Show simple item record

dc.contributor.authorBAY, D. Neslihan; ALİSİNANOĞLU, Fatma
dc.date.accessioned2019-02-05T12:44:12Z
dc.date.available2019-02-05T12:44:12Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationen_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/304131
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/5355
dc.descriptionThe aim of this research is to develop “The Scale for Determining Preschool Teachers’ Self-Efficacy Perception About Preparation for Reading and Writing Activities” in order to determine teachers’ self-efficacy perception about preparation for reading and writing activities. The sample of the study consisted of 400 teachers working at the preschool educational institutions in the 8 central districts of Ankara. Firstly, explanatory factor analyses and item analyses and then confirmatory factor analyses have been carried out for validity and reliability analyses of the scale. Total variance of the scale was 65.7%. The internal consistency of Cronbach coefficient Alpha used for the validity of the scale was calculated as .89. At the end of the analyses, “The Scale for Determining Preschool Teachers’ Self-Efficacy Perception About Preparation for Reading and Writing Activities” that consists of 33 items was acquired.en_US
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, öğretmenlerin, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarının belirlenmesi için “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği”ni geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini, Ankara ili merkez 8 ilçesine bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 400 öğretmen oluşturmuştur. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik analizleri kapsamında öncelikle açıklayıcı (explanatory) faktör analizi ve madde analizi çalışmalarına yer verilmiş; son olarak doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı %65.7’dir. Ölçeğin genelinin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda 33 maddeden oluşan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği” elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkuma-Yazma, Geçerlik, Güvenirliken_US
dc.titleOkul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage123en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record