Now showing items 1-20 of 25

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (1983). İkinci Bölüm, Madde 3. Akbulut, H. and Gürer, C. (2017). The Police Enforcement Effect on Behavioural Change of Seat Belt Usage. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. Special Issue 10, 6: 1-4. Akbulut, H. ve Gürer, C. (2016). Hiper-Mobil Ulaşım Yapısı ve Sürdürülebilirlik. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences. Afyon Kocatepe Univercity, 21-22 April, 1124-1128. Aldridge, E., Sethi, D. and Yon, Y. (2017). World Health Organization Regional Office for Europe. Injuries: a call for public health Action in Europe. Copenhagen, Denmark. Anonim, 2005. Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Sonuç Raporu. Ulaştırma ve Ulaşım Araçları UYG-AR Merkezi. Şubat. Anonim, 2013. Finlandiya Ülke Raporu, Finlandiya’nın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ekonomik/Ticari İlişkileri. Helsinki Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Mart, 39. Anonim, 2015. World Health Organization. Global Status Report On Road Safety. Geneva, Switzerland. Anonim, 2015. High Speed Rail, Fast Track to Sustaninable Mobilitiy. Passenger & High Speed Department, UIC. Haziran. Paris. Anonim, 2017. EU Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2017. European Union, doi:10.2832/041248 MI-AA-16-002-EN-N. Anonim, 2017. T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Ulaşan ve Erişen Türkiye. Kasım, Ankara. Anonim, 2017. T.C Devlet Demiryolları İstatistik Yıllığı (2012-2016). Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İstatistik ve Analiz Şubesi, Yayın no:2017-1. Ankara. Anonim, 2017. T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Demiryolları Sektör Raporu 2016. Strateji Geliştirmesi Dairesi Başkanlığı, Mayıs. Ankara. Anonim, 2017. Trafik Kazaları Özeti 2016. Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı. Temmuz. Anonim, 2018. Trafic Analys, Vägtrafikskador 2017. Sveriges Officiella Statistic Statistik 2018:12. Kungörelse (1965:561). Anonim, 2018. Faaliyet raporu, 2017. TC Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ., Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Yayın No: 2018-1. Çınar, İ. ve Saraçlı, S. (2015). Examination of the Relationships between Organizational Commitments and Motivations of Teachers: Çay County Sample. International Online Journal of Educational Sciences. 7: 266-281. Dalkic, G., Yaman, H.T. and Kocak, T.H. (2017). High-Speed Rail (HSR) Users and Travel Characteristics in Turkey. 10th International Scientific Conference Transbaltica, Transportation Science and Technology. Procedia Engineering, 187: 212 – 221. Doğan, M. (2012). Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Projesi Kapsamında Konya İli Yolculuk Zaman Değeri. Akademik Bakış Dergisi, 33: 1-20. Duranton, G. (2008). Cities: Engines of Growth and Prosperity for Developing Countries? The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. On behalf of the Commission on Growth and Development. Working Paper No. 12. Chapter 4. Washington, 32-43. Dursun, Y. ve Kocagöz, E. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Regresyon: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35: 1-17. Koşarsoy, T., Topçuoğlu, D. ve Kutluhan, S. (2015). Trafik Güvenliği ve Trafikte Saygı, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu / Seçilmiş Bildiriler -1, Aralık. Koç, V.T. ve Fıglalı, A. (1993). Trafikte Temel Güvenlik Politikaları Analitik Hiyerarşi Proses Yaklaşımı, Trafikte Güvenlik ve Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu. 26-28 Kasım, 376. Kurt, C. (2010). Türkiye’de Ulaştırma Sektörü İçerisinde Lojistiğin Yeri ve Önemi. Yüksek Lisan Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Leboeuf, M. (2018). High Speed Rail Fast Track to Sustainable Mobility. International Union of Railways, Passenger Department. May, Paris. Özen, E., Genç, E. Ve Kaya, Z. (2014). Estimation Of Costs Of Traffic Accidents in Turkey: An Evaluation in Terms of the Insurance and Financial System. Journal Of Yasar University, 9: 5649-5673. Rodrigue, J.P., Slack, B and Comtois, C. (2017). The Geography of Transport Systems, Transportation Modes. Third Edition, New York. 89-120. Saraçlı, S. ve Erdoğmuş A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının Analizi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu. Proje No:16. Kariyer 125. Saruç, N.T. (2008). Trafik Sıkışıklığı Ücretlendirmesi: Ekonomik Teori ve Uygulamalar. Ankara, 8. Schermelleh-Engel, K. and Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 2: 23-74. Solak, A.O. (2011). Karayolu ve Demiryolu Ulaşım Sistemlerinin Ekonomik Etkinlik Analizi. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Tanrıverdi, S.C. (2015). Yüksek Hızlı Tren Hatlarının Ulaştırma Türü Seçimi Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Yavuz, F. (2015). Trafikte Hak İhlalleri Sonucu Birey, Toplum ve Çevreye Verilen Zararlar. Okul Servis Şoförleri Eğitici Eğitimi Semineri. Nisan, Antalya. Yurdakul, A., Turan, D. ve Çomaklı. Ş.E. (2017) Kamusal Düzenleme Olarak Sürücü Belgesi Verilmesinin(Trafik Eğitiminin) Özel Kuruluşlara Devrinin Sosyo-Ekonomik Maliyetleri. 7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu. 17-19 Kasım, 13-27. İnternet Kaynakları 1) http://slideplayer.biz.tr/slide/2924587/ 27.01.2018 2) http://trafik.net.tr/dunyada-trafik-guvenligi/ 27.01.18 3) https://www.hakkindabilgi.biz/trafik-kazalarinin-psikolojik-sonuclari/ 19.02.2018 4) http://simpletopic.blogspot.com.tr/2012/04/transport.html 10.10.2018 5) https://uic.org/highspeed#What-is-High-Speed-Rail 8.02.2018 6) https://www.bilgiustam.com/ilk-demiryolu-ve-trenin-gelisimi 19.10.2018 7) http://www.otoyollar.com/index.php?route=product/category&path=61_149 19.10.2018 8) http://ertugrulmodelrailroad.blogspot.com/2014/12/t-renciligin-en-eski-raylar-ve-komur.html 19.10.2018 9) http://www.rayhaber.com/2012/12/ulkelerin-demiryolu-tarihi/ 19.10.2018 10) http://www.bilimenc.tubitak.gov.tr/makale/maglev-treninin-hizi-saatte-1000-kmnin-uzerine-cikti 19.10.2018 11) https://www.scb.se/en/findingstatistics/statisticsbysubjectarea/population/population-composition/population-statistics/pong/tables-andgraphs/yearly-statistics--the-whole-country/summary-of-population-statistics/ 21.11.2018 12) https://www.trafa.se/en/road-traffic/road-traffic-injuries/ 21.11.2018 13) http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikHacimHaritasi.aspx 28.11.2018 14) https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/cronbachs-alpha-spss/ 22.11.18 15) http://ushsr.com/hsr/completesystem.html 11.06.2018 [1]
   Abacılar, N. (2015). Lisanssız Elektrik Üretiminde Mevzuat, Başvurular, Değerlendirmeler ve Ana Esaslar. Tedaş Genel Müdürlüğü, Kocaeli. Akdağ, O., Hark, C., Karci, A., Yeroğlu, C., Seyyarer, A., (2017). Overcurrent relay coordination of 154/34,5 kV Hasançelebi substation by league championship algorithm. 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium(IDAP), 1-6. Allamsetty S., Chelliah T.R., (2015). Coordination of Directional Over-Current Relays using MATLAB/Simulink and their integration into undergraduate Power System Protection courses. 10th International Conference on Advances in Power System Control, Operation & Management (APSCOM 2015), 1-7. Almaguer H.D., Cabral, S.H.L., Cereja, J.E., Flores, F.T., Kuhlmann, G., Meyer L.H., Mustafa, T.I.A.H., Pitz, C.A., and Puchale, L.T., (2017). An Analysis of the Performance of Power Circuit Breaker Using the Modelling of Electric Arc and a Radiometric System. International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Angers, France. Anupreyaa, K., Karthiga, S.T.C., (2016). Relay Coordination for Distribution System. 2016 Second International Conference on Science Technology Engineering and Management(ICONSTEM), 337-341. Ayaşlı, H.H. (2007). Trafo Merkezlerlerinde Otomasyon. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Begbagui, M., Bentarzi, H., Mati, A., (2015). A New Framework of Numerical Distance Relay Using LabVIEW. 4th International Conference on Electrical Engineering (ICEE) (2015), 1-5. Can, İ.H. (2011). Dijital koruma röleleri tesis edilerek elektrik sistemi güvenilirliğin arttırılması amaçlanan bir endüstriyel tesisin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. Chabanloo, R.M., Mohammadzadeh, N., (2017). A Fast Numerical Method for Optimal Coordination of Overcurrent Relays in the Presence of Transient Fault Current. 2017 The Institution of Engineering and Technology(IET), 472-481. Çetinkaya, N. (1998). Hat koruma rölesi fonksiyonlarının bilgisayarlarla gerçekleştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Damchi, Y., Mashhadi, H.R., Sadeh, J., (2016). Optimal Coordination of Distance and Overcurrent Relays Considering a Non-Standard Tripping Characteristic for Distance Relays. The Institution of Engineering and Technology (2016), 1448-1457. Doğancı, A.Ç. (2014). Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Adaptif Koruma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Gençaydın, E., Tanrıöven, M. (2013). Yüksek gerilim iletim sistemlerinde koruma sistemleri için güvenilirlik değerlendirmesi üzerine bir derleme. Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Manchester, Sigma 5: 86-102. George, S.P., Ashok, S., (2016). Over Current Relay Coordination of Modified IEEE Test Systems with Distributed Generation Using Genetic Algorithm Approach. Power India International Conference(PIICON) 2016 IEEE 7th, 1-5. Gürsu, B. (2014). Ceza Fonksiyonuyla Durdurmalı Genetik Algoritmalar ile Transformatör Merkezlerinde Optimum Aşırı Akım Röle Koordinasyonu. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 665-676. Gazi Üniversitesi, Ankara. Gürsu, B. (2014). Elektromanyetizm Algoritması ile Radyal Şebekelerde Ters Zamanlı Yönsüz Selektif Aşırı Akım Röle Koordinasyonu. Eleco 2014 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu , Bursa. Jangle, N.N., Walke, S.B., (2017). Review: Methods for Relay Coordination. 2017 International Conference on Computing Methodologies and Communication(ICCMC), 1027-1032. Kakilli, A. (1999). Enerji sistemlerinde bilgisayar destekli röle koordinasyonu. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kumar, A., Thakur, M., (2016). Optimal Coordination of Directional Over Current Relays Using a Modified Real Coded Genetic Algorithm: A Comparative Study. Electrical Power and Energy Systems 82 (2016), 484-495. Malzeme Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı, TEDAŞ. (2006). Orta Gelirim Kesicileri Teknik Şartnamesi. Montoya, L.A., Montonegro, D., Ramos, G., (2013). Adaptive protection testbed using real time and hardware-in-the-loop simulation. IEEE Grenoble Conferences (2013), 1-4. Öcalan, G. (2005). Koruma rölesi fonksiyonlarının PLC ve SCADA kullanılarak gerçekleştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. PAC E-100 Kullanma kılavuzu v.1. 07.06 . RVA Elektrik Elektronik Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. Pamuk, N. (2011). Sakarya İli Sapanca İlçesinin Adapazarı ve Kırkpınar Trafo Merkezlerinden Beslenmesi Durumundaki Kısa Devre Güçlerinin Karşılaştırılması ve Uygun Koruma Elemanlarının Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(1): 48-61. Pınar, M. (1985). Elektrik sistemlerinde koruma, röleler ve röle koordinasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Polat, S., Şekerci, H. (2015). Dünyada ve ülkemizde önemli elektrik çöküntüleri. Singh, M., Srivani, S.G., Telukunta, V., (2018). Enhanced Real Time Coordination of Distance and User Defined Over Current Relays. Electrical Power and Energy Systems 98 (2018), 430-441. Taş, B. (2003). Enerji dağıtım sistemlerinde koruma ve yerel elektrik santrallerinin röle koordinasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Tsai-Hsiang, C., Yen-Feng, H., (1998). Systematized short-circuit analysis of a 2x25 kV electric traction network. Electic Power Systems Research, 47(2): 133-142. Turan, M.T. (2014). Akıllı Şebekelerde Arıza Analizi ve Koruma. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. İnternet Kaynakları 1) http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/kyoto-protokolu-ve-sf6gazlikesiciler /4581#ad-image-0, 18.12.2016 2) https://www.google.com.tr/search?q=sf6+gazl%C4%B1+kesiciler&espv=2&biw=17 07&bih=844&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy9pGD4_3QAhXLDMAKHcK_DmYQ_AUIBigB#imgrc=W_Kt0rEbQtME6M%3A, 18.12.2016 3) http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/enerji-iletim-hatlari-1-bolum/4176#ad -image-0, 11.11.2017 4) https://www.teias.gov.tr/, 11.11.2017 5) https://www.teias.gov.tr/tr/ii-turkiye-kurulu-gucunun-kullanim-degerleri, 11.11.2017 6) https://www.google.com.tr/search?q=kesicilerin+yap%C4%B1s%C4%B1+ve+b%C3 %B6l%C3%BCmleri&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKkv_Rz7bXAhVJL1AKHQm3C2wQ_AUICygC&biw=1536&bih=710#imgrc=QaQktHftkkuBtM:, 11.11.2017 7) https://www.google.com.tr/search?q=bas%C4%B1n%C3%A7l%C4%B1+hava+%C3 %BCflemeli+kesiciler&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXouiT0LbXAhUSYVAKHZYdCWIQ_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=ic5nlGErXzPRQM:, 11.11.2017 8) http://myelectrical.com/DesktopModules/SunBlog/Handlers/Print.aspx?id=159, 30.03.2018 9) https://www.google.com.tr/search?q=tam+ya%C4%9Fl%C4%B1+kesiciler&source= lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_3vOXqM3XAhVBbFAKHWMnAaQQ_AUICigB&biw=1536&bih=759#imgrc=vee9DaJr2zd4tM:, 20.11.2017 10) https://www.google.com.tr/search?q=az+ya%C4%9Fl%C4%B1+kesiciler&source= lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJyc_pqM3XAhVCU1AKHS--qoQ_AUICigB &biw=1536&bih=759#imgrc=A8ihujKzIoyzTM:, 20.11.2017 11) https://www.google.com.tr/search?q=manyetik+%C3%BCflemeli+kesiciler&source =lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOtpWFqs3XAhUNZlAKHZjfAagQ_AUICigB&biw=1536&bih=759#imgrc=RkrqWCedr3wl8M:, 20.11.2017 12) https://www.google.com.tr/search?q=vakumlu+tip+kesici&dcr=0&source=lnms&tb m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj36eD0753ZAhWI2SwKHfNZD6oQ_AUICigB&biw=1536&bih=759#imgrc=cbwCV_SeKfCvhM:, 11.02.2018 13) http://www.mstelektroteknik.com/Manual/TR/MO-0294-TUR-R0-MC30-R-Versiyo n740TEDAS-27B.pdf, 24.12.2016 14) http://www.mstelektroteknik.com/Manual/TR/MO-0294-TUR-R0-MC30-R Versiyo n740TEDAS-27B.pdf, 11.02.2018 15) http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kesiciler.pdf, 12.08.2018 [1]
   Abak, K., Sarı, N. and Çetiner, B. (1997). Changes of Protein, Fat Content and Fatty Acid Composition in Naked Pumpkin Seeds Influenced bu Sowing Time. Acta Horticulturae, 492: 187-189. Agrawalla, A., Kumar, S. and Singh, R.K. (2011). Pyrolysis of Groundnut De-Oiled Cake and Characterization of the Liquid Product. Bioresource Technology, 102: 10711–10716. Akhtar, J. and Saidina A.N. (2012). A Review On Operating Parameters For Optimum Liquid Oil Yield Biomass Pyrolysis. Renew Sustain Energy Review, 16: 5101-5109. Alagöz, R. (2002). Polietilen atıkların vakum altında ısıl bozundurulmasından elde edilen sıvı ürünlerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Alma, D.R.M., Martha, L.D.P., Rosa, M.M.A. and Gerardo, A.R.T. (2014). Characterization by Thermogravimetric Analysis of Polymeric Concrete with High Density Polyethylene Mechanically Recycled. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, 2: 259-263. Anderson, L.L., Liang, J. and Ding, W. (1997). Thermal and Catalytic Degradation of HDPE and Comingled Post – Consumer Plastic Waste. Fuel Processing Technology, 51: 47–62. Angın, D. ve Şensöz, S. (2006). Aspir tohumu pres küspesinin pirolizinde sürükleyici gaz (N2) akış hızının etkisi ve sıvı ürün karakterizasyonu. Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilim Dergisi,18 (4): 535-542. Arisawa, H. and Brill, T.B. (1997). Kinetics and mechanisms of flash pyrolysis of polymethylmethacrylate (PMMA), Combustion and Flame, 109: 415-426. Asadullah M., Rahman M.S.A., Ali M.M., Motin M.A., Sultan M.B. and Alam M.R. (2008). Jute stick pyrolysis for bio-oil production in fludizied bed reactor. Bioresource Technology, 99: 44-50. ASTM D 1102-84, (1982), Standart test method for ash in wood, In ASTM Annual Book of Ame. Soc. for Testing and Materials Standarts, Easton, M.D., USA. ASTM E 897-82, (1982), Standart test method for volatile matter in analysis sample refuse derived fuel-3, In ASTM Annual Book of Ame. Soc. for Testing and Materials Standarts, Easton, M.D., USA. Ballice, L. (2001). A kinetic approach to the temperature-programmed pyrolysis of low –and high-density polyethylene in a fixed bed reactor: Determination of kinetic parameters for nparaffins and 1-olefins evolution. Fuel, 80: 1923-1935. Bahadır, A. (2013). Hızlı Piroliz Yöntemi ile Akçaağaç (Acer Platanoides) Meyvesinden Sıvı Ürün Eldesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Bahng, M.K., Mukarakate, C., Robichaud, J.D. and Nimlos, R.M. (2009). Current technologies for analysis of biomass thermochemical processing, A review, Analytical Chemistry, 651: 117–138. Basan, S., (2001). Polimer Kimyası. Cumhuriyet Üniversitesi Yayını, 24 S., Sivas. Baysal, B. (1994). Polimer Kimyası. ODTÜ Yayını, 33-34 S., Ankara. Beis, S.H., Onay, O. and Kockar, O.M. (2002). Fixed-bed pyrolysis of safflower seed: influence of pyrolysis parameters on product yields and compositions. Renewable Energy, 26: 21–32. Biswas, B., Pandey, N., Bisht, Y., Singh, R., Kumar J. and Bhaskar, T. (2017). Pyrolysis of Agricultural Biomass Residues: Comparative Study of Corn Cob, Wheat Straw, Rice Straw and Rice Husk. Bioresource Technology, 237: 57-63. Brebu, M., Ucar, S., Vasile, C. and Yanik J. (2010). Co-pyrolysis of pine cone with synthetic polymers. Fuel. 89: 1911-1918. Bridgwater, A.V. (1991). Review of thermochemical biomass conversion. Crown Company, 76, UK. Bridgwater, A.V. and Bridge, S.A. (1991). A review of pyrolysis and pyrolysis technologies, Biomass pyrolysis liquid supgrading and utilisation. Elsevier Applied Science, London and New York. Bridgwater, A.V. and Cottom, L.M. (1992). Costs and Opportunities for Biomass Pyrolysis Liquids Production and Upgrading. Biomass for Energy, Industry and Environment, 6th E.C. Conference, Editedby G. Grassi, A. Collina and H. Zibetta, Elsevier Applied Science, 679-692, London and New York. Bridgwater, A.V. (1994). Catalysis in thermal biomass conversion. Applied Catalysis A General, 116: 5-47. Bridgwater, A.V., Toft, A.J. and Brammer, J.G. (2002). A Techno-Economic comparison of power production by biomass fast pyrolysis with gasification and combustion. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 6: 181-248. Bridgwater, T . (2006). Review Biomass for Energy, Journal of the Science of Food and Agriculture, 86: 1755-1768. Budak, M.S. (2017). Biyokütleden Hızlı Piroliz Yöntemi ile Biyoyakıt Eldesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Büyük A. (2018). Çekirdek Kabağının (Cucurbita pepo L.) Pirolizi ile Biyoyakıt ve Char Eldesi, Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar. Ceylan, M.S. (2006). Linyit-Düşük Yoğunluklu Polietilen (DYPE) Karışımlarının Pirolizle Değerli Kimyasallara Dönüştürülmesi ve Sonuçlara Deney Koşullarının Etkisi, Ankara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Conesa-Juan, A., Font, R., Aracil, I. and Fullana, A. (2003). Semivolatile and volatile compounds in combustion of polyethylene. Elsevier Chemosphere, 57: 615-627. Çağlar, A. and Aydınlı, B. (2009). Isothermal co-pyrolysis of hazelnut shell and ultrahigh molecular weight polyethylene: The effect of temperature and composition on the amount of pyrolysis products. Journal of Analtical and Applied Pyrolysis, 86: 304-309. Demirbaş, A. (2005). Recovery of chemicals and gasoline-range fuels from plastic wastes via pyrolysis. Energy Sources, 27: 1313-1319. DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Plastik Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu. DPT: 2547-ÖİK: 563, Ankara. Düzeltir, B. (2004). Çekirdek Kabağı (Cucurbita pepo L.) Hatlarında Morfolojik Özelliklere Göre Tanımlama ve Seleksiyon Çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Düzeltir, B. ve Yanmaz, R. (2004). Kabak Çekirdeğinin Besin Değeri ve Sanayide Kullanım Olanakları, Popüler Bilim Dergisi. Fahmi, R., Bridgwater, A.V., Donnison, I., Yates, N. and Jones, J.M. (2008). The effect of lignin and inorganic speices in biomass on pyrolysis oil yields, quality and stability. Fuel, 87: 1230-1240. Goyal, H.B., Seal, D. and Saxeno, R.C. (2008). Bio-fuels from thermochemical conversion of renewable resources: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12: 504-517. Güler, Ç. ve Çobanoğlu, Z. (1997). Plastikler, Çevre sağlığı Temel Kaynak Dizisi, 1s., Ankara. Hajekova, E., Mlynkova, B., Bajus, M. and Spodova, L. (2007). Copyrolysis of naphtha with polyalkene cracking products; the influence of polyalkene mixtures 100 composition on product distribution. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 79: 196-204. Hernandez, M., Garcia, A.N. and Marcilla A. (2005). Study of the gases obtained in thermal and catalytic flash pyrolysis of HDPE in a fluidized bed reactor. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 73: 314–322. Hopa, D.Y., Yılmaz, N., Alagöz, O., Dilek, M., Helvacı, A. and Durupınar, Ü. (2016). Pyrolysis of poppy capsule pulp for bio-oil production, Waste Management and Research, 34: 1316-1321. Kaminsky, W. and Joo-Sik, K. (1998). Pyrolysis of mixed plastics into aromatics. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 51: 127-134. Kar, Y. (2011). Co-pyrolysis of walnut shell and tar sand a fixed-bed reactor. Bioresource Technology, 102: 9800-9805. Karaduman, A. (1998). Plastik atıkların geri kazanımının araştırılması, Doktora tezi, Ankara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Karaduman, A., Koçak, M.Ç. and Bilgesü, A.Y. (2003). Flash vacuum pyrollysis of low density polyethylene in a free-fall reactor. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 42: 181-191. Karaosmanoğlu, F. and Tetik, E. (1999). Charcoal from the pyrolysis of rapeseed plant straw-stalk. Energy Sources, 21: 503-510. Lee, K. and Shin, D. (2007). Charteristics of liquid product from the pyrolysis of waste plastic mixture at low and high temperatures: Influence of lapse time of. Waste Management, 27: 168-176. Lopez A., Marco I., Caballero B.M., Laresgoiti M.F. and Adrados A. (2010). Pyrolysis of municipal plastic wastes: Influence of raw material composition. Waste Management, 30: 620–662. Loy, J.B. (1990). Hull-less seeded pumpkins: a new edible snackseed crop, In: Janick and J.E. Simon (eds.), Advances in Crop Science and Technology, 20: 403-407. Marin, N., Collura, S., Sharypov, V.I., Beregovtsova, N.G., Baryshnikov, S.V., Kuznetsov, B.N., Cebolla, V.L. and Weber, J.V. (2002). Co-pyrolysis of wood biomass and synthetic polymer mixtures. Part II: Characterisation of the liquid phases. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 65: 41-55. Mastral, F.J., Esperanza, E., Garcia, P. and Juste, M. (2002). Pyrolysis of HDPE in a fluidised Bed Reactor. Influence of the Temperature and Residence Time. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 63: 1-15. Melissa, R.J., David, H., Sara, V.O., Viviana, R.C., Kathryn, L.B., George, H.B., Todd, J., Thierry, M.W., Kayla, C.B., Sarah, J.R., David, H., Brenda, A.J. and Jennifer, M.L., (2018). Validation of ATR FT-IR to identify polymers of plastic marine debris, including those ingested by marine organisms. Marine Pollution Bulletin, 127: 704–716. Mohan, D., Pittman, C.U. and Steele, P.H. (2006). Pyrolysis of wood/biomass for bio-oil: A critical review. Energy and Fuels, 20: 848-889. Oasmaa, A. and Czernik, S. (1999). Fuel oil quality of biomass pyrolysis oils-state of the art fort he end-users. Energy Fuels, 13: 914–921. Omar, R., Idris, A., Yunus, R., Khalid, K. and Aida, I.M.I. (2011). Characterization of empty fruit bunch for microwave-assisted pyrolysis. Fuel, 90: 1536-1544. Onal, E., Uzun, B.B. and Putun, A.E. (2014). Bio-oil production co-pyrolysis of almond shell as biomass and high density polyethylene. Energy Conversion and Management, 78: 704-710. Özçifçi, A. ve Özbay, G. (2013). Mobilya Endüstrisi Atıklarından Katalitik Piroliz Yöntemi ile Biyoyakıt Üretimi, Gazi Üniversitesi Mühendisik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28: 473-479. PAGEV, (2016). Dünya Plastik Sektörü Raporu 2016. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Ankara. PAGEV, (2018). Türkiye’ de 2017 Yılı 6. Dönem Plastik Hammadde Üretimi Raporu, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Ankara. Park, Y.H., Kim, J., Kim, S.S. and Park, Y.K. (2009). Pyrolysis characteristics and kinetics of oaktrees using thermogrovemetric, Analyzer and Micro-tubing Reactor. Bioresource Technology, 100: 400-405. Phan, A.N., Ryu, C., Sharifi, V.N. and Swithenbank, J., (2008). Characterisation of slow pyrolysis products from segregated wastes for energy production. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 81: 65–71. Rutkowski, P. and Kubacki, A. (2006). Influence of polystyrene addition to cellulose on chemical structure and properties of bio-oil obtained during pyrolysis. Energy Conversion and Management, 47: 716-731. Saçak, M. (2005). Polimer kimyası. Gazi Kitapevi, 12-178 s., Ankara. Sadaka, S. (2008). Pyrolysis. Associate Scientist Center of Sustinable Enviroment Technologies, Iowa State Universty, Nevada. Saraçoğlu, N. (2007). The Importance of Bioenergy and Energy Forestry for Turkey. TUBITAK– JRC Zero Emissions Workshop, Gebze, Türkiye. Sezer, M.K., (2007). Şırnak Silopi Asfaltiti ile Polietilenin Eşpirolizi ve Piroliz Ürünlerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Sharypov, V.I., Marin, N., Beregovtsova, N.G., Baryshnikov, S.V., Kuznetsov, B.N. and Cebolla, V.I. (2002). Co-pyrolysis of wood biomass and synthetic polymer mixtures. Part I: Influence of experimantel conditions on the evolution of solids, liquid and gases. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 64: 15-28. Sipilae, K., Kuoppala, E., Fagernae’s, L. and Oasmaa, A. (1998). Characterization of biomass– based flash pyrolysis oils. Biomass Bioenergy, 14(2): 103–113. Szuba, J. and Michalik, L. (1982). Co-pyrolysis as a method of upgrading some products of coal processing. Fuel, 61: 1201-1206. Şensöz, S. and Angın, D. (2008). Pyrolysis of safflower (Charthamus tinctorius L.) seed press cake: Part 1. The effects of pyrolysis parameters on the products yields. Bioresource Technology, 99: 5492-5497. Tiikma, L., Tamvelius, H. and Luik, L. (2007). Coprocessing of heavy shale oil with polyethylene waste. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 79: 191-195. TS 344 (2012), Odun-holoselüloz tayini, Türk Standartları Enstitüsü, 1. Baskı, TS 4431. TÜİK (2018). Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 verileri. Ulusal, A. (2016) Biyokütleden Piroliz Yöntemi ile Üretilen Biyocharın Çevresel Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Yaşar, H., (2001). Plastikler Dünyası. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı Makine Mühendisleri Odası, 142. Yorgun, S. and Yıldız, D. (2015). Slow pyrolysis of poulownia wood: Effect for pyrolysis parameters on product yields and bio-oil characterization. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Younis, Y.M.H., Ghirmay, S. and Al-Shihry, S.S. (2000). African Cucurbita pepo Properties of Seed and Variability in Fatty Acid Composition of Seed Oil. Phytochemistry, 54(5): 71-75. Zansi, R., Sjostrom, K. and Bjornbom, E. (1996). Rapid high temperature pyrolysis of biomass in a free-fall reactor. Fuel, 75: 545-550. Zheng, J., Zhu, X., Guo, Q. and Zhu, Q. 2006. Thermal conversion of rice husks and saw dustto liquid fuel. Waste Management, 26: 1430-1435. Zhou, L., Wang, Y., Huang, Q. and Cai, J. (2006). Thermogravimetric characteristics and kinetic of plastic and biomass blends co-pyrolysis. Fuel Process Technol, 87: 963-969. Williams, P.T. and Williams, E.A. (1998). Fluidised bed Pyrolysis of LDPE to Produce Petrochemical Feedstock. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 51: 107-126. İnternet Kaynakları 1) www.plastikfirmalari.com/plastiklerinmolekuleryapilari.html 15.11.2018. 2) www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-75.pdf 09.10.2018. 3) www.plastiksanayiurunleri.blogspot.com/2011/12/plastiknedir-ne-ise-yarar.html 15.08.2018. [1]
   ACI 306, (2002) “Cold Weather Concreting”, American Concrete Institute. Alabaş, V., (2002) Buhar Kürü Yönteminin Beton Basınç Dayanımına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. ASTM C 1760 (2012). Standard test method for bulk electrical conductivity of hardened concrete. West Conshohocken. ASTM C 618, (2010). Standart Specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete. ASTM D 1765, (2018). Standart classification system for carbon blacks used in rubber products. ASTM C 1202, (2018). Standard test methods for electrical indication of concrete's ability to resist chloride lon penetration. ASTM C 1760, (2012) Standard Test Method for bulk electrical conductivity of hardened concrete. AzariJafari, H., Tajadini, A., Rahimi, M., & Berenjian, J. (2018). Reducing variations in the test results of self-consolidating lightweight concrete by incorporating pozzolanic materials. Construction and Building Materials, 166: 889–897. Baradan, B., Yazıcı, H. ve Ün, H. (2002). Betonarme Yapılarda Kalıcılık (Durabilite), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühehdislik Fakültesi Dergisi, 298: 20-28. Backe K.R.,Backe O.B., Lyomov S.K., (2001). Characterizing curing cement slurries by electrical conductivity, SPE Drill. Complet 16: 201–207. Cecini, D., Austin, S. A., Cavalaro, S., & Palmeri, A. (2018). Accelerated electric curing of steel-fibre reinforced concrete. Construction and Building Materials, 189: 192–204. Chen, B., Li, B., Gao, Y., Ling, T. C., Lu, Z., & Li, Z. (2017). Investigation on electrically conductive aggregates produced by incorporating carbon fiber and carbon black. Construction and Building Materials, 144: 106–114. Dembovska, L., Bajare, D., Pundiene, I., & Vitola, L. (2017). Effect of Pozzolanic Additives on the Strength Development of High Performance Concrete. Procedia Engineering, 172: 202–210. Deng, H., & Li, H. (2018). Assessment of self-sensing capability of Carbon Black Engineered Cementitious Composites. Construction and Building Materials, 173: 1-9. Ding, Y., Chen, Z., Han, Z., Zhang, Y., & Pacheco-Torgal, F. (2013). Nano-carbon black and carbon fiber as conductive materials for the diagnosing of the damage of concrete beam. Construction and Building Materials, 43: 233–241. Dixit, V., Pandey, V. and Shyam, R. (2002). Chromium ions inactivate electron transport and enhance superoxide generation in vivo in pea (Pisumsativum L. cv. Azad) root mitochondria. Plant Cell and Environment, 25: 687-690. El-Dieb, A. S., & El-Maaddawy, T. A. (2018). Assessment of reinforcement corrosion protection of self-curing concrete. Journal of Building Engineering, 20: 72–80. Faneca, G., Segura, I., Torrents, J. M., & Aguado, A. (2018). Development of conductive cementitious materials using recycled carbon fibres. Cement and Concrete Composites, 92: 135–144. García Calvo, J. L., Alonso, M. C., Fernández Luco, L., & Robles Velasco, M. (2016). Durability performance of sustainable self compacting concretes in precast products due to heat curing. Construction and Building Materials, 111: 379–385. G Galao O., Banon L., Baeza F.J., Carmona J., Garces P., (2016). Highly conductive carbon fiber reinforced concrete for icing prevention and curing, Materials. Hanson, J.A., (1963). Optimum Steam Curing Procedure in Precasting Plants, Journal of American Concrete Institute, 60: 75 – 100. Kuruoğlu, M. (2002). İnşaat Sektöründe Bilgisayar Destekli Planlama., Çağlayan Kitabevi. İstanbul. Kjellsen K.O., (1996). Heat curing and post-heat curing regimes of high-performance concrete: influence on microstructure and CSH composition, Cem. Concr. Res. 26: 295–307. Kurda, R., de Brito, J., & Silvestre, J. D. (2018). Water absorption and electrical resistivity of concrete with recycled concrete aggregates and fly ash. Cement and Concrete Composites. Lee, S. H., Kim, S., & Yoo, D. Y. (2018). Hybrid effects of steel fiber and carbon nanotube on self-sensing capability of ultra-high-performance concrete. Construction and Building Materials, 185: 530–544. Lothenbach B., Winnefeld F., Alder C., Wieland E., Lunk P., (2007). Effect of temperature on the pore solution, microstructure and hydration products of Portland cement pastes, Cem. Concr. Res. 37: 483–491. Meyer, D. (1997). A Statistical Comparison Of Accelerated Concrete Testing Methods, 2: 89–100. Monteiro, A. O., Cachim, P. B., & Costa, P. M. F. J. (2015). Electrical Properties of Cement-based Composites Containing Carbon Black Particles. Materials Today: Proceedings, 2: 193–199. Monteiro, A. O., Cachim, P. B., & Costa, P. M. F. J. (2017). Self-sensing piezoresistive cement composite loaded with carbon black particles. Cement and Concrete Composites, 81: 59–65. Nie, S., Hu, S., Wang, F., Yuan, P., Zhu, Y., Ye, J., & Liu, Y. (2016). Internal curing – A suitable method for improving the performance of heat-cured concrete. Construction and Building Materials, 122: 294–301. Postacıoğlu, B., (1986). Beton Cilt 1 – Bağlayıcı Maddeler, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, İstanbul. Sassani, A., Ceylan, H., Kim, S., Arabzadeh, A., Taylor, P. C., & Gopalakrishnan, K. (2018). Development of Carbon Fiber-modified Electrically Conductive Concrete for Implementation in Des Moines International Airport. Case Studies in Construction Materials, 8: 277–291. Shi, L., Lu, Y., & Bai, Y. (2017). Mechanical and Electrical Characterisation of Steel Fiber and Carbon Black Engineered Cementitious Composites. Procedia Engineering, 188: 325–332. Sönmezoğlu C., (2005) “Hafif Betonun Mekanik Özellikleri Üzerine Kür Şartlarının Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Toprak Uğur M., (2002) “İnce Agrega ve Kür Sıcaklığının Beton Olgunluğuna Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. TS EN 197-1, (2012). Cement- Stage 1: General cements – component, TSE, Ankara Turkey. TS EN 196-1, (2016). Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength, TSE, Ankara. TS EN 12390-7, (2010). Testing hardened concrete - Part 7 : Density of hardened concrete, TSE, Ankara. TS EN 1925, (2000). Natural stone test methods - Determination of water absorption coefficient by capillarity, TSE, Ankara. Türkel, S. (2007). Soğuk Hava Koşullarında Beton Üretimi, Deprem Sempozyumu, İzmir. Uğurlu, A., (1994). Ön yapımlı Betonların Kür Edilmesi, Türkiye Mühendislik Haberleri, 371: 52 – 57. Uygunoglu, T., Şimşek, B., Çınar, E., (2018). Effect of Carbon Black on Electrical Rapid Curing of Concrete, 2th International Conference on Engineering Technology and Innovation, ICETI 2018, 7-11 March, Hungary, Budapest. Uygunoglu, T., Çınar, E., (2018). Elektriksel Kürün Beton İç Sıcaklıkları ve Priz Sürelerine Etkisi, İnternational Symposium on Multidisciplinary Studies, November Ankara/Turkey. Uygunoğlu, T., & Hocaoğlu, İ. (2018). Effect of electrical curing application on setting time of concrete with different stress intensity. Construction and Building Materials, 162: 298–305. Uygunoglu, T., Çınar, E., Şimşek, B., Topçu, İ. B., (2018). Mechanical and Physical of Carbon Black Reinforced Concrete, 5. Uluslararası Seramik Cam Emaye Sır ve Boya Kongresi (SERES18), October, Eskişehir/Turkey. Uygunoylu, T., Çınar, E., (2018). Soğuk Hava Şartlarında Elektriksel Kür Yöntemi ile Prefabrik Beton Üretiminin Araştırılması, Prefabrik Dergisi, 128: 7-12. Velandia, D. F., Lynsdale, C. J., Provis, J. L., & Ramirez, F. (2018). Effect of mix design inputs, curing and compressive strength on the durability of Na2SO4-activated high volume fly ash concretes. Cement and Concrete Composites, 91: 11–20. Qin, H., Wei, W., & Hang Hu, Y. (2017). Synergistic effect of graphene-oxide-doping and microwave-curing on mechanical strength of cement. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 103: 67–72. Wong, C. L., Mo, K. H., Yap, S. P., Alengaram, U. J., & Ling, T. C. (2018). Potential use of brick waste as alternate concrete-making materials: A review. Journal of Cleaner Production, 195: 226–239. Yalçın S., (2015). "Soğuk Hava Koşullarında Rusya Normlarına Göre Betonarme İmalatlarda Kızıl Ötesi Işıma Kullanımı" Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. Yi, S. T., Pae, S. W., & Kim, J. K. (2011). Minimum curing time prediction of early-age concrete to prevent frost damage. Construction and Building Materials, 25: 1439–1449. Yoo, D. Y., Kim, S., & Lee, S. H. (2018). Self-sensing capability of ultra-high-performance concrete containing steel fibers and carbon nanotubes under tension. Sensors and Actuators, A: Physical, 276: 125–136. Zhang, H., Li, A., Wang, J., Zhang, Y., Zhao, Z., Zhao, H., Wang, J. (2018). Graphene integrating carbon fiber and hierarchical porous carbon formed robust flexible “carbon-concrete” supercapacitor film. Carbon, 126: 500–506. Velandia, D. F., Lynsdale, C. J., Provis, J. L., & Ramirez, F. (2018). Effect of mix design inputs, curing and compressive strength on the durability of Na2SO4-activated high volume fly ash concretes. Cement and Concrete Composites, 91: 11–20. [1]
   Adaçay, F. (2008). Enformasyon Emperyalizmi: Bilgi Ekonomisi, Bağımsız Sosyal Bilimciler. Adaçay, F. (2009). Bilgi Ekonomisinin Mikroekonomik Analizi: Eleştirel Bir Bakış, FBE Journal, Review of Social Economic and Business Studies, 10: 1-25. Akın, H.B. (2001), Yeni Ekonomi: Strateji, Rekabet, Teknoloji Yönetimi, Çizgi Kitabevi Yayınları, 1. Basım, İstanbul. Aksoy, B. (2012). Bilgi Teknolojileri ve Yeni Çalışma İlişkileri Information Technologies and New Labour Relations, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review Cilt: 12, 3: 401-41. Arkun, M. E. (2003). Türkiye için bir enformasyon politikasının ana ögeleri neler olmalı? Bilgi Dünyası, 4 (2), 175-191. Aydemir, C. ve Kaya, M. (2007). Küreselleşme Kavramı ve Ekonomik Yönü, esosder, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, 20: 260-282. Aytekin, B. (2015). Bilişim Teknolojisinin (Bt) İstihdam Üzerindeki Etkileri: Bir Politik İktisat Yaklaşımı, Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi, C.1. 1: 16-28. Bakos, Y.J. (2009), A Strategic Analysis of Electronic Marketplace. Bayrakeri, E. F. (2012), Bilgi Ekonomisine Dönüşüm Sürecinde Türkiye ve Slovenya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bayraktar, Y., Erarslan, C. ve Güran, İ. (2009). Yeni Ekonomi ve İktisat Politikaları / Küreselleşme Sürecinde, Nobel Yayınları. Berberoğlu, B. (2010). Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi Oluşturma Yolunda Türkiye ve Avrupa Birliği, Marmara Üniversite İ.İ.B.F Dergisi, 3: 111-131. Berberoğlu, C. N. (2003). İktisat Teorisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Berberoğlu, C. N. (2003). İktisat Teorisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Bocutoğlu, E. Berber, M ve Çelik, K., (2002). Mikro İktisada Giriş, Akademisyen Yayınevi, Rize. Boyer, R. (2004). The Future of Economic Growth As New Becomes Old, The Saint-Gobain Centre for Economic Studies Great Britain by MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall. Breznık, Lidija (2012), Can Information Technology be a Source of Competitive Advantage, Economic and Business Review, C. 14, 3: 251–269. Chae, H.C., Koh, C.E., Prybutok, V.R. (2014), Information TechnologyCapability And Firm Performance: Contradictory Findings and Their Possible Causes, Journal Of Management Information System (MIS) Quarterly, C. 38, 1: 305-326. Christopher H. Brooks and Robert S. Gazale, (2002), Model Selection in an Information Economy: Choosing What to Learn, Computational Intelligence, C. 18, 4: 566-582. Çelik, N. (2008). Beceri Yanlı Teknolojik Değişme Hipotezi ve İşgücü Talebi, Üniversite ve Toplum Dergisi, Cilt 8, 3: 22-31. Çukurçayır, A. ve Çelebi, E. (2009). Bilgi Toplumu ve E-Devletleşme Sürecinde Türkiye, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, 9: 59-82. Doğuç, M. F. (2006). Bilgi Ekonomisindeki Gelişmelerin Ekonomik Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. DPT (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı), 2004. Türkiye’de Bilgi Ekonomisine ve Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Strateji ve Politikalar, İzmir İktisat Kongresi 22. çalışma Grubu: Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumuna Geçiş Raporu, Bilgi Toplumu Dairesi, Ankara, 81s. Ducker, M. and Payne, J. (2010). Information Communication Technology As a Catalyst To Enterprise Competitiveness, USAID Business GrowthInitiative , C.5, 2: 1-17. Dura, C. ve Atik, H. (2002).Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, 1. Baskı, Literatür Yayınları, No: 72, İstanbul. Eraydın, A. (1992). Post-Fordizm ve Değişen Mekânsal Öncelikler, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, 15: 91-117. Erdoğan, S. (2002). Makroekonomik Etkileri Açısından Yeni Ekonomi ”I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 10–11 Mayıs 2002, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölümleri, ss.13-22, Kocaeli. Erkan, H. (1993). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. Ankara: Türkiye İş Bankası. Evangelista, R ve Savona, M. (2001). Innovation, Employment and Skills in Services. Firm and Sectoral Evidence, ECIS Conference The Future of Innovation Studies, Eindhoven Center for Innovation Studies, The Netherlands, 20-23 September. Gadrey, J. (2003). New Economy, New Myth, published in the Taylor & Francis e-Library. Gülsoy, T. (1997). Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, Adam Yayınları, İstanbul. Gümüş, S. (2005). Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz,(1960-2002), İktisadi Araştırmalar Vakfı, Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışma Dizisi. Gürak, H. (2009). İktisat, Egemen Neoklasik “normatif” iktisada alternatif iktisadi görüşler. Ibrahım, S.S. ve Muhammad, A., (2014), Information and Communication Technology and Bank Performance In Nigeria: A Panel Data Analaysis, Social Science Journal, C. 7,. 2: 165-176. Işık, C. (2012). Bilgi Ekonomilerinde Rekabet Üstünlüğü Oluşturulmasına Etki Eden Ar-Ge, İnovasyon, Patent ve Bilgi Teknolojilerinin Ekonomik Analizi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. İçke M.A. ve Kızılkaya, E. (2009). Küreselleşme: Keynesyen Refah Devletinden Schumpeteryen Rekabetçi Devlete, VII Kamu Yönetimi Forumu. İlter Kemal H., (2003). Bilgi Üzerine Notlar, Pivolka, 9: 7-9. İmamoğlu Z. ve Soybilgen B. (2014). Türkiye’de Bilişim Teknolojisi ve Ekonomi, BETAM. İzgi, B.B. (2010). Finansal Kriz Yazıları: Halil Seyidoğlu’na Armağan, Küresel Kriz ve Türkiye’de İstihdam, Der: İrfan Kalaycı, Nobel Yayınları, Ankara. Kadıoğlu, Z. (2013). Teknoloji Çağında E- Tüketim ve Genç Tüketicilerin Değişen Tüketim Algıları, Online Academic Journal of Information Technology, C.4, 13: 110-114. Kalaycı, İ. Kalkınmada Bilgi Teknolojisi–Bilgi Teknolojisinde ‘Kalkınma’: Türkiye’ye Başarı Kapısını Açacak ‘Anahtar’, 5.Kadir Has Ödülü Kazanan Yayınlanmamış Çalışma, 2008. Kaleli, S. S. (2013). Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Yaygınlaştırma Çabaları: Ardahan İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Kapar, R. (2009). İşgücü Piyasasında Esneklik ve Kriz, Çalışma Ortamı Dergisi, 107-120. Karadeniz Ş. Ve Yılmaz B. (2016). Türkiye’nin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım, Türk Kütüphaneciliği 30, 1 (2016), 59-83. Karakaya, A. ve Demiral, G. (2015). Banka Şubelerinde Bilişim Sistemleri / Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Etkileri, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 6 11: 131-144. Kavak, Ç. (2009). Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri, Akademik Bilisim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, ss. 617–628, Şanlıurfa. Kaynak, S. (2008). Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilgi Ekonomisi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Basılmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Kelleci, M. A. (2003). Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler, DPT, 2674. Kelleci, M. Bilgi Ekonomisi ve İşgücü Piyasasi: Eğilimler, Firsatlar ve Riskler, Uzmanlık Çalışması, DPT, 2003. Kevük, S. (2006). Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, Karizma Dergisi, 25: 139-149. Kiper, M. (2004). Teknoloji Transfer Mekanizmaları ve Bu Kapsamda Üniversite- Sanayi İşbirliği, TMMOB 50. Yıl Yayınları, Ankara. Korkmaz, E.V. (2006). Tüketicilerin Elektronik Bankacılığa Duyduğu Güven Düzeyinin Kullanıma Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Hatay. Kumar, K. (1995). Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma; Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, (Çev. Mehmet Küçük), Dost Kitabevi Yayını, Ankara. Kutlu, E. (2000). Bilgi Toplumunda Kalkınma Stratejileri, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları, Eskişehir. Mannisto, L. and Kelly, T. (2002). Indicators of the Information Economy, The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunication Information and Media, 13: 299-301. Metcalfe, R. (1995). Metcalfe’sLaw: A Network Becomes More Valuable as it Reaches More Users, Info World, C. 17, 40: 21-32. Oduncu, A. (2007). Yeni Ekonomi ve Türkiye; Bazı Göstergeler Işığında Bir Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara. OECD. (2001). Measuring Productivity- OECD Manual: Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity. Özçim, H. (2014). Türkiye’de Bilgi Ekonomisi Kavramı ve E- Devlet Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özdemir, N.Y. (2007). Yeni Ekonomiye Dönüşümde Bilim ve Teknoloji Politikaları (Güney Kore-Türkiye Karşılaştırması), Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Özgüler, V, C. (2003). Yeni Ekonomi Anlayışı Kapsamında Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkeler: Türkiye Örneği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları. Parlak, Z. (2004). Sanayi Ötesi Toplum Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2: 95-125. Putman, Robert (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions İn Modern Italy, Princeton University Oress. Sağlam, T. (2008). Bilgi Ekonomisi ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1980-2006), Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Salur, S. (2012). Bilgi Toplumu Parametreleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (Panel Analiz), Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Saygılı, Ş. (2003). Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, DPT Yayın No:2675. Schiller, D.(2006). İletişim ve Kriz: Enformasyona Dayalı Kapitalizm ve Kontrol Devleti, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 23: 27-40. Soyak, M. (2004). Yeni Ekonomi ve Yansımaları, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, C.41, 284: 41-53. Söylemez, A. (2001). Yeni Ekonomi, Boyut Kitapları, İstanbul. Söylemez, A. (2006) “Bilgi Ekonomisi” Uluslararası Bilgi ve Yönetim Kongresi 3-5 Kasım, Kocaeli. Sözbilir, Fikret (2013), Bilişim Teknolojileri, Bilgi Yönetimi ve İnovasyon İlişkisi: Türkiye’de Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sungur, M, R. (2002). Yeni Dünya Düzeni, e-Yayınları, İstanbul. Şaf, M. (2015). Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Makroekonomik Etkileri: Uluslararası Karşılaştırma Türkiye Değerlendirmesi, Planlama Uzmanlığı Tezi, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. Şahin, A. ve Demir, H. (2011) Elektronik Ticaret ve Elektronik Pazarlamanın KOBİ'lere Sağlayabileceği Avantajlar. Taşçı, K. (2012). Yazılım Endüstrisi: Türkiye İçin Politika Önerileri Sunumu, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen 2023 Vizyonu ve Türkiye’de Yazılım Sektörü Paneli içinde Qiang at al (2003). Tulga, S, S. (2002). ‘Yeni Ekonomi Paradoksu, Türk Ticaret.Net Dergisi, C.15, 3: 48-49. Türksel K. Bensghir, (1996). Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, TODAİE yayın, No:274, Ankara. Uyanık, Y. (2008). Neoliberal Küreselleşme Sürecinde İşgücü Piyasaları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C.10, 2: 209-224. Vivarelli, M. (2007). Innovation and Employment: A Survey, Max Planck Institute of Economics Jena and IZA Discussion Paper No. 2621 February. Yeloğlu, H. O. (2004), Bilgi Ekonomisi ve Değişkenleri: Türkiye ve OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları”, OGU, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, ss.177–185. Yücesan, G. (2014). Hırsız Zamanlar, İstilacı Mekânlar: 21. Yüzyilda Yeni İletişim Teknolojileri, İş ve İstihdam Ankara Üniversitesi VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu Kitabı. İnternet Kaynakları 1) http://www.basbakanlik.gov.tr/genelge_pdf/2002/2002-0320-09259.pdf, 20.12.2018 2) http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/020800_E-turkiyeEylemPlani.pdf, 20.12.2018 3) http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Mevzuatlar/BasbakanlikGenelge_2003-12.pdf, 20.12.2018 4) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031204.htm#3, 20.12.2018 5) http://www.bilgitoplumu.gov.tr/bilgitoplumu/bilgi-toplumu-dairesi-hakkinda/, 20.12.2018 6) http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr, 20.12.2018 7) https://www.yased.org.tr/ReportFiles/2012/2023_HEDEFLER_YOLUNDABLG_ VE_ LETM_TEKNOLOJLER.pdf, 05.06.2018 8) https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology-media-and-telecommunications /articles/turkiyede-e-ticaret-2017-Pazar-buyuklugu.html, 20.04.2018 9) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060728-7.htm, 20.12.2018 10) https://data.worldbank.org/, 08.06.2018 11) https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/2017-q4.pdf, 10.04.2018 12) https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 15.03.2018 13) http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, 10.02.2018 14) http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2005/04/20050401-12.htm, 20.12.2018 15) http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf, 10.04.2018 16) https://tr.scribd.com/document, 22.02.2018 17) http://pages.stern.nyu.edu/~bakos/stratemkts.pdf, 17.03.2018 18) http://www.hasmendi.net/makale_gurak/kutsal_ideoloji_2013.docx, 14.04.2018 19) http://www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/bildiri_17.pdf, 25.05.2018 20) http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/oecd_measuring_productivity_ 2001_en.pdf, 26.07.2018 21) https://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1012, 27.07.2018 22) http://www.pewresearch.org, 16.06.2018 23) https://www.medium.com, 18.07.2018 [1]
   Adams, M. P. and Ideker, J. H. (2017). Influence of aggregate type on conversion and strength in calcium aluminate cement concrete. Cement and Concrete Research, 100: 284-296 Birol, B. ve Sarıdede, M.N. (2005). Özel alüminalar-1, kalsine alüminalar. Metalurji, 141: 15-30. Birol, B. ve Sarıdede, M.N. (2006). Özel alüminalar-2, Alüminyum hidroksit ve aktif alüminalar. Metalurji, 144: 15-20. Çalışkan, F., Yılmaz, F. ve Tatlı, Z. (2015). Silisyum karbür esaslı seramik köpük filtre üretimi. Isıtes, Valencia, Spain, 3-5 Haziran, 2620-2626. Kavas, T. Evcin, A., ve Önce, G. (2003). Afyon bölgesi mermer atıklarının (şlam) kalsiyum alüminalı refrakter çimento üretiminde hammadde olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. Türkiye IV Mermer Sempozyumu Bildiriler kitabı, 363-370. Kavas, T. (2003). Atık Mermer ve Alüminyum Hidroksit Kullanarak Refrakter Çimento Üretimi. Doktora Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Leblebiciler, Y., Yüzer, H. ve Emrullahoğlu, Ö.F., (2000). Sol-jel metodu ile mikronaltı incelikte alümina üretimi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2: 1-12. Manivasakan, P., Rajendran, V., Rauta, P.R., Ranjan, P. R., Bandhu, B. B. and Krushna, P. B. (2011). Effect of mineral acids on the production of alumina nanopowder from raw bauxite. Powder Technology, 211: 77-84. Palacı, Y. (2001). Alüminanın Özelliklerine, Şekillendirme Yönteminin, Katkıların ve Sinterleme Sıcaklığının Etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Xu, L., Wu, K., Röbler, C., Wang, P. and Ludwig, H.M. (2017). Influence of curing temperatures on the hydration of calcium aluminate cement/portland cement/calcium sulfate blends. Cement and Concrete Composites, 80: 298-306. Yorulmaz, S., Erkmen, Z. ve Kara, F. (1999). Seramik sanayii hızlı pişirim fırınlarında kullanılan rulo malzemesi müllitin üretimi ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi. Turkey Journal of Engineering and Environmental Science, 23: 273-285. Yüzer, H., Hasanova, S. ve Köroğlu, H.J. (1995). Seydişehir Gibsit Orijinli Kabuktan Aktif Alüminalı Absorban Eldesi. 8. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, TMMOB, Metalurji Mühendisleri Odası, İstanbul, 6-9 Haziran, 2620-2626. İnternet Kaynakları 1)http://www.cimsa.com.tr/ca/docs/71DDECEE521E470BA4ADA95A091840/26AE8B458E734F289C75EC90DBF3CC9B.pdf 28.07.2018 2)https://www.cimsa.com.tr/ca/docs/4FE58AA58E3A4B7B85FA9E4EE011A8/4CB4AB8E1EB74220AB72D7B93589476E.pdf 28.07.2018 3)https://www.cimsa.com.tr/ca/docs/71DDECEE521E470BA4ADA95A091840/08A3F1686F434950A997270398A76C51.pdf 28.07.2018 4) https://www.saykar.net/aluminyum_oksit 05.08.2018 5) http://inovatifkimyadergisi.com/aktif-alumina 07.08.2018 6) http://www.teknotherm.com.tr/seramik-firin-rulolari-91 15.08.2018 7)https://turkish.alibaba.com/product-detail/ceramic-foam-filter-silicon-carbide-ceramic-foam-filter-for-decontaminate-the-melting-1838609211.html?spm=a2700.8699010.normalList.1.409177d47EL9He&s=p 15.08.2018 8) https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_aluminates 25.12.2018 9) http://www.nkfu.com/cimento-elde-edilir-uretim-asamalari/ 25.12.2018 [1]
   Agalianos, A., Noss, R. ve Whitty, G. (2001). Logo in mainstream schools: The struggle over the soul of an educational innovation. British Journal of Sociology of Education, 22: 479–500. Akçay, T. (2009). Perceptions of students and teachers about the use of a kid’s programming language in computer courses. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Aldağ, H., & Tekdal, M. (2015). Bilgisayar kullanımı ve programlama öğretiminde cinsiyet farklılıkları. Proceeding of 1.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, 236-243. Aldoobie, N. (2015). ADDIE model. American International Journal of Contemprorary Research, 5:68-72. ATC21, S, Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Rumble, M. (2010). Draft white paper 1. Defining 21st Century skills. Part of a report to the Learning and Technology World Forum 2010, Melbourne. Aytekin, A., Çakır, F., Yücel, Y. Kulaözü, İ. (2018). Algoritmaların Hayatımızdaki Yeri ve Önemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5:143-150. Balık, H., H., Akbal, A., Barut, İ., Solakoğlu, L. (2006). Grafik Renklendirme Algoritması Kullanılarak Otomatik Ders Programı Geliştirme Yazılımı, Akademik Bilişim 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 9-11 Şubat 2006. Barr, V., Stephenson, C. (2011), Bringing computational thinking to K-12: what is Involved and what is the role of the computer science education community?, ACM Inroads, 2:48-54. Başer, M., Özden, M. Y. (2015). Developing attitude scale toward computer programming. International Journal of Social Science, 6:199–215. Bozkurt, A., Kumptepe E., (2014). Oyunlaştırma, Oyun Felsefesi ve Eğitim: Gamification, Akademik Bilişim, Mersin Üniversitesi, Mersin, 5-7 Şubat 2014 Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. Paper presented at the Annual American Educational Research Association meeting, Vancouver, Canada, 17 Nisan 2012 Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Demirel, F., Kılıç, E. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Pegem Akademi Calder, N. (2010). Using Scratch: an integrated problem-solving approach to mathematical thinking. Australian Primary Mathematics Classroom (APMC), 15:9-14 Casey, P. J. (1997). Computer Programming. Journal of Computers in the Schools, 13:41-51. Christian, B., Griffiths, T. (2016). Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions. Henry Holt and Co. Clements, D. H., Burns, B. A. (2000). Students’ development of strategies for turn and angle measure. Educational Studies in Mathematics, 41:31-45. Çetin, E. (2012). Bilgisayar Programlama eğitiminin çocukların problem çözme becerileri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi ABD Çetin, i., Uçar Z. (2017). Bilgisayar bilimi eğitimi için öğretim yöntemleri. Y. Gülbahar (Eds), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya, Pegem, Ankara, 42-73 Dahl, S., Eagle, L. and Fernandez, C. (2006). Analyzing advergames: Active Diversions of Actually Deception. 11th International Corporate and Marketing Communications Conference, Ljubljana, Slovenia. 181-189 Demir Ö., ve Seferoglu S. S. (2017). Yeni Kavramlar, Farklı Kullanımlar: Bilgi-İşlemsel Düşünmeyle İlgili Bir Değerlendirme. Eğitim teknolojileri okumaları, 41:801–830. Denning, P. J. (2005). Is computer science science? Communication of the ACM, 48:27-31 Doğan, D., Çınar, M., Bilgiç, H. G., ve Tüzün, H. (2015). Sarmal eğitsel oyun tasarımı modeline göre dijital oyun geliştirme süreci: E-adventure örneği. d, Erzurum, 442-452 Durak, H. Y., Samur, Y. (2018). Kodlama Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliliklerinin Geliştirmesine Katkısının İncelenmesi. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 2:55-67 Erol, O., Kurt, A. A. (2017). BÖTE bölümü öğrencilerinin programlamaya karşı tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 314–325. Gelen, İ. (2017). P21-Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları), Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1: 15-29 Genç, Z., Karakuş, S. (2011). Learning through design: Using scratch in instructional computer games, design. 5. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Glover, I. (2013) Play as you learn: gamification as a technique for motivating learners. In: Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2013. AACE , Chesapeake, VA. Goldenson, D. (1996). Why Teach Computer Programming? Some Evidence About Generalization and Transfer. National Educational Computing Conference, Minneapolis, MN, ERIC Document Reproduction Service No.ED 398-886 Göncü, A., Çetin, İ., Top, E. (2018) Öğretmen Adaylarının Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri: Bir Durum Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48:85-110 Grover, S. (2015). "Systems of Assessments" for Deeper Learning of Computational Thinking in K-12. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, USA. Harel, I. E., Papert, S. E. (1991). Constructionism. Ablex Publishing. Westport, Connecticut. Hsu, H. J. (2014). Gender Differences in Scratch Game Design, 2014 International Conference on Information, Business and Education Technology Jenkins, T. (2002). On the difficulty of learning to program. In 3rd annual Conference of LTSNICS, Loughbrorough University, Leicestershire, UK Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y., Kukul, V. (2016). A framework for computational thinking based on a systematic research review. Baltic J. Modern Computing, 4: 583-596. Kaucic, B., Asic, T. (2011). Improving introductory programming with Scratch? In Proceeding of the 34th MIPRO International Conference, Opatija, Croatia, 1095–1100 Keleş, H. N. (2011). Y kuşağı çalışanlarının motivasyon profillerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3: 129-139. Kert, S., (2017). Bilgisayar bilimi eğitimine giriş. Y. Gülbahar (Eds), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya, Pegem, Ankara, 2-22 Klassen, M. (2006). Visual approach for teaching programming concepts. Paper presented at the Proceedings of the 9th International Conference on Engineering Education. Koenig, J. A. (2011). Assessing 21st Century skills: Summary of a workshop. Washington, DC: The National Academies Press. Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M.Y., Oluk, A., Sarıoğlu, S. (2015). Bireylerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34:68-87. Kul, Ü., Birişçi, S. (2017). Logo Programlama Sürecinde Matematik Öğretmen Adaylarının Yaptıkları Hatalar Üzerine Bir Nitel Çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44:37-65 Nikou, S. A., Economides, A. A. (2014). Transition in student motivation during a scratch and an app inventor course. IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Istanbul, Turkey, 1042-1045. Ozkan, Y., (2003). C ile Programlama, Alfa Yayınları, Ankara Özdinç, F., Altun, A. (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler. Elementary Education Online, 13: 1531-1541 Özerbaş, M., A., Kaya, A.,B. (2017). Öğretim Tasarımı Çalışmalarının İçerik Analizi: ADDIE Modeli Örneklemi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15: 26-42 Papert, S., Harel, I. (1991). Situating constructionism. In S. Papert & I. Harel (Eds.), Constructionism. New York, Ablex Publishing. Papert, S. (1993) Mindstorms: Children, Computers, And Powerful Ideas 2nd Edition, New York, Basic Books, 2 edition. Park, S. Y., Song K. S., Kim, S. H., (2015). Cognitive Load Changes in Pre-Service Teachers with Computational Thinking Education. International Journal of Software Engineering and Its Applications, 9: 169-178 Pensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, MCB University Pres, 9:1-6. Peter J. Denning (2009). The profession of It beyond computational thinking. Communications Of The Acm, 52: 28-30 Powers, K., S., Cooper, K. J., Goldman, M., Carlisle, M. ,McNally, V., Proulx (2006). Tools for Teaching Introductory Programming: What Works? ACM SIGCSE Bulletin, 38: 560–561. Prensky, M. (2009). H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom. Innovate: Journal of Online Education. 5: Article 1. Prensky, M. (2016). Education to better their world: Unleashing the power of 21st-century kids. New York: Teachers College Press. Radoff, J. (2011). Game On: Energize Your Business with Social Media Games.John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey. Richey, R.C., Klein, J. D., Nelson, W. (2004) Developmental research: Studies of instructional design and development. In D. Jonassen (Eds.) Handbook of Research for Educational Communications and Technology,Lawrence Erlbaum Associates, Inc, New Jersey, 1099–1130. Richey, R. C., Klein, J. D. (2008). Research on desing and development. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J van Merrienboer, & M. P. Driscoll (Eds.), Handbook of research for educational communications and technology, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 3:748-757. Salen, K., Torres, R., Wolozin, L., RufoTepper, R. Y. Shapiro, A. (2011). Quest to learn: Developing the school for digital kids. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Reports on Digital Media and Learning. Sayın, Z., Seferoglu, S. (2016). Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi. Akademik Bilişim 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 3-5 Şubat 2016. Shackel, B. (2009). Usability - Context, framework, definition, design and evaluation. Interacting with Computers, 21: 339-346. Siribaddana, D. (2010). The Future of Instructional Desinging in Medical Education: Letting the Computer do the Work. Sri Lanka Journal of Bio-Medical Informatics. 1: 76-85. Tucker, A., Deek, F., Jones, J., McCowan, D., Stephenson, C., Verno, A. (2003). A Model Curriculum For K-12 Computer Science: Final Report Of The ACM K-12 Task Force Curriculum Committee, New York, The Association for Computing Machinery Wachenchauzer, R. (2004). Work in progress promoting critical thinking while learning programming language concepts and paradigms. 34th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. Savannah,GA. Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49: 33-35. Yükseltürk, E., Altıok, S. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar programlama öğretimine yönelik görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4:50-65. Zicherman, G., Linder, J. (2010). Game-Based Marketing: Inspire Customer Loyalty Thorugh Rewards, Challenges, and Contests.  İnternet Kaynakları 1. https://edu.google.com/computer-science/?modal_active=none, 10.12.2018, 2. https://code.org/, 09/08/2018 3. https://www.iste.org/standards/for-students, 01.08.2018 4. http://www.p21.org/about-us/p21-framework, 15.09.2018 5. https://policy.bcs.org/sites/policy.bcs.org/files/BCS%20response%20to%20UKDST%20call %20for%20evidence%20final.pdf, 16.10.2018 6. http://mufredat.meb.gov.tr/, 17-10-2018 7. https://dml2011.dmlhub.net/sites/dmlcentral/files/resource_files/Quest_to_LearnMacfoundReport.pdf, 19.10.2018 8. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/coding-21st-century-skill, 17.10.2018 9. https://www.sanayi.gov.tr/tsddtyh.pdf, 11.10.2018 10. https://www.youtube.com/watch?v=MwixREUJOI0, 02.10.2018 11. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-24258-3_2, 20.09.2018 12. https://canvas.instructure.com/courses/851185, 08.11.2018 [1]
   Agarwal, A., Dahotre, N.B.(1998), Pulse Elektrode Deposition of Superhand Boride Coatings an Ferrous Alloy, Surface and Coatings Technology, 106: 2-3 Alim, Y. (2009), Aynı Marka Farklı Seri Numaralı Tabancalardan Çıkan Mermi Çekirdeğinin Hangi Tabancaya Ait Olduğunun Saptanması İçin Yapılan Balistik Analizler, Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Aratman, G. (2018), Delinme Performansı Deney Cihazı Yapımı ve Alüminyum Malzemelerin ESD ile Sert Bir Fazla Kaplanıp Delinme Performansının İncelenmesi. Lisans Bitirme Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Afyon Başargan, A. (2010), Bakırın Elektrospark Mikroalaşımlandırma Yöntemi İle Gümüşle Kaplanması. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze Binay, H. (2016), CTP Destekli AA-6082 T6 Levhalarda Terminal Balistik Özelliklerinin İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Programı, İstanbul Bozkurt, A. (2018), ESD İle Sert Faz Kaplanmış Titanyum Alaşımlarının ve Çeliklerin Lazer ile İşlenmesi ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, Afyon Carlucci, D. E. and Jacobson. (2008). Ballistics: Theory and Design of Guns and Ammunition, CRP Press, New York Ceyhun,V.,Turan,M. (2003), Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışı, Mühendis ve Makine, 516: 2-6 Çelikel, A. (2008), Av Tüfeği Namlu Uzunluğunun Saçma Dağılımına Etkisi ve Atış Mesafesinin Belirlenmesine Önemi. Adli Tıp Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Korkmaz, K. (2008), Elektrospark Biriktirme Yöntemiyle Mikro Alaşımlı Çeliklerin Tungsten Karbür ile Kaplanması. Doktora Tezi, Gebze Yüksek teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze Kou, S.(2002), Welding Metallurgy, 2nd Edition, November 2002 Wiley Lancaster, J.F.(1980), Metallurgy of Welding, brazing and soldering, 1980, Springer Netherlands, 1986 Pergamon press, 2nd Edition Malik, P.K. (1990), Fiber Reinforced Composites; Materials, Manufacturing and Desing Marcel Dekker, 80-104 New York Mısırlıoğlu, E. (2006), Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, Gebze Mitrevski, T.,Marshall, I.H., Thomson, R (2006), The İnfluence of İmpactor Shape on the Damage to Composite Laminates, Composite Structures, 76: 116-122 Topaç, H. (2014), Çelik Yüzeylerin Elektrospark Alaşımlama Yöntemi Kullanılarak Kromkarbür- Nikelkrom İle Kaplanması. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze Yılmaz, M. S. (2012), Saf Titanyum Malzeme Yüzeyinde Titanyum Alüminyum İntermetalik Tabakasının Oluşturulması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul [1]
