Show simple item record

dc.contributor.advisorErişmiş, Uğur Cengiz
dc.contributor.authorGüleç, Selin
dc.date.accessioned2019-03-01T14:18:00Z
dc.date.available2019-03-01T14:18:00Z
dc.date.issued2019-03-01
dc.date.submitted2019-01-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5453
dc.description.abstractBu çalışmada, ülkemizin göller bölgesi için endemik bir tür olan Anadolu Beyşehir Su Kurbağası (Pelophylax caralitanus)’nda bazı fizyolojik değişimler ve DNA hasarı üzerine hibernasyon döneminin etkileri araştırılmıştır. Hibernasyonun fizyolojik bir davranış olduğu bildirilmiştir. Besin kıtlığında ve mevsimsel sıcaklıkların düşmesi ile gerçekleşir. Canlılar hayatlarını sürdürebilmek için metabolizmalarını minimum seviyeye indirirerek uyku haline geçerler. Jel elektroforez yöntemi olarak bilinen comet assay, DNA hasarını belirlemede kullanılan bir yöntemdir. Kolay, hızlı ve hassas bir yöntem olması sayesinde sıklıkla kusllanılan bir yöntemdir. Literatürde amfibiler üzerinde yapılan comet assay deneyleri genellikle biyoizlem çalışmaları olarak yapılmıştır. Hibernasyona giren amfibiler üzerinde DNA hasarını comet assay yöntemi ile belirleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Hibernasyon dönemine giren amfibilerde oluşan DNA hasarının ve fizyolojik değişikliklerin aydınlatılması büyük önem taşımaktadır. Stresli koşullar altında amfibilerde meydana gelebilecek olumsuz etmenleri en aza indirgemede yardımcı olabilir. Eber Gölü’nden toplanan 30 bireyden 20 tanesi çalışmamız için belirlenmiş olup boy uzunlukları ölçülmüş ve ölçülen değerler arasında istatistiksel bir anlam olmadığı saptanmıştır (p=0,12>0,05). Bu bireylerden 10 tanesi aktif dönemde bırakılıp kalanları ise -3°C’da hibernasyon dönemine girmeleri için belirlenmiştir. Aktif dönemde bırakılan bireylerin kanından H2O2 kullanılarak pozitif kontrol grubu oluşturulmuştur. Her bireyden alınan kan ile P. caralitanus’un hibernasyon döneminde comet assay yöntemi ile DNA hasarının belirlenmesinin yanı sıra glukoz, kolesterol, üre, total antioksidan ve total oksidan miktarlarındaki değişimler de araştırılmıştır. Hibernasyon dönemi, aktif dönem ve pozitif kontrol gruplarında comet uzunluğu (CL), kuyruk uzunluğu (TL), kuyrukta bulunan % DNA miktarı (% DNA) ve olive moment (OM) parametreleri değerlendirilerek her birey için 200 comet hücresi sayılmıştır. Bu parametrelerden alınan sonuçlara göre, hibernasyon döneminde bulunan bireylerde aktif dönemdeki bireylere göre istatiktiksel olarak anlamlı derecede artmış DNA hasarı bulunmuştur (p<0,001). Bu çalışmada DNA hasarının yanı sıra belirlenen kan parametrelerindeki değişimler de gözlemlenmiştir. Hibernasyon döneminde, aktif dönemdeki bireylere göre glukoz miktarı 2,25 kat, üre miktarı 2,78 kat artış gösteririrken, total antioksidan miktarında % 65,7 ve total oksidan miktarında % 68,2 artış olduğu saptanmıştır Kolesterol miktarında ise %45,7 oranında bir azalma gözlnmiştir. Anadolu Beyşehir Su kurbağası olan P.caralitanus‘un düşük sıcaklıklara maruz kaldığında bile hayatta kalmayı başardığı görülmüştür. Hibernasyona bırakılan bireylerin en fazla -3 °C’a kadar kısmi donma toleransı gösterebildikleri gözlenmiştir. Bu bireylerde donma ve çözülme sırasında glukoz ve üre seviyelerinin artması ile de oluşan stresin olumsuz etkilerinin hafifletildiği görülmüştür.