Now showing items 1-8 of 8

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Acs, Z. J., Desai, S. ve Hessels, J. (2008). Entrepreneurship, Economic Development And Institutions. Small Business Economics, 31(3), 219-234. AlMaimani, J. ve Johari, F. B. (2015). Enhancing Active Participation of SME’s and Islamic Banks towards Economic Diversification in Oman. Procedia Economics and Finance, 31, 677-688. Almeida, P., ve Kogut, B. (1997). The Exploration Of Technological Diversity And Geographic Localization İn İnnovation: Start-Up Firms İn The Semiconductor İndustry. Small Business Economics, 9(1), 21-31. Audretsch, D. B. (1995). Innovation, Growth And Survival. International Journal of Industrial Organization, 13(4), 441-457. Atsan, N. ve Erdoğan, E. O. (2015). Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama (Crowdfunding). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 297-320. Bechri, M., Najah, T. ve Nugent, J. B. (2001). Tunisia's Lending Program to SME’s: Anatomy Of An Institutional Failure?. Small Business Economics, 17(4), 293-308. Böyükaslan, A. ve Tiryakioğlu, M. (2016). Girişimci Devlet, Yenilikçi Finansman: Türkiye İçin Bir Politika Arayışı. Journal of Business Research Turk, 8(1),592-618. Cosh, A., Cumming D. ve Hughes A. (2009). Outside Entrepreneurial Capital. Economic Journal, 119, 1494- 1533. Çoban, M. ve Saban, M. (2006). Türkiye'de Risk Sermayesi Uygulaması ve Sorunları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (31), 131-140. Çonkar, M. K. (1988). Kalkınma Bankacılığı ve Türkiye’deki Uygulama. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Deloitte. (2014). Türkiye’de Katılım Bankacılığı Büyüme Yolundaki Önemli Adımlar Raporu. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/financial services/kat%C4%B1l%C4%B1m_bankaciligi2014.pdf (E. Tarihi: 15.04.2017) Deloitte. (2017). Annual Turkish M&A Review 2016. https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/mergersand-acquisitions/articles/annual-turkish-ma-2016.html (E. Tarihi: 01.05.2017). Demirli, Y. (2014). Türkiye’de Teknoparklara Yönelik Teşvikler Ve Teknoparkların Bilim Ve Teknoloji Kapasitesinin Gelişimine Katkısı. Maliye Dergisi, 166, 95-115. Ece, N. (2011). Dünya’da ve Türk Bankacılık Sektöründe İslam Bankalarının Gelişimi. Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (25), 1-17. Ergen, M.,Lau, J. ve Bilginoğlu, K. (2013). Dağıtık Girişimci Sermayesi: Kitle fonlaması. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 3. Sanayi Şurası. http://sanayisurasi.gov.tr/3.Sanayi-Surasi-Kitabi.pdf (Erişim tarihi: 01.05.2017). Ertemel, A. V. (2016). Teknoloji Girişimi Süreç Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yalın Girişim Metodolojisinin İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(29), 119-133. Ertuğrul, A. (2011). Yenilikçi Küçük İşletmelerin Finansmanı: Türkiye Uygulaması(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. EY. (2016). Dünya Katılım Bankacılığı Rekabet Raporu 2016. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/%C4%B0slami_Bankac%C4%B1l%C4%B1k_Raporu_TR/$ FILE/EY_IBCR_2016.pdf (E. Tarihi: 01.05.2017). EY.(2016). World Islamic Banking Competitiveness Report 2016. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-world-islamic-banking-competitiveness-report2016/$FILE/ey-world-islamic-banking-competitiveness-report-2016.pdf (Erişim tarihi 01.04.2017). EY.(2017). Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2016 Raporu. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/MA_2016_Raporu/%24FILE/EY_MA_2016.pdf (E. Tarihi: 01.05. 2017). Günay, S. G. ve Başalp, A. (2011). Girişimciler, Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Firmaları Arasında Kurulacak Bir Ağ, Bu Ağın Yapısı ve Önemi. Business & Economics Research Journal, 2(2), 153-164. İpekten, O. B. (2006). Risk Sermayesi Finansman Modeli. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 385-408. İşler, S.T. (2014). Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama-Crowdfunding. Gösterge Dergisi, Sonbahar, 51-65. Kalaycı, İ. (2013). Katılım Bankacılığı: Mali Kesimde Nasıl Bir Seçenek?. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 51-74. Keleş, M. K. (2007). Türkiye’de Teknokentler: Bir Ampirik İnceleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. Kuğu, T. D. (2004). Finansman Yöntemi Olarak Risk Sermayesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 141-152. Özeroğlu, A. İ. (2014). Sukuk ve Türkiye’de Sukukun Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. Tarih Okulu Dergisi, 19, 751-772. Poyraz, E.ve Tepeli, Y. (2016).Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi: Türkiye Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 35-56. PWC. (2017). The Long View How Will The Global Economic Order Change By 2050?. https://www.pwc.com.tr/tr/publications/arastirmalar/assets/world-in-2050/2050-de-dunyaraporu.pdf (E. Tarihi: 01. 05. 2017). Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation To Create Radically Successful Businesses. Crown Business. Sümer, G. ve Onan, F. (2016). Dünyada Faizsiz Bankacılığın Doğuşu, Türkiye’deki Katılım Bankacılığının Gelişme Süreci ve Konvansiyonel Bankacılıktan Farkları. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 296-308. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 2015 – 2018 Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı. http://www.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=493ac1cc-1115-4eba-aa7b771aee977189 (Erişim tarihi: 01.04.2017). The National UAE. (2011). Emirates Islamic Bank Is Set To Offer Financing Direct To Start-Up Businesses https://www.thenational.ae/uae/emirates-islamic-to-offer-start-up-finance-1.392749 (ErişimTarihi: 26.06.2017). Türk Katılım Banları Birliği .(2016). Türk Katılım Banları Birliği Türk Finans Sisteminde Katılım Bankacılığı Raporu. http://www.tkbb.org.tr/tkbb-yayinlari (Erişim tarihi: 15.04.2017). Ueda, M. (2004). Banks Versus Venture Capital: Project Evaluation, Screening, And Expropriation. The Journal of Finance, 59(2), 601-621. Uslu, M. Z. ve Önal. Y.B. (2007). Yatırım Projeleri. Karahan Kitabevi, Adana. Wilson, R. (1999). Challenges and Opportunities for Islamic Banking and Finance in The West: The United Kingdom Experience. Thunderbird International Business Review, 1(4‐5), 421-444. Von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation: The Evolving Phenomenon of User Innovation. Journal für Betriebswirtschaft, 55(1), 63-78. Yılmaz, E. (2014). Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 81-100. Zaim, S. (2000). İktisadi ve Sosyal Kalkınmada Özel Finans Kurumlarının Yeri. Kamu İşverenleri Sendikası Yayını 38, 249-256. egirisim.com home.kpmg.com webrazzi.com workup.ist www2.deloitte.com www.albaraka.com.tr www.ekonomi.gov.tr www.etohum.com www.ey.com www.garanti.com.tr www.isbank.com.t www.invest.gov.tr www. isdb.org www.kosgeb.gov.tr www.kuveytturk.com.tr www.motherboard.vice.com www.sanayi.gov.tr www.startupdergi.com www.startuploans.co.uk www.startupmuslim.com www.startupmuslimfunding.com www.tbb.org.tr www.thenational.ae www.tkbb.org.tr www.tspb.org.tr www.ummahwide.com [1]
   Adıyaman, Ç. (2012). Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Politikaları, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bili Dalı, Doktora Tezi, Niğde Agayeva, A. (2017). Orta Asya’da Su Sorunu: Havzalar ve Barajlar. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 2(1), 35-62. Alaali, F., Roberts, J., Taylor, K.(2015). The Effect of Energy Consumption and Human Capital on Economic Growth: An Exploration of Oil Exporting and Developed Countries. Sheffield Economic Research Papers Series. ISSN-1749-8368. Al-Iriani, M. A. (2006). Energy–GDP Relationship Revisited: An Example From GCC Countries Using Panel Causality. Energy Policy, 34(17), 3342-3350. Asafu-Adjaye, J. (2000). The Relationship Between Energy Consumption, Energy Prices and Economic Growth: Time Series Evidence from Asian Developing Countries. Energy Economics 22(6): 615-625. Baranzini, A., Weber, S., Bareit, M., & Mathys, N. A. (2013). The causal relationship between energy use and economic growth in Switzerland. Energy Economics, 36, 464-470. Baranzini, Andrea ve diğerleri (2013), ‘‘The Causal Relationship Between Energy Use and Economic Growth in Switzerland’’, Energy Economics, 36(1), 464-470. Belke, A., Dobnik, F., & Dreger, C. (2011). Energy consumption and economic growth: New insights into the cointegration relationship. Energy Economics, 33(5), 782-789. Bilginoğlu, M. A., & Dumrul, C. (2012). Türk Ekonomisinin Enerji Bağımlılığı Üzerine Bir Eş-Bütünleşme Analizi. Journal of Yasar University, 7(26). Cheng, B.S., Lai, T.W. (1997). An Investigation of Co-integration and Causality between Energy Consumption and Economic Activity in Taiwan. Energy Economics, 19: 435-444. Ciarreta, A. & Zarraga (2010). “Economic Growth - Electricity Consumption Causality in 12 European Countries: A Dynamic Panel Data Approach.” Energy Policy, 38, 3790–3796 Cutler, M.R. (2001) “Economics and Security in Central Asia”, Harvard Asia Quarterly, Çevrimiçi, http://www.robertcutler.org/download/html/ar01haq.html#title Erişim: 07.02.2018 De Hoyos, R. E., & Sarafidis, V. (2006). Testing for cross-sectional dependence in panel-data models. Stata Journal, 6(4), 482. Dritsaki, C., & Dritsaki, M. (2014). Causal relationship between energy consumption, economic growth and CO2 emissions: A dynamic panel data approach. International Journal of Energy Economics and Policy, 4(2), 125. Dumitrescu, E. I. ve Hurlin, C., (2012),Testing for Granger noncausality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460. Dünya Bankası, (2018). World Bank Indicator, http://www.worldbank.org/ (Erişim Tarihi: 05.01.2018). Ferguson, R. Wilkinson, W. and Hill, R. (2000). “Electricity Use and Economic Development.” Energy Policy, 28(13), 923–934 Ghali, K.H., El-Sakka, M.I.T. (2004) Energy Use and Output Growth in Canada: a Multivariate Co-integration Analysis. Energy Economics, 26: 225–238 Güvenek, B. (2009). Enerji Piyasası Reformları ve Bu Reformların Elektrik Enerjisi Piyasası Üzerine Etkisi: Elektrik Enerjisi Üreten Kuruluşlar Üzerine Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bili Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya Hamzayev, D. (2013). Tacikistan Ekonomisi ve Türkiye İle Olan Ekonomik İlişkilerinin Değerlendirilmesi ve Geleceği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Harunoğulları M. (2016). “Hazar Havzasındaki Jeoekonomik Mücadele ve Devletlerin Bölge Politikaları”. International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 7, Issue: 25, pp. (133-162). Herrerias, M.J., Joyeux, R., Girardin, E. (2013). Short- and Long-Run Causality between Energy Consumption and Economic Growth: Evidence Across Regions in China. Applied Energy, 112: 1483–1492. Huang, B.N., Hwang, M.J., Yang, C.W. (2008). Causal Relationship between Energy Consumption and GDP Growth Revisited: A Dynamic Panel Data Approach. Ecological Economics, 67(1): 41–54. Im, K. S., Pesaran, M. H., ve Shin, Y. (2003). Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. Koç, E., & Kaya, K. (2015). Enerji Kaynakları-Yenilenebilir Enerji Durumu. Engineer & the Machinery Magazine, 56(668). Köstekçi, Y. (2006). Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Elektrik Enerjisi Piyasası. İstanbul: 2. Basım Kraft, J., Kraft, A. (1978). On the Relationship between Energy and GNP. Journal of Energy and Development, 3: 401-403. Kulnazarova, A. (2010). “Orta Asya Geçiş Ekonomilerinde Turizm Sektörünün Mevcut Durumu ve Gelişme Olanakları: Kırgızistan Örneği”. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi Külekçi, Ö. C. (2009). Yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerjinin yeri ve Türkiye açısından önemi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 1(2), 83-91. Lee, C.C. (2006). The Causality Relationship between Energy Consumption and GDP in G-11 Countries Revisited. Energy Policy, 34: 1086–1093. Lee, J. (2013). “The Contribution of Foreign Direct Investment to Clean Energy Use, Carbon Emissions and Economic Growth.” Energy Policy 55, 483-489 Levin, A., Lin, C. F. ve Chu, C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24. Masih, A.M.M., Masih, M. (1996). Energy Consumption, Real Income and Temporal Causality: Results from a Multi - Country Study Based on Co-integration and Error Correction Modelling Techniques. Energy Economics, 18: 165-183. Narayan, P.K., Smyth, R.