   Ağar, E. (2007). Seyitömer termik santral uçucu küllerinin yapı sektöründe kullanılabilirliğinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Akbulut, H. ve Gürer, C. (2003). Mermer Atıklarının Çevresel Etkileri ve Yol Katmanlarında Tekrar Kullanım imkanları, Türkiye IV. Mermer Sempzoyumu Bildiriler Kitabı, Afyon, 10-15. Albayrak, H.F. (1985). Beton ve deneyleri el kitabı, D.S.İ, Ankara, 20-27. Aldridge, D. (2005). Introduction to foamed concrete, UK, 1-14. Altınçiçek, A. (2001). Mermer ocağı açımında temel alınacak temel bölgesel ve temel kriterler, Türkiye III. Mermer Sempozyumu, Afyon, 235-247. Alyamaç, K. E. ve İnce, R. (2007). Karo mozaik döşeme kaplama plak üretiminde atık mermer çamurunun kullanılabilirliği, 7. Ulusal Beton Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 437-446. Anonim, (2008). ACI 308R-01 Guide to Curing Concrete, 1: 4-7. ASTM C 618, (2000). Standart Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete, Annual Book of ASTM Standart, 2-4. Banfill, P.F.G. (2006) Rheology Of Fresh Cement And Concrete, 61: 130. Baradan, B. (2012). Beton, 1. Baskı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, İzmir. Bilensoy, M. (2010). Mermer Fabrikaları Toz Atıklarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Bilim, C. (2006). Yüksek Fırın Cürufu Katkısının Çimento Tabanlı Malzemelerde Kullanabilirliği., Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana. Bilim, C., Atiş, C. D. (2011). Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu İçeren Harçların Aşınma ve Mukavemet Özellikleri, Politeknik Dergisi, 2: 101-107. Bing, C., Zhen, W. and Ning, L. (2012). Experimental research on properties of high strength foamed concrete, 8: 113. Brady, K .C. and Jones, M .R (2001). Specification for Foamed Concrete, UK, A5-A6. Byun, KJ., Song HW. and Park SS. (1998). Development of structural lightweight foamed concrete using polymer foam agent, 3: 98. Collins, F. and Sanjayan, J.G. (2001). Microcracking and Strength Development of Alkali Activated Slag Concrete, Cement and Concrete Composites, 5: 345–352. Çil, (2003). Uçucu Küllerin Beton Yapımında Kullanımı, 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 10-15. Davraz, M., Kılınçarslan, Ş. ve Koru, M. (2015). Farklı Yoğunluktaki Köpük Betonların Dayanım Ve Isıl İletkenlik Özellikleri, 9. Ulusal beton kongresi, Antalya, 93-102. Demir, İ. (2014). Köpük Betonda Rötre Çatlaklarının Engellenmesi Hakkında Teknik Rapor. Dickson, S. (2015). Alkali-silica reaction mitigation using high volume class C flyash, UK, 3-4. Doğulu, S. (1998). Effect of Fineness of Ground Granulated Blast-Furnace Slags on Their Cementitious Properties. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Durack, J.M. and Weiqing, L. (1998). The properties of foamed air cured fly ash based concrete for masonry production. Proceedings of 5th Australian Masonry Conference, Australian, 129-138. Erdemiş, S. (2001). Termik Santral Artık Uçucu Küllerinin Sinterleme Davranışına B203’ün Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Erdoğan, S. T. ve Erdoğan, T. Y. (2007). Bağlayıcı Malzemelerin ve Betonun Onbin Yıllık Tarihi. METU Press, Ankara, 30-35. Erdoğan, T. (2003). Beton Kitabı, Metu yayınları, Ankara, 26-36. Erdoğan, T. Y. (2003). Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı ve Yayıncılık A.Ş. Ankara, 741. Erdoğan, T. (1995). Öğürülmüş granüle yüksek fırın cürufu ve kullanımı, Endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanılması sempozyumu bildiriler kitabı, TMMOB İnşaat mühendisleri odası, Ankara, 1: 1-14. Erdoğan, T. (2007). Beton Kitabı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 188-189. Gelim, K.A.K. (2011). Mechanical And Physical Properties of Fly Ash Foamed Concrete, Master Thesis, Faculty of Civil and Environmental Engineering, University Tun Hussein Onn, Malaysia, 4-7. Göltaş Çimento A.Ş., (2014). Aylık Çimento Analiz Raporu. Güler, G. (2005). Uçucu Küllerin Özellikleri Ve Kullanım Alanları, Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Fuarı, İzmir. Gündeşli, U. (2008). Uçucu Kül, Silis Dumanı ve Yüksek Fırın Cürufunun Beton ve Çimento Katkısı Olarak Kullanımı Üzerine Bir Kaynak Taraması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana. Habert, G., d’Espinose de Lacaillerie JB. and Roussel N. (2011). An environmental evaluation of geopolymer based concrete production: reviewing current research trends. J Clean Prod 11: 1229. Hunaiti, YM. (1997). Strength of composite sections with foamed and lightweight aggregate concrete, 2: 58–61. Jones, MR, Mc Carthy, A. (2005) (a). Utilising unprocessed low-lime coal fly ash in foamed concrete, 84: 1398–1409. Jones, MR, McCarthy, A. (2005) (b). Preliminary views on the potential of foamed concrete as a structural material, 57: 21–31. Jones, M.R. and McCarthy, A. (2006). Heat of hydration in foamed concrete: Effect of mix constituents and plastic density. Cement and Concrete Research, 6: 1032-1041. Kalay, E. (2010). Sıkıştırılmış yüksek plastisiteli kil zemin stabilizasyonunda pomza, mermer tozu ve kirecin kullanılması, Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Kearsley, EP. (1997). Just foamed concrete, Specialist techniques and materials for construction, London, 227–231. Kearsley, E.P. and Wain wright, P.J. (2001) (a). Porosity and permeability of foamed concrete. Cement and Concrete Research, 5: 805-812. Khayat, K.H. and Assaad, J. (2002). Air-void stability in self-consolidating concrete. ACI Materials Journal, 4: 408-416. Kılıç, H. (2010). Mermer atıklarının otomotiv fren balata üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik ve Bilim Dergisi 1: 12-14. Kondo, R. (1962). Discussions of Blast Furnace Slags and Slag Cements, Proc. 4th Itern. Symp. On the Chemistry of Cement, 2: 973-975. Kılıç, Ö. (2015). Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1: 79-85. Kun, N. (2000). Mermer Jeolojisi ve Teknolojisi, Mermerciler Odası, İzmir, 149. Kutchko, B. G. and Kim, A. G. (2006). Fly ash characterization by SEM–EDS. Fuel, 17: 2537-2544. Laukaitis, A., Zurauskas, R. and Keriene, J. (2005). The effect of foam polystyrene granules on cement composite properties, 27: 7-41. Maziah, M. (2011). Development of foamed concrete, enabling and supporting design. a thesis presented in application for the degree of doctor of philosophy, Division of Civil Engineering, University of Dundee, Scotland. McCarthy, A. (2004). Thermally insulating foundations and ground slabs for sustainable housing using foamed concrete, PhD Thesis, University of Dundee, Scotland. Ulusoy, M. (2014). MTA Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi Bülteni, 17: 27-33. Mohammed, J.H. and Hamad, A.J. (2014). A classification of lightweight concrete: materials, properties and application review, International Journal of Advanced Engineering Applications, 7: 52-57. Mostafa, NY. (2005). Influence of air-cooled slag on physicochemical properties of autoclaved aerated concrete, 35: 1349. Narayanan, N. and Ramamurthy, K. (2000). Structure and Properties of Aerated Concrete, 22: 321 – 329. Nambiar, EKK. and Ramamurthy, K. (2006). Influence of filler type on the properties of foam concrete, 28: 475. Nambiar, EKK. and K. Ramamurthy, K. (2007). Air-void characterisation of foam concrete, 37: 221–230. Nehdi, M., Djebbar, Y. and Khan, A. (2001). Neural network model for preformed foam cellular concrete, 98: 402–9. Newman, J. and Choo, B.S. (2003). Advanced Concrete Technology Processes, Butterworth-Heinemann, An Imprint of Elsevier, UK, 5-9. Öztürk, M. (2009). Mermer Üretimi ve Çevre Kirliliği araştırması, 1:12. Zhihua, P., Hengzhi, L. and Weiqing, L.. (2014). Preparation and characterization of super low density foamed concrete from Portland cement and admixtures. Construction and Building Materials, UK, 256–261. Panesar, D.K. (2013). Cellular concrete properties and the effect of synthetic and protein foaming agents, UK, 575–584. Papayianni, I, Milud, IA. (2005). Production of foamed concrete with high calcium fly ash, Ireland, 12-22. Perez, L. Cortez, L. (1997). Potential for the use of pyrolytic tar from baggase in industry. Biomass Bioenergy, 12: 363. Pollard, TJS., Montgomery, MD. and Sollar, JC. (1992). Organic Compounds in The Cement-Based Stabilization/ Solidification of Hazardous Mixed Waste Mechanistic and Process Consideration. Imperial College Center for Toxic Waste Management, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London. Ramamurthy, K., Nambiar, E. and Ranjani, G. (2009). A classification of studies on properties of foam concrete, 6: 388. Ramamurthy, E.K. and Nambiar, G. (2009). A classification of studies on properties of foam concrete Indu Siva RanjaniCement & Concrete Composites, 31: 388–396. Regen, P.E. and Arasteh, A.R. (1990). Lightweight aggregate foamed concrete. Structural Engineer, 9: 167-173. Rizzo, G. and D’Agostino, F. (2007). Problems of soil and groundwater pollution in the disposal of marble slurries in NW Sicily, Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e dei Materiali, Universita` di Palermo, Viale delle Scienze, Palermo, Italy, 929-935. Rudnai, G. (1963). Lightweight concretes, Budapest 3:16. Sayın, Z. E., Aksoy, U. (2012). Mermer Toz Artıkları Özelliklerinin İyileştirilmesine Falcon Gravite Konsantratörün Etkisi, Madencilik Dergisi, Ankara, 23-29. Short, A, Kinniburgh, W. (1963). Lightweight concrete, Asia Publishing House. Şener, M. (2012). Mekanik Aktivasyonun Jipsin Isıl Davranışına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya. Şentürk, A., Gündüz, U., Tosun, İ.Y. and Sarıışık, A. (1996). Mermer teknolojisi, Tuğra Ofset, Isparta. Şimşek, O. (2007). Beton ve Beton Teknolojisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 17-19. Terzi, S. ve Karaşahin, M. (2003). Mermer Toz Atıklarının Asfalt Betonu Karışımında Filler Malzeme Olarak Kullanımı, T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, 2: 2003-2903. TMMOB, (2017). Makina Mühendisleri Odası Oda Raporu, Türkiye’de Termik Termik Santraller. Ankara. Tokyay, M. ve Erdoğdu, K. (1998). Türkiye Termik Santrallerinden Elde Edilen Uçucu Küllerin Karakterizasyonu. TÇMB Yayınları, Ankara, 98. Topgül, S. S. (2016). Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufunun Geri Kazanılmış Agregalı Betonların Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tosun, İ.Y. (1996). Mermer Toz Atıklarının Temizlenmesi, Doğal Yapı ve Kaplama Taşı Mermer Teknolojisi Dergisi, 1: 15–18. TS EN 197-1, (2012). Genel Çimentolar Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri TS EN 450-1, (2013). Uçucu Kül - Betonda Kullanılan - Bölüm 1: Tarif, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, TSE, Ankara. TS 13655, (2015). Kâgir Birimler - Özellikler - Köpük Beton Kâgir Kirimler, TSE, Ankara. Tumluer, G. (2006). Çimento Katkılı Kumlu Zeminlerin Mukavemeti. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, 173. Türker, P., Erdoğan, B., Katnaş, F., Yeğinobalı, A., (2003). Türkiyede Uçucu Küllerin Sınıflandırılması ve Özellikleri, TÇMB, Ankara, 16-27. Türker, P., Erdoğan, B., Katnaş, F. ve Yeğinobalı, A. (2009). Türkiyedeki uçucu küllerin sınıflandırılması ve özellikleri, Ankara 32-45. Türkiye İstatistik Kurumu, (2014). Termik Santral Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri. Uddin, N., Fouad, F., Vaidya, U., Khotpal, A. and Serrano-Perez, J. (2006). Structural characterization of hybrid fiber reinforced polymer (FRP)–autoclave aerated concrete (AAC) panels, 9: 981. Valore, RC. (1954). Cellular concrete part 1 composition and methods of production, 50: 773. Visagie, M. and Kearsley, E.P. (2002). Properties of foamed concrete as influenced by air-void parameters, 101: 8-14. Wan, H., Shui, Z. ve Lin, Z. (2004). Analysis of geometric characteristics of GGBS particles and their influences on cement properties, Cement and Concrete Research, 34: 133-137. Wang, W. (2010). The study of mix design, density and strength of cellular concrete. Wee, T., Babu, D.S., Tamılselvan, T. and Lim, H. (2006). Air-void system of foamed concrete and its effect on mechanical properties. ACI Materials Journal, 103: 45-52. Xuemei, C., Yun, Y., Yuanzheng, L., Zhihua, H. (2014). Utilization of circulating fluidized bed fly ash for the preparation of foam concrete, Construction and Building Materials, 54: 137–146. Yamamoto, M., Honda, Y., Ogawa, A. and Rokugo, K. (1999). Fiber reinforced foamed mortar with multiple cracks in flexure. International RILEM workshop on high performance fiber reinforced cementitious composites in structural applications, Japan, 75–82. Yazıcı, H. (2004). Termik Santral Atığı Yapay Alçı-Uçucu Kül-Taban Külü Esaslı Yapı Malzemesi Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Zollo, R. F., and Hays, C. D. (1998). Engineering Material Properties of a Fiber-Reinforced Cellular Concrete, ACI Materials Journal, UK, 631-635. İnternet Kaynakları 1) http://www.heris.com.tr/, 20/12/2018 2) https://www.dostkimya.com/, 20/12/2018 [1]
   Ağar, E., Kutluhan, S. (2005). Karayollarında kış bakımı kar ve buz kontrolü. TMMOB İMO İstanbul Bülten 76: 10-16. Ahmedzade, P. andSengoz, B. (2009). Evaluation of steel slag coarsea ggregate in hot mix asphalt concrete. J. Hazard. Mater 165(1): 300–305. ASTM D 6927-06. (2006). Standard test methodfor Marshall stabilityandflow of bituminous mixtures. In Annua lBook of ASTM Standards, USA. Arabzadeh, A, Ceylan, H, Kim, S, Sassani, A, Gopalakrishnan, K, Mina, M. (2018). Electrically-conductive asphalt mastic: Temperature dependence and heating efficiency. Materials and Design 157: 303-313. Aydal, D. (2018). Jeokimya Uygulama Notları. Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, JEM 304 Jeokimya Uygulama Notları. BFR. (1998). Basic Road Statistic. British Road Fedaration, BFR statistics book .London s:238. Caggiano, M.F., Bentley M. (1998). Route 130 bridge snowfree installation electrical analysis and recommendations. New Jersey Department of Transportation. Final Report. Report no: FHWA-NJ-1998-008. Çelik, O.N., Yonar, F., Ceylan, S. (2007). Filler Effects on Bituminous Hot Mixture Performance. Proc. 7thNationalCong.On Transportation, İstanbul, 196-204. Dolaştır, F. (2009). Polimer malzemelerin elektriksel dirençlerinin ve optik geçirgenliklerinin ölçülmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Edirne, 90s. Garcı´a, A., Schlangen, E, van de Ven, M., (2009). Electrical conductivity of asphalt mortar containing conductive fibers and fillers. Construction and Building Materials 23(10): 3175–3181. Gopalakrishnan, K., Ceylan H., Kim S., Yang S., andAbdualla H. (2015) Electrically conductive mortar characterization for self-heating air field concrete pavement mix design .International Journal of PavementResearchandTechnology 8(5): 315-324. Gürer, C. (2005). Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar. Gürer, C. (2014). Bitümlü Karışımlar. Lisansüstü Ders Notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. Gürer, C., Düşmez, C., Gevrek, L. (2015). İletken Asfalt Betonu Uygulamaları. 8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 257-262. Ankara. Gürer, C., Düşmez, C. (2015). Köprülerde iletken asfalt kaplamalarla buzlanmayla mücadele yöntemleri. 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu, Bursa. Gürer, C., Gürgöze, H. (2017). Investigation the characteristics of conductive asphalt concrete with carbonfibre. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET), 6: 57-63. Gürer, C., Boğa, A.R., Akbulut, H. (2018). Investigation of thermal conductivity properties of electrically conductive pavements. Proseedings 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS), 495-498. Skopje, Macedonia. Huang, B.S., Chen, X.W., Shu, X. (2009). Effects of electrically conductive additives laboratory-measured properties of asphalt mixtures. Journal of Materials in Civil Engineering 21(10): 612–617. Hunter, R.N., Self, A. (2015) The Shell Bitumen Handbook. 6th Edition. Lavin, P. (2003). Asfalt Pavements; A Practical Guide To Design, Production and Maintenance for Engineers and Architects, 1st ed. Spon Press, Taylor & Francis Group. Li, H., Zhu, L., Qi, X., Sun, M., Zhang, X. (2011). Properties of asphalt conductive concrete containing carbon fibers and graphite powder. First International Conference on Transportation Information andSafety (ICTIS), 600-607, Wuhan, China. Liu, X., Wu, S. (2009). Research on the conductive asphalt concrete's piezoresistivity effect and its mechanism. Construction and Building Materials 23(8): 2752−2756. Liu, Q., Erik, S., García, A., Ven, M. (2010). Induction heating of electrically conductive porous asphalt concrete, Construction and Building Materials 24: 1207-1213. Liu, X., Liu, W., Wu, S., Wang, C. (2014). Effect of carbonfillers on electrical and road properties of conductive asphalt materials. Construction and Building Materials 68: 301-306. Liu, X., Rees, S.J., Spitler, J.D. (2003). Simulation of a Geothermal Bridge Deck Anti-icing System and Experimental Validation. TRB 82nd Annual Meeting. Wahington DC, US Lund JW. Pavementsnowmelting. http://www.oit.edu/docs/default-source/geoheat-center-documents/publications/snow-melting/tp108.pdf?sfvrsn=2 Löfgren, S. (2001). Thechemicaleffects of deicing salt on soil and stream water of five catchments in southeas Sweden, WaterAir Soil Pollution 130 (1–4): 863–868. Kadıoğlu M. (2012). Türkiye’de iklim değişikliği risk yönetimi. Türkiye’nin iklim değişikliği II. Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi Yayını, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, 172 s. Khattak, M.J., Khattab, A., Rizvi, H.R. (2013) “Theimpact of carbonnano-fiber modification on asphalt binder rheology”. Construction and Building Materials 30: 257–264. Kuloğlu N. ve Kök B.V. (2005). Karayollarında Kar ve Buz Mücadelesinde Kullanılan Tuzun Beton Asfalt Kaplamaya Etkisi., F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (1): 87-96. Minsk, L.D. (1968). Electrically conductive asphalt for control of snow and ice accumulation. Highway Research Record 227: 57–63. Minsk, L.D., Hanover, N.H. (1971). Electrically conductive asphaltic concrete. Patent 3573427 A, USA. Önal, M.A., Kahramangil, M. (1993). Bitümlü Karışımlar Laboratuvar El Kitabı. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma Daire Başkanlığı. 200s. Ankara. Özdemir, E. (2011). Karayolu üstyapılarında buzlanmayla mücadelede ısıtılmış agrega kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 97s. Özcan, E., Güngör, N., Şen, H. (2005). Kimya Laboratuvar Şefliği Laboratuvar Tanıtım Kitabı, Karayolları Genel Müdürlüğü. Ankara. Pan, P.,Wu, S., Xiao, F., Pang, L., Xiao, Y. (2014). Conductive asphalt concrete: A review on structure design, performance, and practical applications, Journal of Intelligent Material, Systems and Structures, 1-15. Pan P. Wu S., Hu X., Wang P., Liu Q. (2017). Effect of freezing-thawin gandageing on thermal characteristics and mechanical properties of conductive asphalt concrete. Construction and Building Materials 140: 239-247. Park, P. (2012). Characteristics and applications of high-performance fiber reinforced asphalt concrete. Ph.D. dissertation, Depertment of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan. Park, P., Rew, Y., Baranikumar, A. (2014). Controlling electrical conductivity of asphalt concrete for multi-functional applications, Report no: SWUTC/14/600451-00025-1. Texas A&M TransportationInstituteCollege Station, Texas. Qun, Y., Xu, L., Ping, W. (2013). Resistivity measurement of conductive asphalt concrete based on two electrode method. J. Cent. South Univ 20: 2599-2604. Rew, Y., Baranikumar A., Tamashausky, A.V., El-Tawil, S., Park, P. (2017). Electrical and mechanical properties of asphaltic composites containing carbon based fillers. Construction and Building Materials 135: 394-404. Rew, Y., Shi, X., Choi, K, Park, P. (2018). Structural design and lifecycle assessment of heated pavement using conductive asphalt. Journal of Infrastruct. Syst 24(3): 04018019. Seferoğlu A.G., Seferoğlu M.T., Akpınar M.V. (2015). Karayolu ve havayolu kaplamalarında kullanilan kar ve buzla mücadele yöntemlerinin mali analizi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım ve Teknoloji, 3(1): 407-416. Stratfull, R.F. (1974) “Experimental cathodic protection of a bridge deck” Transportation Research Record, 500: 1–15. Tan, Y. (2015). Active de-icing & snow technology of pavement in coldr egion. Presentation notes. School of Transportation science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin, China. TCK (2013). Türkiye Cumhuriyeti Karayolu Teknik Şartnamesi, Ankara. Transit New Zealand (TNZ), RCA, Roading NZ. (2005). Chipsealing in New Zealand, Transit New Zealand, Road Controlling Authorities, Roading New Zealand, Wellington, New Zealand. Umar, F., Ağar, E. (1994). Yol Üstyapısı. İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Yayınları, 1.Baskı, İstanbul. Varış, M. (2007). Karayolları esnek üstyapılarında buzlanma ile mücadele yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. Isparta. 83s. Vo, HV., Park D.W, Seo, W.J., Yoo, B.S. (2017). Evaluation of asphalt mixture modified with graphite and carbon fibers for winter adaptation: thermal conductivity improvement. Journal of Materialsof Civil Engineering 29(1): 48-54 Vo, H.V., Park D.W., Seo, W.J., Im, J.S. (2015). Effect of conductive filler size andtype on thermal properties of asphalt mixtures. Innovative Materials and Design for Sustainable Transportation Infrastructure, ASCE, 1-7. Wang H., Yang J., Liao H., Chen X. (2016). Electrical and mechanical properties of asphalt concrete containing conductive fibers and fillers. Construction and Building Materials 122: 184-190. Wegner W., Yaggi M. 2001. Environmental impacts of road salt and alternatives in the New York City watershed. Stormwater, 2: 24–31. Wu SP, Mo LT, Shui ZH, vd.. (2005b). Investigation of the conductivity of asphalt concrete containing conductive fillers. Carbon, 43(7): 1358–1363. Wu SP, Mo LT, Shui ZH. (2002). An improvement in electrical properties of asphalt concrete. Journal of Wuhan University of Technology. Materials Science Edition, 17(4): 69–72. Xiao, J., Kulakowski, B., EI-Gindy, M. (2000). Prediction of Risk of Wet Pavement Accidents: FuzzyLogic Model. Transportation Research Record Journal of the Transportation Reseaarch Board. 17 (1): 28-36. Yörükoğulları, E. (2005). Doğal zeolitlerin karayollarında buz/kar çözücü olarak kullanımı. Madencilik bülteni inceleme. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 40-42. Zhang, J., Das, D.K., Peterson, R. (2009). “Selection of Effective and Efficient Snow Removal and Ice Control Technologies for Cold-Region Bridges”. Journal of Civil, Environmental and Architectural Engineering, 3(1): 1-14. Zhou, X., Zhaohui, J.Y., Chang, C., Song, G. (2012). Numerical assessment of electric roadway deicing system utilizing emerging carbon nano fiber paper. Journal of Cold Regions Engineering, 26: 1-15. , İnternet Kaynakları 1)http://www.energyabsorption.com/products/products_freezefree_automated.asp, 29.10.2015 2)http://www.mechanic.com.tr/ankara-protokol-yolu-danfoss-devi-sayesinde-ulasima-acik/, 14.11.2018 3) http://bilsenbesergil.blogspot.com/p/perkolasyon-percolation.html, 14.11.2018 4) www.aksaca.com,05.06.2016 5)http://merlab.metu.edu.tr/tr/x-isini-difraktometresi , 11.10.2018 [1]
