Show simple item record

dc.contributor.authorTİMUROĞLU, M. Kürşad; ÇELİK, Elif
dc.date.accessioned2019-01-21T09:59:26Z
dc.date.available2019-01-21T09:59:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAkbaba, S. (2006), “Eğitimde Motivasyon”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, s. 343. Akhlaq, A., ve Ahmed, E. (2013), “The Effect of Motivation on Trust in The Acceptance of Internet Banking in A Low Income Country”, International Journal of Bank Marketing, 31(2), 115-125. Aktaş, B. G. (2009), “Exploring Workplace Mobbing and Its Relationship With The Concepts of Organizational Climate and Organizational Trust”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Universıty Graduate Institute of Social Sciences, İstanbul. Akyel, Y. (2014), “Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven İlişkisi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara. Aydın, B. (2007), “Fen Bilgisi Dersinde İçsel ve Dışsal Motivasyonun Önemi”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Balantekin, Y. (2014), “ARCS Modeline Modeline Göre Tasarlanan Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Motivasyonlarına, Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi”, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, Bursa. Baş, S. (2011), “Workplace Mobbing and Its Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Trust: A Study On Turkish Academicians”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe University Graduate Institute of Social Sciences, İstanbul. Büte, M. (2011), “Etik İklim, Örgütsel Güven Ve Bireysel Performans Arasındaki İlişki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1. Cho, Y. J., ve Perry J. L. (2012), “Intrinsic Motivation and Employee Attitudes: Role of Managerial Trustworthiness, Goal Directedness, and Extrinsic Reward Expectancy”, Review of Public Personnel Administration, 32(4) 382 –406. Çelik, F. (2015), “Örgütsel Güvenin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Resmi-Özel Öğretim Kurumlarında Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı İstanbul. Dalay, G. (2007), “The Relationship Between The Variables of Organizational Trust, Job Engagement, Organizational Commitment and Job Involvement”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı, İstanbul. Dede, Y., ve Argün, Z. (2004), “Öğrencilerin Matematiğe Yönelik İçsel ve Dışsal Motivasyonlarının Belirlenmesi / Identification of Students’ Intrinsic and Extrinsic Motivation Tovvards Mathematics”, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim ve Bilim, Cilt 29, Sayı 134 (49-54). Demircan, N., ve Ceylan, A. (2003), “Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları”, Celal Bayar Üniversitesi. İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi, Cilt:10 Sayı: 2. Demirdağ, Ş. A. (2015), “Örgütsel Güven Ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara. Dündar, S., Özutku, H., ve Taşpınar, F. (2007), “İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s.105-119. Erdem, A.R. (1998), “Süreç Kuramlarının Eğitim Yönetimine Katkıları, Process Theories and Their Contributions to Educational Administration”, PAÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:4, ss.55. Ersarı, G., ve Naktiyok, A. (2012), “İş Görenin İçsel ve Dışsal Motivasyonunda Stresle Mücadele Tekniklerinin Rolü”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 81-101, s.83. Eroğlu, F. (2011), Davranış Bilimleri, 11. Baskı, İstanbul: Beta, s.427. Güllü, M., ve Arslan, C. (2009), “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: s.354. Gün, İ. (2016), “Hastanelerde Örgüt İklimi Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Yönetimi Programı, İstanbul. Günüşen, Z. E. (2016), “Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Yüksek Lisans Programı, İstanbul. Hubbell, A., ve Chory, R. (2005), “Motivating Factors: Perceptions Of Justice and Their Relationship With Managerial and Organizational Trust”, Communication Studies, C:56, No:1, ss. 47-70. Ilgar, Ş. (2004), “Motivasyon Aktiviteleri Ve Öğretmen”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, s.213. Kayısı, K. (2016), “Çalışanların Örgütsel Güven Düzeyleri İle Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Anabilim Dalı, İstanbul. Khadyr, A. (2016), “Extrınsıc Motıvatıon Orıentatıon Аs A Predıctor Of Impressıon Management Among Academıcs In Istanbul”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı Örgütsel