(2008). Energy Consumption and Real GDP in G7 Countries: New Evidence from Panel Co-integration with Structural Breaks. Energy Economics, 30: 2331–2341. Nazlioglu, S. (2011). World oil and agricultural commodity prices: Evidence from nonlinear causality. Energy policy, 39(5), 2935-2943. Oh, W., Lee, K. (2004). Causal Relationship between Energy Consumption and GDP Revisited: the Case of Korea 1970–1999. Energy Economics, 26: 51–59. Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests With An Application To The PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597-625. Pesaran, M. H. (2015). Testing Weak Cross-Sectional Dependence in Large Panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. Robinson, D., Mollan, R. (1982). “Energy Management in Agriculture.” Royal Dublin Society, Dublin, 11, 143–154 Shahateet, M. I. (2014). Modeling Economic Growth And Energy Consumption in Arab Countries: Cointegration and Causality Analysis. International Journal of Energy Economics and Policy, 4(3), 349- 359. Withey. P. (2014). “Energy Use Income, and Carbon Dioxide Emissions: Direct and Multi- Horizon Causality in Canada.” International Journal of Energy Economics and Policy, 4(2), 178-188 Wolde-Rufael, Y. (2006). “Electricity Consumption and Economic Growth: A Time Series Experience for 17 African Countries.” Energy Policy, 34, 1106–1114 Xuetang, G, (2006), “The Energy Security in Central Eurasia: the Geopolitical Implications to China’s Energy Strategy”, China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 4, No. 4 (2006) p. 117-137 Yıldırım, E., Sukruoglu, D., & Aslan, A. (2014). Energy consumption and economic growth in the next 11 countries: The bootstrapped autoregressive metric causality approach. Energy Economics, 44, 14-21. Yuan, J. H., Kang, J. G., Zhao, C. H., & Hu, Z. G. (2008). Energy consumption and economic growth: evidence from China at both aggregated and disaggregated levels. Energy Economics, 30(6), 3077-3094. Yüksel, F. A., 2009, Kazakistan’ın Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sorunları. İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Avrasya Konferansları. 17 Aralık 2009, Beyazıt, İstanbul. http://www.tasam.org/Files/Icerik/File/kazakistanin_yeralti_kaynaklari_ve_cevre_sorunlari_405c642def00-4eb4-bb4c-a5f87e56db17.pdf Erişim: 19.01.2018 Zoidov, ve Zoidov Z. (2013). Ретроспективный Анализ и Прогнозирование Циклических Колебании Макроэкономической Динамики Республики Таджикистан на Основе Эконометрических Методов, http://www.iprras.ru/articles/zoidov12-1-int.pdf. Erişim tarihi: 17.01.2018 [1]
   Akbaba, S. (2006), “Eğitimde Motivasyon”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s. 343. Akhlaq, A., ve Ahmed, E. (2013), “The Effect of Motivation on Trust in The Acceptance of Internet Banking in A Low Income Country”, International Journal of Bank Marketing, 31(2), 115-125. Aktaş, B. G. (2009), “Exploring Workplace Mobbing and Its Relationship With The Concepts of Organizational Climate and Organizational Trust”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Universıty Graduate Institute of Social Sciences, İstanbul. Akyel, Y. (2014), “Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven İlişkisi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara. Aydın, B. (2007), “Fen Bilgisi Dersinde İçsel ve Dışsal Motivasyonun Önemi”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Balantekin, Y. (2014), “ARCS Modeline Modeline Göre Tasarlanan Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi”, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, Bursa. Baş, S. (2011), “Workplace Mobbing and Its Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Trust: A Study On Turkish Academicians”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe University Graduate Institute of Social Sciences, İstanbul. Büte, M. (2011), “Etik İklim, Örgütsel Güven Ve Bireysel Performans Arasındaki İlişki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1. Cho, Y. J., ve Perry J. L. (2012), “Intrinsic Motivation and Employee Attitudes: Role of Managerial Trustworthiness, Goal Directedness, and Extrinsic Reward Expectancy”, Review of Public Personnel Administration, 32(4) 382 –406. Çelik, F. (2015), “Örgütsel Güvenin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Resmi-Özel Öğretim Kurumlarında Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı İstanbul. Dalay, G. (2007), “The Relationship Between The Variables of Organizational Trust, Job Engagement, Organizational Commitment and Job Involvement”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı, İstanbul. Dede, Y., ve Argün, Z. (2004), “Öğrencilerin Matematiğe Yönelik İçsel ve Dışsal Motivasyonlarının Belirlenmesi / Identification of Students’ Intrinsic and Extrinsic Motivation Tovvards Mathematics”, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim ve Bilim, Cilt 29, Sayı 134 (49-54). Demircan, N., ve Ceylan, A. (2003), “Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları”, Celal Bayar Üniversitesi. İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi, Cilt:10 Sayı: 2. Demirdağ, Ş. A. (2015), “Örgütsel Güven Ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara. Dündar, S., Özutku, H., ve Taşpınar, F. (2007), “İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s.105-119. Erdem, A.R. (1998), “Süreç Kuramlarının Eğitim Yönetimine Katkıları, Process Theories and Their Contributions to Educational Administration”, PAÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:4, ss.55. Ersarı, G., ve Naktiyok, A. (2012), “İş Görenin İçsel ve Dışsal Motivasyonunda Stresle Mücadele Tekniklerinin Rolü”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 81-101, s.83. Eroğlu, F. (2011), Davranış Bilimleri, 11. Baskı, İstanbul: Beta, s.427. Güllü, M., ve Arslan, C. (2009), “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: s.354. Gün, İ. (2016), “Hastanelerde Örgüt İklimi Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Yönetimi