Show simple item record

dc.contributor.advisorTortop, Yunus
dc.contributor.authorOkyar, bahadır
dc.date.accessioned2015-10-28T08:16:35Z
dc.date.available2015-10-28T08:16:35Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citation1- Akyıldız M, Açıkada C. Fitness Related Parameters of Classical Ballet Dancers as Athletes Performing Art: A Brief Review, Hacettepe J. of Sport Sciences, 2011: 22 (1), 33–42 2- Yanık, E. Dans ve İletişim. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.. (2010). 3- Brinson P. Towards a Sociology of Dance with Music, The Fourth National Symposium of the Musicological Society of Australia. Perth, Australia. 1980. 4- Kim, J. The Effects of Creative Dance Instruction on Creative and Critical Thinking of Seventh Grade Female Students in Seoul, Korea, Umi No: 9832748, School of Education New York University, USA. (1998). 5- Hanna, Judith Lynne; Dance, Sex and Gender: Signs of Identity, Dominance, Defiance and Desire, First edition, The University of Chicago Press, Chicago, 1988, 311 pp. 6- Özevin Tokinan, B., Bilen S. Yaratıcı Dans Etkinliklerinin Motivasyon, Özgüven,Öz yeterlik ve Dans Performansı Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011 40: s. 363-374) 7- Ospina, Hernando Calve; Salsa! Havana Atesi, Çev: Bülent Toptas, Birinci basım, Gökkusagı Basın Yayın, istanbul, 1996, 127 S. 8- Koçkar M. Tekin, Çağlar Boyunca Beden Dilinde Sanat ve Kültür İletişimi Dans ve Halk Dansları, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1998. 9- “Metin And, „Oyun ve Büğü’, Türkiye işbankası Kültür Yayınları, istanbul, 1974, s.14”den aktaran, M. Tekin Koçkar, Çağlar Boyunca Beden Dilinde Sanat ve Kültür ĠletiĢimi Dans ve Halk Dansları,Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1998, s.7) 10- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tolga Han dans kursu/ Tolga Han 2000. 11- Özer DS ve Özer MK Çocuklarda Motor Gelişim, Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2001. 12- Zorba E. Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk, Gazi Kitapevi, Ankara 1999 s.46, 13- Hanna, To Dance is Human: A Theory of Nonverbal Communication, First Edition, The University of Chicago Press, Chicago, 1987, 327 pp. 14- Emiroğlu, Kudret ve Aydın Suavi, Antropoloji Sözlüğü, Dans Maddesi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2003. 15- http://www.turkish-media.com/forum/topic/108885-dansin-tarihcesi/11 Mart 2015 16- Samuel Bufford , Susanne Langer’s Two Philosophies of Art, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 31, No. 1 (Autumn, 1972), pp. 9-20 17- Graham McFee, Understanding Dance, London ,Routledge,1992 , s.51 18- http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,79071/dansin-tarihcesi.html 24 Haziran 2015 19- Özevin Banu .Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli/ OYUN, DANS VE MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN MOTİVASYON ÖLÇEĞİ/ 26-28 Nisan 2006, 20- Eliade Mircae, Mitlerin Özellikleri, Simavi yayınları 1993, s135. 21- Lin, C. M. Perception of Dance Instructors Regarding General Dance Education Curricula in Taiwan, Unpublished Dissertation, Umi No:3188198, The University of South Dakota, USA. 2005. 22- Ellfelt,L..& Carnes, E. Dance production handbook or later is too late. 1971. 23- Gökçe Evrim, Profesyonel Dans Egitimi Alan Dansçılarda 20 Haftalık Özel Stretching (Germe) Egzersiz Programının Fleksibilite (Esneklik) Ve Dans Performansı Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi İstanbul, 2006. 24- Kırstein L, Stuart M. Classic Ballet Basic Technique & Terminology. Second Printing, Alfred A. Knopf, New York 2008. 25- T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKALIĞI/ BOLERO Bale Dans ve Müzik Kursu/2000-2003/ Modern Dans / 11 Mart 2015 26- İstanbul Dans Merkezi/ Modern Dans/1998/Emre Camadam/ 11 Mart 2015. 27- http://tr.wikipedia.org/wiki/Samba/Erişim TARİHİ: 11 Mart 2015 28- Laird W. The Laird Technique of Latin Dancing. 6nd ed. 2003. 29- Bişkin Ş Halk Oyunlarının Üniversite Öğrencileri Üzerinde Psiko-Sosyal Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kütahya 2001. 