Show simple item record

dc.contributor.advisorCivelek, Turan
dc.contributor.authorBal, Dursun
dc.date.accessioned2019-03-05T08:49:59Z
dc.date.available2019-03-05T08:49:59Z
dc.date.issued2019-03-05
dc.date.submitted2019-01-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5463
dc.description.abstractÜlkemizde sığır yetiştiriciliğinin en büyük sorunlarından biri buzağı ishalleridir. Özellikle E.coli ishalleri ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bunun yanı sıra gözden kaçan Cryptosporidium, Rotavirus, Coronavirus, Cl. Perfringens tedavi masraflarını arttırmakta hatta geç kalan olgularda buzağıların ölümüne yol açmaktadır. Bu çalışmamızda Manisa bölgesi (Kula, Salihli, Gördes, Köprübaşı ve Demirci) ‘nde serbest Veteriner kliniğime başvuran 100 adet ishalli neonatal buzağıda, etiyoloji ve postnatal mortalite ile ilişkisini tespit etmeye çalıştık. Manisa bölgesi (Kula, Salihli , Gördes, Köprübaşı ve Demirci) ‘nde serbest veteriner kliniğime başvuran neonatal ishal tespit edilen 100 buzağıda immunokromatografik hazır hızlı test kiti yöntemiyle inceleme yapıldı. Çalışmada yer alan buzağılar 1-30 günlük yaşta olup, 85’ i holstein , 13’ü simental, , 2’ si de mantofon ırkıdır. Bu buzağıların 55’i erkek, 45’i dişidir. 100 adet buzağının 12’sinde incelenen herhangi bir enteropatojene rastlanılmamıştır. Geri kalan 88 buzağıdan 58’unda tek enteropatojen, 30’unda ise birden fazla enteropatojen tespit edilmiştir. Tek enteropatojenin bulunduğu 58 buzağının; 26’sınde E.coli K99, 23’ünde Cryptosporidium, 2’sinde Rotavırus, 3’ünde Coronavirus, 4’ünde Cl. Perfringens tespit edilmiştir. İki enteropatojenin olduğu 28 buzağının; 1’inde E.coli+Cryptosporidium, 4’ünde Cryptosporidium+Cl. Perfringens, 3’ünde Cryptosporidium+ Rotavırus, 4’ünde Coronavirus+ Rotavırus, 2’sinde Coronavirus+ Cryptosporidium, 2’sinde Rotavırus+ Cl. Perfringens, 2’sinde Coronavirus+ E.coli, 2’sinde Rotavırus+ E.coli, 8’inde E.coli+ Cl. Perfringens tespit edildi. 3 enteropatojen tespit edilen 2 buzağının 1’inde E.coli+Cryptosporidium+ Cl. Perfringens, diğerinde ise Coronavirus+ Rotavırus+ Cryptosporidium tespit edilmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsKabul ve Onay ii Önsöz iii İçindekiler 1 Tablolar Dizini 4 Şekiller Dizini 5 Simgeler ve Kısaltmalar Dizini 6 1. GİRİŞ 7 2. GENEL BİLGİLER 9 2.1. Neonatal Buzağı İshalleri 10 2.1.1. E.coli enfeksiyonları 11 2.1.1.1. Enterotoksijenik Escherichia coli (ETEC) 14 2.1.1.1.1. Termolabil enterotoksin 15 2.1.1.1.2. Termostabil enterotoksin 15 2.1.1.2. Enteropatojenik Escherichia coli (EPEC) 15 2.1.1.3.Vero veya Shiga toksin üreten Escherichia coli 16 2.1.1.4.Enteroagregatif Escherichia coli (EAEC) 17 2.1.1.5.Enteroinvaziv E.coli (EIEC) 18 2.1.1.6. Diffuz Agregatif Escherichia coli (DAEC) 18 2.1.1.7.Ekstraintestinal patojenik E. coli patotiplerinin temel özellikleri 19 2.1.1.8.Buzağılarda kolibasilloz 19 2.1.1.9.Klinik Belirtiler ve Teşhis 21 2.1.1.10.Şok 23 2.1.1.11. Çoklu Organ Yetmezliği (MODS) 24 2.1.1.12. Tedavi ve Korunma 25 2.1.2. Clostridium enfeksiyonları 30 2.1.3.Rotavirüs Enfeksiyonları 30 2.1.4.Coronavirüs Enfeksiyonları 36 2.1.5. Cryptosporidiyozis 36 2.1.5.1.Epidemiyoloji 44 2.1.5.2.Patogenez 46 2.1.5.3.Klinik Bulgular ve Tanı 49 2.1.5.4.Tedavi ve Korunma 51 2.1.6.Nonenfeksiyoz Neonatal Buzağı İshalleri 56 2.1.7.Patogenezis 56 2.1.8.Klinik Bulgular 59 2.1.9.Laboratuar Bulgular 60 2.1.10.Tanı 61 2.1.11.Profilaksi 63 3.BUZAĞI İSHALLERİNDE SIVI TEDAVİSİ 64 4. Materyal ve Metot 65 4.1.Hayvan Materyali 65 4.2.Metot 66 4.2.1.Klinik Muayene 66 4.2.2.Gaita Örneklerinin alınması 66 4.2.2.1. Gaita örneklerinde Cryptosporidium, Rotavirus, Coronavirus, Cl. Perfringens ve E.coli’ tespit edilmesi 66 5. BULGULAR 67 6. TARTIŞMA 74 7. SONUÇ VE ÖNERİLER 81 8. ÖZET 84 9. SUMMARY 85 10. KAYNAKLAR 86en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectE.Colien_US
dc.subjectCryptosporidiumen_US
dc.subjectRotavirusen_US
dc.subjectCoronavirusen_US
dc.subjectCl. Perfringensen_US
dc.subjectİmmunokromatografiken_US
dc.titleManisa Yöresinde Neonatal Buzağı İshalleri Üzerine Etiyolojik Araştırmalaren_US
dc.title.alternativeEtiological Investigations on Neonatal Calves in Manisa Regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record