Davranış Bilim Dalı, İstanbul. Kılıç, E. (2015), “Otantik Liderlik Ve Örgütsel Güven – Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzincan. Köroğlu, Ö. (2011), “İş Doyumu Ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir. Kula, S., ve Çakar, B. (2015), “Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 12. Okur, F. (2016), “Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Ve Örgütsel Değişim Bilim Dalı, İstanbul. Önen, L., ve Tüzün, M. B. (2005), Motivasyon, Epsilon Yayınevi, s.22. Özdaşlı, K., ve Akman, H. (2012), “İçsel Ve Dışsal Motivasyonda Cinsiyet Ve Örgütsel Statü Farklılaşması: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.4, S.7. s.73-81. Özmen, S. Y. (2012), “Analysıs Of Organızatıonal Trust Dımensıons”, Yüksek Lisans, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Yüksek Lisans Programı, İzmir. Öztekin, H. (2016), Motivasyon Konsantrasyon, yayınevi: noktaekitap. Robbins, P., ve Judge, T. (2015), Örgütsel Davranış, (İ. Erdem, Çev.) Nobel Yayınevi 14.Basım, s.204. Ryan, M., ve Deci, L. (2000), “Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, University of Rochester”, Contemporary Educational Psychology 25, s.54–67. Timuroğlu, M. K., ve Balkaya, E. (2016), “Örgütsel İletişim Ve Motivasyon İlişkisi: Bir Uygulama”, U.U. International Journal of Social Inquiry / U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, s. 89-113. Tuysuz, M. (2015), “Effects Of Percıeved Organızatıonal Trust On Employee Motıvatıon: An Applıcatıon On Retaıl Store Employees”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Organizasyon Davranışı, İstanbul. Türk Dil Kurumu, (2013), Motivasyon. Ulukuş, K. S. (2016), “Motivasyon Teorileri ve Lider Yöneticilik Unsurlarının Bireylerin Motivasyonuna Etkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 25, s.250. Yeşil, A. (2016), “Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme: A Theoretical Research on Leadership and Motivation Theories”, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2 Sayı 13, s.166. Yıldırım, N. (2011), “Okul Müdürlerinin Motivasyonları Üzerine Nitel Bir İnceleme”, AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), s.73.en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/496441
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5180
dc.descriptionThe purpose of this study is to measure the effect of organizational trust on motivation. This study was applied to 178 nurses working in Erzurum Palandöken State Hospital, Erzurum Regional Training and Research Hospital and Erzurum Yakutiye Research Hospitals. It is seen that there is a positive relationship between organizational trust and motivation in the result of the study and positively affecting the sub dimensions of motivation and motivation of sub dimensions of this variable. Confidence in managerial trust in sub-dimensions of organizational trust was found to be higher in the degree of motivation of individuals than in other variables. In this context, any work to be done to increase organizational trust seems to trigger internal motivation and increase it.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı örgütsel güvenin motivasyon üzerindeki etkisini ölçmektir. Bu doğrultuda oluşturulan bu çalışma Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erzurum Yakutiye Araştırma Hastaneleri’nde çalışan 178 hemşire üzerinde uygulanmıştır. Çalışma sonucunda örgütsel güvenin ve bu değişkenin alt boyutlarının motivasyonu ve motivasyonun alt boyutlarını pozitif yönlü etkilediği ve örgütsel güvenle motivasyon arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Örgütsel güvenin alt boyutlarından yöneticiye duyulan güvenin, bireylerin motivasyonlarını etkileme derecesinin diğer değişkenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda örgütsel güveni artırmaya yönelik yapılacak herhangi bir çalışmanın iç motivasyonu tetikleyerek artışına yol açtığı görülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5578/Jeas.67012en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgüt, Güven, Örgütsel Güven, Motivasyonen_US
dc.titleÖrgütsel Güvenin Motivasyona Etkisi: Erzurum İli Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe Effect Of Organızatıonal Trust On Motıvatıon: An Applıcatıon On Publıc Hospıtals In Erzurumen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID10.5578/Jeas.67012en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record