Show simple item record

dc.contributor.authorGültepe, Eyüp Eren
dc.date.accessioned2018-12-19T14:18:42Z
dc.date.available2018-12-19T14:18:42Z
dc.date.issued2018-12-19
dc.date.submitted2016-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5028
dc.description.abstractBu araştırma, süt ineklerinin rasyonlarına kuru dönem boyunca organik krom ilavesi yapılmasının erken laktasyon süt verimi ile ana ve buzağı bağışıklığı üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, geçiş döneminde olan Holştayn ırkı 45 baş süt ineği beklenen buzağılama tarihlerinden önceki 60. günde, Kontrol (K) (Hiçbir uygulama yapılmamıştır.); Pozitif Kontrol (PK) (Çalışma başı ve doğuma bir ay kala birer doz Levamizol uygulanmıştır.) ve Uygulama (U) (TMR’ye hayvan başı 5 g/gün organik krom uygulanmıştır.) şeklinde üç eşit gruba ayrılmıştır. Bu hayvanların buzağıları da ait oldukları gruplarda değerlendirilmiştir. Çalışmada hematoloji (hemoglobin, hematokrit yüzdesi, MCV, MCH, MCHC, trombosit miktarı, MPV, total alyuvar sayısı), immunoloji (total lökosit sayısı, lenfosit sayısı, nötrofil sayısı, monosit sayısı, total Ig G), biyokimya (ALT, AST, ALP, GGT, NEFA, BHBA, Glikoz) ve verim parametreleri (305 günlük toplam ve ortalama süt verimleri, bir laktasyon boyu toplam ve ortalama süt verimleri, sağımda geçen gün sayısı, ortalama süt verimi, pik süt verimi, ortalama kolostrum total Ig G miktarı) değerlendirilmiştir. Anaç hayvanlardan doğum öncesi 60., 45., 30., 15. ve 7. günlerde; doğum gününde ve doğum sonrası ilk iki günde kan örnekleri alınmıştır. Ayrıca buzağılardan da doğum günü ve sonraki iki günde aynı şekilde kan örneği alınmıştır. Kolostrum Ig G miktarının belirlenmesi için kolostrum örnekleri de toplanmıştır. Yapılan çalışmada buzağılama öncesi dönemde gruplar arası anaç hayvanların monosit sayısı ve glikoz konsantrasyonları K grubunda U grubundan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuş (p<0,05), diğer parametrelerde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Buzağılama döneminde ise hematokrit yüzdesi ve total alyuvar sayısı U grubunda anlamlı biçimde düşük (p<0,05); monosit sayısı haricinde tüm bağışıklık sistemi hücre sayıları (TLS, LS ve NS) U grubunda anlamlı biçimde düşük (p<0,05); bunun aksine total Ig G miktarı yanında serum glikoz düzeyi de bu dönemde U grubunda anlamlı biçimde yüksek (p<0,05) bulunmuştur. Buzağılama sonrası MCH, ALT ve AST aktiviteleri ve serum glikoz konsantrasyonu 1. Günde, AS 2. Günde, HT ise her iki günde de gruplar arası farklılık göstermiştir (p<0,05). Buzağılara ait parametrelerde ise doğum gününde MCH, Total lökosit sayısı, nötrofil sayısı ve ALT aktivitesi; doğumdan sonraki günlerde MCV ve total lökosit sayısı diğerlerinde anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05). Süt parametreleri açısından bakıldığında U grubunda SGG değeri K grubuna göre anlamlı biçimde daha düşük çıkarken (p<0,001) ancak diğer süt verimi parametreleri ile kolostrum Ig G miktarı değişiklik göstermemiştir. Sonuç olarak, rasyona krom ilavesinin doğum gününde alyuvar sayısı ve hemoglobin üretimine olumlu etkiler gösterdiği, serum biyokimya parametrelerinde ise önemli bir değişime neden olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında uygulama grubunda SGG düzeyinin düşmesi; doğum öncesi krom ilavesinin daha erken gebe kalınmasına yol açabileceği ve optimal SGG ile laktasyonu tamamlayabileceği