Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzcan, Kerim
dc.contributor.authorKarcı, Aslı
dc.date.accessioned2016-04-20T06:24:35Z
dc.date.available2016-04-20T06:24:35Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4246
dc.description.abstractGünümüzde artık iş dünyasında “yöneticiliğin erkeklere özgü bir meslek olduğu” görüşü değişmektedir ve kadın yöneticilerin işyerlerine farklı bir hava taşıdıkları, gerek yönetim fonksiyonun ele alış şeklinin erkeklere göre farklı ve benzer yönlerin in olduğu, gerekse de yönetim kültürünün meydana gelmesinde, kadın yöneticilerin erkeklerden ayrılan yönleri, etkileri ve benzeri konular bilimsel çalışmalar açısından ele alınmaya başlandığı sıkça görülmektedir. Bu görüşten hareketle kadın ve erkek yöneticilerin yönetsel tutum ve davranışlarında cinsiyet faktörüne ilişkin yapılan araştırma çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma Afyon il merkezi ve ilçelerdeki banka şubelerinde yönetici pozisyonunda bulunan banka çalışanlarını kapsamaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Yönetici pozisyonunda bulunan toplam 164 banka çalışanından 97’si anketi cevaplamıştır ve cevaplayanların tümü değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek için frekans analizi yapılmıştır. Değişkenlerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenilirliği Cronbach alfa katsayıları ile değerlendirilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre anket sorularını test etmek için Bağımsız örneklem(Independent Samples) T- Testi, boyutlar arası ilişkiyi değerlendirebilmek için ise Faktör analizi uygulanmıştır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yönetim, yönetici kavramları, yönetim sistemleri ve etkili yöneticilik davranışları açıklanmıştır. İkinci bölümde kişilik, cinsiyet ve yöneticilikte cinsiyet faktörü ele alınarak kadınların yönetici pozisyonuna yükselmelerinde karşılaştıkları engeller üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise yöneticilik yaklaşımında cinsiyet faktörünü belirlemeye yönelik uygulama yer almaktadır. Elde edilen bulgulara göre yöneticilik yaklaşımı için oluşturulan dört boyuttan liderlik özelliği boyutunda cinsiyet faktörüne ilişkin anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Buna karşın bayan yöneticilerin liderlik özelliği boyutuna ilişkin ifadelere (ankette 1- 12 arası sorular) verdikleri cevapların değeri erkek yöneticilerin verdikleri cevapların değerinden daha yüksektir. Karar verme boyutunda cinsiyet faktörüne ilişkin anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Erkek yöneticilerin karar verme boyutuna ilişkin ifadelere (ankette 13- 18 arası sorular) verdikleri cevapların değeri bayan yöneticilerin verdikleri cevapların değerinden daha fazladır. İletişim kurabilme boyutunda cinsiyet faktörünün etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kontrol mekanizması boyutunda da cinsiyet faktörünün etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar bayan ve erkek yöneticilerin yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi gibi faktörlere bağlı olmaksızın yöneticilik davranış ve tutumlarında cinsiyetlere göre farklılık göstermediği saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn today’s business world, the idea of “ managament is a profession for men” is changing. The various aspects of women executives has been the subject of scientific study. Whether female managers carry a different point of view, a different air to workplaces, or their handling administrative functions is similar to men or different from them, as well as in the occurence the management culture in which aspects women differ from men are the basic topic questions for the scientific studies. Research includes bank employees in manageriel positions in whole branches of bank in Afyonkarahisar city center and district. The survey method is used in the search. From a total of 164 bank workers in managerial positions, 97 answered the questionnaire. All respondents were evaluted. In the analysis of data, descriptive statistical methods (number, percentage, mean, standard deviation) were used. Frequency analysis was performed to determine the demographic characteristics of respondents. The arithmetic mean and standard deviations of the variables were calculated. The reability of scale was assessed by Cronbach's alpha coefficients. (Independent Samples) T-Test was performed to test the survey questions based on the gender variable and factor analysis was applied in order to assess the relationship between dimensions. The thesis consists of three parts. In the first section, management, administrative concepts, management systems and effective managerial behavior is explained. In the second part, by taking personality, gender and sex factor in managament, it is focused on the obstacles faced by women of rising on manaearial position. In the third section is located to applications for determining the gender factor in the managerial approach. According to the findings, from the four dimension that are created for the managerial approach in the lidership property no significant difference was found regarding gender factors. However, the value of answers, which are about lidership, of female managers (survey 1-12 cross-questions) is higher than the male managers’ answers value. No significant differences were found in the size of the decision-making related to gender factors. The value of answers of male managers about the decision making (survey 13-18 cross-questions) is higher than the female managers’ answers value. It is concluded that gender factor in the size of the effect of communication skills has no significant effect. It had no effect on the gender factor in the size of the control mechanism has been identified. These results show that female and male managers without depending on such factors age, marital status, education level were not differ according to sex on behalf of executive behavior and attitudes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYönetimen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectKişiliken_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.titleYöneticilik yaklaşımında cinsiyet faktörü, Afyonkarahisar ili banka yöneticileri üzerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeGender factor in management approach, a research on bank managers in Afyonkarahisaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record