Show simple item record

dc.contributor.advisorBayşu Sözbilir, Nalan
dc.contributor.authorKaraca, Emine Gülçin
dc.date.accessioned2015-05-05T06:29:24Z
dc.date.available2015-05-05T06:29:24Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3996
dc.descriptionBu Tez Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından 06.VF.02 Proje Numarası İle Desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractÇalışmada, dietilnitrozaminin karaciğer üzerindeki toksik etkilerinin belirlenmesi ve bu toksik etkilere bağlı olarak meydana gelebilecek oksidatif strese karsı -lipoik asidin koruyucu etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal olarak yaklaşık 3 aylık ve 260±10.5 gr olan 49 adet Sprague- Dawley cinsi erkek rat kullanılmıştır. Ratlar; grup1(kontrol), grup 2 (periton içi tek doz 150 mg/kg dietilnitrozamin verilmiş), grup 3 (periton içi tek doz 150 mg/kg dietilnitrozamin ile oral gavajla 14 gün 2 cc/gün zeytinyağı verilmiş), grup 4 (periton içi tek doz 150 mg/kg dietilnitrozamin ile oral gavajla 7 gün 100 mg/kg/gün -lipoik asit 2 cc zeytinyağında çözdürülerek verilmiş), grup 5 (periton içi tek doz 150 mg/kg dietilnitrozamin ile oral gavajla 14 gün 100 mg/kg/gün - lipoik asit 2 cc zeytinyağında çözdürülerek verilmiş), grup 6 (oral gavajla 14 gün 100 mg/kg/gün -lipoik asit 2 cc zeytinyağında çözdürülerek verilmiş) ve grup 7 (oral gavajla 14 gün 2 cc/gün zeytinyağı verilmiş) olmak üzere yedi eşit gruba ayrılmıştır. On beş gün süren uygulamanın sonunda anestezi altında kalplerinden heparinli tüplere kan örnekleri alınmıştır. Alınan kan örneklerinden bir miktarı tam kan olarak ayrılmıştır.Geriye kalan kanlar santrifüj yapılarak serumları elde edilmiştir. Tam kanlarda GSH ve MDA tayinleri, serumlarda AST, ALT, GGT, ALP ve ADA tayinleri yapılmıştır. Dietilnitrozamin verilen gruplarda kontrol grubuna göre GSH düzeylerinde belirgin düşme, MDA, AST, ALT, GGT, ALP ve ADA düzeylerinde belirgin yükselme tespit edilmiştir. Dietilnitrozamin ile beraber -lipoik asit verilen gruplarda GSH düzeylerinde yükselme, MDA, AST, ALT, GGT, ALP ve ADA düzeylerinde düşme tespit edilmiştir. Lipoik asidin hem 7 gün hem de 14 gün verilmesinin koruyucu olduğu, ancak 14 gün kullanımının 7 gün kullanımına göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak dietilnitrozaminin toksik etkilerine bağlı olarak oksidatif stresi arttırabileceği, -lipoik asidin ise meydana gelen bu strese karsı lipid peroksidasyonunu önleyerek, redükte glutatyon gibi antioksidan moleküllerin miktarını arttırarak ve bir serbest radikal temizleyicisi gibi rol oynayarak koruyucu etki yapabileceği kanaatine varılmıştır. Buna dayanarak alkol, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, ağır metal zehirlenmeleri, viral hepatitler ve kanser gibi nedenlerle meydana gelmiş olan karaciğer hasarlarında tedavi amacıyla kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, ilaçların pek çoğu karaciğerden metabolize olduğundan uzun süre ilaç kullanılması gereken kronik hastalıklarda da koruyucu amaçlı olarak verilmesinin uygun olabileceği kanaatine varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study aimed to determine toxic effects of diethylnitrosamine on liver and to investigate the protective effect of -lipoic acid to oxidative stres related with the toxic effects of diethylnitrosamine. As material, nearly 3 month old 260±10.5 gr, 49 Spraque-Dawley kind male rats have been used. The rats were equally divided into seven groups, group 1 (control), group 2 (intraperitoneally one dose of 150 mg/kg diethylnitrosamine has been given), group 3 (intraperitoneally one dose of 150 mg/kg diethylnitrosamine and 2 cc. olive oil with oral gavaj from 14 days has been given), group 4 (intraperitoneally one dose of 150 mg/kg diethylnitrosamine and with oral gavaj 100 mg/kg/day -lipoic acid by solving it in 2 cc. olive oil for 7 days has been given), group 5 (intraperitoneally one dose of 150 mg/kg diethylnitrosamine and with oral gavaj 100 mg/kg/day -lipoic acid by solving it in 2 cc. olive oil for 14 days has been given), group 6 ( with oral gavaj 100 mg/kg/day -lipoic acid by solving it in 2 cc. olive oil for 14 days has been given)and group 7 (with oral gavaj 2 cc. olive oil for 14 days has been given each day). At the end of the 15 days study ınder anesthesia, blood samples were taken from their hearts which anesthesia to the heparin tubes. Some quantity of the blood samples were kept as whole blood. The rest of the blood were centrifugal, and their serums were gained. In the whole blood, GSH and MDA classifications, in the serums AST,ALT, GGT,ALP and ADA classifications have been conducted. Compared to the control group, in the group given diethylnitrosamine a considerable decrease has been identified in the GSH level and the considerable increase in MDA, AST, ALT, GGT, ALP and ADA levels have been identified. It is identified that giving - lipoic acid for both 7 and 14 days are protective, but 14 days of usage is more effective than 7 days of usage. As a result it has been deducted that diethylnitrosamine depending on the toxic effects can enhance the oxidative stres, but - lipoic acid prevents the lipid peroxidation occured against the stress and increases the levels of antioxidan molecules, such as reduced glutathione and it can make a protective effect and playing role like scavenging of free radicals. In terms of this it is thought that it can be used to cure liver injuries because of alcohol, NSAI medicines, heavy metal poisoning, viral hepatitis and cancer. Besides as most of the medicines are metabolised from the liver, it is believed that it can be given as protector to the chronic ilnesses that long-term medicines must be used.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLipoik Asiten_US
dc.subjectAdenozindeaminazen_US
dc.subjectDietilnitrozaminen_US
dc.subjectKaraciğer Fonksiyon Testlerien_US
dc.subjectMalondialdehiten_US
dc.subjectRedükte Glutatyonen_US
dc.titleDietilnitrozamin Verilen Ratlarda Alfa Lipoik Asidin Koruyucu Etkilerinin Araştırılmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimler Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [83]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record