Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkmenoğlu, İsmail
dc.contributor.authorEkici, Fatih
dc.date.accessioned2017-03-07T08:30:24Z
dc.date.available2017-03-07T08:30:24Z
dc.date.issued2017-03-07
dc.date.submitted2017-01-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4401
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı;12 haftalık Voleybol antrenmanların 15-18 yaş grubu öğrencilerin fiziksel ve motorik özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar Fatih Anadolu Lisesinde öğrenim gören 40 öğrenci üzerinde yapıldı. 12 hafta Voleybol antrenmanı yapıldı. Haftada 2 gün (Pazartesi, Cuma) öğrencileri zorlamayacak şekilde antrenman uygulandı. Hedef kalp atım sayıları % 40-50 şiddetinde olup, Antrenman süresi 60-75 dakika arasında yapıldı. Kontrol grubuna hiçbir egzersiz yaptırılmadı ve günlük yaşamları devam etmeleri sağlandı. Araştırmaya katılan sporculara uygulanan tüm ölçümler ve testler 12 haftalık Voleybol antrenman programı başlamadan önce (ön test) ve 12 haftalık voleybol antrenman programı bittikten sonra (son test) olmak üzere iki kez yapıldı. Araştırma verilerinin analizleri SPSS istatistik paket programında yapılıp, tüm verilerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları belirlenerek, ön ve son test değerlerinin arasındaki farklılıkların tespitinde, Paired Samples t-testi kullanıldı. Bu çalışmada Denek grubu ile Kontrol guruplarının ön ve son test sonuçları değerlendirildiğinde, vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, dikey sıçrama, uzun atlama, mekik çekme, şınav çekme, 30 m koşusu ve 400 m koşusu değerlerinde istatistiki açıdan ileri derecede anlamlı farklılıklar tespit edildi(p<0,01). Kontrol grubunun tüm parametrelerinde istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit edilemedi. Sonuç olarak 12 haftalık voleybol antrenmanlarının dikey sıçrama, uzun atlama, mekik çekme, şınav çekme, 30 m koşusu ve 400 m koşusu gelişimini olumlu yönde etkilediği tespit edildi.en_US
dc.description.tableofcontentsKabul Onay Sayfası……………………………………………………………….….ii Teşekkür………………….…………………………………………..…………...…iii İçindekiler…….…………………………………………………………………..…iv Simgeler Ve Kısaltmalar…..……..….………………………………………...…….vii Tablolar……………………………………………………………..……….....…..viii … 1-GİRİŞ………………………………….….……………..……….………...………1 2-GENEL BİLGİLER………………..………...………………………..…....….…2 2-1.Voleybolun Tanımı ve Genel Özellikleri….…………………………...…..….....2 2.2. Voleybolun Tarihi Gelişimi…………………………..………………….………4 2.3. Antrenman Tanımı……………………………..….…...……………………...…5 2.4. Motorik Özellikler………………………..…..…….……...…………….....…....6 2.4.1. Kuvvet...……………………………………………………………….….……6 2.4.2. Kuvvet Türleri…...……………………………………..…..…………………..7 2.4.2.1. Genel Kuvvet….…………………..…….....................................………..….7 2.4.2.2. Özel Kuvvet….……………………….…………………………..….…...….7 2.4.3. Kuvvetin Sınıflandırılması…..……….….…………………………..….……...8 2.4.3.1. Maksimal Kuvvet…..……………………………………..………...……..…9 2.4.3.2. Çabuk Kuvvet…………………………………………………...……….…..9 2.4.3.3. Kuvvette Devamlılık……...…………………………………….….……..….9 2.4.4. Kuvvet Antrenman Metotları………...……………….........................………10 2.4.4.1. Piramidal Metot…............……………..…………………………....…...…11 2.4.4.2. İstasyon Çalışması…….……………...…….…………………………...….11 2.4.4.3. Süre Metodu…..…………………………….………………………..…..…12 2.4.4.4. Tekrar Metodu……………………………..………………………...…..…12 2.4.4.5. Dalgasal Metot……………………………………………...…...………….12 2.4.4.6. Seri Metot………………………………………………...……….…….…..13 2.4.5. Sürat………………………………….............................………………….…13 2.4.5.1. Sürat Çeşitleri…………………………….………………………………....14 2.4.5.1.1. Genel Sürat……………………......................................................…..…..14 2.4.5.1.2. Özel Sürat…………………………..……………………………………..14 2.4.5.2. Süratin Türleri………………………………………………..…………..…15 2.4.5.2.1. Reaksiyon Sürati……………….………………………………….....…...15 2.4.5.2.2. İvmelenme…………….………………………………………....…….….15 2.4.5.2.3. Maksimal Sürat………………………………………..…..……...........…16 2.4.5.2.4. Süratte Devamlılık…………….…………………………………....….....16 2.5. Kas Kasılması……………..…………..………….………………………….…17 2.6. Kasılma Tipleri………………….....….……………….…………………….…17 2.6.1. Tek Kasılmalar…………………….…..........................………………...…....17 2.6.1.1. İzometrik Kasılma…………………………………………….…......…...…18 2.6.2.2 Konsantrik (izotonik) Kasılma………………………………….….…..…...18 2.6.2.3. Eksantrik Kasılma…………………….………………………..…..….…...18 2.6.2.4. İzokinetik Kasılma………………………………………………..………...18 2.6.2. Tetanik ve Oksotonik Kasılmalar…….…………………………...…...……..19 2.6.2.1. Tetanik Kasılma…………………………………………..….....………….19 2.6.2.2. Oksotonik Kasılma………..………………………..……...…….……..…..19 … 3.MATERYAL VE YÖNTEM………………...….…………..…………………...20 4.BULGULAR..……………………………..……………...……………………....22 5.TARTIŞMA SONUÇ…..……………………………………..………………….27 … ÖZET………………...……………………………………………..…………….....33 SUMMARY.………………………………………………………………..…….…35 … 6.KAYNAKLAR.……………………………..………………...……...…………..37 7.ÖZGEÇMİŞ……………………………………………….………...……...…….40en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVoleybolen_US
dc.subjectAntrenmanen_US
dc.subjectFiziksel Özellikleren_US
dc.subjectMotorik Özellikleren_US
dc.subjectFiziksel Uygunluken_US
dc.title12 Haftalık Voleybol Antrenmanlarının 15-18 Yaş Grubu Öğrencilerin Fiziksel ve Motorik Özellikleri Üzerine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effects of 12 Weeks Volleyball Tranings on Physical and Motoric Features Over 15-18 Years Old Studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimleri Bölümü, Anatomiı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record