   Akbulut, U., Kıncay, O. (2006). Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinde Enerji ve Ekserji Analizi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 9: 24-32. Akdağ, M. (2009). Temel Kavramları ile Mühendislik Termodinamiği. Qafgaz Üniversitesi Yayınları, Bakü. Bilgin, M. (2009). Fosil, Yenilenebilir ve Nükleer Yakıtların Neopolitik Anlamı – Türkiye’nin Durumu ve Gelecek Alternatifleri. Uluslararası İlişkiler, 5: 57-88. Büyüktür, A. R. (1989). Termodinamik. Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Basımevi, Bursa. Çamdalı, Ü. (2012). Termodinamik ve Sosyal Sistemlerin Yakın Çevre İlişkilerindeki İlginç Benzeşim, Değişim ve Bir Sonuç-Bir Ümit. Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 67-2, DOI:10.1501/SBFder_0000002252. Çengel, A. Y., Boles, A. M. (1996). Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik 5. Baskı. McGraw- Hill- Literatur, İstanbul. Çölaşan, F. (2013). Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı (VRF) İklimlendirme Sistemleri. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, 83: 29-34. Eddington, A. S., (1948), The Nature of The Physical World. Printed in Great Britain at the University Press, Cambridge. Elbir, A. (2010). Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Termodinamik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye. Eryener, D. (2003). Türbülanslı Cebri Konveksiyonla Isı Geçişi Sağlayan Isıl Sistemlerin Ekserji Ekonomik Analizi. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. Gündüz, E. (2010). Termodinamik ve Geometri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Güzenge, O. (2007). Bir Soğu Deposunun Ekserji Analizi. Bitirme Projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İzmir. Kadir, İ., Onat, A. (2012). İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği 1.Basım. Doğa Yayıncılık, ISBN: 978-975-6263-22-8, İstanbul. Karakoç, T. H., Karakoç, N., Erbay, B., Aras, H. (2012). Enerji Analizi 1. Baskı. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2486, ISBN 978-975-06-1155-1, Eskişehir. Koç, B., (2009). Isı Geri Kazanımlı Değişken Soğutucu Akışkan Debili Sistemlerde İklimlendirme ve Sıcak Su Üretiminin Teknik ve Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. MEGEP. (2007a). Klima Çeşitleri ve Seçimi. Milli Eğitim Bakanlığı, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Ankara. MEGEP. (2007b). Soğutma Sistemi Elemanları ve Soğutucular. Elektrik Elektronik Teknolojisi, Ankara. Solmaz, Ö. (2013). Güneş Enerjisi Destekli (PV) Çalışan Taşıt Klima Sisteminin Dinamik Performansının Araştırılması. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. TMMOB. (2012). Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği. 3. Baskı, Yayın No MMO/589, ISBN: 978-605-01-0360-1, Ankara. Topoyan, M., Güler, M. E., Gürler, İ. (2008). İklimlendirme Sistemi Seçiminde Bulanık AHS Uygulaması. VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu. Türkeş, M. (2001). Küresel iklimin korunması, iklim Değisikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye. Tesisat Mühendisliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Süreli Teknik Yayın, 61: 14-29. Yılmaz, M. (2012). Türkiye’nin Enerji Potansiyeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elekrik Enerjisi Üretimi açısından Önemi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 4: 33-54.   6.1 İnternet Kaynakları 1.http://eng.harran.edu.tr/moodle/moodledata/17/yesilata/Ders_Notlari/Thermo2_ch10_pg164-169.pdf, 05.10.2015 2. https://docplayer.biz.tr/47196408-Mekanik-tesisat-komisyonu-izmir.html, 23.06.2016 3. https://iskid.org.tr/klima-klavuzu/, 10.07.2016 4. http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/41326282865e0d5_ek.pdf?tipi=2&tur u=X&sube=13, 25.07.2017 [1]
   Akgün, Ö. E. ve Topal, M. (2015). Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 19 Eylül 2014, 98-121. Akyol, F. (2013). COBİT uygulayan Şirketlerdeki Bilgi Güvenliği Politikalarının Şirket Personel ve Süreçlere Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Anonim. (2018). Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin İl Bazında Yıllık İstatistik Bülteni. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Anonim. (2017). TÜİK, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara Aslandağ, K. (2010). Bilgi Güvenliği Kavramı ve bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile Şirket Performansı ilişkisine Dair Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze. Avşar, Z. ve Öngören, G. (2010). Bilişim Hukuku. Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 270. Awad, E., and Ghaziri, H. (2004). Knowledge Management. New Jersey: Prentice Hall Publishing. Aydın, M. (2004). Bilgi sosyolojisi. Açılım Kitap, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye. Arıcı, H.Y. (2018), Adli Bilişim. Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, Türkiye. Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. Kariyer Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye. Başdinkçi, N. (2017). Sağlık Kurumlarında Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirilmesi ve Kullanıcıların Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi . Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Adana. Baykara, M., Daş, R., ve Karadoğan, İ. (2013). Bilgi Güvenliği Sistemlerinde Kullanılan Araçların İncelenmesi. 1st International Symposium on Digital Forensics and Security, Elazığ, Türkiye 20-21 Mayıs 231-239. Bıçakcı, S. (2014). NATO’nun gelişen tehdit algısı: 21. yüzyılda siber güvenlik. Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Akademik Dergisi, 10: 101-130. Bolat, Y. İ., Aydemir, M., ve Karaman, S. (2017). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğretimsel etkinliklerde mobil internet kullanımlarının teknoloji kabul modeline göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37: 63-91. Can, Ö. ve Akbaş, M.F. (2014), Kurumsal Ağ ve Sistem Güvenliği Politikalarının Önemi ve Bir Durum Çalışması. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi, 7: 16-31. Canbek, G., ve Sağıroğlu, Ş. (2006). Bilgi, bilgi güvenliği ve süreçleri üzerine bir inceleme. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 9: 165-174. Canbek, G., ve Sağıroğlu, Ş. (2006). Kötücül ve Casus Yazılımlar: Kapsamlı Bir Araştırma. Gazi Mühendislik ve Mimarlık dergisi. Ceylan, M. (2018). Android Zararlı Yazılım Analizi ve Güvenlik Yaklaşımları. Bilgi Güvenliği Akademisi A.Ş 21-57. Çapar, B. (2005). Bilgi Yönetimi. Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri İçinde. Çizgi Kitapevi, 1. Baskı, Konya, Türkiye. Çek, E. (2017). Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Bilgi Güvenliği İçin İnsan Faktörünün Önemi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Çetin, H. (2014). Kişisel Veri Güvenliği Ve Kullanıcıların Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesİ. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Dergisi, (29): 86-105. Costa, R. at. all. (2010). Knowledge Management Capabilities Supporting Collaborative Working. Proceedings of the 2nd European Conference on Information Warfare and Security, 29-30 March 201-207. Davenport, T., and Prusak, L. (2001). İş Dünyasında Bilgi Yönetimi. Rota Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Türkiye, Çevirmen :Günhan GÜNAY Demirtaş, H. (2013). Bilgi Güvenliği Yönetiminin Gerekleri Ve Başarı Dayanakları: Bir Uygulama Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Doğan, K., ve Arslantekin, S. (2016). Büyük Veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum. DTCF Journal Dergisi, 15-36, DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001461. Dülger, M.V. (2018). Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişimi Mevzuatı. Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, Türkiye. Eken, H. (2013). Mobil ve Web uygulamalarının Yazılım Güvenliği. 15. Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye 23-25 Ocak 2013, 513-518. Eminağaoğlu, M., ve Gökşen, Y. (2009). Bilgi Güvenliği Nedir, Ne Değildir, Türkiye’ de Bilgi Güvenliği Sorunları ve Çözüm Önerileri . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11: 01-15. Erdoğmuş, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Kazanimlarinin, Farkindaliklari Üzerindeki Etkilerinin Analizi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitiüsü, Afyon. Ertuğrul, İ., ve Keskin, N. (2012). İnternet’İn Türkçenin Kullanımında Ve Toplum- Birey Yapısının Değişimindeki Rolü. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Sempozyumu, 3: 80-88. Ganbat, O. (2013). Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO/IEC 27001 ve Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi ISO/LEC 27005 Standartlarının Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Gül, Z. (2015). Stratejik İstihbarat ve Genel Yanılgılar. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 4: 111-132. Güldiken, N. (2006). Bilginin Elde Edilmesi ve korunmasında Ekonomik İstihbarat Sistemlerinin Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7: 169-182. Güçlü, N., ve Sotırofskı, K. (2006). Bilgi Yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4:351-371. Gülmüş, M. (2010). Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Güvenliği. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul. Henkoğlu, T. ve Yılmaz, B. (2013). Avrupa Birliği (AB) Bilgi Güvenliği Politikaları, Türk Kütüphaneciliği, 27: 451-471. Henkoğlu, T. (2017). Kişisel Verilerimiz Ne Kadar Güvende: Bilgi Güvenliği Kapsamında Bir Değerlendirme. Arşiv Dünyası Dergisi, 17: 46-56. Irzık, G. (2002). Bilgi Toplumuna Geçiş: Sorunsallar, Görüşler, Yorumlar, Eleştiriler ve Tartışmalar. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 3: 57-62. Kara, İ. (2015). Türkiye’de Zararlı Yazılımlarla Mücadelenin Uygulama ve Hukuki Boyutunun Değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 52: 87-98. Karaaslan, E. (2013). Siber Güvenlik Deneyleri için Ağ Benzetici ve Ağ Sınama Ortamlarının Kullanımına Dair Ön İnceleme . Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 1-7. Karadağ, M., ve Abuhanoğlu, H. (2015). Sosyo-Kültürel Özelliklerin Bilgi Güvenliği Farkındalığı Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Çalışma. International Journal of Social Science, Doi : 10.9761/ JASSS288436, 36: 379-386. Keser, H., ve Güldüren, C. (2015). Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması. Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Dergisi, 23: 1167-1184. Koç, S. ve Kaynak, S. (2009). Yeni Medya Olarak İnternet ve Hukuki Kişisel Güvenlik. 14. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye, 12-13 Aralık, 89-96. Mart, İ. (2012). Bilişim Kültüründe Bilgi Güvenliği Farkındalığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. McCarthy, E. D. (2002). Bilgi Kültürü Yeni Bilgi Sosyolojisi. Chivi Yazıları Yayınevi, İstanbul, Çev: A. Figen YILMAZ. Moody, G.D., Siponene, M., and Pahnila, S. (2018). Toward A Unifield Model Of Information Security Policy Compliance, MIS Quarterly, 42: 285-A22. Mell, P. and Grance, T. (2011). The Economics of Information Security Investment, Universty of Maryland Institute for Advenced Computer Studies, 5: 438-457. Mengüşoğlu, T. (1988). İnsan Felsefesi. Remzi Yayınevi, İstanbul, Türkiye. Odabaş, H. (2003). Kurumsal Bilgi Yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 17: 357-368. Özcan, B. (2009). Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Cobit. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Sayarı, N. (2009). Bilgi Güvenliği ve Yönetimi. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Eğitim Etkinliği. Ankara. Schmidt, A. H. (2004). Building a mosaic of security for a better world, security matters. USA: Aspatore Books. Şahinaslan, E., Kantürk, A., Şahinaslan, Ö., ve Borandağ, E. (2009). Kurmlarda Bilgi Güvenliği Farkındalığı, Önemi ve Oluşturma Yöntemleri. 11. Akademik Bilişim Konferansı. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat, 597-602 Tatar, Ü. (2011). Sosyal Mühendislik Saldırıları. 4. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu TUBİTAK Bilgem, Ankara, 25-26 Kasım. Tekerek, M. (2008). Bilgi Güvenliği Yönetimi. KSÜ Fen ve Mühendislik Fakültesi Dergisi 11: 132-137 Türk, M. (2003). Küreselleşme sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi. Türkmen Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye. Uçak, N. Ö. (2010). Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram. Türk kütüphaneciliği, 24: 705-722. Uçak, N.Ö. ve Henkoğlu, T. (2012). Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması İle İlgili Hukuki ve Etik Sorunluluklar. Bilgi Dünyası Dergisi, 13: 377-396. Uğuz, S., (2018). Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yazılımları: Örnek Bir Yazılım Geliştirilmesi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve bilgisayar Bilimleri Dergisi, 2: 1-11 Vural, Y. (2007). Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Sızma Testleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Vural, Y., ve Sağıroğlu, Ş. (2008). Kurumsal Bilgi Güvenliği Ve Standartları Üzerine Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23: 507-522. Yavanoğlu, U., Sağıroğlu, Ş. ve Çolak, i. (2012). Sosyal Ağlarda Bilgi Güvenliği Tehditleri ve Alınması Gereken Önlemler. Politeknik dergisi, 15: 15-27. Yeniçeri, Ö., ve İnce, M. (2005). Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik. IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye. Yılmaz, E., Şahin, Y. L., ve Akbulut, Y. (2016). Öğretmenlerin Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6: 26-45. Yılmaz, F. G., ve Ezin, Ç. Ç. (2017). Ebeveynlerin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 7: 41-57. Yılmaz, M. (2009). Enformasyon ve Bilgi Kavramları Bağlamında Enformasyon Yönetimi ve Bilgi Yönetimi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49: 95-118. Yılmaz, S., ve Sağıroğlu, Ş. (2013). Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazırlık Seviyeleri. 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, 20-21 Eylül, 158-166. İnternet Kaynakları 1) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-global-mobil-kullanici-anketi-2015-f.pdf, 12.07.2018 2) https://www.chip.com.tr/haber/mcafee-siber-tehdit-raporunu-acikladi_74861.html, 22.08.2018 3) https://www.eset.com/tr/malware, 01.09.2018 4) http://www.guvenliweb.org.tr, 17.10.2018 [1]
   Akkurt, M. (2000). Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Takım Tezgâhları. Birsen Yayınevi. Akyol, S. (2007). Ti-6Al-4V titanyum alaşımının islenebilirliğinin ısıl işlem yardımıyla arttırılması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Alava, L.A. (2008). Multistage Cryogenic Treatment Of Materıals: Process Fundamentals And Examples Of Application. Cryobest International, S.L. Vitoria, Spain. Altıntaş, Y. (2000). “Manufacturing Automation”, Cambridge University Press. Aronson, R.B. (1994). Machine Tool 101: Part 6, Machine Servers. Manufacturing Engineering, 6: 47-52. Arrazola, P.J., Garaya, A., Iriarte, L.M., Armendia, M., Marya, S., Maitre, F.L. (2009). Machinabilty of Titanium Alloys (Ti-6Al-4V and Ti555.3). Journal of Materials Processing Technology, 209: 2223-2230. Aslan, E. (2005). Experimental investigation of cutting tool performance in high speed cutting of hardened X210 Cr12 cold-work tool steel (62 HRC). Materials and Design 26: 21–27. ASM Handbook, (1990). 10. Edition, Volume 2 Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials, Intorduction to Titanium and Titanium Alloys, 1770. Aydın, B. (2002). AA2014 Alaşımında Yaşlandırma Isıl İşleminin İşlenebilirlik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Bamford, E. (2016). Tool wear in Turning of titanium alloy Ti-6Al-4V. Yüksek Lisans Tezi, Uppsala Üniverstesi, Uppsala, İsveç. Bargel, H. J., Schulze, G. (1980). Malzeme Bilgisi Cilt-2. MBEAE Matbaası, Gebze. Cantero, J.L., Tardío, M.M., Canteli, J.A., Marcos, M., Miguélez, M.H. (2005). Dry drilling of alloy Ti-6Al-4V. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 45: 1246-1255. Çakır, M.C. (1999), “Modern Talaslı İmalatın Esasları”, V_PAS AS., Bursa. Çiftçi, İ. (2005). Kesici takımlar ve kesme teorisi ders notları. Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Ders Notları, Karabük, 3-15. Çoğun C., Özses B. (2002). Bilgisayar sayısal denetimli takım tezgahlarında değişik işleme koşullarının yüzey pürüzlülüğüne etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 17, 1: 59 – 75. Demir, H., Ulas, H.B., Zeyveli, M. (2009). Talaşlı üretimde kullanılan kesme sıvılarından istenen özellikler. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Türkiye. Donachie, M. J. Jr., (2000). Titanium: A Technical Guide, Second Edition. ASM International, Metals Park, Ohio, USA. Ensarioğlu, C., Çakır, M.C. (2005). Titanyum ve Alaşımlarının İşlenebilirlik Etüdü 1. Bölüm. Mühendis ve Makine, Cilt: 46 Sayı: 546. Ensarioğlu, C., Çakır, M.C. (2005). Titanyum ve alasımlarının islenebilirlik etüdü 2. Bölüm, Mühendis ve Makine, Cilt: 46 Sayı: 547. Ezugwu, E.O., Bonney, J., Yamane, Y. (2003). An overview of machinability of aeroengine alloys. Journal of Materials Processing Technology, 134: 233–253. Ezugwu, E.O., Da Silva, R.B., Bonney, J., Machado, A.R. (2005). Evaluation of the performance of CBN tools when turning Ti–6Al–4V alloy with high pressure coolant supplies. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 45: 1009-1114. Gadelmavla, E.S., Koura, M.M. (2002). Roughness Parameter. Journal Of Material Processing Technology, 123: 133-145. Ghani, J.A., Choudhury, A., Masjuki, H. H. (2004). Performance of P10 TiN coated carbide tools when end milling AISI H13 tool steel at high cutting speed. Journal of Materials Processing Technology, 153–154, 1062–1066. Groover, M.P. (1996). Fundamentals of modern manufacturing – Materials, processes and systems. Prentice-Hall Inc., 220-639. Grujicic, M., Narayan, C.P. (1992). A Study of β → α″ Martensitic Transformation Volume Change in Ti-Al-V Alloys. Materials Science and Engineering, A, 151: 217-226. Güllü, A. (1995). Silindirik taşlamada istenen yüzey pürüzlülüğünü elde etmek için taşlama parametrelerinin bilgisayar yardımıyla optimizasyonu. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Gürsakal, N. (2005). “Altı Sigma Müşteri Odaklı Yönetim”, Nobel Yayın Dağıtım, Bursa. Hong, S.Y., Ding, Y., Jeong W.C. (2001). Friction and cutting forces in cryogenic machining of Ti–6Al–4V. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 41: 2271-2285. Aydın, F. (2006) Takım Ömrünün Sebep-Sonuç Diyagramları İle Açıklanması, Yüzey Pürüzlülüğü Ve Takım Ömrüne Etkili Faktörlerin Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Jawaid, A., Sharif, S., Koksal, S. (2000). Evaluation of wear mechanisms of coated carbide tools when face milling titanium alloy. Journal of Materials Processing Technology, 99: 266-274. Joshi, V.A. (2006). Titanium Alloys. Taylor & Francis, London. Kara, F., Aslantaş, K. ve Çiçek, A. (2010). Ortagonal kesme işleminde kaplama malzemesinin talaş morfolojisi üzerinde etkisinin araştırılması. 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi Balıkesir, 11-12 Kasım. Kıvak, T. (2012). Kesici Takımlara Uygulanan Kriyojenik İşlemin Ti-6Al-4V Alaşımının Delinebilirliği Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. König, W. (1984). Fertigungsverfaren / Manufacturing Methods, VDI-Verlag, Dusserdolf, Almanya. Kurt, A. (2006). Talaş kaldırma sırasında oluşan kesme kuvvetleri ve mekanik gerilmelerin deneysel olarak incelenmesi ve matematiksel modellerinin oluşturulması. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Lacalle, L.N., Lopez de, P.J., Llorente, J.I., Sanchez, J.A. (2000). Advanced cutting conditions for the milling of aeronautical alloys. Journal of Materials Processing Technology, 100: 1-11. Lee, W-S., Lin C-F. (1998). Plastic deformation and fracture behaviour of Ti–6Al–4V alloy loaded with high strain rate under various temperatures, Materials Science and Engineering, A241: 48–59. Leyens, C., Peters, M. (2003). Titanium and Titanium Alloys-Fundamentals and Applications. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Almanya. Mavi, A. (2013). Kesici Takımlara Uygulanan Kriyojenik İşlemin Ti-6Al-4V Titanyum Alaşımının İşlenmesinde Kesici Takım Performansının Etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Moiseyev, V.N. (2006). Titanium Alloys: Russian Aircraft and Aerospace Applications. CRC Pres, Boca Raton. Nady, A.K., Gowrishanka, M.C., Paul, S. (2009). Some studies on high-pressure cooling in turning of Ti–6Al–4V. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 49: 182-198. Obikawa, T., Kamata, Y., Shinozuka, J. (2006). High-speed grooving with applying MQL, Science Direct, 46: 1854–1861. Özses, B. (2002). Bilgisayar sayısal denetimli takım tezgahlarında değişik işleme koşullarının yüzey pürüzlülüğüne etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara. Özdemir, U., Erten, M. (2003). Talaşlı İmalat Sırasında Kesici Takımda Meydana Gelen Hasar Mekanizmaları ve Takım Hasarlarını Azaltma Yöntemleri. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1: 37–50. Palanisamy, S., McDonald, S.D., Dargusch, M.S. (2009). Effects of coolant pressure on chip formation while turning Ti-6Al-4V alloy. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 49: 739-743. Saini, A., Pabla, B., Dhami, S., (2016). Developments in cutting tool technology in improving machinability of Ti-6Al-4V alloy: A review. Prooceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 230: 1977-1989. Sayit, E. (2007). KGDD Malzemeler için Sürekli Olmayan Kesme Şartlarında Takım Ömrü Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar. Shokrani, A., Dhokia, V., Munoz-Escalona, P., Newman, ST. (2013). State-of-the-art cryogenic machining and processing. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 26: 616–648. Smith, G.T. (2008). Cutting Tool Technology, Industrial Handbook. Springer-Verlag London Limited. Su, Y., He, N., Li, L., Iqbal, A., Xiao, M.H., Xu, S., Qiu, B.G. (2007). Refrigerated cooling air cutting of difficult-to-cut materials. Science Direct, 47: 927–933. Su, Y., He, N., Li, L., Li, X.L. (2006). An experimental investigation of effects of cooling/lubrication conditions on tool wear in high-speed end milling of Ti-6Al-4V. Wear, 261: 760-766. Sun, J., Guo, Y.B. (2009). A comprehensive experimental study on surface integrity by end milling Ti–6Al–4V. Journal of Materials Processing Technology, 209: 4036-4042. Şahin, Y. (2003). Talas Kaldırma Prensipleri Cilt 1. Gazi Kitabevi, Ankara. Şeker, U. ve Kurt, A. (2006). The mathematical modelling of the compressive stresses in machining of Inconel 718. Material Science Forum (Advances in Materials Processing Technologies), 526: 229–234. Taktak, Ş. (2002). Plazmada Nitrürlenmiş Ti-6Al-4V Alaşımının Difüzyon Kinetiği ve Aşınma Davranışının İncelenmesi. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Trent, E.M. (1989). Metal Cutting. Butterworths Press, London. Uçak, N., Çiçek, A. (2017) Talaşlı İmalat Süreçlerinde Kriyojenik Soğutma Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Acedemic Platform Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September (ISITES2017 Baku - Azerbaijan). Umbrella, D. (2008). Finite element simulation of conventional and high speed machining of Ti-6Al-4V alloy. journal of materials processing technology 196: 79–87. Ünal, E., Karaca, F. (2007). Ti – 6Al – 4V alaşımının dik işlem merkezli cnc tezgahında işlenebilirliğinin araştırılması. Doğu Anadolu Bölge Araştırmaları, 135-139. Xie, L. (2004). Estimation Of Two-dimension Tool WearBased On Finite Element Method. Doktora Tezi, Karlsruhe Üniversitesi, Üretim Mühendisliği Enstitüsü, Karlsruhe, Almanya. Venugopal, K.A., Paul, S., Chattopadhyay, A.B. (2007). Tool wear in cryogenic turning of Ti-6Al-4V alloy. Cryogenics, 47: 12-18. Walker, T. (2013). The MQL Handbook. Copyright, Unist, Inc. V1.0.3. Wang, Z.G., Rahman, M., Wong, Y.S. (2005). Tool wear characteristics of binderless CBN tools used in high-speed milling of titanium alloys. Wear, 258: 752-758. Yeyen H. E. (2006). AISI 303 Östenitik paslanmaz çeliklerin işlenebilirliğinin deneysel olarak araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Zeilmann, R.P., Weingaertner, W.L. (2007). Analysis of temperature during drilling of Ti6AI4V with minimal quantity of lubricant. Journal of Material Processing Technology, 179: 124-127. İnternet Kaynakları 1) https://mekanikel.com/hizmetlerimiz/talasli-imalat/, 03.01.2019 2) http://www.cnctaslama.net/, 03.01.2019 3) http://mmc-permanent.learnways.com/courses/75/causes-of-tool-damage.html, 02.01.2019 4) https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/knowledge/general-turning/pages/troubles hooting.aspx, 02.01.2019 5) https://www.iscar.com/Products.aspx/CountryID/1/ProductId/5390 , 02.01.2019 6) https://www.americanmachinist.com/machining-cutting/air-products-cry-machining- process-gets-distributor, 03.01.2019 7) http://www.kobelco.co.jp/english/titan/characteristic/index.html , 28.05.2018 [1]
   Akman, Z. ve Şencer, Ö. (1991). Şeker mısırında ekim sıklığı ve farklı ekim zamanlarının verim ve diğer agronomik karakterler üzerine etkileri. Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7: 25-36. Andres, A., Bilbao, C. and Fito, P. (2004). Drying kinetics of apple cylinders under combined hot air-microwave dehydration. Food Engineering, 63: 71–78. Aksoy, S. A. (2015). Kimyasal rafinasyonun element içerikleri ile bazı kalite özelliklerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ. Anonim, 1970. Türk Standartları Enstitüsü, Refraktif İndeks Analiz Standardı-894. Anonim, (1986a). Türk Standartlar Enstitüsü, Sabunlaşmayan Maddeler Tayini Standardı 4963. Anonim, (1989a). Türk Standartlar Enstitüsü, Sabunlaşmayan Maddeler Tayini Standardı 4963. Anonim, (2012). Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No:2012/29). Anonim, (2015a). 2015 Yılı Mısır Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Koperatifçilik Genel Müdürlüğü, Ankara. Anonim, (2016). 2015 Yılı Dünya Bitkisel Ham Yağ Üretim Raporu, Bitki Sanayiciler Derneği, Ankara. Anonymous, (1971). American Oil Chemists’ Society Sapoinable Number in Oil, Offical Method Cd 30-94 Volume-1 Anonymous (1989). American Oil Chemists’ Society Peroxide Value Offical Method Cd 853 (93) Volume-1 Başoğlu, F. (2004). Yemeklik Yağ Teknolojileri, Nobel Yayın Dağıtım, 2. basım, Ankara, Türkiye. Başoğlu, F. (2006). Yemeklik Yağ Teknolojileri, Nobel Yayın Dağıtım, 3. basım, Ankara, Türkiye. Başoğlu, F. (2014). Yemeklik Yağ Teknolojileri, Dora Yayın Dağıtım, 4. basım, Bursa, Türkiye. Bayaz M. (1992). Fiziksel ve Kimyasal Rafinasyonun Zeytinyağının Özelliklerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Benjelloun, B., Talou, T., Delmas, M. and Gaset, A. (1991). Oxidation of Rapeseed Oil Effect Of Metal Traces. J. Amer. Oil Chem. Soc., 68: 210-211. Bhattacharyya, A., Datta, P., Chaudhuri, P. and Barik, B. (2011). Nanotechnology a new frontier for food security in socio economic development. School of Environmental Sciences, Mahatma Gandhi University, India in association with the Applied Geoin Formatics for Society and Environment, Germany. 67: 12–14. Brien O. and Richard D. (2004). Fats and oils, Formulating and processing for applications, Eur. J. Lipid Sci. Technolgy, 106: 451-454. Brüehl, L. (1996). Determination of trans fatty acids in cold pressed oils and in dried seeds. 98: 380-383. Cireli. A., Kutlu, B., Onar, N. ve Erkan, G. (2006). Tekstilde ileri teknolojiler. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 13: 7-20. Chaudhry, Q., Scotter, M., Blackburn, J., Ross, B., Boxall, A., Castle, L., Aitken, R. Ve Watkings, R. (2008). Applications and implications of nanotechnologies for the food sector. Food Additives and Contaminants 25: 241-258. Çökmez N. (2004). Türkiye’de Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağ Üretim Politikaları ile Bitkisel Yağ Sanayinin Ekonomik Yapısı. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana. Dowd, M.K. (1998). Gas chromatographic characterization of soapstocks from vegetable oil refining. Southern Regional Research Center, US Department of Agriculture, 1100 Robert E. Lee Boulevard, New Orleans, 70124, USA. Erickson, D.R. (1995). Practical handbook of soybean processing and utilization. American Oil Chemists Society, 45–48. Evans, C.D., Frankel, E.N., Cooney, M. and Moser, H.A. (1960). Effect of autoxidation prior to Deodorization on Oxidative and Flavor Stability of Soyabean Oil. J. Am. Oil Chem. Soc., 37 (9): 452-456. Fazaeli, M., Tahmasebi, M. and Emam, Z.D. (2012). Transfer properties lab (TPL). Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karadj, Iran. Ferrari, R.A., Schulte, E., Esteves, W., Brühl, L. and Mukherjee, K.D. (1996). Minör conctituents of vegetable oils during ındustrial processing. J. Am. Oil Chem. Soc., 73: 587- 592. Georing, C.E., Schwab, A.W. and Daughurt, M.J. (1982). Fuel properties of eleven vegetabe oils. Transactions of ASAE. Gunstone, F.D. and Harwood, J.D. (2007). Occurrence and Characterisation of Oils and Fats, in The Lipid Handbook 43-44. Gümüşkesen, A.S. (1990). Rafinasyon işleminin bitkisel sıvı yağların bileşimleri üzerindeki etkileri. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 1: 113-118. Gümüşkesen, A.S. ve Yemişçioğlu, F. (2010). Bitkisel Sıvı ve Katı Yağ Üretim Teknolojisi, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Meta Basım Matbaası Bornova, İzmir. 224s. Greyt, W., Radanyi, O., Kellens, M. and Huyghebaert, A. (1996). Contribution of trans fatty acids from vegetables oils and margarines to the Belgian diet. Fett/Lipid, 98(1): 30-33. Greyt, W. (2004). Deodorization and physical refining, IUPAC-AOCS Workshop on fats, oils and oilseeds analyses and production, De Smet Group Belgium. Gomes, T., Caponio, F. And Delcuratolo D. (2003). Fate of oxidized triglycerides during refining of seed oils. Bari, Italy. Hışıl, Y. (2004). Enstrümantal Gıda Analizleri. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir-2004, 39s. Jamradloedluk ,J., Nathakaranakule, A., Soponronnarit, S. and Prachayawarakorn S. (2007). Influences of drying medium and temperature on drying kinetics and quality attributes of durian chip. Food Engineering. 78: 198–205. Jung, M.Y., Yoon S.H. and Min, D.B.(1989). Effect of processing steps on the contents of minor compounds and oxidation of soybean oil, J. Am. Oil Chem. Soc., 66: 118–120. Karaca, E. ve Aytaç, S. (2006). Yağ bitkilerinde yağ asitleri kompozisyonu üzerine etki eden faktörler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1: 12-131. Kayahan, M. (1975). Yağlarda meydana gelen oksidatif bozulmalar ve önleme çareleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 601. Derleme 14-18s. Kayahan, M. (2004). Yağ Kimyası. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara. Kırtok, Y. (1998). Mısır Üretimi ve Kullanımı. Akoluk Yayınları, İstanbul. Kuleaşan, Ş. (2004). Ham yağların Nötralizasyonunda Destek Maddesi Kullanımı Üzerine Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Khodier, S.A. (2002). Refractive index of standard oils as a function of wavelength and temperature. National Institute for Standards (NIS), Optical Metrology Department Giza, Egypt. Köksal, F. ve Köseoğlu, R. (2014). Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 1. Basım, Ankara. Lazardio, A. (2004). Composition, thermal and rheological behaviour of selected Grek honeys. Journal of Food Engineering, 64: 9-21. Lechner, M., Reiter, B., Lorbeer, E., (1999). Determination of tocoferols and sterols in vegatable oils by solid phase extraction and subsequent capilarry gas chromatogrophe analysi. J. Chrom. A., 857: 231-238. List, G.R., Frıedrich, J.P and Christianson D.D. (1984). Proparties and processing of cornils obtained by extraction with supercritical carbon dioxide. Northen Regional Research Center, Agricultural Research Service, U.S Department of Agriculture, Peoria, Lyons, K, (2010). Nanotechnology: Transforming food and the environment. Food First Backgrounder, 16(1): 1–4. Mehlenbacher V.C., Walker, R.O., Walker R. and Link, W.E. (1985). Lovibond Method. official methods and recommended practices of the American Oil Chemists Society. Moreau, R. A. (2006). Bailey ındustrial oil and fat products, Edible Oil Processing, Corn Oil, 2: 149-170. Moreau, R.A., Hicks, B.K., Johnston, D.B. and Laun, N.P. (2010). The composition of crude corn oil recovered after fermentation via centrifugation from a commercial dry grind ethanol process. Department of Agriculture, Eastern Regional Research Center Agricultural Research Service, 87: 895-902. Nas, S. (2001). Bitkisel Yağ Teknolojisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Denizli-2001, 298s. Nas, S., Gökalp H.Y. ve Ünsal, M. (2001). Bitkisel Yağ Teknolojisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları Yayın No:5, 329s, Denizli. Ostric, M.B., Turkulov, J. and Karlovic, D. (1980). Quality of sunflower oil bleached during deodorization. Journal of American Oil Chemists Society, 57: 323-325. Özcan M. (1993). Susam, Susam Yağı ve Tahinde Fiziksel, Kimyasal Analizler ve Yağ Asitleri Bileşiminin Belirlenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Özcan, S. (2009). Modern dünyanın vazgeçilmez bitkisi mısır: genetiği değiştirilmiş mısırın tarımsal üretime katkısı. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, (2): 01-34. Özdoğan, E., Demir, A.ve Seventekin, N. (2006). Nanoteknoloji ve tekstil uygulamaları. Tekstil ve Konfeksiyon, Ege Üniversitesi, İzmir. 16(3):159-163. Öz, A. ve Kapar, H. (2007). Mısırın yağ içeriği ve yağ sanayi açısından önemi. 1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu 28-31 Mayıs 2007, Samsun, 388- 391. Özkaya, H. (1988). Analitik gıda kontrolü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1068, Ankara. Pajic, Z. (2007). Breeding of maize types with specific traits at the maize research ınstitute, zemun polje. Genetika, 39: 169-180. Pekin, G., Sukan, V.B. and Kosaric, N. (2005). Production of sophorolipids from candida bombicola ATCC 22214 using Turkish corn oil and honey. English Life Science, 5: 357- 362. Peredi, J. and Balogh, A. (1971). Effect of method of oil refining on autoxidation of sunflower oil. Olaj Szappan Kozmetika, 20(3): 65-71. Prevot. A., Gente, J.M.and Morin, O. (1977). Progres in atomic absorbtion spectrometry of fats. Revue Française des Corps Gras, 24: 409-418. Pestana, V. R., Zambiazi, R.C., Mendonça, C.R.B., Bruscatto, M.H.L., Garcia, M. J. And Ramos ,G. (2008). Quality changes and tocopherols and γ-orizanol concentrationsin rice bran oil during the refining process. J. Am. Oil Chem. Soc., 85: 1013–1019. Rosemar, A., Walter, E. and Meirelles, A.J.A. (1998). Pretreatment of Corn Oil for physical Refining. Faculdade de Engenharia de Alimentos, Rio de Janeiro, Brazil. Rebolleda, S., Rubio, N., Beltran, S., Sanz, M.T. and Gonzalez, L.M.S. (2012). Supercritical fluid extraction of corn germ oil: Study of the influence of process parameters on the extraction yield and oil quality. Department of Biotechnology and Food Science, University of Burgos, Burgos, Spain. Sarıkaya İ. (2010). Ayçiçek Mısır ve kanolu Yağlarının kızartma dayanıklılıklarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. Sekhon, B.S. (2010) . Food nanotechnology overview, Nanotec. Sci Appl, 3: 1-15. Seydim, A.C. ve Ertekin, B. (2006). Farklı Ambalaj Kullanımının Fındık Yağının Depolama Stabilitesi Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3: 341-345. Siew, W.L. (1990). Palm oil sterols, in palm oil developments, Malaysian Palm Oil Board, Kuala Lumpur, 18-19. Skujins, J. (1998). Handbook for ICP-AES (Varian-Vista). A short Guide to Vista Series ICP-AES Operation. Switzerland. Şencar, Ö., Gökmen, S., Sakin, M.A. ve Ocakdan, M. (1999). Şeker Mısırında (Zea mayss- accharata Sturt.) Koltuk Almanın Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Genel ve Tahıllar, Çukurova Üniversitesi, Adana, 456-461. Taşan, M. (1999). Farklı rafinasyon yöntemlerinin (kimyasal ve fiziksel) ayçiçek yağı bileşimine ve oksidatif stabilitesi üzerine etkileri. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. Taşan, M., Geçgel, Ü. ve Demirci, M. (2011). Effects of storage and industrial oilseed extraction methods on the some quality and stability characteristics of crude sunflower oil (Helianthus annuus L.), Grasas Aceites, 4: 389-398. Temür O. (2006). Bitkisel Yağlardan Bazı Metallerin Uzaklaştırılmasının Voltametrik Metotlarla İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Trabelsi. M., Essid, K. and Frikha, M.H. (2006). Effect of neutralization with lime on the quality of acid olive oil. Journal of the American Oil Chemists Society, 83: 879-884. Tokuşoğlu, Ö. (2008). Conjugated linoleic acid Cis 9, trans11 and trans 10, cis12 isomer detection in crude and refined corn oils by capillary GC. Celal Bayar Üniversitesi Üniversitesi, Akhisar M.Y.O., Manisa. Türetkan, G. (2012). Ham Mısır Yağından Enzimatik Yöntemle Fosfolipitlerin Giderilmesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Verleyen, T., Sosinska, U., Ioannidoua, S., Verhea, R., Dewettinck, K., Huyghebaert, A. and Greyt, D.E. (2002). Influence of the vegetable oil refining process on free and Greyt, D.E. (2002). Influence of the vegetable oil refining process on free and esterified sterols. Departments of Organic Chemistry and Food Technology and Nutrition University of Ghent, Belgium. Yayar, R. ve Bal, H.S.G. (2007). Forecasting of corn oil price in Turkey. Journal of Applied Science Research, 3: 706-712. Yazıcıoğlu, T. ve Karaali, A. (1983). Türk bitkisel yağlarının yağ asitleri bileşimleri. TÜBİTAK MAM Beslenme ve Gıda Tek. Bölümü Yayın No: 70, Gebze, 105s. Yemişçioğlu, F., Özdikicierler, O. Gümüşkesen, A.S. ve Sönmez A.E. (2013). Bitkisel yağ rafinasyon artıklarının değelendirilmesi. Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 38(6): 367-374. Yüksel E. (2010). Çeşitli Rafine Bitkisel Yağlarda ve Kahvaltılık Margarinlerde Bazı Element Element İçeriklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Tekirdağ. Yıldırım, A.N. (2006). Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Mevcut Yapısı ve Adana’daki Tüketicilerin bilgi düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana. Zai, S.W. and Gao, J. (2001). Nutritional value and developing prospect of high-oil corn. cereal Feed Ind. 6: 41- 42. Zawadzki, A., Shrestha, D.S. and He, B. (2007). Biodiesel blend level detection using ultraviolet absorption spectra. American Society of Agricultural and Biological Engineers, 50:1349-1353. Wang, T. and Johnson L.A. (2001). Refining high-free fatty acid wheat germ oil. Department of Food Science and Human Nutrition, and Center for Crops Utilization Research,Iowa State University, USA. 78: 71-76. Wilding, M.D., Rice, E.E. and Mattil, K.F. (1963). The effect of processing conditions upon the nutritional quality of vegetable oils, J. Am. Oil Chem. Soc., 140: 55-56. White, J. S. (2005). Corn’s role in keeping us healthy, in corn part of our daily lives. Corn Refiners Association Annual Report, 18, Ed. Mcnamara. Wolff, R.L. (1993). Heat induced geometrical ısomerization of a-linolenik acit: effect of tempature and heating time on the apperance of individual isomers. J. Am. Oil Chem. Soch.,70: 425-430. İnternet Kaynakları 1) http://arastirma.tarim.gov.trttaeSayfalarDetay.aspxSayfaId=89, 22.10.2017 2) http://www.nanoturkiye.net/2009/02/25/gidalar-ve-nanoteknoloji, 05.06.2018 3) https://www.foodelphi.com/tag/sabunlasma-sayisi-tayini/, 12.07.2018 4) https://www.foodelphi.com/tag/sabunlasmayan-madde-tayini/, 06.12.2017 5) https://www.foodnavigator.com,accessed, 02.18.2018 [1]