Programı, İstanbul. Günüşen, Z. E. (2016), “Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Yüksek Lisans Programı, İstanbul. Hubbell, A., ve Chory, R. (2005), “Motivating Factors: Perceptions Of Justice and Their Relationship With Managerial and Organizational Trust”, Communication Studies, C:56, No:1, ss. 47-70. Ilgar, Ş. (2004), “Motivasyon Aktiviteleri Ve Öğretmen”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, s.213. Kayısı, K. (2016), “Çalışanların Örgütsel Güven Düzeyleri İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Anabilim Dalı, İstanbul. Khadyr, A. (2016), “Extrınsıc Motıvatıon Orıentatıon Аs A Predıctor Of Impressıon Management Among Academıcs In Istanbul”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı Örgütsel Davranış Bilim Dalı, İstanbul. Kılıç, E. (2015), “Otantik Liderlik Ve Örgütsel Güven – Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzincan. Köroğlu, Ö. (2011), “İş Doyumu Ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir. Kula, S., ve Çakar, B. (2015), “Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 12. Okur, F. (2016), “Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Ve Örgütsel Değişim Bilim Dalı, İstanbul. Önen, L., ve Tüzün, M. B. (2005), Motivasyon, Epsilon Yayınevi, s.22. Özdaşlı, K., ve Akman, H. (2012), “İçsel Ve Dışsal Motivasyonda Cinsiyet Ve Örgütsel Statü Farklılaşması: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.4, S.7. s.73-81. Özmen, S. Y. (2012), “Analysıs Of Organızatıonal Trust Dımensıons”, Yüksek Lisans, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Yüksek Lisans Programı, İzmir. Öztekin, H. (2016), Motivasyon Konsantrasyon, yayınevi: noktaekitap. Robbins, P., ve Judge, T. (2015), Örgütsel Davranış, (İ. Erdem, Çev.) Nobel Yayınevi 14.Basım, s.204. Ryan, M., ve Deci, L. (2000), “Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, University of Rochester”, Contemporary Educational Psychology 25, s.54–67. Timuroğlu, M. K., ve Balkaya, E. (2016), “Örgütsel İletişim Ve Motivasyon İlişkisi: Bir Uygulama”, U.U. International Journal of Social Inquiry / U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, s. 89-113. Tuysuz, M. (2015), “Effects Of Percıeved Organızatıonal Trust On Employee Motıvatıon: An Applıcatıon On Retaıl Store Employees”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Organizasyon Davranışı, İstanbul. Türk Dil Kurumu, (2013), Motivasyon. Ulukuş, K. S. (2016), “Motivasyon Teorileri ve Lider Yöneticilik Unsurlarının Bireylerin Motivasyonuna Etkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 25, s.250. Yeşil, A. (2016), “Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme: A Theoretical Research on Leadership and Motivation Theories”, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2 Sayı 13, s.166. Yıldırım, N. (2011), “Okul Müdürlerinin Motivasyonları Üzerine Nitel Bir İnceleme”, AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), s.73. [1]
   Al-Jafari, M. K. (2013), “The Random Walk Behavior and Weak-Form Efficiency of the Istanbul Stock Market 1997-2011: Empirical Evidence”, International Journal of Management, 30 (3), 169-185. Al-Jafari, M. K. ve Altaee, H. H. A. (2011). “Testing the Random Walk Behavior and Efficiency of the Egyptian Equity Market”, Journal of Money, Investment and Banking, 22, 132-146. Altınöz, U. (2016), “Borsa İstanbul’da Zayıf Formda Etkin Piyasa Hipotezinin Testi: Bankacılık Sektörü Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43), 1619-1625. Ardiansyah, M. ve Qoyum, A. (2011), “Testing the Semi-Strong Form Efficiency of Islamic Capital Market with Response to Information Content of Divident Announcement-A Study in Jakarta”, International Conference on Management (ICM 2011) Proceeding. Balaban, E. (1995), “Informational Efficiency of the Istanbul Securities Exchange and Some Rationale For Public Regulation, The Central Bank of Republic of Turkey, Research Department”, Discussion Paper No: 9502. Brealey, R. A., Myers, S. C. ve Marcus, A. J. (2007), Fundamentals of Corporate Finance, (Ü. Bozkurt, T. Arıkan ve H. Doğukanlı, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık. Buguk, C. ve Brorsen, B. W. (2003), “Testing Weak-Form Market Efficiency: Evidence from the Istanbul Stock Exchange”, International Review of Financial Analysis, 12 (5), 579-590. Carrion-i-Sylvestre J. L., Kim D ve Perron P. (2009), “GLS-Based Unit Root Tests with Multiple Structural Breaks Under Both the Null and the Alternative Hypotheses”. Econometric Theory, 25, 1754-1792. Çevik, E. İ. (2012), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Etkin Piyasa Hipotezinin Uzun Hafıza Modelleri İle Analizi: Sektörel Bazda Bir İnceleme”, Journal of Yaşar University, 26 (7), 4437-4454. Çevik, E. İ. ve Erdoğan, S. (2009), “Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Piyasasının Etkinliği: Yapısal Kırılma ve Güçlü Hafıza”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 26-40. Çevik, F. ve Yalçın, Y. (2003), “İMKB İçin Zayıf Etkinlik Sınaması: Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı”, G.Ü. İİBF Dergisi, 1, 21-36. Çil Yavuz, N. (2015), Finansal Ekonometri, İstanbul: Der Yayınları. Degutis, A. ve Novickyte, L. (2014), “The Efficient Market Hypothesis: A Critical Review of Literature and Methodology”, Ekonomika, 93 (2), 7-23. Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with A Unit Root”, Econometrica, 49 (4), 1057-1072. Dikmen, N. (2012), Ekonometri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Bursa: Dora Basım-Yayın. Duman Atan, S., Özdemir, Z. A. ve Atan , M. (2009), “Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda Etkinlik: İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (2), 33-48. Eken, H. ve Adalı, S. (2008), “Piyasa Etkinliği ve İMKB: Zayıf Formda Etkinliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz”, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) Dergisi, 37, 1-16. Ergül, N. (2010), “Türk & Amerikan Enerji Piyasaları’nda Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesi”, Maliye Finans Yazıları, 86, 101-120. Fama, E. (1965), “Random Walks in Stock Market Prices”, Financial Analysts Journal, 21 (5), 55-59. Fama, E. (1970), “Efficient Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, Journal of Finance, 25, 1181- 1185. Fama, E. (1991), “Efficient Capital Markets II”, Journal of Finance, 46, 1575-1617. Gürsoy, C. T. (2014), Finansal Yönetim İlkeleri, İstanbul: Beta Yayıncılık. Hassan, M. K. (2001), “Risk, Return and Volatility of Faith-based Investing: The Case of the Dow Jones Islamic Index”, the Fifth Harvard University Forum on Islamic Finance, October 6-7, 43-67. Jawadi, F., Jawadi, N. ve Cheffou, A. I. (2015), “Are Islamic Stock Markets Efficient: A Time-Series Analysis”, Applied Economics, 47 (16), 1686-1697. Kabbani, A. L. (2016), “Efficiency of Bursa Malaysia: Analysing Islamic Indices and Their Counterparties”, https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/21720/1/FEG_MFA_Abdul%20Latif%20Kabbani_May20 16.pdf, (29.01.2018). Kapetanios, G., Shin, Y. ve Snell, A. (2003), “Testing for a Unit Root in the Nonlinear STAR Framework”, Journal of Econometrics, 112, 359-79. Karan, M. B. (2013), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi. Kendall, M. G. (1953), “The Analysis of Economic Time-Series, Part I: Prices”, Journal of Royal Statistical Society, 116 (1), 11-34. Khamlichi, A., Sarkar, K., Arouri, M. ve Teulon, F. (2014), “Are Islamic Equity Indices More Efficient Than Their Conventional Counterparts? Evidence From Major Global Index Families”, The Journal of Applied Business Research, 30 (4), 1137-1150. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992), “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of A Unit Root”, Journal of Econometrics, 54, 159-178. Lee, J. ve Strazicich, M. C. (2003), “Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test with Two Structural Breaks”, The Review of Economics and Statistics, 85 (4), 1082-1089. Lo, A. ve A.C. MacKinlay (1988), “Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from A Simple Specification Test”, Review of Financial Studies, 1, 41-66. Lumsdaine, R. L. ve Papell, D. P. (1997), “Multiple Trend Breaks and the Unit-Root Hypothesis”, The Review of Economics and Statistics, 79 (2), 212-218. Narayan, P. K. ve Smyth, R. (2004), “Is South Korea Stock Market Efficient?”, Applied Economics Letters, 11, 707-710. Özdemir, Z. A. (2008), “Efficient Market Hypothesis: Evidence from A Small Open Economy”, Applied Economics, 40, 633-641. Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988), “Testing for Unit Roots in Time Series Regression”, Biometrica, 75, 335-346. Saraç, M. (2017), Finans Teorisini Yeniden Düşünmek, İstanbul: İktisat Yayınları. Şensoy, A., Aras, G. ve Hacıhasanoğlu, E. (2015), “Predictability Dynamics of Islamic and Conventional Equity Markets”, North American Journal of Economics and Finance, 31, 222-248. Taner, T. ve Kayalıdere, K. (2002), “1995-2000 Döneminde İMKB’de Anomali Araştırması”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 1-24. Tarı, R. (2014), Ekonometri, Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Taş, O. ve Dursunoğlu, S. (2005), “Testing Random Walk Hypothesis for Istanbul Stock Exchange”, International Trade and Finance Association 15th International Conference, Paper 38. Turhan, M. İ. (2012), Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, (Ed.) V. Akgiray ve F. Temizel, Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2511, AÖF Yayını No: 1482. Worthington, A. C. ve Higgs, H. (2006), “Evaluating Financial Development in Emerging Capital Markets with Efficiency Benchmarks”, Journal of Economic Development, 31 (1), 1-27. Yartey, C. A. ve Adjasi, C. K.(2007), “Stock Market Development in Sab-Saharan Africa: Critical Issues and Challenges”, IMF Working Paper, WP/07/209. Yılancı, V. (2013), “1-5 Haziran 2013 Tarihinde Sakarya Üniversitesi’nde Dr. Veli Yılancı Tarafından Verilen Finansal Ekonometri Eğitimi”. Yücel, Ö. (2016), “Finansal Piyasa Etkinliği: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama”, International Review of Economics and Management, 4 (3), 107-123. Zeren, F., Kara, H., ve Arı, A. (2013), “Piyasa Etkinliği Hipotezi: İMKB İçin Ampirik Bir Analiz”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 141-148. Zivot, E. ve Andrews, K. (1992), “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10 (10), 251-270. www.katilimendeksi.org [1]
   Alfaro, J., Ortiz, A. ve Poler, R. (2007), “Performance Measurement System for Business Processes”, Production Planning Control, 18(8), 641-654. Başdeğirmen, A. ve Tunca, M. Z. (2017), “Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz İle Değerlendirilmesi”, SDÜ, İİBF Dergisi, 22(2), 327-340. Çakir, S. ve Perçin, S. (2013), “Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü”, Ege Akademik Bakış, 13(4), 449-459. Cheng, S., Chan, C. W. ve Huang G. H. (2002), “Using Multiple Criteria Decision Analysis for Supporting Decisions of Solid Waste Management”, Journal of Environment Science Health, Part A, 37(6), 975-990. Fortune (2017), http://www.fortuneturkey.com/fortune500, (17.10.2017). Jharkharia, S. ve Shankar, R. (2007), “Selection of logistics service provider: An analytic network Process (ANP) approach”, International Journal of Management Science, 35, 274 – 289. Kaklauskas, A., Zavadskas, E. K. ve Raslanas, S. (2005), “Multivariant design and multiple criteria analysis of building refurbishments”, Energy and Buildings, 37(4), 361-372. Keršulienė, V. ve Turskis, Z. (2011), “Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection”, Technological and Economic Development of Economy, 17(4), 645-666. Keršulienė, V., Zavadskas, E. K. ve Turskis, Z. (2010), “Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA)”, Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-258. Lambert, D. M., Stock, J. R. ve Ellram, L. M. (1998), Fundamentals Of Logistics Management, USA: Irwin -Mc Graw Hill. Meade, L. ve Sarkis, J. (2002), “A conceptual model for selecting and evaluating third-party reverse logistics providers”, Supply Chain Management: An International Journal, 7(5), 283-295. Min, H. ve Joo, S. J. (2006), “Benchmarking the operational efficiency of third party logistics using data envelopment Analysis”, Supply Chain Management, 11(3), 259–265. Özbek, A. (2017), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel İle Problem Çözümü. 