30- Gürbüz A Temel Dans Eğitimi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1990. 31- https://tr.instela.com/paso-doble--837861/ 13 Mart 2015. 32- http://tr.wikipedia.org/wiki/Jive/ 13 Mart 2015 33- http://tr.wikipedia.org/wiki/Tango/ 11 Mart 2015 34- http://www.kurs.com/foxtrot-kursu 01.06.2015 35- http://www.kurs.com/quick-step-dans-kursu 01.05.2007 36- Yıldırım, T. (2008). Tango Ders Notları 37- Waxer, Lise A. The City of Musical Memory: Salsa, Record Grooves, and Popular Culture in Cali, Colombia, Wesleyan, 2002:p.93-94. 38- Acosta L. Perspecitves on ‘Salsa’. Centro Journal. 2004;16:2. 39- Galioğlu, A. İzmir’deki latin dans kursları ve dans pratiğinin içerdiği cinsellik. Unpublished master thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir 2007. 40- Eğlence Hizmetleri., Klasik Danslar., Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2007. 41- Hernandez P. D., A Social History of a Dominican Popular Music. Philadelphia, PA:Temple University Press. 1995. 42- http://tr.wikipedia.org/wiki/Swing/ Erişim tarihi: 13 Mart 2015. 43- http://tr.wikipedia.org/wiki/Rock_and_Roll / Erişim tarhi: 13 MART 2015 44- Yan Y. 10–13 yaş çocuklarda, sosyo-ekonomik yapının fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk düzeyine etkisi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2007 45- Mithat, K. Vücut Kompozisyonu ve Sportif Performans ile ilişkisi 7.2.201116:31.Http://80.251.40.59/Sports.Ankara.Edu.Tr/Koz/EgzFizıı/Vucut.Kompz.Egz.Pdf) 2006 46- Kusgöz, A. Pansiyonlu ve Normal Devlet ilköğretim ile Özel ilköğretim Öğrencilerinin Beslenme, Fiziksel Aktivite Alışkanlıkları ve Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla 2005 47- Muratlı, S., Kalyoncu, O., şahin, G. Antrenman ve Müsabaka, Ladin Matbaası, Antalya 2007. 48- Prof. Kemal Tamer Sporda fiziksel- Fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi- Bağırgan yayınevi- Ankara 2000 syf.32 49- Safinaz A.Yıldız Aerobik ve anaerobik kapasitenin anlamı nedir? Solunum dergisi 05.02.2012 Sf:1 50- Dr.Niyazi Eminov Vücut Kitle İndeksinin (Vki) Tiroidektomi Sonrası Erken Dönem Sonuçlara Etkisi-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı-Uzmanlık Tezi-İstanbul S.25 2013. 51- Tamer K. Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve değerlendirilmesi, Türkerler Kitapevi, Ankara 1995: 138–140. 52- Zorba E, Ziyagil MA. Vücut Kompozisyonu ve Ölçüm Metotları. Erek Ofset, Trabzon.1995: 252–282, 53- Açıkada C, Ergen E, Alpar R, Sarpyener K. Erkek sporcularda vücut kompozisyonu parametrelerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 1991; 2(2):11. 54- Leger LA, Lambert J. A maximal multistage 20 m shuttle run test to predict VO2 max. European Journal of AppliedPhysiology, 1982; 49: 1–5. 55- Tortop Y, Aksu A.İ, Gümüş H, Semazen Eğitimi Çalışmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi1- Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 09 Cilt: 3 s.47-58 56- Türkeri Cenab, Oniki Haftalık Salsa Dans Çalışmalarının Vki ve Statik Dengeye Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015: 44(1), s.01-22. 57- Ocak Y. Tortop Y. Kadınlarda Halk Oyunları Çalışmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi.Spor ve Performans Araştırmaları DergisiSAMSUN 2013: Cilt / Vol : 4 Sayı / No :1 58- Altınöz E. Sekiz Haftalık Step-Aerobik Çalışmasının 12-14 Yaş Arası Kız Öğrencilerde Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Değişkenleri Üzerine Etkisinin Araştırılması- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, VAN. Yüksek Lisans Tezi 2010 59- İmamoğlu, O., Akyol, P., Bayram, L. Sedanter Bayanlarda 3 Aylık Egzersizin Fiziksel Uygunluk, Vücut Kompozisyonu ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002 60- Gupta, A., Fernihough, B., Bailey, G., Bombeck, P., Clarke, A., Hopper, D., (2004).“An evaluation of differences in hipexternal rotation strength and range of motionbetween female dancers and non-dancers”,Br J Sports Med. Dec, 38(6):778-783. 