   Aksoy, L., Kolay E., Ağılönü Y., Aslan Z., Kargıoğlu M. 2013. “Free radical scavenging activity, total phenolic content, total antioxidant status, and total oxidant status of endemic Thermopsis turcica”, Saudi journal of biological sciences, 20(3), 235-239. Alvarez, J. and. Smyth, D.R (1999). ‘CRABS CLAW and SPATULA, two Arabidopsis genes that control carpel development in parallel with AGAMOUS’. Development 126, 2377- 2386 Asilbekova D.T., 2004. “Lipids of Thermopsis alterniflora Bean Seeds and Shells”, Chemistry of Natural Compounds, 40, 532-534. Bali, E. B., Açık L., Akca G., Sarper M., Elçi M. P., Avcu F., Vural M. 2014. “Antimicrobial activity against periodontopathogenic bacteria, antioxidant and cytotoxic effects of various extracts from endemic Thermopsis turcica”, Asian Pacific journal of tropical biomedicine, 4(7), 505-514. Blazquez, M.A., and Weigel, D. (2000). Integratıon of floral inductive signals in Arabidopsis. Natura, 404: 889-892 Bowman, J. L., Smyth, D. R., & Meyerowitz, E. M. (1989). Genes directing flower development in Arabidopsis. The Plant Cell Online, 1(1), 37-52. Bowman, J. L., Drews G. N., Meyerowitz E. M. 1991. “Expression of the Arabidopsis floral homeotic gene AGAMOUS is restricted to specific cell types late in flower development”, The Plant Cell Online, 3(8), 749-758. Bowman, J. L., and Smyth, D. R. (1999). CRABS CLAW, a gene that regulates carpel and nectary development in Arabidopsis, encodes a novel protein with zinc finger and helix- loop-helix domains. Development 126: 2387-2396 Bowman, J. L. 2000. “The YABBY gene family and abaxial cell fate”, Current opinion in plant biology, 3(1), 17-22. Cenkci, S., Kargioglu M., Dayan S., Konuk M. 2007. “Endangered status and propagation of an endemic plant species, Thermopsis turcica (Fabaceae)”, Asian J Plant Sci, 6, 288-293 Cenkci, S., Kargioglu M., Dayan S., Konuk M. 2008. “In vitro propagation of an endangered plant species, Thermopsis turcica (Fabaceae)”, Biologia, 63(5), 652-657. Cenkci, S., Temel M., Kargioğlu M., Dayan S. 2009. “Propagation of endangered Thermopsis turcica Tan, Vural Küçüködük using conventional and in vitro techniques”, Turkish Journal of Biology, 33(4), 327-333. Ciğerci, İ. H., Cenkci S., Kargıoğlu M., Konuk M. 2016. “Genotoxicity of Thermopsis turcica on Allium cepa L. roots revealed by alkaline comet and random amplified polymorphic DNA assays”, Cytotechnology, baskıda Clark, S. E., Running M. P., Meyerowitz E.M. 1993. CLAVATA1, a regulator of meristem and flower development in Arabidopsis," Development, 119, 397- 418. Clark, S.E., Running, M.P. Meyerowitz E. M. 1995. "CLAVATA3 is a specific regulator of shoot and floral meristem development affecting the same processes as CLAVATA1," Development, 121, 2057-2067. Coen, E.S., and Meyerowitz E.M. 1991. “The war of the whorls: genetic interactions controlling flower development”, Nature, 353(6339), 31-37. Davis P.H., Mill R.R., Kit T., “Flora of Turkey and the East Aegean Islands”, Vol: 10, Edinburgh, 1988. Pp: 111–112. Dement W.A., Mabry T.J. 1975. “Biological Implication of Flavonoid Chemistry in Baptisia and Thermopsis”, Biochemical Systematics and Ecology, 3, 91-94. Drea, S., Hileman L.C., De Martino G. and Irish V. 2007. “Functional analyses of genetic pathways controlling petal specification in poppy”, Development, 134(23), 4157- 4166. Durbak, A.R., Tax, F.E. 2011. "CLAVATA signaling pathway receptors of Arabidopsis regulate cell proliferation in fruit organ formation as well as in meristems", Genetics, 189(1), 177-194. Ekim T., Koyuncu M., Vural M., Duman H., Aytaç Z., Adıgüzel N., 2000. Red Data Book of Turkish Plants (Pteridophyta and Spermatophyta), TDKA and Van Centennial University Press, Ankara. Eshed, S.F., Siegfried, K.R, Baum, D. Otsuga, G.N. Drews, J.L. Bowman Development 1999 Members of the YABBY gene family specify abaxial cell fate in Arabidopsis 126: 4117-4128; Ferrándiz, C., Pelaz S., Yanofsky M. F. 1999. “Control of carpel and fruit development in Arabidopsis”, Annual review of biochemistry, 68(1), 321-354. Fourquin, C., Vinauger-Douard M., Fogliani B., Dumas C.,Scutt CP. 2005. “Evidence that CRABS CLAW and TOUSLED have conserved their roles in carpel development since the ancestor of the extant angiosperms”, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 102, 4649–4654. Holt, A.L., van Haperen, J., Groot, E.P. and Laux, T. (2014). Signaling in shoot and flower meristem of Arabidopsis thaliana. Current opinion in plant biology, 17: 96-102. Hsu, H. F., Yang C. H. 2002. “An orchid (Oncidium Gower Ramsey) AP3-like MADS gene regulates floral formation and initiation”, Plant and Cell Physiology, 43(10), 1198-1209. Kayes, J.M. and Clark, S.E. (1998). CLAVATA2, a regulator of meristem and organ development in Arabidopsis, Development 125, 3843-3851 Korcan S.E., Ciğerci İ.H., Dilek M., Kargıoğlu M., Cenkci S., Konuk M. 2009. “Antimicrobial Activity of an Endemic Species, Thermopsis turcica”, Turkey, Kuwait Journal of Science and Engineering, 36, 101-112. Landau, U., Asis L., Williams L.E. 2015. "The ERECTA, CLAVATA and class III HD- ZIP Pathways Display Synergistic Interactions in Regulating Floral Meristem Activities", PloS one, 10(5), e0125408. Lee, J., Baum, F.S., Alvarez, J., Patel, Chitwood, D.H. and Bowman, J.L. January 2005 Activation of CRABS CLAW in the Nectaries and Carpels of Arabidopsis The Plant Cell, Vol. 17, 25–36 Lee, J., Lee, I., (2010). Regulation and functıon of SOCI, a flowering pathway integrator. Journal of Experimental Botany, 61: 2247-2254 Lohmann, J.U., Weigel, D. (2002). Buılding beauty: the genetic control of floral patterning. Development Cell, 2: 135-142. Lockhart B.E.L., 2005. “Three Previously Unrecorded Viral Diseases of Astilbe, Fuschia and Thermopsis Species in Minnesota”, Plant Disease, 89, 775. Moon, J., Lee, H., Kim, M., Lee, I. (2005). Analysis of flowering pathway integrators in Arabidopsis. Plant Cell Physiology, 46: 111-130 Mouradov, A., Cremer, F., Coupland, G. (2002). Control of flowering time:interacting pathways as a basis for diversity, Plant Cell, 14: 111-130 Müller, R., Bleckmann A., Simon R. 2008. “The receptor kinase CORYNE of Arabidopsis transmits the stem cell–limiting signal CLAVATA3 independently of CLAVATA1”, The Plant Cell, 20(4), 934-946. Özdemır, C., Dural H., Ertuğrul K., Küçüködük M., Baran P., Şanda M. A. 2008. “Morphology and anatomy of endemic Thermopsis turcica Kit Tan, Vural Küçüködük”, Bangladesh Journal of Botany, 37(2), 105-114. Running, M.P., Meyerowitz E.M. 1996. "Mutations in the PERIANTHIA gene of Arabidopsis specifically alter floral organ number and initiation pattern". Development, 122, 1261- 1269. Scutt, C.P., Fourquin, C., Vinauger-Douard, M., Fogliani, B., Dumas, C. (2004). Evidence that CRABS CLAW and TOUSLED have conserved their roles in carpel development since the ancestor of the extant angiosperms Scutt, C. P., Vinauger-Douard M., Fourquin C., Finet C., Dumas C. 2006. “An evolutionary perspective on the regulation of carpel development”, Journal of Experimental Botany, 57(10), 2143-2152. Şener B., Koyuncu M., Ergun F., 1992. “Thermopsis turcica Bitkisinde Anagirin’inin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Tayini”, 9. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, (Ed. Başer K.H.C.), Anadolu Üniversitesi Basımevi: Eskişehir Pp: 411. Tan, K., Vural, M., & Küçüködük, M. (1983). An unusual new Thermopsis from Turkey. Notes Royal Botanic Gardens Edinburgh, 40(3): 515-518. Tanaka, Y., Yamamura T. and Terakawa T. 2011. “Identification and expression analysis of the Cyclamen persicum MADS-box gene family”, Plant Biotechnology, 28(2), 167-172. Tucker, S. C. 2003. “Floral development in legumes”, Plant Physiology, 131(3), 911- 926. Wang, G. Long, Y. Thomma, P.H.J., de Wit, J.G.M. Angenent, G.C., and Fiers, M 2009 ‘Functional Analyses of the CLAVATA2-Like Proteins and Their Domains That Contribute to CLAVATA2 Specificity, Plant Physiology, January 2010, Vol. 152, pp. 320–331, Weigel, D. and Meyerowitz E. 1994. “The ABCs of floral homeotic genes”, Cell, 78(2), 203- 209. Weigel, D. and Jürgens, G. (2002). Stem cells that make stems. Natura, 415: 751- 754 Simpson GG, Dean C (2002) Arabidopsis, the rosetta stone of flowering time? Science, 296: 285–289. Wen, J., Li J., Walker, J.C. 2012. "Overexpression of a serine carboxypeptidase increases carpel number and seed production in Arabidopsis thaliana". Food and Energy Security, 1(1), 61-69. Wilson, R.N., Heckman, J.W., and Someville, C.R. (1992). Gibberellin is required for flowering in Arabidopsis thaliana under short days. Plant Physiology. 100 Wojciechowski, MF 2003. Reconstructing the phylogeny of legumes (Leguminosae): an early 21st century perspective In: B.B. Klitgaard and A. Bruneau, editors. Advances in Legume Systematics, part 10, Higher Level Systematics, Royal Botanic Gardens, Kew, pp. 5–35. Yanofsky, M. F., Ma, H., Bowman, J. L., Drews, G. N., Feldmann, K. A., & Meyerowitz, E.M. (1990). The protein encoded by the Arabidopsis homeotic gene agamous resembles transcription factors. Nature, 346(6279): 35-39. Yanovsky, M. J., Mazzella, M. A., Whitelam, G. C., and Casal, J. J. (2001). Resseting of the circadian clock by phytochromes and cryptochromes in Arabidopsis. Journal of Bıology Rhythms, 16: 523-530 Zhang, D., Qui, L., Huang, L., Huang, L., Yu, X., G., Cao, J. (2011). Isolatıon and characterizasyon of an anther-specific polygalacturonase gene, BcMF16, in Brassica campestris ssp. Chinensis. Plant Molecular Bıology Reporter, doi:10.1007/11105- 011- 0341-2. İNTERNET KAYNAKLARI http://gutenberg.us/articles/carpel http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/crassul.htm http://mundani-garden.blogspot.com.tr/2012_02_01_archive.html https://www.flickr.com/photos/aking1/5909356480 Dr. Süleyman Cenkci; Web sitelerine en son giriş tarihi 24.4.2016] [1]
   Al-Naqshbandi S. (2016). Hardware Acceleration of Computer Vision Application. M.Sc. Thesis, Delft University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Netherlands. Altuncu, M.A., Guven, T., Becerikli, Y., Sahin, S. (2015). Real-Time System Implementation for Image Processing with Hardware/Software Co-design on the Xilinx Zynq Platform. International Journal of Information and Electronics Engineering, 5 (6) : 473-477. Avnet, HDMI Input/Output FMC Module with Camera Interface Hardware Guide Rev. 1.0. Avnet Inc, Sept 14, 2015. Avnet, FMC-HDMI-CAM + PYTHON-1300-C Frame Buffer Design Tutorial Ver. 2015.2. Avnet Inc, Dec 9, 2015. Avnet, FMC-HDMI-CAM + PYTHON-1300-C Vivado HLS Reference Design Ver. 2015.4. Avnet Inc, May 19, 2016. Avnet, ON Semiconductor PYTHON 1300-C CAMERA MODULE Hardware User Guide Ver. 1.0 Avnet Inc, Jan. 20, 2015. Avnet, ON Semiconductor PYTHON 1300-C CAMERA MODULE Product Brief Avnet Inc, 2017. Avnet, ZedBoard Configuration and Booting Guide Ver. 14.1 Avnet Inc, Aug. 17, 2012. Canpolat, M., Durak, U. (2012). Model Tabanlı Sistem Simülasyon Yazılımı Geliştirme. 6. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Ankara. Chhabra, S., Jain, H., Saini, S. (2016). FPGA based Hardware Implementation of Automatic Vehicle License Plate Detection System. (2016). Intl. Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), Jaipur, India, Sept. 21-24, 2016, 1181-1187. Crockett, L.H., Elliot, R.H., Enderwitz, M.A., Stewart, R.W. (2014). The Zynq Book : Embedded Processing with the ARM® Cortex®-A9 on the Xilinx® Zynq®-7000 All Programmable SoC. Department of Electronic and Electrical Engineering University of Strathclyde, 1st Edition, Glasgow, Scotland, UK. Gonzalez, R.C., Woods, R.E. (2002). Digital Image Processing. Prentice Hall, 2nd Edition, Upper Saddle River, New Jersey, USA. Kahraman, E., Ünal, V. (2007). Gerçek Zamanlı Gömülü Sistem ve Yazılım Tasarımı’nda ASELSAN Yaklasımı. III.Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu UYMS, EMO Ankara. Lee, I. (2009). Real -Time Systems CIS 480, Spring 2009 : 3-4. Levent V.E. (2015). Video İşleme İçin FPGA Tabanlı Bir Donanım Platformu. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Mathworks, Image Processing Toolbox Reference version 10.2 R2018a. Mathworks Inc, March 2018. Mathworks, HDL Coder Getting Started Guide version 3.11 R2017b. Mathworks Inc, Sept. 2017. Mathworks, Vision HDL Toolbox User's Guide version 1.5 R2017b. Mathworks Inc, Sept. 2017. Mathworks, Vision HDL Toolbox Reference version 1.5 R2017b. Mathworks Inc, Sept. 2017. Monson, J., Wirthlin, M., Hutchings, B.L. (2013). Implementing High-Performance, Low-Power FPGA-based Optical Flow Accelerators in C. NSF Center for High-Performance Reconfigurable Computing (CHREC). Russell, M., Fischaber, S., (2013). OpenCV based road sign recognition on Zynq. 2013 IEEE 11th International Conference on Industrial Informatics. (INDIN) Sarıtaş, E., Karataş, S. (2013). Her yönüyle FPGA ve VHDL. Palme Yayıncılık. Shi Z. (2016). Rapid Prototyping of an FPGA-Based Video Processing System. M.Sc. Thesis, Virginia Tech- Virginia Polytechnic Institute and State University, Computer Engineering, Blacksburg, Virginia. Smith, P.F., Prabhu, S.M., Friedman, J.H. (2007). Best Practices for Establishing a Model-Based Design Culture. SAE World Congress & Exhibition, 10.4271/2007-01-0777. Sümer Ö. (2014). An Embedded Design And Implementation Of A Facial Expression Recognition System. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Xilinx, AXI Reference Guide. UG761 (v13.4). Xilinx Inc, Jan. 18, 2012. Xilinx, AXI Video Direct Memory Access v6.2 LogiCORE IP Product Guide. PG020. Xilinx Inc, Nov 30, 2016. Xilinx, Chroma Resampler v4.0 LogiCORE IP Product Guide. PG012. Xilinx Inc, Nov 18, 2015. Xilinx, Color Filter Array Interpolation v7.0 LogiCORE IP Product Guide. PG002. Xilinx Inc, Nov 18, 2015. Xilinx, Video On-Screen Display v6.0 LogiCORE IP Product Guide. PG010. Xilinx Inc, Nov 18, 2015. Xilinx, RGB to YCrCb Color-Space Converter v7.1 LogiCORE IP Product Guide. PG013. Xilinx Inc, Nov 18, 2015. Xilinx, Video Timing Controller v6.1 LogiCORE IP Product Guide. PG016. Xilinx Inc, Oct 4, 2017. Xilinx, Zynq-7000 All Programmable SoC Data Sheet: Overview. DS190 (v1.11). Xilinx Inc, June 7, 2017. Xilinx, Zynq-7000 All Programmable SoC Software Developers Guide. UG821 (v12.0). Xilinx Inc, Sept. 30, 2015. Xilinx, Vivado Design Suite User Guide: High-Level Synthesis. UG902 (v2014.1). Xilinx Inc, May 30, 2014. Xilinx, Vivado Design Suite User Guide: Design Flows Overview. UG892 (v2017.4). Xilinx Inc, Dec 20, 2017. Xilinx, Vivado Design Suite User Guide: Getting Started. UG910 (v2017.4). Xilinx Inc, Dec 20, 2017. Xilinx, UltraFast Design Methodology Guide for the Vivado Design Suite UG949 (v2015.3). Xilinx Inc, Nov 23, 2015. Xilinx, Vivado Design Suite AXI Reference Guide UG1037 (v4.0). Xilinx Inc, July 15, 2017. İnternet Kaynakları 1) http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Real-time+systems, 25.03.2018 2) http://www.fpganedir.com/FPGA/index.php, 25.03.2018 3) https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/integration/sysgen.html, 25.03.2018 4) http://zedboard.org/product/zedboard, 25.03.2018 5) https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#overview, 25.03.2018 6) https://www.mathworks.com/discovery/what-is-matlab.html, 25.03.2018 7) https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/ef-di-vid-img-ip-pack.html, 25.03.2018 8) https://github.com/Avnet/hdl/tree/master/IP, 30.03.2018 9) https://www.mathworks.com/help/supportpkg/xilinxzynq7000/ug/model-design-for-axi4-stream-video-interface-generation.html, 25.03.2018 10) https://www.mathworks.com/help/hdlcoder/examples/getting-started-with-axi4-stream-video-interface-in-zynq-workflow.html#hdlcoder_product-hdlcoder_ip_core_axi4_video, 25.03.2018 11) https://www.mathworks.com/help/visionhdl/gs/design-video-processing-algorithms-for-hdl-in-simulink.html, 25.03.2018 12) https://www.mathworks.com/help/hdlcoder/examples/getting-started-with-hardware-software-codesign-workflow-for-xilinx-zynq-platform.html#hdlcoder_product-hdlcoder_ip_core_tutorial_zynq, 25.03.2018 13) https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fme/displaycontrollers/an-mb86r01-display-timing-calc-rev1-20.pdf, 30.03.2018 14) http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/calc.html, 30.03.2018 15) http://www.fpganedir.com/FPGA/fpga_yapisi.php, 03.04.2018 16) http://www.fpganedir.com/VHDL/vhdl_terminoloji.php, 03.04.2018 [1]
   Alkaya E., Altay Akarsoy T., Ata Başak A., Çakar Ölmez S. ve Durtaş P. (2010). İleri teknoloji projeleri (İTEP) destek programı raporu, Türkiye teknoloji gelişim vakfı, 18-26. Akkurt, M. (1992). Talaş kaldırma metotları ve takım tezgâhları. Birsen Yayın Evi, İstanbul, 312. Arslan, M. B. ve Karakuş, B. (2007). Tarımsal atıklardan lif ve yonga levha üretimi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9: 54-62. Ayken, A. (2013). Titanyum Oksit Nanokompozitlerin Doğrusal Olmayan Optik Özellikleri. Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Babayev, Y (2011). The effect of sintering temperature and duration on wear characteristics of iron based powder metal parts. Material And Manifacturing Processes, 2: 15-16 Babbush, C.A., Hahn, J.A., Krauser, J.T. ve Rosenlicht, J.L. (2011). Saunders Elsevier Company, Dental Implants Book. 2nd Edition, USA, 544. Battal T. (1996). Hassas döküm ile üretilen femoral implantların ısıl sprey metotları ile geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Biehl, V. ve Breme,J. (2001). Mat.-Wiss.U.Werkstofftech. Metallic Biomaterials, 32: 137-141. Black, J. ve Hastings, G. (1998). Chapman And Hall Publication. Handbook Of Biomaterial Properties, 3: 21-22. Bedir, F. ve Ogel, B (2002). TiC ve SiC katkılı alüninyum kampozitlerin azot atmosferi altında sıcak preslenmesi. 10. İnternational metallurgy and mataraials congress, İstanbul, Turkey, 1713-1719. Brown, W.P. ve Constantz. B. (1994). Hydroxyapatite and related materials. New York, 124-126. Buddy, D. R., Allan S. H., Frederick J. S. ve Jack E. L. (1996). Biomaterials science an introduction. Materials in Medicine. 2: 19-20. Buehler, W.J., Gilfrich, J.V. ve Wiley, R.C (1963). Jour. Appl. Phys: 34-35. Bulut, Y. ve Erdoğan.Ü. H., (2011). Selüloz esaslı doğal liflerin kompozit üretiminde takviye materyali olarak kullanımı, 27. Büyük larousse sözlük ve ansiklopedisi, 13: 6853. Corces, A. (2004). Metallic Alloys, Medicine Instant Access To The Minds Of Medicine, 1: 11. Çiftçi, İ (2007). Kesici takımlar ve kesme teorisi ders notları. Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Ders Notları, Karabük. Çini, A (2015). Yetersiz kemik seviyesi olan çeneler için yeni dental implant tasarımı. Hitit Üniversitesi, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çorum. Davis J.R. (2003). Handbook Of Materials For Medical Devices. 3: 684. De Garmo, E.P., Black, J.T. ve Kohser, R.A. (1997). Materials and processes in manufacturing. Prentice-hall ıncorporation, New Jersey, USA: 652. Demetroscu, I. ve Popescu, B. (2003). Aspects Of Metalic Biomaterials Degradation İn Various Simulated Biological Fluids. Europcan Cells And Materials. 7-9. Dikici, T (2016). Biyomedikal uygulamalar için Ti implantların mikro ve nano yapılı titanyum oksit filmlerle kaplanması ve mekanik özelliklerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Dizen, F. (2008). Osteointegre dental implant yapılmıs hastalarda ıl-1 genotipi ve düzeylerinin incelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Dorozhkin, S. V. (2011). Calcium orthophosphates: occurrence, properties, biomineralization, pathological calcification and biomimetic applications. Biomatter, 1, 121–164. Dowson, G. ve Whittaker, D. (2008). Introduction to powder metallurgy. Epma Press. 23-24. Duerig, T.W.. Melton, K.N.. Stockel, D. ve Wayman, C.M. (1990). Engineering Aspects Of Shape Memory Alloys. Butterworth-Heinemann, London, 77-78 Erdoğan, M. (2001). Mühendislik alaşımlarının yapı ve özellikleri, Cilt 2, demirdışı alaşımlar, İstanbul Fischer, P. ve Romano, V., Weber, H.P., Karapatis, N.P., Boillat, E. ve Glardon, R. (2003). Sintering of commercially pure titanium powder with a nd:yag laser source. Acta Materialia, 51(6): 1651-1662. German. R.M. (2007). Toz metalurjisi ve parçacıklı malzeme işlemleri. Türk toz metalurjisi derneği, Ankara, 31-33. Gideon, N.L., Ralf, S. ve Kruth J.P. (2003). Rapid manufacturing and rapid tooling with layer manufacturing technologies. State of the art and future perspective annals of the cırp, 52(2): 589-609. Gökçe, A. (2013). Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen al-cu alaşımlarının mekanik özelliklerinin geliştirilmesi. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Sakarya. Gökçe A., Fındık F. ve Kurt A. O. (2017). Alüminyum ve alaşımlarının toz metalurjisi işlemleri, Mühendis ve makine, Cilt 58, 686 Gökgöz, E.E. 2010. Renklendirilmiş organik-TiO2 ile kaplanmış camların yapısal, optik ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Gümüşderelioğlu, M. (2002). Yeni ufuklara biyomalzemeler. Bilim ve Teknik Dergisi, 7: 25 Güven, Ş. Y. 2014. Biyouyumluluk ve biyomalzemelerin seçimi. Mühendislik bilimleri ve tasarım dergisi 2(3): 68 Hench L.L (1991). Bioceramics from concept to clinic. Journal of the american ceramic society, 74 (7): 1487-1510. Hench, L. L. ve Wilson, J. (1993). An ıntroduction to bioceramics. World scientific. Chapter 1.4. Singapore. 226: 630-636 Hollinger J. ve Brekke J. (1996). Role of bone substitutes. Clin orthop; 324:55-65. Hopkinson, N. ve Dickens, P. (2001). Rapid prototyping for direct manufacture. Rapid prototyping journal, 7(4): 197- 202. Horowitz, E. ve Parr, J. E. (1994). Characterization and performance of calcium phospate coatings for ımplants, Miami. 57-58. Izhar, A.A. (2010). Microstructure and mechanical properties of ti-6al-4v produced by selective laser sintering of pre-alloyed powders. Yüksek Lisans Tezi, University Of Waikato, Yeni Zelanda, 50. İzgi, B.M. ve Zor, M. S.(2013).Biyopolimerlerin ortopedik uygulamaları, İstanbul, 3. Jenkins, I. ve Wood, J.V. (1991). Powder metallurgy: an overview, the ınstitute of metals, ABD. Karaaslan, A. (2010). Mühendislik alaşımları için faz diyagramları: 308, İstanbul Karataş, C. ve Sarıtaş, S (1998). Toz enjeksiyon kaplama: Bir ileri teknoloji imâlat metodu. Gazi üniversitesi mühendislik mimarlık fakültesi dergisi. Ankara. Kartal, Y. (2009). Farklı yüzey özelliklerine sahip implantlarda basıc fıbroblast growth factor’ün implant çevresindeki sert doku iyileşmesine etkisinin mekanik testler ile değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kattı, S. K. (2004). Biomaterials in total joint replacement colloids and surfaces b:biointerfaces. 39: 133-142 Keskin, A. (2000). Hidroksiapatit seramiklerin mekanik özelliklerinin zirkoya ilavesi ile geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kevenlik, O.F (2011). Toz metalurjisi yöntemiyle SiC takviyeli Al esaslı kompozit imâlatı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale. Kolosov, S., Vansteenkiste, G., Boudeau, N., Gelin, J.C. ve Boillat, E. (2006). Homogeneity aspects in selective laser sintering (SLS). Journal of materials processing technology, 177: 348–351. Kökden, A. ve Türker, M. (2004). Oral ve maksıllofasiyal cerrahide kullanılan kemik greftleri ve biyomalzemeler. Turk j biochem, 29(1): 1-172. Köktaş, S. (2015). Ti6Al4V alaşımının içyapı ve yüzey özelliklerinin CaP bileşikleri ile doyurulmuş mg içerikli MaO filmlerinin oluşumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Köymen Ç. P. (2009). Co bazlı implant malzemeler üzerine hap filmlerinin üretilmesi ve fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Kurt, A. (2003). Toz metal malzemelerin kaynaklanabilirliği, türk toz metalurjisi dernegi haber bülteni, 41-42. Kükürtçü, B. (2008). Biyoaktif cam ve cam-seramik malzemelerin üretimi ve yapay vücut sıvısı içerisindeki davranımlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Levy, G.N., Schindel, R. ve Kruth, J.P. (2003). Rapid manufacturing and rapid tooling with layer manufacturing (LM) technologies. State of the art and future perspectives, cırp annals, 52(2): 589. Liu D. M. ve Yang Q. ve Troczynski T (2002). Sol–gel hydroxyapatite coatings on stainless steel substrates. Biomaterials, 23: 691–698. Liu, J (1999). Densification and shape retention in supersolidus liquid phase sintering. Acta mater. 