Show simple item record

dc.contributor.authorZemheri, Fahriye
dc.date.accessioned2018-12-19T14:18:44Z
dc.date.available2018-12-19T14:18:44Z
dc.date.issued2018-12-19
dc.date.submitted2015-07-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5029
dc.description.abstractÖncü toksik çevresel kirletici ve endokrin yıkıcı kimyasallardan biri olan alkilfenol etoksilatları (AFE) tüm canlıları tehdit etmektedir. AFE, temizlik ürünleri, boya, ot ve böcek ilaçları gibi maddelerin yapımında kullanılan yüzey aktif bileşenleridir. AFE’nin parçalanma ürünü olan nonilfenol (NF), ev ve endüstriyel ürünlerin formulasyonunda yaygın olarak kullanılan en önemli ara ürünü temsil etmektedir. NF, boyalarda, tekstilde, kişisel bakım ürünlerinde ve plastiklerde bolca bulunmaktadır. Çevrede var olması ve toksik etkiye sahip olması NF’nin önemini artırmaktadır. Bu çalışmada doğada bulunan miktarı göz önüne alınarak, NF’nin etkisi ve kuvvetli antioksidan özellikli ve günlük vücuda alınması gereken C vitamini’nin NF’ye karşı koruyucu etkisinin olup olmadığı gen ekspresyon düzeyinin belirlenmesi ile araştırılmıştır. Gen ekspresyonunda fiziksel değişiklikleri görebilmek için, hedef mRNA'nın göreceli miktarı belirlenmiş ve real-time PCR'dan elde edilen floresan veriler, veri analiz metoduna göre değerlendirilmiştir. NF’nin doza bağlı olarak, apoptotik kaspaz-3 geninin ekspresyon düzeyini artırdığı, buna karşılık anti-apoptotik bcl-2 geninin ekpresyon düzeyini azalttığı ve C vitamininin her iki durumda da NF’nin etkisini artırdığı ortaya konulmuştur (p<0,05). Ayrıca, NF doza bağlı olarak p53 gen ekspresyon düzeyini tüm deney gruplarında azaltırken, bcl-XL gen ekspresyon düzeyini dişi ratlarda artırmış fakat erkek ratlarda azaltmıştır. Sonuç olarak, NF doza bağlı olarak apoptotik genlerin ekspresyon düzeylerini artırırken, anti-apoptik genlerin ekspresyon düzeylerini azalttığı ve C vitamininin de her iki durumda da NF’nin etkisini artırdığı ortaya çıkarılmıştır.en_US
dc.description.sponsorshipBu Çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından 13.SAĞ.BİL.13 Proje Numarası ile Desteklenmiştiren_US
dc.description.tableofcontentsKabul ve Onay………………………………………………………...…….. ii Önsöz……………………………………………………………………….... iii İçindekiler……………………………………………………………........... iv Simgeler ve Kısaltmalar……………………………………………………… vi Şekiller……………………………………………..……………………..….. vii Tablolar………………………………………………………….................... ix 1.GİRİŞ………………………………………………………………………. 1 1.1. Nonilfenol…………………………………..………………………… 3 1.1.1. NF’nin Genel Özellikleri………………………..……………….…… 3 1.1.2. NF’nin Üretimi, Kullanım Alanı ve Çevresel Durumu………………. 7 1.1.3. NF’nin Üreme Fizyolojisine Etkisi………………...………..……….. 10 1.1.4. NF’nin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi…………...……..……………. 12 1.1.5. NF’nin Toksik Etkisi……………..……………………………….….. 14 1.1.6. NF ve Apoptozis İlişkisi ……………………………..…………….… 16 1.2. NF ve C Vitaminin in vivo Etkileşimi…………………………..…… 18 1.3. NF’nin Gen Ekspresyon Düzeyi Üzerine Etkisi………..…………… 19 1.4. NF'nin Geno toksik Etkisini Belirlemek İçin Üzerinde Çalışılan Genler………………………………………..……………………….. 23 1.4.1. β-aktin………………………………………………………………… 23 1.4.2. Kaspaz-3……………..…..…………………….……………………... 24 1.4.3. Bcl-2.…………………………….…………………………………… 25 1.4.4. Bcl-XL…..……………………………………………….……………. 26 1.4.5. p53…………………………………………………...……………….. 27 1.4.6. Tnf-α..………………………………………………………………… 28 1.5. NF'nin Gen Ekspresyon Düzeyi Üzerine Etksinin Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyon (RT-PCR) Tekniği Kullanılarak Tespiti……………………………………………………… 30 1.6. Tezin Amacı………………………………………………………..… 32 2. GEREÇ ve YÖNTEM…….….……………………………....................... 34 2.1. GEREÇ…………………………...……………………………..…… 34 2.1.1. Hayvan Materyali……………..….…..………………………………. 34 2.1.2. Deney Düzeneği..……………….......................................................... 34 2.1.3. Doku Örneklerinin Alınması…………………………………………. 35 2.2. YÖNTEM...………………………………………..………………… 35 2.2.1. RNA İzolasyonu……………………………………………………… 35 2.2.1.1.RNA’ların Kalite Kontrolü……........................................................... 36 2.2.1.2. DNaz Uygulaması……….................................................................... 36 2.2.2. cDNA Eldesi…………………………................................................. 36 2.2.3. Primer Tasarımı.……………………………...…….………………… 37 2.2.4. Real-time PCR....................................................................................... 37 2.2.5. Agaroz Jel Elektroforezi........................................................................ 39 2.2.6. Gen Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi…………………………. 39 2.2.7. İstatistiksel Analiz…………………..……………………………….. 40 3. BULGULAR…………………………………………………………….... 41 3.1. RNA Konsantrasyonu ve Kalitesi…………...…………………………... 41 3.2. NF'nin Kaspaz-3 Gen Ekspresyon Düzeyine Etkisi..…………………… 41 3.3. NF'nin Bcl-2 Gen Ekspresyon Düzeyine Etkisi…..…..…………………. 47 3.4. NF'nin Bcl-XL Gen Ekspresyon Düzeyine Etkisi…..…...……………….. 52 3.5. NF'nin p53 Gen Ekspresyon Düzeyine Etkisi……………….…………... 57 3.6.NF'nin Tnf-α Gen Ekspresyon Düzeyine Etkisi……………...………….. 62 4. TARTIŞMA………………………………………………………………. 67 5. SONUÇ…………………………………………………………………..... 74 ÖZET……………………………………………………………………... 76 ABSTRACT……………………………………………............................ 77 KAYNAKLAR…………………………………………………………… 78 ÖZGEÇMİŞ……………………………………………………………… 97en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNonilfenolen_US
dc.subjectC Vitaminien_US
dc.subjectGen Ekspresyonuen_US
dc.subjectRaten_US
dc.titleRatlarda Kronik Nonilfenol ve C Vitamini Uygulamasının Gen Ekspresyon Düzeyine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Chronic Effects of Nonylphenol and Vitamin C on the Level of Gene Expressionen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.contributor.authorID247002en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [83]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record