Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Mehmet Ali
dc.date2015-04-14
dc.date.accessioned2015-04-15T06:19:53Z
dc.date.available2015-04-15T06:19:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3834
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye’nin Tuz Gölü’nden sonra en büyük tuz üretim sahalarından biri olan playa karakterli Acıgöl’de iklim parametreleri ile tuz üretimi arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Acıgöl’de, klimatik parametreler ile tuz üretimi arasında sıkı ilişkilerin olduğu ve tuz üretimi açısından büyük önem taşıdığı görülmüştür. İlk bakışta verimsiz çorak bir arazi görünümünde olan Acıgöl, tuz üretiminin yanı sıra, çevresindeki mera alanlarının varlığına bağlı olarak hayvancılık açısından önemli bir prodüktif alandır. Havzadaki tuz üretimi gelişen teknoloji ve iklimdeki kuraklaşma ile birlikte düzenli olarak artmıştır. Havzada üç tuz üretim tesisi bulunmakta olup, tuz üretimi 2008 yılında 300,000 tonu aşmış durumdadır. Özellikle sodyum sülfat üretiminde havza dünyada 6. sırada yer almaktadır. Acıgöl’de tuz, sodyum sülfat ve diğer türev üretimlerin 2008 yılındaki toplam cirosu 100 milyon TL’yi bulmuştur. Havzada yaşayan nüfusun önemli geçim kaynağını oluşturan tuz üretimi, gerek yöre ekonomisine gerekse ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to state the relations between climatic parameters and salt production in Acigöl, which is one of the biggest salt production areas of Turkey, after The Lake Tuz. It is seen that the relations between climatic parameters and salt production exist and these relations are very important in Acigol. Acigöl, which seems to us an unproductive barren land at first glance, is an important productive area, as well as salt production. Because of developed technology and arid climatic conditions, salt production increased steadily in the basin. Three salt production plants exist in the basin and salt production reached to 300,000 ton/per year . The basin takes place in the sixth sequence in terms of sodium-sulphate production in the world. Total endorsement of salt, sodiumsulphate and the others in Acigol in 2008 reached to 100 million TL. Salt production, which is important for the people in the basin in economic sense, provides important contributions for country’ economy as well as local economy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcıgölen_US
dc.subjectTuzen_US
dc.subjectKlimatik Parametreen_US
dc.subjectÜretim Devresien_US
dc.subjectİklim Periyoduen_US
dc.titleAcıgöl’de (Denizli-Afyonkarahisar) Klimatik Parametreler ile Tuz Üretimi Arasındaki İlişkileren_US
dc.title.alternativeThe Relations Between Climatic Parameters and Salt Production in Acigölen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümüen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record