düşünülmüştür. Ancak etkilerin daha ayrıntılı incelenebilmesi için daha detaylı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından 14.SAĞ.BİL.14 Proje Numarası ile Desteklenmiştiren_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER İİİ 1.GİRİŞ 1 1.1. Geçiş Dönemi 1 1.2. Krom 4 1.2.1. Kromun Kimyasal Özellikleri 5 1.2.2. Hayvan Besleme Kromun Rolü 6 1.2.3. Kromun Metabolizması 7 1.2.3.1. Emilimi 7 1.2.3.2. Taşınması 9 1.2.3.3. Atılımı 10 1.2.4. Kanda krom konsantrasyonu 11 1.2.5. Dokularda krom konsantrasyonu 12 1.2.6. Krom ihtiyacı 13 1.2.7. Krom toksisitesi 16 1.2.8. Diğer mineraller ile etkileşimi 18 1.2.9. Kromun glikoz metabolizmasındaki rolü 19 1.2.10. Krom ve Kromodulin mekanizması 21 1.2.11. Kromun insülin glikoz dengesi üzerine etkileri 24 1.2.12. Kromun lipid metabolizması üzerine etkileri 26 1.2.13. Kromun protein metabolizması üzerine etkileri 28 1.2.14. Kromun immun sistem üzerine etkileri 29 1.2.15. Kromun lenfositler üzerine etkileri 32 1.2.16. Kromun makrofajlar üzerine etkileri 34 1.2.17. Kromun sitokinler üzerine etkileri 35 1.2.18. Kromun immun yanıta etkileri 36 1.2.19. Krom ve hastalıklara karşı direnç 38 1.2.20. Kromun stres üzerine etkileri 39 1.2.21. Kromun süt verimi ve süt besin madde içeriği üzerine etkileri 41 1.2.22. Kromun döl verimi üzerine etkileri 43 1.2.23. Kromun kuru madde tüketimi (KMT) ve canlı ağırlık artışı (CAA) üzerine etkileri 46 2.GEREÇ VE YÖNTEM 50 2.1. Besleme yöntemi ve yem örneklerinin alınması; 50 2.2. Aşılama: 53 2.3. Sağlık takibi: 53 2.4. Verim takibi: 54 2.5. Vücut Kondisyon Puanlama: 54 2.6. Kan örneklerinin alınması 54 2.7. İstatistik analizler 55 3. BULGULAR 57 3.1. Hematoloji bulguları 57 3.1.1. Buzağılama öncesi hematoloji bulguları 57 3.1.2. Buzağılama dönemi hematoloji bulguları 65 3.1.3. Buzağılama sonrası hematoloji bulguları 67 3.1.4. Buzağılara ait hematoloji bulguları 77 3.2. İmmunoloji bulguları 85 3.2.1. Buzağılama öncesi immunoloji bulguları 85 3.2.2. Buzağılama dönemi immunoloji bulguları 91 3.2.3. Buzağılama sonrası immunoloji bulguları 92 3.2.4. Buzağılara ait immunoloji bulguları 98 3.3. Biyokimya bulguları 104 3.3.1. Buzağılama öncesi biyokimya bulguları 104 3.3.2. Buzağılama dönemi biyokimya bulguları 112 3.3.3. Buzağılama sonrası biyokimya bulguları 114 3.3.4. Buzağılara ait biyokimya bulguları 123 3.4. Süt ile ilgili bulgular 127 4. TARTIŞMA 129 4.1. Hematoloji bulguları 129 4.1.1. Buzağılama öncesi hematoloji bulguları 129 4.1.2. Buzağılama dönemi ve buzağılama sonrası hematoloji bulguları 130 4.1.3. Buzağılara ait hematoloji bulguları 131 4.2. İmmunoloji bulguları 133 4.2.1. İneklere ait immunoloji bulguları 133 4.2.2. Buzağılara ait immunoloji bulguları 135 4.3. Biyokimya bulguları 137 4.4. Süt ile ilgili bulgular 141 5. SONUÇ 143 6.ÖZET 144 7. SUMMARY 146 8. KAYNAKLAR 148en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSüt İneğien_US
dc.subjectKuru Dönemen_US
dc.subjectKromen_US
dc.subjectBuzağıen_US
dc.titleSüt İneklerine Kuru Dönem Boyunca Organik Krom İlavesi Yapılmasınınen_US
dc.title.alternativeEffects of Supplemented Organic Chromium Throughout Dry Period on Early Lactation Milk Yield of Cows And Also İmmunity of Calves And Their Damsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.contributor.authorID25873en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [83]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record