Show simple item record

dc.contributor.advisorPoyraz, Adem
dc.contributor.authorKaramemiş, Yasemin
dc.date.accessioned2019-03-05T08:50:14Z
dc.date.available2019-03-05T08:50:14Z
dc.date.issued2019-03-05
dc.date.submitted2019-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5465
dc.description.abstractBu çalışma, Beden Eğitimi ve Spor Alanında Görevli Olan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Akademisyenlerin kullanmakta oldukları öğretim yöntemlerinin Karşılaştırılması ve bu yöntemleri uygulanması aşamasında karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada çalışma evreni, 2017-2018 yılında, Ege Bölgesinde farklı okullarda görevde bulunan 134 beden eğitimi öğretmeni ve 118 akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmayla alakalı veriler Ünlü (2005) geliştirmiş olduğu anket formları vasıtasıyla tarama formatında betimsel bir çalışmadır. Çalışmada toplanan veriler SPSS 18.0 for Windows demo paket programıyla analiz edilmiştir. Öncelikle demografik özellikler frekans ve yüzde dağılımlarıyla sunulmuş olup, anketteki her bir madde (soru) frekans, yüzde dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleriyle betimlenmiştir. Diğer taraftan, katılımcıların öğretim yöntemlerine ilişkin görüşlerinin demografik özelliklere (cinsiyet, hizmet yılı, meslek, özel öğretim yöntemleri dersi alma durumu, kurs ve/veya seminere katılma durumu) göre karşılaştırılmasında parametrik test varsayımları gerçekleştiği için (normal dağılım, varyansların homojenliği, her bir gruptaki birey sayısı vb.) iki grup için bağımsız örneklemler için t testi ve ikiden fazla grup için ise tek faktörlü varyans analizi kullanılarak yapılmıştır. Yapılmış olan analizlerin neticesinde ulaşılan bulgular: Öğretmenler ile ve akademisyenlerin öğretimde kullanmış oldukları yöntemlerin durumuna bakılarak, en çok tercihte bulundukları yöntemin, sözlü açıklama; tercihen en az kullandıkları yöntemin ise, kompleks öğretim yönteminin olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler ve akademisyenlerin görüşleri kapsamında öğrenciler tarafından en çok tercih edilen öğretim yönteminin, eşli çalışma yöntemi; en az tercihin ise, kendini değerlendirme yöntemleri olmaktadır. Öğretmenler ve akademisyenler tarafından en verimli neticeyi alabildiklerini düşündüğü yöntemlerin ise alıştırma yöntemleri olurken; medya destekli öğretim yöntemlerininse en kötü sonucun alındığı öğretim yönteminin olduğunu görülmüştür. Öğretmen ve Akademisyenlerin öğretim yöntemleriyle ilgili yeterlilik düzeyleri hususunda erkeklerin, haberdar olma düzeylerinde kadınların, en çok sorun bildirimlerine bakıldığında ise kadınların daha çok sorun bildirdiği görülmüştür. Öğretmenler Akademisyenlere göre öğretim yöntemlerine yönelik daha fazla sorun olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlerin ‘örnek olay yöntemini’ kullanma düzeyleri Akademisyenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Özel öğretim yöntemleri dersi alanların almayanlara göre öğretim yöntemlerine yönelik bilgi düzeylerinin daha fazla olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Tarafından 17.SAĞ. BİL.18 [D6] Proje Numarası ile Desteklenmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ii İÇİNDEKİLER iii ÖNSÖZ vi SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ vii TABLOLARIN DİZİNİ viii 1. GİRİŞ 1 1.1. Eğitimin Tanımı 4 1.2. Eğitim Türleri 6 1.2.1. İnformal Eğitim 6 1.2.2. Formal Eğitim 7 1.3. Türk Milli Eğitim Temel Kanunu 8 1.4. Türk Milli Eğitiminin Amaçları 8 1.4.1. Genel Amaçlar 8 1.4.2. Beden Eğitimi ve Sporun Genel Amaçları 9 1.4.3. Beden Eğitimi Dersinin İlköğretim Düzeyindeki Genel Amaçları 10 1.4.4. Beden Eğitimi Dersinin Lise Düzeyindeki Genel Amaçları 11 1.5. Beden Eğitimi ve Spor Kavramları 12 1.6. Türk Eğitim Tarihinde Beden Eğitimi 13 1.7. Beden Eğitimi Öğretmeni 14 1.8. Öğretimde Strateji( Yaklaşım), Teknik, Taktik, Stil ve Yöntem Kavramları 15 1.8.1. Strateji (Yaklaşım) 15 1.8.2. Teknik 16 1.8.3. Taktik 17 1.8.4. Stil 18 1.8.5. Yöntem 18 1.9. Öğretimde Kullanılan Stratejiler 19 1.9.1. Beden Eğitiminde Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi 19 1.9.2. Beden Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi 21 1.9.3. Araştırma- İnceleme Stratejisi 23 1.10. Beden Eğitimi Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri 24 1.10.1. Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler 25 1.10.2. Anlatım Yöntemi 26 1.10.3. Sözlü Açıklama Yöntemi 28 1.10.4. Gösteri Yöntemi 28 1.10.5. Alıştırma Yöntemi 30 1.10.6. Görevlendirme Yöntemi 32 1.10.7. Eşli Çalışma(İşbirliğine Dayalı) Yöntemi 33 1.10.8. Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi 34 1.10.9. Problem Çözme Yöntemi 36 1.10.10. .Kompleks Öğretim Yöntemi 38 1.10.11. Bireysel Öğretim Yöntemi: 38 1.10.12. Soru-Cevap Yöntemi 39 1.10.13. Kendini Değerlendirme(Kontrol) Yöntemi 41 1.10.14. Medya Yardımlı Öğretim Yöntemi 42 1.10.15. Komutla Öğretim Yöntemi 44 1.10.16. Katılım Yöntemi 45 1.10.17. Örnek Olay Yöntemi 46 2. MATERYAL VE METOT 48 2.1. Evren ve Örneklem 48 2.2. Verilerin Toplanması 48 2.3. Verilerin Analizi 49 3. BULGULAR 50 3.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 50 3.2. Katılımcıların Beden Eğitimi ve Spor Alanındaki Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşlerine Yönelik Bulgular 52 3.3. Beden Eğitimi ve Spor Alanındaki Yöntemlerinin Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Bulgular 58 3.4. Katılımcıların Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşlerini Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 67 4. TARTIŞMA 71 5. SONUÇ 81 ÖZET 86 SUMMARY 88 KAYNAKLAR 89 EKLER 96 EK 1. ANKET FORMU 96 EK 2. ETİK KURUL RAPORU 103 ÖZGEÇMİŞ 104en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeden Eğitimien_US
dc.subjectSpor, Yöntemen_US
dc.subjectTekniken_US
dc.subjectStratejien_US
dc.subjectStilen_US
dc.subjectÖzel Öğretimen_US
dc.titleBeden Eğitimi ve Spor Alanında Akademisyenlerle Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Sorunlarının Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe Compare and Conteast Between the Physical Education Teachers and the Academicians and the Search on The Resuns of iten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record