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Özbek, A. ve Eren, T. (2012), “Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firmanın Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi”, International Journal of Engineering Research and Development, 4(2), 46-54. Özbek, A. ve Eren, T. (2013a), “Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri İle Hizmet Sağlayıcı Seçimi”, Akademik Bakış Dergisi, 36, 1-22. Özbek, A. ve Eren, T. (2013b), “Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firma Seçimi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 95-113. Peters, M. L. ve Zelewski, S. (2007), “TOPSIS als Technik zur Effiziensanalyse”, Zeitschrift für Ausbildung und Hochschulkontakt, 1-9. Qureshi, M. N., Kumar, D. ve Kumar, P. (2007), “Performance Evaluation of 3PL Services Provider Using AHP and TOPSIS: A Case Study”, The Icfai Journal of Supply Chain Management, 4 (3), 20-38 Ruzgys, A., Volvačiovas, R., Ignatavičius, Č. ve Turskis, Z. (2014), “Integrated evaluation of external wall insulation in residential buildings using SWARA-TODIM MCDM method”, Journal of Civil Engineering and Management, 20(1), 103-110. Stanujkic, D., Karabašević, D. ve Zavadskas, E. K. (2015), “A framework for the selection of a packaging design based on the SWARA method”, Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics, 26(2), 181-187. Sun, C., Pan, Y. ve Bi, R. (2010), “Study on third-party logistics service provider selection evaluation indices system based on analytic network process with BOCR”, Logistics Systems and Intelligent Management, International Conference on, 1013–1017. TDK (2017), Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr, (30.09.2017). Triantaphyllou, E. (2000), Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Üstünışık, N. Z. (2007), “Türkiye'deki iller ve Bölgeler Bazında Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması: Gri ilişkisel Analiz Yöntemi ve Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Vijayvargiya, A. ve Dey, A. K. (2010), “An analytical approach for selection of a logistics provider”, Management Decision, 48(3), 403 – 418. Wang, Y. M. ve Elhag T. M. S. (2005), “Fuzzy TOPSIS Method Based on Alpha Level Sets with An Application to Bridge Risk Assessment”, Expert Systems with Applications, 31(2), 309-319. Wu, H. H. (2002), “A Comparative Study Of Using Grey Relational Analysis in Multiple Attribute Decision Making Problems”, QualityEngineering, 15(2), 209-217. Yıldırım, B. F., Önder, E. (2014), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, 1. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık. Zavadskas, E.K., Kaklauskas, A., Banaitis, A. ve Kvederyte, N. (2004), “Housing credit access model: The case for Lithuania”, European Journal of Operational Research, 155 (2), 335-352 Zolfani, S. H., Zavadskas, E. K. ve Turskis, Z. (2013), “Design of products with both International and Local perspectives based on Yin-Yang balance theory and SWARA method”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 26(2), 153-166. [1]
   Altıntaş, H., & Ayrıçay, Y. (2010), Türkiye’de Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1987–2007. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 71-98. Aslan, Ö., & Küçükaksoy, İ. (2006), Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Ve İstatistik Dergisi(4), 12-28. Ayadi, R., Arbak, E., Naceur, S. B., & Groen, W. P. (2013), Financial Development, Bank Efficiency and Economic Growth Across The Mediterranean. Brussels: MEDPRO Technical Report. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (2016), 2. http://www.bddk.org.tr. adresinden alındı Brooks, C. (2008), Introductory Econometrics for Finance. New York: Cambridge University Press. Calderon, C., & Liu, L. (2003), The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth. Journal of Development Economics(72), 321-334. Caporale, G. M., Rault, C., Sova, R., & Sova, A. (2014), Financial Development and Economic Growth: Evidence From Ten New EU Members. IZA Discussion Paper Series(8397). Ceylan, S., & Durkaya, M. (2010), Türkiye’de Kredi Kullanımı - Ekonomik Büyüme İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2), 21-35. Demetriades, P. O., & Hussein, K. A. (1996), Does Financial Development Cause Economic Growth? Time Series Evidence From 16 Countries. Journal of Development Economics (51), 387-411. Demir, Y., Öztürk, E., & Albeni, M. (2007), Türkiye’de Finansal Piyasalar İle Ekonomik Büyüme İlişkisi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(24), 438-454. Göçer, İ., Mercan, M., & Bölükbaş, M. (2015), Bankacılık Sektörü Kredilerinin İstihdam Ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Ekonomisi İçin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eş Bütünleşme Analizi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 65-84. Gujurati, D. (2011), Econometrics by Example. London: Palgrave Macmillan. Hassan, M. K., & B Sanchez, J. S. (2011b), Financial Development and Economic Growth in The Organization of Islamic Conference Countries. Islamic Economics Journal, 24(1), 145-172. Hassan, M. K., Sanchez, B., & Yu, J. S. (2011), Financial Development and Economic Growth: Recent Evidence From Panel Data. The Quarterly Review of Economics and Finance(51), 88-104. International Monetary Fund. (2016), 2. www.imf.org/en/data. Jalil, A., & Ma, Y. (2008), Financial Development and Economic Growth: Time Series Evidence From Pakistan and China. Journal of Economic Cooperation, 29(2), 29-68. Kandır, S. Y., İskenderoğlu, Ö., & Önal, Y. B. (2007), Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 311-326. Khan, M. S., & Senhadji, A. S. (2000), Financial Development and Economic Growth: An Overview. IMF Working Paper. Levine, R., & Zervos, S. (1998), Stock Markets, Banks and Economic Growth. The American Economic Review, 88(3), 537-558. Rambaldi, A., & Doran, H. (1999), Testing for Granger Non-Causality in Cointegrated. Working Papers in Econometrics and Applied Statistics. University of New England. Shirazi, N. S., & Abdulmanap, T. A. (2005), Export-Led Growth Hypothesis: Further Econometric Evidence From South Asia. The Developing Economies, 43(4), 472-488. Tandoğan, D., & Özyurt, H. (1981-2009), Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Testleri. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(2), 49-80. Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995), Statistical Inference in Vector Autoregressions With Possibly Integrated Process. Journal of Econometrics(66), 225-250. Tuna, K., & Bektaş, H. (2013), Kredi Hacminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolünün İncelenmesi: Türkiye Örneği. Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 139-150. Türkiye İstatistik Kurumu. (2016), 2. www.tuik.gov.tr. Ünsal, E. (2009), Makro İktisat. Ankara: İmaj Yayıncılık. Vurur, N. S., & Özen, E. (2013), Türkiye’de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 117-131. Yılmaz, C. (2014), Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi. Kültür Üniversitesi 2. Üretim Ekonomisi Kongresi (UEK2014), 1-8. Zhang, J., Wang, L., & Wang, S. (2012), Financial Development and Economic Growth: Recent Evidence From China. Journal of Comperative Economics(40), 393-412. [1]
   Atay, B. (2010), “Yerel Yönetimlerin Eğitim Yönetimine Katkısı”,9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elazığ http:// www.pegem.net/akademi/sempozyumbildiri_detay.aspx?id=121918. Biewer, G. Buchner T. Shevlin M. Fiona S. Jan S. Sárka K. Miguel F. Mario Toboso M. Susana Rodríguez D. (2015), Path ways to Inclusion in European Higher Education Systems, European Journal of Disability Research,V.9(4), 278-289. Bucak, E. B. (2000), Eğitimde Yerelleşme. Ankara: Detay Yayıncılık Çınkır, Ş. (2002), “Eğitim Yönetiminde Yerelleşmenin Üstünlükleri ve Sakıncaları”, Eğitim Araştırmaları Dergisi. 8, 101–110. Çubukçu, Z., Yılmaz, B. Y., ve İnci, T. (2016), “Karşılaştırmalı Eğitim Programları Araştırma Eğilimlerinin Belirlenmesi – Bir İçerik Analizi”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi.5(1), 446-468. Dönmez, B. (2002), “Bir Okul Geliştirme Modeli Olarak Laboratuvar Okulları Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Eğitim ve Bilim Dergisi, C.27, S.126 70-83. Erdem, H.H. (2012), “Edgar Morin’de İnsanlık Durumu ve Geleceğin Eğitimi Düşüncesi”, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2012 Bahar, S.13, 75-88 Erdoğan, İ. (2016). Eğitim Psikolojisine Dair Ontolojik Bir Değerlendirme, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:13-2, Sayı:25, 2016-1, 89-102. Fiske, E. B., (1996), Decentralization of Education Politics and Consensus, The World Bank, Washington, D.C. Gedikoğlu, T. (2005), “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Haziran 2005, 66-80. Gözler, K. (2008), İdare Hukuku Dersleri. İstanbul: Ekin Yayınevi. Gülcan, M.G. (2016), Avrupa Birliği ve Eğitim, Ankara: Pegem Akademi. Günday, M. (2002), İdare Hukuku. Ankara: İmaj Yayınları. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Gürler Hazman, G. Küçükilhan, M. (2016), “Yarı Kamusal Mal ve Hizmet Olarak Temel Eğitim Hizmetleri: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Bölgesel Bir Bakış”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.2, S.2. 63-80. Gürsel, M., (2012), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, (Kavramlar, Süreçler ve Uygulamalar), Konya: Eğitim Kitabevi. Jamieson, P. (2009), “The Matter of Informal Learning Planning for Higher Education”, Planning for Higher Education, S. 37 (2), 18-25. Kamer, S.T. Şimşek, A.S. (2016), “Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD).C.17, Sayı 2, Ağustos 2016, 663-678. Karabacak, N. (2015), “Türk Eğitim Sistemindeki FATİH Projesinin CIPP Modeline Göre İncelenmesi”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C.11(3). 700-719. Karataş S., Eşberk, Y., Taş, A., ve Topçu B. (2017), “Okul Yöneticilerinin Eğitimle İlgili Kararlara Katılmada Karar Mercileri ve Yerinden Yönetim Anlayışına İlişkin Görüşleri”, Journal of Theoretical Educational Science / Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Vol. 10 Issue 1, 73-94. Kerimoğlu, E. Kızılçelik, S. Gündüz M. (1996), Eğitim Sosyolojisi, Sosyoloji Teorileri–3. İzmir: Saray Kitapevleri. Keskin, N., E., (2008), “Dünya Bankası ve Eğitimde Yerelleşme: Kamu Okullarında İşletmecilik”, Küreselleşme ve Demokratikleşme Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi İİBF Yayını, 617-624. Koçak Usluel, Y. (1995), “Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü Yöneticilerinin Yerelleşme Konusundaki Görüşleri, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Kösterelioğlu, İ. ve Bayar, A. (2014), “Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin Güncel Bir Değerlendirme”, International Journal of Social Science Number: 25-I, 177-187. Kurt, T. (2006), “Eğitim Yönetiminde Yerelleşme Eğilimi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 14(1), 61-72. Minzu, I. F. (2015), “Educational System - A Priority Concern of The European Union”, Internal Auditing & Risk Management, C.3(39). 1-9. Oni, J. O. Jegede A. A. Osisami, R. A. Illo. C. O. Lawal. R. O. and Fabinu. F. A. (2016), “Enhancing Access to and Quality of Basic Education Through Head Teachers Leadership Functions”, International Journal of Educational Administration and Policy Studies. Academic Journals, Vol. 8(4), 33-36. Ölmez, C. ve Tonbul Y. (2011), “Eğitim Yönetiminin Yerelleşmesi Sürecinde Bir Uygulama: Eğitim Bölgeleri Danışma Kurulları”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl:11, S.21.153-179. Ömür, Y., E., (2017), “Eğitimde Neoliberal Yerelleşme ve Eleştirisi”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, 10-25. Öz Y. (2013). “Eğitim Paydaşlarının Türk Eğitim Sisteminin Yerelleşme Süreci Hakkında Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Özdemir, B. Ş. ve Beltekin, N. (2012), “Türk Eğitim Sisteminin Dönüşümünde Uluslararası Aktörler: IMF ve Dünya Bankası Örnekleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 9(1). 