61- Ünveren, A. Düzenli halk oyunları çalışmalarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006: 8(1), 28-35 62- Akdur H, Sözen AB, Yiğit Z, Balota N, Güven Ö. Yürüme ve step-aerobik egzersizlerinin obez kadınların fizik parametreleri üzerine etkisi. İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. Dergisi, 2007; 70(3): 64-69. 63- Amano, M., Kanda, T., UE., and H., Maritani, T. Exercise Training and Autonomic Nervous System Activity in Obese Individuals, Medicine Science In Sports Exercise, 2001: 33(8):1287–1291. 64- Szmedra, L., Lemura, L.M. Shearn, W.M. Exercise Tolerance, Body Composition and Blood Lipids in Obese African–American Woman Following Short–Term Training, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 1998. 38:59 –65. 65- Kurt S, Hazar S, İbis S, Alpay B, Kurt Y. Orta yaş sedanter bayanlarda sekiz haftalık step-aerobik egzersizin bazı fiziksel uygunluk parametrelere etkisi. 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi. Bolu. 2008; 164–167. 66- Karacan, S., Çolakoğğlu, F.F., Erol, E., “Obez orta yaş bayanlar ile menopoz dönemindeki bayanlarda aerobik egzersizin bazı fiziksel uygunluk değerlerine etkisi”, Erciyes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Dergisi (E.Ü.Journal of Health Sciences), 2004 13(1): 35–42). Nindl, B.C., Harman, E.A., Marx, J.O., “Regional body composition changes in women after 6 months of periodized physical training”, Journal of Applied Physiology, 2000. 88(6): 2251–2259.) 67- Kurt S, Hazar S, İbiş S, Albay B, Kurt Y Orta yaş sedanter kadınlarda sekiz haftalık step-aerobik egzersizinin bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010 68- Ünveren A. Türk Halk Oyuncularının Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2005 69- Koenig, M.J., Dave, M.J., Thomas E.D., Jerry, W.C., “The effect of benchstep aerobics on muscular strength, powerand endurance”, The Journal of Strength andConditioning Research, 1999 9(1): 43–46. Yenigün Ö. Çolak T. Özbek, A. Yenigün,N.,Büyükdemirtaş, T., Kurt, Ş., Çolak, E., “Farklımüzik hızlarında yapılan step-aerobik çalışmalarındadiz ekleminin izokinetik performansfarklılıklarının değerlendirilmesi”,Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2007 ISSN:1303-5134. 4:1. 70- Zorba, E., Yıldırım, S., Saygın, Ö., Yaman, R., “Orta yaşlı sedanterbayanlarda step çalışmasının bazı fizyolojik,motorik ve yapısal değerlere etkisi”, 1.Gazi Üni. Beden Eğitimi ve Spor BilimleriKongresi, 2000b: Ankara. 71- Blake, A., Miller, W.C., Brown, D.A., “Adiposity does not hinder the fitnessresponse to exercise training in obese women”, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2000: 40(2): 107-117. 72- Kin A. step ve aerobik dansın üniversiteli bayanların fizyolojik parametrelerine etkisinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi Ankara: ODTÜ / Kin Aİ, Koşar N ve Tuncel F. 8 haftalık step aerobik dansın üniversiteli bayanların fiziksel uygunluğuna etkisinin karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1996 Cilt 7, Sayı 3, s21-31 73- Karacan S. The effect of 3 and 6 month callisthenic exercise ın menopausal women on some physical finess parameters. The 46th ICHPER SD. Anniversary World Congress. 2005 November 9-13) 74- Çolakoğlu FF, Karacan S. Genç bayanlar ile orta yaş bayanlarda aerobik egzersizin bazı fizyolojik parametrelere etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi 2006. Cilt:14 No:1 s277-284 75- Zorba E., Yaman R., Yıldırım S., Saygın Ö., “18-24 yaş grubu sedanter bayan öğrencilerde 8 haftalık step uygulamasının bazı fiziksel uygunluk ve antropometrikdeğerlere etkisi”, 1. Gazi BedenEğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Ankara. 2000 76- Micheli LJ, Gillespie WJ, Walaszek A. Physiologic Profiles of Female Professional Ballerinas. Clin Sports Med, 1984, 3(1): 199-209.). 77- Deborahj, N., Alberte, P., Davidl, G., Timodhyd, W., “Cardiac Frequency And Caloric Cost Of Aerobic Dancing In Young Women”, Joperd, 1988: 229-233. 78- Saçaklı, H., Öztürk, M., Saçaklı, M.; “Aerobik Egzersiz ve Diyetin Obez Bayanlarda Antropometrik Ölçümlere ve Solunum Parametrelerine Etkisi”, Spor Hekimliği Dergisi,1997: 32:43–53 79- Mccord, P., Nichols, J., Patterson, P., “The Effect of Low İmpact DanceTraining on Aerobic Capacity, SubmaximalHeart Rates and Body Composition ofCollege-Aged Females”, J Sport Med PhysFitness, 1989: 29 (2): 184-188. 