Show simple item record

dc.contributor.authorAslan, Savaş
dc.date.accessioned2018-12-19T06:56:24Z
dc.date.available2018-12-19T06:56:24Z
dc.date.issued2018-12-19
dc.date.submitted2015-01-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5022
dc.description.abstractGıda kaynaklı enfeksiyöz hastalıklar, insanlar ve toplum sağlığı için ciddi bir tehdittir. Bu etkenlerden birisi olan E. coli’nin toksin üreten suşları (Shiga–toksin-STEC veya Verotoksin–VTEC) ciddi enfeksiyonlara hatta ölümlere sebep olabilmektedir. STEC’nin temel rezervuarı sığırlardır ve sığırlarda klinik hastalığa neden olmazken insanlarda ciddi formda gıda kaynaklı enfeksiyonlar yapar. İnsanlar, direkt temas yoluyla taşıyıcı hayvanların dışkılarıyla, kontamine su ve toprakla, az pişmiş kıyma ya da diğer hayvansal ürünler ile kontamine sebze ve meyvelerin tüketimi ile enfekte olabilmektedir. E. coli O157 minimal enfeksiyon dozu düşük ve ciddi enfeksiyon oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Çalışmada, Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde bulunan yaşları 2–4 arasında değişen hayvanların dışkı ve aynı hayvanların sütlerinde, sucuk, salata gibi gıdalarda ve ishal yakınmalı hastaların dışkılarında E. coli O157:H7, EHEC ve toksin genlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Afyon’un farklı bölgelerinden (Şuhut, Sinanpaşa, Tatarlı / Haydarlı, Bolvadin) toplanan 237 hayvan dışkısı ve bu hayvanlardan bir kısmına ait 162 süt örneği, 106 sucuk ve 103 salata numunesinin yanı sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi polikliniklerine ishal yakınması ile başvuran 110 hastanın dışkı numunesi olmak üzere toplam 718 örnek kültür amacıyla bakteri zenginleştirilmesi için, modifiye Tryptic Soy Broth (mTSB) besiyerinde yapılmıştır. İnsan örneklerinde parazitler ve diğer sık karşılaşılan bakteriler konvansiyonel tanı yöntemleri ile ekarte edildikten sonra sırasıyla önce Cefixime–Tellurite Sorbitollü MacConkey Agar (CT–SMAC) besiyerine, sonra burada üreyen sorbitolü fermente etmeyen üçer koloni seçilerek 4–methylumbelliferyl b–D–glucuronide’li (MUG) Violet Red Bile Agara (VRBA) pasaj yapılmış, plaklar 37oC de 18 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda üreyen kolonilere identifikasyon amacıyla UV cihazının ışık kaynağının üzerine plaklar konularak UV testi (Herolab UVT – 20 M, Germany) (366 nm) yapılmış ve floresan ışıma vermeyen koloniler seçilerek Indol, Methyl Red, Voges Proskauer, Kligler Agar, Citrat, Üre gibi biyokimyasal ayrıştırma testlerine tabi tutulmuştur. Testler sonucunda incelenen 237 hayvan dışkı numunesinin 63’ünde (%26,58), 162 adet çiğ süt numunesinin 32’inde (%19,75), 106 sucuk numunesinin 13’ünde (%12,26), 103 salata numunesinin 17’nde (%16,5) ve 110 hasta dışkısının 15’inde (%13,63) sorbitolü fermente etmeyen E. coli izolat varlığı belirlenmiş, bu izolatlara uygulanan lateks aglütinasyon testi (Wellcolex, Remel UK) sonucunda, hayvan dışkısında %5,48 (13/237), çiğ sütte %2,46 (4/162), sucukta %0,94 (1/106) O157 antijeni belirlenirken numunelerin hiçbirinde H7 antijeni saptanmamıştır. Ayrıca Realtime PCR ile EHEC (ABI 7500 Fast, England) (Liferiver, China) testi ile