Show simple item record

dc.contributor.advisorKeleş, Hikmet
dc.contributor.authorErdoğan, Okan
dc.date.accessioned2019-01-09T06:17:38Z
dc.date.available2019-01-09T06:17:38Z
dc.date.issued2019-01-09
dc.date.submitted2018-12-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5062
dc.description.abstractBirçok neoplastik ve neoplastik olmayan patolojide yaygın olarak kullanılmakta olan CP, aynı zamanda geniş bir yan etki listesine sahiptir. Zaman zaman ölümcül dahi olabilen CP uygulamalarında en bariz yan etki HS’dir. Mesna kullanımı HS’yi önleyebilmekte ancak diğer bazı olumsuzluklar için yetersiz kalmaktadır. Bu deneysel çalışmada CP ilişkili yan etkilere karşı glycyrrhizinin etkisi tek başına bir alternatif olarak veya Mesna ile birlikte destekleyici olarak incelenmiştir. Çalışmada 49 adet, erkek Sprague Dawley rat kullanılmıştır. Her grupta 7 adet hayvan olacak şekilde dizayn edilen deneyde, Kontrol grubundaki hayvanlara GG yoluyla yalnız fizyolojik tuzlu su, CP grubundaki hayvanlara ise İP yolla 150 mg/kg dozunda CP verilmiştir. CP+Mesna grubuna ise İP yolla 150 mg/kg CP uygulaması yapılmış olup CP’den 20 dakika önce, CP’den 4 ve 8 saat sonra olmak üzere toplam 3 doz Mesna uygulanmıştır. CP+GLY100 ve CP+GLY200 grubundaki ratlara İP yolla 150 mg/kg CP ve CP’den 20 dakika önce ve takip eden 4 ve 8’inci saatlerde ilk gruba 100 mg/kg ve ikinci gruba 200 mg/kg olmak üzere üç doz glycyrrhizin uygulanmıştır. Bir önceki protokol son iki deneme grubuna uygulanmış olup sadece ilk glycyrrhizin uygulaması Mesna ile değiştirilmiştir. Çalışmada glycyrrhizinin tek başına uygulanmış olduğu gruplarda CP grubuna kıyasla mesane makroskobisi ve histopatolojisinin daha iyi bir şekilde korunmuş olduğu kaydedilmiştir. Ancak, bu korumanın Mesna ve GLY+Mesna kombinasyonlarına kıyasla biraz daha zayıf kaldığı izlenmiştir. Buradan yola çıkılarak glycyrrhizinin CP ilişkili HS’de önleyici olabileceği aynı zamanda Mesna kombinasyonlarına destek verebileceği kanaatine varılmıştır.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından 16. SAĞ. BİL. 15 Proje Numarası ile Desteklenmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsKABUL ve ONAY II ÖNSÖZ III İÇİNDEKİLER IV SİMGELER VE KISALTMALAR VI ŞEKİLLER VIII TABLOLAR IX 1. GİRİŞ 1 1.1. Hemorajik Sistitis ile İlgili Genel Bilgiler 1 1.2. Hemorajik Sistitisin Etiyolojisi ve Patogenezisi 2 1.2.1. İlaçlar 2 1.2.2. Çevresel Toksinler 2 1.2.3. Radyasyon 3 1.2.4. Enfeksiyöz Etkenler 3 1.2.5. İmmun Kökenli Yangısal Hastalıklar 3 1.3. Siklofosfamid İlişkili Hemorajik Sistitisin Patogenezisi 4 1.4. Siklofosfamidin Kullanım Alanları ve Yan Etkileri 5 1.5. Siklofosfamid İlişkili HS’de Bulgular 6 1.5.1. Siklofosfamid ilişkili HS’de Klinik Bulgular 6 1.5.2. Siklofosfamid İlişkili HS’de Makroskopik Bulgular 7 1.5.3. Siklofosfamid İlişkili HS’de Mikroskopik Bulgular 7 1.6. Hemorajik Sistitisin Tanısı 8 1.7. Hemorajik Sistitisin Rutin Tedavileri ve Proflaksisi 8 1.8. Meyan Bitkisi 10 1.8.1. G. glabra Hakkında Genel Bilgiler 11 1.8.2. G. Glabra’nın Tarihsel Süreçte Kullanımı 12 1.9. G. glabra’nın İçeriği 13 1.10. Glycyrrhiza sp.’nin Antiinflamatuar ve Antiallerjik Etkileri 14 1.11. Glycyrrhiza sp.’nin Antibakteriyel, Antiviral, Antifungal ve Antiprotozoal Etkileri 15 1.12. Glycyrrhiza sp.’nin Hepatoprotektif Etkileri 16 1.13. Glycyrrhiza sp.’nin Deneysel Olgularda Antitümöral Etkileri 17 1.14. Glycyrrhiza sp.’nin Merkezi Sinir Sistemi Patolojilerinde Etkileri 18 1.15. Glycyrrhiza sp.’nin Bazı Gastrointestinal Hastalıklarda Kullanımı 19 1.16. Glycyrrhiza sp.’nin Diğer Dokulardaki Etkileri 20 1.17. Glycyrrhiza sp.’nin Yan Etkileri 21 1.18. Glycyrrhiza sp.’nin İlaç Etkileşimleri 21 2. GEREÇ ve YÖNTEMLER 23 2.1. Gereç 23 2.1.1. Hayvan Materyali 23 2.1.2. Kullanılan Alet ve Malzemeler 23 2.1.3. Kimyasal Maddeler 24 2.2. Yöntem 24 2.2.1. Deneme Gruplarının Oluşturulması 24 2.2.2. Örneklerin Toplanması 25 2.2.3. Makroskobik Yöntem 26 2.2.4. Histopatolojik Yöntem 26 2.2.5. İstatistiksel Yöntem 27 3. BULGULAR 28 3.1. Klinik Bulgular 28 3.2. Makroskobik Bulgular 28 3.3. Histopatolojik Bulgular 32 4. TARTIŞMA 39 5. SONUÇ 44 ÖZET 45 SUMMARY 46 KAYNAKLAR 47 ÖZGEÇMİŞ 64 EKLER 65en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGlycyrrhizinen_US
dc.subjectHemorajik Sistitisen_US
dc.subjectMesnaen_US
dc.subjectPatolojien_US
dc.subjectSiklofosfamiden_US
dc.titleRatlarda Siklofosfamid ile İndüklenen Hemorajik Sistitisde Glycyrrhizinin Koruyucu Etkilerinin Patolojik Olarak İncelenmesien_US
dc.title.alternativePathologic Examination of The Protective Effect of Glycyrrhizin on Cyclophosphamide-induced Hemorrhagic Cystitis in Ratsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record