33-55. Sarıçay, N. (2006), Türkiye’de Eğitim Sektörünün Sorunları, Eğitimin Ekonomik Boyutu ve Çözümleri, İzmir Ticaret Odası Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü Arge Bülteni. Serter, N., (2014), “Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi ve Sorunlar”, Yeni Türkiye Dergisi Türk Eğitimi Özel Sayısı, S.58,. 99-109. Taşdemir, M. (2006), “Türk Eğitim Sistemi Zorunlu Öğretim ’de (İlköğretim) Toplulaştırma Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Dergisi, C.7, S.1, 15-20. Taşçı, H. (2008). “Yerel Yöneticiler ve Okul Yöneticilerinin Eğitimde Yerelleşmeye İlişkin Kendilerini Hazır Görme Durumları”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. Tekdere, M. (2013). “Eğitim Hizmetlerinin Yerelleşmesinin Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Boyutları: Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak. Türkoğlu, R. (2004), “Eğitimde yerelleşme sorununa kamu yönetimi temel kanunu tasarısı ve yerel yönetim yasa tasarısının getirdiği çözümler konusunda yerel yöneticilerin görüşleri”. İ.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, C.5 S.(8), http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/dergi/Turkoglu.htm Topaloğlu, H. (2012), ”Türkiye’deki Eğitim Sendikaları Genel Merkez Yöneticilerinin Eğitim Yerelleşmesi ile İlgili Görüşleri”, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. Yayla, A. (2014), “Eğitim Kavramının Etik Açıdan Analizi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi C.I1(1). 15.02.2017. http://efdergi.yyu.edu.tr Yılmaz, K. Altınkurt. Y. (2011), Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin Görüşleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, C.8(1). 942-973. İnternet kaynakları Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik planı. 20.02.2017, https://afyon.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_12/24025744_afyonmem20152019stratejikplan.pdf Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dergisi. 20.02.2015, http://afyon.meb.gov.tr/www/edergi/dosya/29 Colley, H. Hodkinson, P. Malcolm, J. 2002. Non-Formal Learning: Mapping the Conceptual Terrain, a Consultation Report Other University of Leeds, http://www.infed.org/archives/etexts/colley_informal_learning.htm, (12.06.2016). Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesi http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html, 22.06.2016. Unesco, (2012), Decentralized Finance and Provision of Basic Education, Bangkok, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216312 (Erişim: 12.12.2017) [1]
   TDK. (2016). Ahlak kavramı tanımı. Erişim Tarihi: 17.12.2016. http://www.tdk.gov.tr/ Ajami, S. & Ketabi, S. (2012). Performance evaluation of medical records departments by analytical hierarchy process (AHP) approach in the selected hospitals in Isfahan. J. Med. Syst., 36, 1165-1171. Aydın, İ. (2012). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara: Pegem Akademi. Clegg, S., Kornberger, M. & Rhodes, C. (2007). Business ethics as practice. British Journal of Management, 18, 107-122. Crawford, G. & Williams, C. (1985). The analysis of subjective judgment matrices. Project Air Force Report Prepared for the United States Air Force, 1-34. Eğri, T. & Sunar, L. (2010), Türkiye’de iş ahlakı çalışmaları: mevcut durum ve yönelimler. İş Ahlakı Dergisi, 3, 5, 41-67. Gay, P. D. (2004). Against “enterprise” (but not against “enterprise”, for that would make no sense). Organization, 11(1), 37-57. Gök, S. (2008), İş etiği ile iş ahlakı arasındaki ilişki ve çalışma yaşamında iş etiğini etkileyen faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), ss. 1-19 İlhan, S. (2005), İş Ahlakı: Kuramsal Bir Yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 258-275 KC, Stainback, G. A. & Chhetri, B. B. K. (2014). Community users’ and experts’ perspective on community forestry ın nepal: a swot-ahp analysis. Forest, Trees and Livelihoods, 23(4), 217-231. Noval, L. J. & Stahl, G. K. Accounting for proscriptive and prescriptive morality in the workplace: the double-edged sword effect of mood on managerial ethical decision making. Journal of Business Ethics, 1- 14. Ömürbek, N., Karaatlı, M. & Cömert, H. G. (2016). Ahp-saw ve ahp-electre yöntemleri ile yapı denetim firmalarının değerlendirilmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 171-199. Özdemir, Ş. & Yaman, F. (2008), Afyon’daki yerel ve ulusal perakendecilerde çalışan satış elemanlarının iş ahlakı ve sosyal sorumluluk açısından karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 83-94. Özden, Ü. H. (2008). Analitik hiyerarşi yöntemi ile ilkokul seçimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 24(1), 299-320. Podvezko, V. (2009). Application of ahp technique. Journal of Business Economics and Management, 10(2), 181-189. Rokhman, W. (2010). The effect of ıslamic work ethics on work outcomes. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 15(1), 21-27. Saaty, T. L. (1991). Some mathematical concepts of the analytic hierarchy process. Behaviormetrika, 18(29), 1-9. Stoner, J. A. & Freeman, E. (1989). Management. New Jersey: Prentice Hall Inc. Supçiller, A. A. & Çapraz, O. (2011). Ahp-topsıs yöntemine dayalı tedarikçi seçimi uygulaması. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, 1-22. Surapati, P. & Mukhopadhyaya, D. (2011). Grey relational analysis based ıntuitionistic fuzzy multi-criteria group decision making approach for teacher selection in higher education. International Journal of Computer Applications, 34 (10), 21-29. Şahin, A. & Demir, M.H. (2000), Yönetici ikilemi, iş ahlakı. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1), 203-213 Tarım, M., Zaim, H. & Torun, Y. (2015). İş ahlakı uygulamalarının hastane performansına etkisi: kamu hastaneleri üzerine bir saha çalışması. İş Ahlakı Dergisi, 7(2), 121-153. Triantaphyllou, E. & Mann, S. H. (1995). Using the analytic hierarchy process for decision making in engineering applications: some challenges. International Journal of Industrial Engineering: Applications and Practice, 2(1), 35-44. TÜSİAD (2009). Dünyada ve Türkiye’de iş etiği ve etik yönetimi, Yayınları No: TÜSİAD/T-2009-06-492, İstanbul. Watson, T. J. (2003). Ethical choice in managerial work: the scope for moral choices in an ethically ırrational world. Human Relations, 56(2), 167-185. [1]