hayvan dışkısında %20,6 (49/237), çiğ sütte % 16,6 (27/162), sucukta %1,8 (2/106), salatada %3,8 (4/103) ve hasta dışkı örneğinde %1,81 (2/110) oranında stx toksin geni belirlenmiştir. EHEC’li Enfeksiyonların ciddi morbidite ve mortalite ile seyretmesi, hemolitik üremik sendrom ve hemorajik kolit gibi komplikasyonlara yol açması ve epidemiyolojik önemi nedeniyle, en azından kanlı dışkılama şikayeti ile başvuran hastalarda E. coli O157:H7’nin araştırmasının gerekliliği bir kere daha ortaya konulmuştur. Temas ile hayvanlardan ve çevresinden kontaminasyonun önlenmesinde iyi hijyen, yemek hazırlanması ya da yemek yemeden önce sıklıkla ellerin yıkanması gerekmektedir. Çiftlikten çatala kadar güvenli gıda temini için hijyenik bir işletmenin sağlanmasının yanında işletme ve devlet yönetimi arasında multidisipliner bir anlayışı oluşturarak disiplinler arasında koordinasyonun sağlanması gerekmektedir.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından 12.Sağ.Bil.02 Proje Numarası ile Desteklenmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL ONAY ………İ TEŞEKKÜR İİ İÇİNDEKİLER İİİ SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ V RESİMLER DİZİNİ Vİİ TABLOLAR DİZİNİ Vİİİİ GRAFİK DİZİNİ İX ŞEKİL DİZİNİ İX 1. GİRİŞ 1 1.1. Enterobacteriaceae 6 1.2. Escherichia coli ve Escherichia coli O157:H7 9 1.3. Tarihçe 10 1.4. Etiyoloji 11 1.5. Epidemiyoloji 13 1.5.1. Enteropatojenik Escherichia coli 14 1.5.2. Enteroinvaziv Escherichia coli 15 1.5.3. Enterotoksijenik Escherichia coli 16 1.5.4. Enteroagregatif Escherichia coli 17 1.5.5. Enterohemorajik Escherichia coli 18 1.6. Virulans Faktörler 19 1.6.1. Verositotoksin 19 1.6.2. İntimin 20 1.6.3. Enterohemolizin 21 1.7. Yaptığı Hastalıklar 21   1.8. Tedavi 22 1.8.1. Sıvı Replasmanı 23 1.8.2. Kırmızı Kan Hücresi Transfüzyonu 23 1.8.3. Trombosit Transfüzyonu 24 1.8.4. Böbrek Diyalizi: 24 1.9. Gıdalarda Bulunuşu 24 2. MATERYAL METOD 26 2.1. Materyal 26 2.2. Örneklerin Alınması 26 2.2.1. Sığır Dışkı Numunesi 26 2.2.2. Sığır Süt Numunesi 26 2.2.3. Sucuk Numunesi 27 2.2.4. Salata Numunesi 27 2.2.5. İnsan Dışkı Numunesi 27 2.3. Kullanılan Besiyerleri: 28 2.3.1.Tryptic Soy Broth (Oxoid CM0129, England) 28 2.3.2. Sorbitollü MacConkey Agar (Oxoid CM0813, England) 28 2.3.3. Violet Red Bile Agar (MUG’lu) (Oxoid CM0978, England) 29 2.3.4. Nutrient Agar (Himedia M001, India) 30 2.3.5. Tryptone Broth (SRL TM015, India) 31 2.3.6. MR–VP Medium (Glucose Phosphate Broth, Himedia M070, India) 31 2.3.7. Simmons Sitrat Agar (Oxoid CM0155, England) 32 2.3.8. Üre Agar Base (Oxoid CM0053B, England) 33 2.3.9. Kligler Iron Agar (Oxoid CM0033, England) 33 2.4. Metot 34 2.4.1. İzolasyon ve İdentifikasyon 34 2.4.2. Real-Time PCR 44 3. BULGULAR 50 4. TARTIŞMA 62 5. SONUÇ 80 6. ÖZET 82 7. SUMMARY 84 8. KAYNAKLAR 86  en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleSığır ve İshalli İnsan Dışkıları ile Bazı Gıdalarda Escherichia Coli O157:H7 Ve Stx1 / Stx2 Gen Varlığının Araştırılması20en_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.contributor.authorID275791en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [79]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record