47(18): 4615 4626. Marangoz S. (2011). Kemik çimentosu. Totbid dergisi, 10(2): 103-108. Matik U, (2010). Akımsız ni kaplamalarda ısıl işlemin sertlik ve aşınma özelliklerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Migliaresi, C. ve Salernitano, E., (2003). Composite materials for biomedical applications; a review. J Appl Biomat & Biomech, 1: 3-18 Misch,C.E. ve Bidez,M.W.(2005).a scientific rationale for dental ımplant design. Contemporary ımplant dentistry.Mosby Elsevier,St.Louis,Missouri,USA: 874. Niinomi, M (1998). Mechanical properties of biomedical titanium alloys. Materials science and engineering, 243: 231-236. Ning, Y. (2005). Process parameter optimization for direct metal laser sintering (DMLS). Doktora Tezi, National University Of Singapore, Department Of Mechanical Engineering, Singapur: 121. Özkan, A., Şişik, N. ve Öztürk, U. (2016). Kompozit malzemelerin ağız, yüz, çene cerrahisinde kullanımı ve malzeme uygunluklarının belirlenmesi. Bilim ve teknoloji dergisi, 4: 227-242. Özsoy, Ö. (2010). Etken madde içeren kemik çimentolarının hazırlanması ve karakterizasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Özyılmaz, E. (2014). Kısa dental implantlarda implant üstü protetik yapılara etki eden fonksiyonel kuvvetlerin sonlu elemanlar analizi yöntemiyle incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çorum. Pham, D.T. ve Gault, R.S. (1998). A comparison of rapid prototyping technologies. International journal of machine tools and manufacture, 38 (10): 1257-1287. Park J.B. ve Kim Y.K (2000). Metallic biomaterials, the biomedical engineering handbook: second edition. Crc press llc. Park, B. J. Ve Bornizo, D. J. (2003). Biomaterials Principles And Applications, Crc Press, New York. Park, B.J. ve Lakers, S. (1992). Biomaterials As Introduction, Plenum Press, New York And London. Park, J. ve Lakes, R.S (2007). Biomaterials An Introduction (3. Baskı). New York: Springer Science Business Media. Pasinli, A (2004). Biyomedikal uygulamalarda kullanılan biyomalzemeler. Makine teknolojileri elektronik dergisi, 4: 25-34 / 31-32. Piconi, C. ve Maccauro,G (1999). Zirconia as a ceramic biomaterial. Biomaterials, 20: 1-25. Price, P.E. ve Kohler, S.P. (2004). Hot isostatic pressing of metal powders. Asm metals handbook. 7: 419 444. Rahaman, M. R. (2008). Sintering of ceramics. Crc press taylor&francis group. ABD, 46. Rehber ansiklopedisi, 10: 286-287 Rino, J.P. ve Studart, N. (1999). Structural Correlations İn Titanium Dioxide. Physical Review. Rochusa, P., Plesseria, J.Y., Van, E.M., Kruthb, J.P., Carrusc, R. ve Dormalc, T. (2007). New applications of rapid prototyping and rapid manufacturing technologies for space instrumentation. Acta astronautica, 61: 352-359. Sarıtaş, S. ve Türker, M. ve Durlu, N (2007). Toz metalurjisi ve parçacıklı malzeme işlemleri. Türk toz metalurjisi yayınları. 5: 2-34, 206-237, 379-410 Scharnweber, D. (2005). Metals as biomaterials. Molecular bioengineering. Lec. 01. Schatt, W. ve Wieters, K.P. (1997). Powder metallurgy processing and materials, EPMA. 492. Sevencan A. ve Seber S. (2011). Polimerler. Totbid dergisi;10(2): 96–102. Shackelford, J.F. (1999). Bioceramics: applications of ceramic and glass materials in medicine. Trans tech publications ltd. Ve uetikonzuerich. Switzerland. Song, J.L,. Li, Y.T, Deng, Q.L. ve Hu, D.J. (2007). Rapid prototyping manufacturing of silica sand patterns based on selective laser sintering. Journal of materials processing technology, 187: 614–618. Tanaka, H. (2012). Strongly connected ex situ mgb2 polycrystalline bulks fabricated by solid-state self-sintering. Supercond. Sci. Technol. 25: 115 122. Taş A.C (2007). Ortopedik ve dental kalsiyum fosfat çimentoları. Tüba günce dergisi. 36: 58 Thummler, F. ve Obracker, R. (1993). Introduction to powder metallurgy. Cambridge university press. 25-26 Trent, E.M. (1989). Metal cutting. Butter worths press. London, UK, 464. Tuncer, S. ve Demirci, M (2011). Dental malzemelerde biyouyumluluk değerlendirmeleri. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fakültesi Derg. Cilt 21. 2: 141-143. Tweden, K.S., Maze, G.I., Mcgee, T.D., Runyon, C. L. ve Niyo, Y. (1999). Evaluation of the tissue response of organic, metallic, ceramic and osteoceramic tooth roots. Trans tech publications. 17-36 Ulm, C., Solar, P. ve Blahaut, R (1992). Oral surg. Oral med. Oral pathol. 131-136. Ungan, G. G. (2009). Ti bazlı implant malzemeler üzerine HAP filmlerinin üretilmesi ve korozyon özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Upadhyaya, G.S. (2000). Sintered metallic and ceramic materials. 33-34. Vangölü, S.Y. (2011). Mikroark oksidasyonu ve hidrotermal işlemle Ti6Al4V alaşımı üzerinde hidroksiapatit oluşumu, in vitro ve in vivo şartlarda kullanımının araştırılması. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Weissgaerber, T. (2007). Introduction to pm, a residential training course for young materials engineers. Course booklet. 135-155. Williams, J.C (1986). Titanium:Alloying.M.B.Bever.(ED.).Encyclopedia of materials science and engineering. USA. Pergamon Press. 5086 – 5089. Yalçın, H. ve Koç, T. (2014). Mühendisler İçin Korozyon, Genişletilmiş 2. Baskı. 185 Ankara Yıldırım Z. S. ve Bakır E. P. ve Bakır Ş. ve Aydın M.S. (2017). Diş Hekimliğinde Biyouyumluluk ve Değerlendirme metotları, Derleme. İnternet Kaynakları 1. https://bircelik.com/tr/kategori/316l-1-4404-, 03.08.2018 2. http://www.uzkarmakina.com/Cr-elementinin-ozellikleri-ve-faydalari/, 09.07.2018 3. http://www.nkfu.com/Co-nedir-Co-elementinin-ozellikleri, 02.03.2018 4. http://hakkindabilgial.com/Co, 02.03.2018 5. http://resource.npl.co.uk/mtdata/phdiagrams/cocr.htm, 07.11.2016 6. http://www.akyaymetal.com.tr/index.php/titanyum-alasimlari, 03.08.2018 7. http://www.himikatus.ru/art/phase-diagr1/Co-Ti.php, 07.11.2016 8. http://resource.npl.co.uk/mtdata/phdiagrams/crti.htm, 07.11.2016 9. http://arsivbelge.com/yaz.php?sc=1629, 07.11.2016 10. https://www.google.com.tr/search?q=dental+implant&rlz=1C1GCEA_enTR789TR789&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9ydCH1O_dAhXFLVAKHYF7Bs8Q_AUIDigB&biw=1366&bih=608#imgrc=zTzAF44rrv4s_M:, 03.08.2018 11. http://www.custompartnet.com/wu/selective-laser-sintering, 09.12.2015 12. http://arsivbelge.com/yaz.php?sc=3726, 28.10.2018 13. http://www.karfo-endustriyel.com.tr/product/17/nikon-ma100, 07.11.2016 14. https://www.nikonmetrology.com/en-us/product/eclipse-ma100ma100l, 07.11.2016 15. https://www.mee-inc.com/hamm/energy-dispersive-x-ray-spectroscopyeds/, 07.11.2016 16. https://www.google.com.tr/search?q=vickers+sertlik+deneyi&rlz=1C1GCEA_enTR789TR789&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO-p3mneHbAhWO-aQKHRWwA-wQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=HDyaAZY2wSzQJM:, 07.11.2016 17. http://merlab.metu.edu.tr/tr/x-isini-difraktometresi, 07.11.2016 [1]
   Amann, M.Ch., Bosch, T., Lescure, M., Myllyla, R. and Riox, M. (2001). Laser ranging: a critical review of usual techniques for distance measurement. Optical Engineering, 40 (1); 10-19 Altuntaş, C., Yıldız, F. (2008). Yersel Lazer Tarayıcı Ölçme Prensipleri ve Nokta Bulutlarının Birleştirilmesi. Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi. Aydın, O. (2011). Düşük Maliyetli Lazer Tarayıcı Sistemi Tasarımı. Yüksek Lisans Tezi. İTÜ Aydın, R. (2016). Lazer ve Temel Uygulamaları. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık 79-83 Barber, D., Mills, J. and Bryan, P. G. (2001). Laser Scanning and Photogrammetry: 21st century metrology. Potsdam, 18 – 21 Ergün, B. (2018). Lidar Verilerinin İşlenmesi ve Analizi Dersi Ders Notları. Gebze Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği. Gümüş, K., Erkaya, H., (2007). Mühendislik Uygulamalarında Kullanılan Yersel Lazer Tarayıcı Sistemler. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Nisan; 3-5 Gümüş, K. (2008). Yersel Lazer Tarayıcılar ve Konum Doğruluklarının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi YTÜ Gümüş, K., Erkaya, H. ve Tunalıoğlu, N. (2009). Yersel Lazer Tarama Verilerinde Çevresel Ve Objesel Nedenlerden Kaynaklanan Hatalar. 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı; 137-138. Ingensand, H. (2006). Methodological aspects in terrestrial laser-scanning technology. InProceedings of the 3rd IAG Symposium of Geodesy for Geotechnical and Structural Engineeringand 12th FIG Symposium on Deformation Measurements. Jiang, J., Ming, Y., Zhang, Z., Zhang, J. (2005). Point-based 3D Surface Representation from LiDAR Point Clouds. The 4th ISPRS Workshop on Dynamic and Multi-dimensional GIS; 1-4. Kostamovaara, J., Maatta, K. and Myllyla, R. (1991). Pulsed time-of-flight laser range-finding techniques for industrial applications. SPIE Proceedings, 1614; 283-295 Liu X. (2008), Airborne LiDAR for DTM generation: Some critical issues, Progress in Physical Geography Meng X., Currit N., Zhao, K. (2010). Ground filtering algorithms for airborne LiDAR data: A review of critical issues, Remote Sensing. Polat, N ve Uysal M. (2016). Hava Lazer Tarama Sistemi, Uygulama Alnaları ve Kullanılan Yazılımlara Genel Bir Bakış. AKÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Reshetyuk, Y. (2006). Calibration of terrestrial laser scanners for the purposes of geodeticengineering. In Proceedings of the 3rd IAG Symposium of Geodesy for Geotechnical andStructural Engineering and 12th FIG Symposium on Deformation Measurements. Reshetyuk, Y. (2006) Investigation of the Influence of Surface Reflectance on the Measurements with the Terrestrial Laser Scanner Leica HDS 3000. 96-103. İnternet Kaynakları 1) http://laseerrr.blogspot.com.tr/laser-ve-kullanim-alanlari-1_9.html, 09.01 2016 2) http://hayekmakina.com.tr/productsDetail/1420201868/balya-tasima-arabasi, 20.12.2018 3) http://www.inverter-plc.net/servo_sistem/step_motorlar.html, 15.11.2018 4) http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/lazer-nasil-calisir-2-bolum/12210?#ad-image, 15.11.2018 5) http://www.frmtr.com/muhendislik-mimarlik-peyzaj-mimarligi/5224677-haritamuhendisligiyersel lazer tarayicilar.html, 07.06.2018 6) http://www.haritaciyim.com/lazer-tarama-teknolojisi/, 15.07.2018 7) http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/lazer-nasil-calisir-2-bolum/12210?#ad-image-0, 01.08.2018 8) https://www.sick.com/tr/tr/mesafe-oelcuem-sensoerleri, 11.01.2018 9) http://www.inverter-plc.net/servo_sistem/step_motorlar.html, 20.12.2018 10) http://www.geomaticsgroup.com/contents/urunler/69/271/393, 01.02.2018 11) https://www.robotus.net/M542-Step-Motor-Surucu-45A,PR-1699.html, 20.12.2018 12) https://tr.wikibooks.org/wiki/C_Sharp_Programlama_Dili/C_Sharp_hakk temel_bilgiler, 25.12.2018 13) https://www.sahinrulman.com/step-motor-nema-24-31nm, 23.12.2018 14) www.cloudcompare.org/doc/wiki/index.php, 03.12.2018 15) https://sanalkurs.net/solidworks-nedir-ne-ise-yarar-nasil-ogrenilir-8347.html, 20.12.2018 16) https://dogaelektronik.com.tr/urunler/stonex-x300-laser-scanner, 31.12.2018 [1]
   Anand, R., (2014). Prepatiıon of dense alumina ceramic by slip casting method.For the Degree of Bachelor of Tecnology,National Institute of Tecnology Rourkela, Department of Ceramic Engineering,Rourkela. Chan,S.Y., Choo.W.S., Young, D.J., Loh, X.J.(2017).Pectin as a rheology modifier: Origin, structure, commercial production and rheology . Carbohydrate Polymers161:118–139. Chen,Y., Xie, Z., Yang, J. and Huang, Y. (1999). Alumina casting based on gelation of gelatine. Journal of the European Ceramic Society, 19:271-275. Chenhui, J., Jiandong, Y. and Yun, H.(2008). Modified-starch Consolidation of Alumina Ceramics.23: 558-561. Çalışkan, F. (2016). Seramiklerin Şekillendirilmesi. Einhorn-Stoll, U. (2017). Pectin-water interactions in foods - From powder to gel. Food Hydrocolloids Article in press:1-11. Erdemoğlu, M., Birnci, M. ,and Uysal, T. (2018). Kil minerallerinden alümina üretimi: güncel değerlendirmeler. Politeknik Dergisi, 21:387-396. Fraeye, I., Duvetter, T., Doungla, E., Loey, A. V. and Hendrickx,M. (2010). Fine-tuning the properties of pectinecalcium gels by control of pectin fine structure, gel composition and environmental conditions. Trends in Food Science & Technology,21:219-228. Girgin, İ. (1984). Boksit Dışı Kaynaklardan Alümina Üretimi. Bilimsel Madencilik Dergisi,23:7-14. Günay, D., (2006), Alüminyum Sektörü Hakkında Bir Değerlendirme, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Türkiye Kalkınma Bankası. Hacıoğlu, S., (2007), Seydişehir Boksitinin Öğütme Boyutunun Ekstraksiyon Verimine ve Süresine Etkisi. Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. He,X., Su,B., Zhou, X., Yang, J., Zhao, B., Wang, X., Yang, G., Tang, Z. and Qıu, H. (2011). Gelcastıng of alumına ceramıcs usıng an egg whıte proteın bınder system.Ceramics – Silikáty, 55: 1-7. Jiaa,Y., Kannoa,Y. and Xie, Z.P. (2003). Fabrication of alumina green body through gelcasting process using alginate. Materials Letters, 57:2530–2534. Jia, Y., Kanno, Y. and Xie, Z. (2002). New gel-casting process for alumina ceramics based on gelation of alginate. Journal of the European Ceramic Society, 22: 1911–1916. Kastner, H., Einhorn-Stoll, U. and Senge, B. (2012). Structure formation in sugar containing pectin gels e Influence of Ca+² on the gelation of low-methoxylated pectin at acidic pH. Food Hydrocolloids, 27: 42-49. Kumar J.V.R., Roopa H.N. and Rao R.R.(2007). Colloidal processing and gel casting of alumina.İnternational Conference on Advanced Materials and Composites,INDIA, Oct. 24-26,679-683. Milla´n, A.J., Nieto, M.I. and Moreno, R. (2002). Near-net shaping of aqueous alumina slurries using carrageenan. Journal of the European Ceramic Society,22: 297–303. Munro, C.D. and Plucknett, K.P. (2011). Agar-Based aqueous gel casting of barium titanate ceramics. Int. J. Appl. Ceram. Technol., 8: 597–609. Omatete,O.O., Janney,M.A. andNunn, S.D. (1996). Gelcasting: fromlaboratory development toward industrial production.Journal of the EuropeanCeramic Society17:407-413. Okudan, M.D. (2014). Bayer Prosesi Atık Yan Ürünlerinden Laboratuvar ve Pilot Çapta Metallerin Geri Kazanımı. Doktora Tezi, Süleyman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Olhero, S.M., Tari, G., Coimbra, M.A. And Ferreira, J.M.F. (2000). Synergy of polysaccharide mixtures in gelcasting of alumina. Journal of the European Ceramic Society,20: 423-429. Özgün, M.A. (2012), Kırmızı Çamur Üretimi ve Değerlendirme Olanakları. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Saini, J., Prabhakar, V. and Kumar, R. (2013).Alumina. International Journal of Current Engineering and Technology, 3:1679-1685. Sekizinci BeşYıllık Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyon Raporu Boksit Çalışma Grubu Raporu,2001. Studart, A.R., Pandolfelli, V. C., Tervoort, E. and Gauckler, L. J. (2002). Gelling of alumina suspensions using alginic acid salt and hydroxyaluminum diacetate. J. Am. Ceram. Soc, 85:2711–18. Şahin, S. (1999). Böhmitik Boksitin Yapısında Bulunan Aluminyum Hidroksitin Alkali Çözeltilerindeki Çözünürlüğü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1:987-992. Tari, G. (2016). Gelcasting ceramics: A review.American Ceramic Society Bulletin, 82 : 43-46. Terzier, F. (2011). Yerli Kaynaklardan Reaktif Alümina ve Karakterizasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Afyon. Tong, J. and Chen, D. (2004). Preparation of alumina by aqueous gelcasting. Ceramics International,30:2061–2066. Xıe, Z., Huang, Y., Chen, Y.and Jıa, Y. (2001). A new gel casting of ceramics by reaction of sodium alginate and calcium iodate at increased temperatures. Journal of Materıals Scıence Letters,20: 1255 – 1257. Xu, j., Zhang, Y., Gan, K., Zhang, X., Qu, Y., Ma, N. And Yang, J.(2015). A novel gel casting of alumina suspension using curdlan gelation. Ceramics International, 41: 10520–10525. Yürüyen,S., (2011). Talk-Kaolen-Alümina Seramik Sisteminde Sordiyerit Oluşumuna Mekanik Aktivasyonun Etkisi.Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Zhang Y., Xu, J., Qu, Y., Xi, X. and Yang, J. (2014). Gelcasting of alumina suspension using gellangum asgelling agent. Ceramics International, 40: 5715–5721. İnternet Kaynakları 1) https://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi141/d141_2530.pdf, 28.11.2018 2) https://www.metalurji.org.tr/arsiv/05_sektorel_rapor/aluminyum_raporu.pdf, 28.11.2018 3) https://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi161/d161_1729.pdf, 28.11.2018 4) http://inovatifkimyadergisi.com/aktif-alumina, 28.11.2018 5) https://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi153/d153_2027.pdf, 28.11.2018 6) https://malzemebilimi.net/ileri-teknoloji-seramikleri.html, 28.11.2018 7) https://malzemebilimi.net/ileri-teknoloji-seramik-cesitleri.html, 28.11.2018 8) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.almatis.com/m ia/1566/lr_applications_for_alumina_in_the_automotive_market_ca_2015.pdf, 20.12.2018 9) http://malzeme.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/88/2016/03/M%C3%9CL-II - SERAM%C4%B0K-DERS-NOTU.pdf, 27.12.2018 10) https://www.kalsiyum.gen.tr/kalsiyum-klorur.html, 26.12.2018 [1]
   Andersen, R., Hansen, E., Cerny, D., Madsen, S., Pılendralingam, B., Bogh, S., Chrysostomou, D. (2017). Integration of a skill-based collaborative mobile robot in a smart cyber-physical environment. Procedia Manufacturing, 11: 11-123 Ang, C. (1987). Technical Plannig of Factory Data Communations Systems. North Holland Computerin Industry, 9: 93-103. Benešová, A., Tupa, J. (2017). Requirements for education and qualification of people in Industry 4.0. Procedia Manufacturing, 11: 2195-2202. Carvalho, N., Chaim, O., Cazarini, E., Gerolamo, M. (2018). Manufacturing in the fourth industrial revolution: A positive prospect in Sustainable Manufacturing. Procedia Manufacturing, 21: 671-678. Dagdeviren, C., Joe, P., Tuzman, O., Park, K., Lee, K., Shi, Y., Huang, Y., Rogers, J. (2016). Recent progress in flexible and stretchable piezoelectric devices for mechanical energy harvesting, sensing and actuation. Extreme Mechanics Letters, 9: 269-281. Dilberoglu, U., Gharehpapagh, B., Yaman, U., Dolen, M. (2017). The role of additive manufacturing in the era of Industry 4.0. Procedia Manufacturing, 11: 545-554. Fernández-Miranda, S., Marcos, M., Peralta, M.E., Aguayo, F. (2017). The challenge of integrating Industry 4.0 in the degree of Mechanical Engineering. Procedia Manufacturing, 13: 1229-1236. Giorgio, A., Romero, M., Onori, M., Wang, L. (2017). Human-machine collaboration in virtual reality for adaptive production engineering. Procedia Manufacturing, 11: 1279-1287. Heng, S. (2014). Industry 4.0: Huge potential for value creation waiting to be tapped. Deutche Bank Research, Berlin. Herter, J., Ovtcharova, J. (2016). A model based visualization framework for cross discipline collaboration in industry 4.0 scenarios. Procedia CIRP, 57: 398-403. Kan, C., Yang, H., Kumara, S. (2018). Parallel computing and network analytics for fast Industrial Internet-of-Things (IIoT) machine information processing and condition monitoring. Journal of Manufacturing Systems, 46: 282-293. Kurniadi, K., Ryu, K. (2017). Development of iot-based reconfigurable manufacturing system to solve reconfiguration planning problem. Procedia Manufacturing, 11: 965-972. Lee, E. (2008). Cyber Physical Systems: Design Challenges. Electrical Engineering and Computer Sciences, University of California, Berkeley, 5-7 Mayıs, 363-369. Lee, J., Bagheri, B., Kao, H. (2014). A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3: 18-23. Lee, J., Kao, H., Yang, S. (2014). Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data environment. Procedia CIRP, 16: 3-8. Mayer, B., Rabel, B., Romina Sorko, S. (2017). Modular smart production lab. Procedia Manufacturing, 9: 361-368. Meissner, H., Ilsen, R., Aurich, J. (2017). Analysis of Control architectures in the context of Industry 4.0. Procedia CIRP, 62: 165-169 Mourtzis, D., Vlachou, K., Dimitrakopoulos, G., Zogopoulos, V. (2018). Cyber- Physical systems and education 4.0-the teaching factory 4.0 Concept. Procedia Manufacturing, 23: 129-134. Mrugalska, B., Wyrwicka, M. (2017). Towards lean production in industry 4.0. Procedia Engineering, 182: 466-473. Oksuz, M., Öner, M., Ceren Öner, S. (2017). Yalın Üretim Tekniklerinin Endüstri 4.0 Perspektifinden Değerlendirilmesi. 4th International Regional Development Conference (IRDC’2017) Tunceli/TURKEY Qin, J., Liu, Y., Grosvenor, R. (2016). A categorical framework of manufacturing for industry 4.0 and beyond. Procedia CIRP, 52: 173-178. Radhakisan, B. and H, Gill. (2011). Cyber-Physical systems. The Impact of Control Technology, 12: 61–166. Sauza Bedolla, J., D'Antonio, G., Chiabert, P. (2017). A novel approach for teaching it tools within learning factories. Procedia Manufacturing, 9: 175-181. Schmidt, R., Möhring, M. (2013). Strategic Alignment of Cloud-Based Architectures for Big Data. Proceedings. IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Workshop, EDOC, Canada, 09-13 Eylül, 136-143. Stock, T., Seliger, G. (2014). Opportunities of sustainable manufacturing in Industry 4.0. Procedia CIRP, 40: 536-541. Tarek A. (2017). A new model of modular automation programming in changeable manufacturing systems. Procedia Manufacturing, 11: 198-206. Tedeschi, S., Rodrigues, D., Emmanouilidis, C., Erkoyuncu, J., Roy, R., Starr, A. (2018). A cost estimation approach for IoT modular architectures implementation in legacy systems. Procedia Manufacturing, 19: 103-110. Trstenjak, M., Cosic, P. (2017). Process planning in Industry 4.0 environment. Procedia Manufacturing, 11: 1744-1750 Tupa, J., Simota, J., Steiner, F. (2017). Aspects of risk management implementation for industry 4.0. Procedia Manufacturing, 11: 1223-1230 Uhlmann, E., Laghmouchi, A., Geisert, C., Hohwieler, E. (2017). Decentralized data analytics for maintenance in industrie 4.0. Procedia Manufacturing, 11: 1120-126 Vaidya, S., Ambad, P., Bhosle, S. (2018). Industry 4.0-A glimpse. Procedia Manufacturing, 20: 233-238. Vijayaraghavan, A., Sobel, W., Fox, A., Dornfeld, D., Warndof, P. (2008). Improving Machine Tool Interoperability Using Standardızed Interface Protocols: Mtconnect. Proceedings of 2008 ISFA 2008 International Symposium on Flexible Automation Atlanta, GA, USA İnternet Kaynakları 1) https://tr.wikipedia.org/wiki/Anasayfa, 15.10.2017 [1]