Show simple item record

dc.contributor.authorHaşlak, İrfan
dc.date2015-04-13
dc.date.accessioned2015-04-13T09:02:25Z
dc.date.available2015-04-13T09:02:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3781
dc.description.abstractYoksulluğun azaltılması ve sivil özgürlüklerin tam olarak hayata geçirilmesi insanlığın iki önemli amacını oluşturmaktadır. Bu iki amacın gerçekleştirilmesi beraberinde çözülmesi oldukça güç gerilimler yaratmaktadır. Bununla beraber Amerikan siyasal filozof Rawls’un ortaya koyduğu adalet kuramı bu gerilimi azaltmada önemli bir rol oynadı. Bir yandan hakkın iyiye önceliğini vurgulayarak temel hak ve özgürlüklerin önceliğine vurgu yapmış diğer yandan fark ilkesi ile gelirin adil olmayan dağılımına hangi koşulda tahammül edilebileceğini göstererek özgürlükle sosyal adalet arasındaki gerilimi azaltmaya çalışmıştır. Bu çalışma Rawls'un adalet kuramından yola çıkarak 2002 yılından beri iktidarda olan Adalet ve kalkınma Partisi'ııin (AKP) sosyal politika anlayışını irdelemeye çalışmaktadır. Rawls’un adalet kuramının birinci ilkesi olan eşit temel özgürlükler ilkesi ile AKP'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde yaptığı reformlar değerlendirilmeye çalışılırken, diğer yandan fark ilkesi ile yoksulluk ve yoksullara yönelik politikaları anlaşılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractEasing poverty and maximising basic rights and freedoms are the most important two aims of humanity and there has alvvays bcen a conflict to realize those two aims. However. American political philosopher, John Ravvls, in his book "ATheory of Justice", put fonvard a theoretical framework vvhich aims to reconcile those aims. In his theory Rawls put a great emphasis on the priority of hasic righls and libcrties and also providcd a criteria vvhich can bc utilized ın dctermining thc cxtcnl to which incqualitics arc pcrmittcd in a socictv By basing cspccially on thc two principlcs of thc justice thcory of Rawls. the Turkısh contcxt staning from 2(K)2 when Justicc and Development Party came to power has bccn lookcd at. It has bcen argucd that Government*s efforts to widcn civic libcrties to bccome a member of the EU reminds us the tirsi principle of Ra\vls*s theory of justice. and contributed to thc improvement of thc Turkish democracy. Social policy understanding and practices of the Government has bcen evaluated by reference to the difference principle of Rawls\ theory.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTemel Hak ve Özgürlükleren_US
dc.subjectAdaleten_US
dc.subjectSosyal Politikaen_US
dc.subjectRawls.en_US
dc.titleJohn Rawls’un İki Adalet İlkesi Bağlamında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sosyal Politika Anlayışı ve Uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeSocial Policy Understanding and Practices of the Development and Justice Party in the Light of John Rawls's Two Principles of Justiceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSakarya Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record