programda yapılabilecek değişikliklere ilişkin uygulamaya dönük önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis is a qualitative thesis studied to evaluate the 2005 Life Sciences Curriculum’s applicability in the United classrooms according to the teacher’s ideas. The result of the study is obtained from the teachers who are teaching at 58 different united classrooms both in city center and in the other towns of the province in 2008-2009 Academic Year. I tried to get some information about the teacher’s ideas on the program. I interviewed with some teachers who are teaching at United classes and asked them some questions such as “What kind of difficulties do you have both in practise and teaching ?” and “ What is your expectations from the program?” A special “teacher’s poll” which is prepared by consulting to a specialist has been used with the interviews. The datum we get from the study is analyzed and evaluated according to qualitative search techniques. As a result of this study teachers who are teaching at the united classrooms consider that 2005 Life Sciences curriculum is quantitatively positive. However, there are some differences when you compare the united classrooms with separate classrooms which have different circumstances . It has been understood that there are some lackings and difficulties such as students’ skill , performance , feeed back , content , teaching and learning period , and evaluation.What is more ,some practical suggestions are given including the ideas of the united classrooms’ teachers about the changes on the programme.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHayat Bilgisien_US
dc.subjectBirleştirilmiş Sınıfen_US
dc.subjectYapılandırmacılıken_US
dc.title2005 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma)en_US
dc.title.alternativeThe Evaluation of 2005 Life Sciences Curriculum’s Applicability in the United Classrooms According to the Teacher’s Ideas (A Qualitative Thesis)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim AnaBilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record