80- Kaya, İ.,“Zeybek ve Horon Halkoyunları Topluluklarında Oynayan Erkek Halkoyuncuların Vücut Yağ Yüzdeleri ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011: 13(3): 378–382 81- Chmelar RD, Schultz BB, Ruhling FSS, Johnson MB. Physiologic Profil Comparing Levels and Styles of Female Dancers, Phys. Sports Med, 1988, 16(7): 87-96 82- Alan, C., Utter, David, C., Whitcomb, David, C., Nieman, Diane, E., Butterworth, and Scot, S., Vermillion, Effects of Exercise Trainning on Gallbladder Function In An Obese Female Population, Medicine Science In Sports Exercise, 2000: 32(1):41-45 83- Woodby, S.,“Oxygen cost of aerobic dance bench stepping at three heights”, The Journal of Strength and Conditioning Research, 1993: 7(3): 163–167en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4111
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; aktif spor yapmayan genç erkeklerde 12 hafta uygulanan eşli danslardan tango ve salsa çalışma programının,bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırmaya 2014–2015 eğitim-öğretim yılında, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğrenim gören 51 sağlıklı erkek öğrenci gönüllü olarak katıldı. Öğrencilerin ortalama yaşları 20,87±2,07 yıl, boyları 177,47±6,1 m. olarak belirlendi. Bu öğrencilerden rastgele salsa grubu (N=17), tango grubu (N=17) ve kontrolgrubu (N=17)oluşturuldu.Kontrol grubuna herhangibir egzersiz yaptırılmadı ve günlük yaşamlarınadevam etmeleri sağlandı. Deney grubuna ise, 12 hafta, haftada 3 gün, hedef kalp atım sayılarının% 50–70’i şiddetinde ve 60–75 dakika arasında eşli dans çalışmaları yaptırıldı.Antrenman öncesinde 10 dakika ısınma ve antrenman bitiminde 5 dakika soğuma egzersizleri yaptırıldı. Deneklere uygulanan tüm ölçümler ve testler antrenman programı başlamadan iki gün önce (ön test) ve antrenman programı bittikten iki gün sonra (son test) olmak üzere iki kez yapıldı.Araştırma verilerinin analizleri SPSS istatistik paket programında yapıldı. Tüm verilerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları belirlendi. Deneklerin grup içi ön ve son test değerlerinin arasındaki farklılıkların tespitinde, Paired Samples t-testi, gruplar arası değerlendirmede ise varyans analizi (ANOVA) ve tukey çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0,01 olarak belirlendi. Bu çalışmada, salsa ve tango gruplarının ön ve son test sonuçları değerlendirildiğinde, deneklerin vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, vücut yağ oranları, bacak kuvvetleri, esneklik, sağ ve solel kavrama kuvvetleri, anaerobik ve aerobik güç (maxVO2) değerlerinde istatistikî açıdan ileri derecede anlamlıfarklılıklar tespit edildi (p<0,01).Salsa, tango ve sedanter grupları arasındaanova varyans analizine göre; vücut yağ yüzdesi ile aerobik kapasite dışındaki tüm parametrelerde istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit edilemedi. Ancak salsa grubunun verilerinin tango ve sedanter grup verilerine göre daha fazla gelişim gösterdiği belirlendi. Sonuç olarak, 12 haftalık eşli dans egzersizlerin kilo kontrolünü, sırt kuvvetini, el kavrama kuvvetini ve esneklik gelişimini olumlu yönde etkilediği, ayrıca aerobik ve anaerobik verimliliği artırdığı tespit edildi. Bu tür egzersizlerin sadece eğlence amaçlı kullanılmasının yanı sıra, tüm sporcularda psikolojik rahatlama ve sporcular için önemli olan ritim gelişimi açısından da antrenman programları içerisinde yer almasının faydalı olacağı kanısına varıldı.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDansen_US
dc.subjectSalsaen_US
dc.subjectTangoen_US
dc.subjectEgzersizen_US
dc.subjectFiziksel Uygunluken_US
dc.title12 Haftalık Eşli Dans Çalışmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the Effect of 12 Weeks Dancıng Exercises With a Partner on Varıus Physical Suitability Parametersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimliği Bölümü, Anatomi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record