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 16.SAĞ.BİL.19 proje numarası ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsKABUL ve ONAY i ÖNSÖZ ii İÇİNDEKİLER iii SİMGE VE KISALTMALAR v ŞEKİLLER vii ÇİZELGELER viii 1. GİRİŞ 1 1.1. Mevsim Değişikliğine Uyum 1 1.2. Hibernasyon ve Evrimi 2 1.3. DNA Hasarı ve Comet Assay Tekniği 6 1.3.1. Comet Assay Tekniğinin Tarihi 8 1.3.2. Comet Hücresi Sayımı ve Değerlendirilmesi 9 Şekil 1.2. Comet Assay ile elde edilen hücre çekirdeğinin görüntüsü. 10 1.3.3. Amfibilerde Comet Assay Deneyi 11 1.4. Hibernasyon Dönemine ve Aktif Döneme Ait Kan Parametreleri 13 1.5. Pelophylax caralitanus (Arıkan, 1988) 16 2. MATERYAL ve METOT 21 2.1. Materyal 21 2.1.1 Arazi çalışması ve Örneklerin Toplanması 21 2.1.2 Kullanılan Cihaz ve Malzemeler 22 2.2 Metotlar 24 2.2.1. Pelophylax caralitanus’un Hibernasyona Giriş, Hibernasyondan Çıkış Süresi ve Hibernasyon Sıcaklığının Belirlenmesi 24 2.2.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler 25 2.2.2.1. Comet Analizi İçin Kullanılan Maddeler: 25 2.2.3. Comet Assay Yöntemi 25 2.2.3.1. Slaytların Hazırlanması 26 2.2.3.2. Lizis Tamponu 27 2.2.3.3 Elektroforez tamponu 27 2.2.3.4 Nötralizasyon 28 2.2.3.5 Boyama 28 2.2.4 Kan Parametrelerinin Ölçümü (Glukoz, Klosterol, Üre, TAS, TOS) 28 2.2.4.1 Glukoz Tayini 28 2.2.4.2 Kolestrol Tayini 29 2.2.4.3 Üre Tayini 30 2.2.4.4 Total Oksidan Seviyesi (TOS) Tayin ölçümü 31 2.2.4.5 Total Antioksidan Seviyesi (TAS) Tayin ölçümü 32 2.2.5 İstatistik Analizleri 33 3. BULGULAR 35 3.1. Hibernasyona Giriş ve Çıkış Dönemi 35 3.2. Hibernasyona Öncesi ve Sonrası Ağırlık Değişimleri 37 3.3. Hibernasyona Giriş ve Sonrası Boy Uzunluğundaki Değişimler 37 3.4. Hibernasyonun DNA Hasarı Üzerine Etkisi 37 3.4.1. Hibernasyon, Aktif Dönem ve Pozitif Kontrol Gruplarında Comet Uzunluğu (CL) 39 3.4.2. Hibernasyon, Aktif Dönem ve Pozitif Kontrol Gruplarında Kuyruk Uzunluğu 40 3.4.3. Hibernasyon, Aktif Dönem ve Pozitif Kontrol Gruplarında Kuyruk Uzunluğunda %DNA 42 3.4.4. Hibernasyon, Aktif Dönem ve Pozitif Kontrol Gruplarının Olive Moment Üzerine Etkisi 43 3.5. Hibernasyon ve Aktif Dönem Grubundaki Bireylerin Kan Parametreleri 44 3.5.1. Hibernasyon ve Aktif Dönem Grubundaki Bireylerin Glukoz Miktarı 44 3.5.2. Hibernasyon ve Aktif Dönem Grubundaki Bireylerin Kolestrol Miktarı 45 3.5.3. Hibernasyon ve Aktif Dönem Grubundaki Bireylerin Üre Miktarı 46 3.5.4. Hibernasyon ve Aktif Dönemde Total Antioksidan Seviyeleri 46 3.5.5. Hibernasyon ve Aktif Dönemde Total Oksidan Seviyeleri 46 4. TARTIŞMA 47 5. SONUÇ 55 ÖZET 58 SUMMARY 60 KAYNAKLAR 62 ÖZGEÇMİŞ 82en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAmfibien_US
dc.subjectComet Assayen_US
dc.subjectDNA Hasarıen_US
dc.subjectHibernasyonen_US
dc.subjectPelophylax Caralitanusen_US
dc.titleHibernasyonda “Pelophylax Caralıtanus” (Amphıbıa: Anura)’da DNA Hasarının Araştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record