Show simple item record

dc.contributor.authorAravacık, dilek
dc.date.accessioned2018-12-19T14:16:32Z
dc.date.available2018-12-19T14:16:32Z
dc.date.issued2018-12-19
dc.date.submitted2015-04-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5025
dc.description.abstractBu çalışma vardiyalı çalışma sisteminin hemşirelerin uyku kalitesi ve ruhsal durumlarına olan etkisini saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi; Ekim 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında İzmir ilinde bulunan özel hastane ve üniversite hastanelerinde görev yapan, çalışmaya katılmayı kabul eden ve kullanılan form ve ölçekleri eksiksiz dolduran, 172 hemşireden oluşmaktadır. Araştırmanın verilerin toplanmasında; Bireysel Bilgi Formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ve SCL- 90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi kullanılmıştır. Çalışmaya alınan hemşirelerin, %62,8’i üniversite hastanelerinde, %37,2’si özel hastanelerde çalışmaktadır. Çalışmaya katılan hemşirelerin %49,4’ü cerrahi birimlerde, %33,1’i 2-10 yıl arası, %48.8’i sürekli gündüz vardiyasında, %51,2’si nöbetli çalıştığı saptanmıştır.Uygulanan anketlerin sonucunda verilen cevaplara göre Pitssburg Uyku Kalitesi İndeksi ile SCL-90-R alt boyutları istatistiksel olarak ilişkili bulunmuştur ( p< 0,05). Pittsburg uyku kalitesi alt boyutlarına bakıldığında, subjektif uyku kalitesi, uyku latensi, uyku etkinliği, uyku bozukluğu, gündüz fonksiyon bozukluğu alt boyutları ile vardiya ilişkisi anlamlı bulunmuşken (p<0.05); uyku süresi, uyku ilacı kullanımı alt boyutları ile vardiya arasında anlamlılık (p>0.05) görülmemiştir. Hemşirelerin SCL-90-R alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde ise; obsesif- kompulsif (1,23), somatizasyon (1,02), anksiyete (1,11), fobik anksiyete (1,01), hemşirelerde en sık görülen ruhsal belirtiler olmuştur. Ayrıca, nöbetli çalışan hemşirelerin daha kötü uyku kalitesine sahip oldukları ve yine nöbetli çalışan hemşirelerin ruhsal durumlarının, psikotizm alt boyutu dışındaki tüm ruhsal bozukluk belirtilerinin psikopatolojik sınırın üstünde olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, nöbetli çalışmanın uyku kalitesine ve ruhsal duruma olumsuz etkisi olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.tableofcontentsKabul ve Onay.............................................................................................. i Önsöz........................................................................................................... ii İçindekiler..................................................................................................... iii Kısaltmalar................................................................................................... vi Tablolar......................................................................................................... vii 1.GİRİŞ ....................................................................................................... 1 1.1.GENEL BİLGİLER................................................................................ 1 1.2.ARAŞTIRMANIN AMACI…………………………………………... 2 1.3. VARDİYALI ÇALIŞMA KAVRAMI.................................................. 3 1.4. UYKU................................................................................................... 6 1.4.1. Sirkadiyen Ritim (Uyku-Uyanıklık Ritmi)......................................... 8 1.4.2.Vardiyalı Çalışmanın Ve Uykusuzluğun Yol Açtığı Sorunlar.…….. 9 1.4.3. Nöbet Şeklinde Çalışmanın Etik Yönü…………………………….... 13 1.4.4. Nöbet Şeklinde Çalışmanın İş Doyumu Üzerine Etkisi………........ 14 1.5. RUH SAĞLIĞI…………………..…………………………………… 16 1.5.1. Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler…………………………………... 16 1.5.2. Ruhsal Bozukluklar…………………………………………………. 19 1.5.2.1. Somatizasyon……………………………………………………... 19 1.5.2.2. Obsesif Kompulsif Bozukluk…………………………………….. 20 1.5.2.3. Kişilerarası Duyarlılık……………………………………………. 21 1.5.2.4.Depresyon…………………………………………………………. 21 1.5.2.5. Anksiyete Bozukluğu…………………………………....……….. 21 1.5.2.6. Öfke- Düşmanlık (Hostilite)………………………….………….. 22 Sayfa 1.5.2.7. Fobik Anksiyete…………………………………………...………. 22 1.5.2.8. Paranoid Düşünceler………………………………………………. 23 1.5.2.9. Psikotisizm………………………………………………………… 23 2.GEREÇ VE YÖNTEM…………………………………………………... 24 2.1. Araştırmanın Tipi……………………………………………………… 24 2.2. Araştırmanın Yeri Ve Zamanı…………………………………………. 24 2.3. Araştırmanın Evreni, Örneklemi Ve Sınırlılıkları……………………... 24 2.4. Verilerin Toplanması…………………………………………………... 25 2.5. Veri Toplama Araçları………………………………………………… 25 2.5.1. Bireysel Bilgi Formu………………………………………………… 25 2.5.2. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)……………………………. 26 2.5.3. Belirti Tarama Testi (SCL-90R)……………………………………... 27 2.6. Verilerin Değerlendirilmesi………………………………...………….. 29 3.BULGULAR………………………………………………………………. 30 3.1. Hemşirelerin Bireysel Özelliklerinin Dağılımı……………….………… 30 3.2. Hemşirelerin Vardiya Durumlarının Bireysel Özellikleriyle Karşılaştırılması……………………………………………………………… 32 3.3. Hemşirelerin Vardiya Durumları ile Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeğinin Alt Boyutlarının Karşılaştırılması………………………………… 41 3.4. Çalışılan Birim İle İlişkili Bireysel Özelliklerin Karşılaştırılması……… 47 3.5. Hemşirelerin Bireysel Özelliklerinin PUKİ Ve SCL-90-R Alt Boyutları İle Karşılaştırılması………………………………….…………… 50 4. TARTIŞMA……………………………………………………………....... 67 5. SONUÇ……………………………………………………………………. 74 ÖZET……………………………………………………………………..... 77 ABSTRACT…………………………..……………………………………. 78 KAYNAKLAR……………………………………………………………... 79 EKLER……………………………………………………….……………… 85 ÖZGEÇMİŞ………………………………………………………………… 95en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVardiyaen_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectUyku Kalitesien_US
dc.subjectRuhsal Bozukluken_US
dc.titleHemşirelerde Çalışma Düzeninin Uyku Kalitesi ve Ruhsal Durum Üzerine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Working Schedule of the Nurses on Their Sleep Quality and State of Minden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record