Now showing items 1-1 of 1

      xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
      Azizoğlu, N. & Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182. Bilgin, İ. & Bahar, M. (2002). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve fen bilgisi dersine karşı tutumları arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 53-67. Buch, K. & Bartley, S. (2002). Learning style and training delivery mode preference. Journal of Workplace Learning, 1, 5-10. Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Campbell, L. J. (1990). Using individual learning style inventories and group teaching methods in a sixth grade classroom. Retrieved from ERIC database. (ED336687). Ching-Chun, S. & Julia, G. (2001). Web-based learning: Relationships among student motivation, attitude, learning styles, and achievement. Journal of Agricultural Education, 42(4), 12-20. Demirkaya, H. (2003). Coğrafya öğretiminde 4MAT öğretim sisteminin lise coğrafya derslerindeki başarı ve tutumlar üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. Doğanay, A. & Karip, E. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Grasha, A. F. (1990). Using traditional versus naturalistic approaches to assessing learning styles in college teaching. Journal on Excellence in College Teaching, 1, 23-38. Grasha, A. F. (1994). A matter of style: The teacher as expert, formal authority, personal model, facilitator, and delegator. College Teaching, 42, 142-149. Güven, B. (2008) İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri, tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. TSA, 12(1), 35-54. Harris, R. N., & Dwyer, W. O., & Leeming, F. C. (2003). Are learning styles relevant in web-based instruction? Journal of Educational Computing Research, 29(1),13-28. Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. Kaya, H. & Boyük, U. (2011). Attitude towards physics lessons and physical experiments of the high school student. European Journal of Physics Education, 2(1), 38-49. Kumar, P., Kumar, A., & Smart, K. (2004). Assessing the impact of instructional methods and information technology on student learning styles. Issues in Informing Science and Information Technology, 1, 533-544. Lang, H. G., Stinson, M. S., Kavanagh, F., Liu, Y., & Basile, M. L. (1999). Learning styles of deaf college students and instructors’ teaching emphases. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 4(1), 16-27. Lynch, T. G., Woelfl, N. N., Steele, D. J. & Hanssen, C. S. (1998). Learning style influences student examination performance. The American Journal of Surgery, 176, 62-66. Matthews, D. B. (1996). An investigation of learning styles and perceived academic achievement for high school students. The Clearing House, 69(2), 249-253. Ming, C. S. (2004). Effects of programmed learning sequences versus traditional instruction on the achievement and attitudes of bermudian seventh graders in social studies and the comparison of two learning-style identification instruments' interpretations (Unpublished Ed.D. thesis). St. John’s University, New York Mutlu, M. (2006). Anadolu lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesindeki öğrencilerin öğrenme stilleri ile biyoloji dersine karşı tutumları arasındaki ilişki. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 148-162. Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 627-638. Okur N., & Kapucu S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji laboratuarına karşı tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özet Bildiri Kitabı, Peker, M. (2003). Öğrenme stilleri ve 4MAT yönteminin öğrencilerin matematik tutum ve başarılarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. She, H. C. (2005). Enhancing eighth grade students’ learning of buoyancy: The ınteraction of teachers’ instructional approach and students’ learning preference styles. International Journal of Science and Mathematics Education, 3, 609-624. Spoon, J. C. & Schell, J. W. (1998). Aligning student learning styles with instructor teaching styles. Journal of Industrial Teacher Education, 35(2), 41-56. Tekaz, S. (2004). Genel lise öğrencilerinin öğrenme stilleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Terrel, S. R. (2002). The effect of learning styles on doctoral course completion in a webbased learning environment. Internet and Higher Education, 5, 345-352. Uzuntiryaki, E., Bilgin, İ., & Geban, Ö. (2003, Ay). The effect of learning styles on high school students’ achievement and attitudes in chemistry. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Philadelphia, PA. Ünal, G. & Ergin, Ö. (2006). Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 36-52. Yalvaç, B. & Sungur, S. (2000). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar derslerine karşı tutumlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 44-56. Yeşilyurt, M., Kurt, T., & Temur, A.(2005). İlköğretim fen laboratuarı için tutum anketi geliştirilmesi ve uygulanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 23-37. [1]