Show simple item record

dc.contributor.authorErol, Fuat
dc.date.accessioned2018-02-20T07:21:15Z
dc.date.available2018-02-20T07:21:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: Aralık 2017, Sayfalar: 143-154. Journal of Economics and Administrative Sciences - Volume: 19, Issue: 2, Year: December 2017, Pages: 143-154.en_US
dc.identifier.urihttp://iibfdergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/12/11.-Bir-Etik-T%C3%BCketim-Arac%C4%B1-Olarak-Adil-Ticaret-143-154.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4813
dc.description.abstractKüreselleşmeyle birlikte ivme kazanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, hayata dair pek çok alana olduğu gibi bireylerin yaşantılarına da sirayet etmekte ve yeni toplumsal yapıların oluşmasında etkin bir rol oynamaktadır. Toplumlara ilişkin bu yapısal dönüşümler, yine toplumun birer parçası olan tüketicileri de etkilemekte; bu durum ise yeni tüketici profillerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Genel olarak bilinç düzeyi yüksek, etik değerlere bağlı, çevresel ve toplumsal meselelere duyarlı bir yapıya sahip olan günümüz tüketicisi bu özellikleriyle; sosyal sorumluluk, etik tüketim, etik ticaret, tüketici vatandaş ve adil ticaret gibi kavramların yaygınlık kazanmasına katkı sağlamakta, toplumun tüm kesimleri için daha adil ve sürdürülebilir bir yaşamın mümkün kılınmasına yardımcı olmaktadır. Nitekim bu çalışmayla da etik tüketim bağlamında adil ticaret uygulamalarının ele alınması ve adil ticaret hareketinin 2011- 2015 yılları arasında dünya genelindeki faaliyetlerinin veriler aracılığıyla incelenerek mevcut durumun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmadan ulaşılan sonuçlar, adil ticaret hareketinin satış hacmi, faaliyet gösterilen ülke sayısı, dağıtılan prim tutarı gibi noktalarda artış trendi izlediğini; buna karşın mevcut durumun sosyal adaletin temini hususunda henüz yeterli seviyeye ulaşamadığını, bu noktada bir takım yeni adımların atılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractTechnological and economic developments that have gained momentum with globalization have spread to individuals' lives as in many other areas of life and have played an active role in the formation of new social structures. These structural transformations of societies have also affected consumers who are the part of society and has led to the emergence of new consumer profiles. Today's consumer has a high level of consciousness and ethical values on the environmental and social issues. With these characteristics, consumers have contributed to the spread of concepts such as social responsibility, ethical consumption, ethical business, consumer-citizen and fair trade, and they have helped to make a fairer and more sustainable life possible for all segments of society. Thus, this study aimed to discuss the fairtrade practices in the context of ethical consumption and to examine the current state of the fair-trade movement through the data of the worldwide activities between 2011 and 2015. The results obtained have revealed that the fairtrade movement is following an upward trend in some points such as sales volume, the number of countries in operation and the amount of premium distributed. Nevertheless, the present situation has not yet reached the adequate level of social justice, and it is still necessary to take some new steps at this pointen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/jeas.66302en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Sorumluluken_US
dc.subjectEtik Tüketiciliken_US
dc.subjectEtik Tüketimen_US
dc.subjectEtik Ticareten_US
dc.subjectAdil Ticareten_US
dc.titleBir etik tüketim aracı olarak adil ticareten_US
dc.title.alternativeFaır trade as an ethıcal consumptıon toolen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.startpage143en_US
dc.identifier.endpage154en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record