Show simple item record

dc.contributor.advisorOcak, Yücel
dc.contributor.authorKay, Hüseyin Can
dc.date.accessioned2015-04-01T07:18:13Z
dc.date.available2015-04-01T07:18:13Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3557
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 12 haftalık düzenli halk oyunları çalışmalarının, üniversite öğrencilerinin çeşitli fiziksel ve fizyolojik parametrelerine olan etkisinin incelenmesidir. Araştırmamızda, 18-25 yaş arasındaki denekler iki guruba ayrıldı. Birinci gruba zeybek, ikinci gruba horon türü temel halk oyunları teknikleri ve çeşitli halk oyunları öğretim yöntemleri kullanılarak hazırlanan 3 aylık çalışma programı uygulandı. Araştırmaya Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi’nde okuyan, sedanter yaşayan ve halk oyunları eğitimi almak isteyen 30 kız ve 32 erkek toplam 62 öğrenci, denek olarak katıldı. Denekler çalışma öncesi (ön test) ve çalışma sonrası (son test) olmak üzere iki ölçüme tabi tutuldu. Bu ölçümlerde deneklerin; istirahat nabızları, boy ve vücut ağırlıkları, vücut yağ yüzdeleri, sağ ve sol el pençe kuvvetleri, bacak kuvvetleri, esneklik ölçümleri, aerobik ve anaerobik güç değerleri ölçüldü.Denekler halk oyunları türlerine göre birinci grup horon türü ve ikinci grup zeybek türü olarak oluşturuldu. Horon türü oynayan grupta 15 kız, 15 erkek, zeybek grubunda ise 15 kız, 17 erkek yer aldı. Horon türü kız grubun yaş ortalaması 20.13 ± 1.846 yıl, boy ortalaması 166.47 ± 4.422 cm iken erkek deneklerin yaş ortalaması 20.60 ± 1.183 yıl, boy ortalaması 178.27 ± 6.584 cm’dir. Zeybek türü grubun kız yaş ortalaması 21.00 ± 1.254 yıl, boy ortalaması 160.93 ± 5.311cm iken erkek deneklerin yaş ortalamaları 20.88 ± 1.616 yıl, boy ortalamaları ise 176.41 ± 7.366 cm’ dir. Her bir grubun önceki ve sonraki değerlerinin karşılaştırılmasında, eşleştirilmiş t testi (paired t test), grupların birbirleriyle karşılaştırılmasında student t testi kullanılmıştır. Bu çalışmada istatistiksel sonuçların elde edilmesi için SPSS 16.0 paket programı deneme sürümü kullanıldı. İlgilenilen değişkenler arasındaki anlamlılık değerleri p<0,05 olarak belirtildi. Sonuç olarak 3 ay süreyle haftada 3 gün ve günde 1.5 saatlik süreyle yapılan horon ve zeybek türü oyunların üniversite öğrencilerinin üzerinde istirahat nabız değerlerinde düşüş, vücut ağırlığı kaybı, vücut yağ yüzdesi azalımı, vücudun hareketlilik(esneklik) düzeyinde artış, sağ el ve sol el kavrama kuvvetinde artış, bacak kuvvetinde artış, anaerobik ve aerobik güç değerlerinde artış ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu değişiklikler istatistikî olarak 0.05 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effects of 12-week regular folk dance education on different physical and physiological parameters of students. In the study subjects (ages 18-25) were divided into two groups. Three-month education program has been applied using diverse folk dance education methods and basic folk dance techniques of “zeybek” folk dance in the first and “horon” folk dance in the second group. 62 students (30 female, 32 male) of Afyonkarahisar Kocatepe University, with a sedentary lifestyle and willing to take folk dance education participated in the study. Participants were subjected to two measurements, one conducted before (first measurement) and the other after the education (second measurement). In the measurements resting heart-rate, height, weight, body fat percentage, grasping strength of left and right hand, leg strength, flexibility, aerobic and anaerobic power were measured. Subjects were divided into two groups, according to folk dance type - the first group was “horon” type, and the second was “zeybek” type. In the “horon” group there were 15 female and 15 male, and in the “zeybek” group 15 female and 17 male students. Average age of the female subjects in the “horon” group was 20.13±1.846 with the average height of 166.47 ± 4.422, and the average age of the male subjects was 20.60 ± 1.183 with the average height of 178.27 ± 6.584. Average age of the female subjects in “zeybek” group was 21.00 ± 1.254 with the average height of 160.93 ± 5.311, and the average age of the male subjects was 20.88 ± 1.616 with the average height of 176.41 ± 7.366.Pre and post values for each group were compared using the paired t test, and student t test was used when comparing two groups. In order to get statistic results SPSS 16.0 program was used. Meaningfulness values between investigated variables were p<0,05. Results of the study show that the “horon” and “zeybek” type folk dance education university students were participated in and which lasted for 1.5 hours 3 days a week for 3 months, decreased the resting heart rate, caused the loss of body mass and fat percentage, increased flexibility, grasping strength of left and right hand, leg strength, and aerobic and anaerobic power values of the subjects. Statistically, level of meaningfulness of these changes has been 0.05.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalk Bilimen_US
dc.subjectHalk Oyunlarıen_US
dc.subjectDansen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectFiziksel ve Fizyolojik Parametreleren_US
dc.title12 Haftalık Düzenli Halkoyunları Çalışmalarının, Üniversiteli Öğrencilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneği)en_US
dc.title.alternativeA Study of the Effects of 12-Week Regular Folk Dance Educatıon on Some Physıcal and Physıologıcal Parameters of Students (Example From County of Afyonkarahısar)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR116469en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record