Show simple item record

dc.contributor.authorŞen, İsmail
dc.date.accessioned2018-12-19T14:22:25Z
dc.date.available2018-12-19T14:22:25Z
dc.date.issued2018-12-19
dc.date.submitted2017-12-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5037
dc.description.abstractÜlkemizde sığır yetiştiriciliğinin en büyük sorunlarından biri buzağı ishalleridir. Her yıl buzağı ishallerine bağlı birçok ölüm ve ekonomik kayıp söz konusudur. Özellikle E.coli ishalleri ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bunun yanı sıra gözden kaçan Cryptosporidium ve Giardia tedavi masraflarını arttırmakta hatta geç kalan olgularda buzağıların ölümüne yol açmaktadır. Bu çalışmamızda Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezine tedavi için getirilen buzağılarda yukarıda bahsi geçen 3 etkenin yaygınlığını tespit etmeye çalıştık. Son dönemlerde önemi gittikçe artan immunokromatografik hızlı test kitleri ve asit-fast boyama yöntemi ile gelen buzağılardan E.coli, Cryptosporidium ve Giardia etkenlerini tespit etmeye çalıştık. Afyon ve çevre illerden, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezine tedaviye getirilen ve ishal tespit edilen 101 adet buzağıda yapılan çalışmada buzağıların 17’sinde herhangi bir enteropatojene rastlanılmamıştır. Geri kalan 84 buzağıdan 65’inde tek enteropatojen, 19’unda ise birden fazla enteropatojen tespit edilmiştir. Tek enteropatojenin bulunduğu 65 buzağının; 12’sinde E.coli K99, 20’sinde Cryptosporidium, 2’sinde giardia ve 31’inde diğer (rota-corona) enteropatojenler tespit edildi. İki enteropatojenin olduğu 19 buzağının; 9’unda Cryptosporidium+rota, 2’sinde Cryptosporidium+corona, 1’inde giardia+Coronavirus ve 7’sinde diğer etkenler (rota+corona) tespit edildi. Yapılan çalışmalarla bu etkenlerin sahada sıklığı tespit edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılıp, kontrol programları oluşturularak ekonomik olarak verdiği zarar en alt seviyeye indirilmelidir.en_US
dc.description.tableofcontentsKabul Onay ı İçindekiler ıı Tablolar Dizini ıv Şekiller Dizini v Simgeler ve Kısaltmalar Dizini vı Önsöz vıı 1.GİRİŞ 1 1.1.Cryptosporidium 4 1.1.1.Epidemiyoloji 10 1.1.2.Patogenez 12 1.1.3.Klinik Bulgular 15 1.1.4. Tedavi ve Korunma 17 1.2.Escherichia coli 21 1.2.1.Enterotoksijenik Escherichia coli (ETEC): 24 1.2.1.1.Termolabil enterotoksin 24 1.2.1.2. Termostabil enterotoksin: 24 1.2.2.Enteropatojenik Escherichia coli (EPEC) 25 1.2.3.Vero veya Shiga toksin üreten Escherichia coli (VTEC/STEC/EHEC) 26 1.2.4.Enteroagregatif Escherichia coli (EAEC) 27 1.2.5.Enteroinvaziv E.coli (EIEC) 27 1.2.6.Diffuz Agregatif Escherichia coli (DAEC) 28 1.2.7.Ekstraintestinal patojenik E. coli patotiplerinin temel özellikleri 29 1.2.8.Buzağılarda kolibasilloz 29 1.2.9.Klinik Belirtiler ve Teşhis 31 1.2.10.Şok 33 1.2.11.Çoklu Organ Yetmezliği (MODS) 34 1.2.12. Tedavi ve Korunma 35 1.3. Giardia 40 1.3.1. G. intestinalis’in Yaşam Döngüsü 45 1.3.2. Patogenez ve Klinik Belirtiler 49 1.3.3. Teşhis 52 1.3.4. Tedavi ve korunma 52 2. MATERYAL VE METOT 55 2.1.Hayvan Materyali 55 2.2.Metot 55 2.2.1.Klinik muayene 55 2.2.2.Gaita örneklerinin alınması 56 2.2. 3.Labaratuar analizleri 56 2.2.3.1.Gaita örneklerinde Cryptosporidium, Giardia ve E.coli’ tespit edilmesi 56 3. BULGULAR 57 4. TARTIŞMA 61 5. SONUÇ VE ÖNERİLER 65 6. ÖZET 67 7.ABSTRACT 68 8.KAYNAKLAR 69en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBuzağı İshalien_US
dc.subjectE.Colien_US
dc.subjectYaygınlıken_US
dc.titleBuzağı İshallerinde Escherichia Coli, Cryptosporidium ve Giardia Yaygınlığıen_US
dc.title.alternativeThe Prevalence of Escherichia Coli, Cryptosporidium and Giardia in Diarrheic Calvesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record