Show simple item record

dc.contributor.authorKARAGÜL, MEHMET
dc.contributor.authorMASCA, MAHMUT
dc.date.accessioned2018-02-20T07:07:02Z
dc.date.available2018-02-20T07:07:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: Aralık 2017, Sayfalar: 83-91. Journal of Economics and Administrative Sciences - Volume: 19, Issue: 2, Year: December 2017, Pages: 83-91.en_US
dc.identifier.urihttp://iibfdergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/12/7.-Ahilik-D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesinin-%C4%B0ktisadi-Hayata-Bak%C4%B1%C5%9F%C4%B1-ve-Kapitalist-Sistemle-Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1-83-91.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4809
dc.description.abstractDünyanın müstesna varlığı olan insanın hayatiyetini güven ve refah içinde devam ettirebilmesi, büyük ölçüde iktisat olarak ifade ettiğimiz, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirdiği üretimdeki başarısı ile tüketim ve paylaşımdaki hakkaniyete dayalı davranışlarına bağlıdır. Bu anlamda halen dünyanın ekseriyetinde alternatifsiz ekonomik bir sistem olarak uygulanmakta olan; hiçbir ahlaki kaygıyı gözetmeden kâr maksimizasyonuyla, sermaye birikimini tek gaye edinen Neo Liberal politikaları içeren kapitalist sistemle, dünyanın geneli için refah ve mutluluğu yakalamanın mümkün olmadığı açıkça görülmektedir. Buna karşılık temel ilkeleri İslami değerler olan Ahilik sisteminde; hem insanlığın genel refahı ve barışı adına, hem de çevreye karşı duyarlılık anlamında çok daha makul ilkelerin benimsendiğini görmek mümkündür. Bu çalışmada dünya barışının temini ve insanlığın genel refahının arttırılması adına her iki sistemin mukayesesi yapılacaktır.en_US
dc.description.abstractThe fact that human beings, the exceptional beings of the world, can maintain their vitality in trust and prosperity is depended on its success in production to meet its own needs, which is largely expressed as economics, and its justicebased behavior in consumption and sharing. In this sense, it is clearly not possible to realize the welfare and happiness of the world with the capitalistic system containing Neo-Liberal politics, which takes the sole purpose of capital accumulation by maximizing profits without any ethical anxiety. However, this capitalistic system is still being implemented as an economic system without an alternative in the majority of the World. On the other hand, in the Akhism whose the basic principles are the Islamic values, it is possible to see that much more reasonable principles are adopted both in the name of general welfare and peace of mankind, and also in the sense of sensitivity to the environment. In this work, both systems will be compared in order to promote the foundation of world peace and the general prosperity of humanity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/jeas.66094en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAhiliken_US
dc.subjectkapitalizmen_US
dc.subjectliberalizmen_US
dc.titleAHİLİK DÜŞÜNCESİNİN İKTİSADİ HAYATA BAKIŞI VE KAPİTALİST SİSTEMLE KARŞILAŞTIRILMASIen_US
dc.title.alternativeTHE OUTLOOK OF AKHISM TO THE ECONOMIC LIFE AND ITS COMPARISON WITH CAPITALIST SYSTEMen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage91en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record