Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Recep
dc.contributor.authorEvcimen, Mustafa
dc.date.accessioned2019-03-05T08:50:25Z
dc.date.available2019-03-05T08:50:25Z
dc.date.issued2019-03-05
dc.date.submitted2015-12-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5466
dc.description.abstractKadmiyum gibi toksik faktörlere karşı oluşan farkındalık, onların etkilerini daha iyi araştırmayı ve toksikasyon faktörlerinden sürdürülebilir şekilde korunmayı gerektirmektedir. Bu bakışla, antioksidan fitokimyasal maddelerden etkin ve güvenli şekilde yararlanım önem arz etmektedir. Ratlar üzerinde yapılan bu çalışmada, kadmiyumun klörür uygulamasının kan, karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularındaki etkilerine karşı polydatin (PD) ve üzüm çekirdeği ekstraktı’nın (ÜÇE) koruyucu rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda 49 adet “Wistar-albino” cinsi yetişkin erkek ratlar kullanılmıştır. Ratlarlar yedi eşit gruba ayrıldı: Kontrol grubu (serum fizyolojik), Cd grubu (5mg/kg CdCI2), PD grubu(120 mg/kg PD), ÜÇE grubu (120 mg/kg ÜÇE), Cd+ PD grubu (5mg/kg CdCI2 + 120 mg/kg PD), Cd+ ÜÇE grubu(5mg/kg CdCI2 + 120 mg/kg ÜÇE), Cd+ PD+ ÜÇE grubu(5mg/kg CdCI2 + 120 mg/kg PD +120 mg/kg ÜÇE), Cd, PD ve ÜÇE ratlara serum fizyolojik içerisinde hazırlanarak 4 hafta boyunca oral gavaj ile uygulandı. Çalışma sonunda kanda ve diğer dokularda Cd konsantrasyonu tayini ve total oksidan-antioksidan statü, Malondialdehit ve antioksidan potansiyel ölçümleri ile histopatolojik incelemeler yapıldı. Bu çalışmada kontrol grubu ile karşılaştırıldığında beyin dokusu hariç diğer dokularda ICP-OES verilerine göre Cd akümülasyonu gözlenirken, beyin dokusunda cihaz ölçüm sınırları altında olduğu için belirlenememiştir. PD ve ÜÇE’nın eritrositler ve dokularda Cd akümülasyonunu değişen düzeylerde önlediği belirlenmiştir. Histopatolojik incelemede Cd uygulanan grubun karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularında yoğun dejeneratif değişimler gözlemlenirken, Cd ile birlikte PD ve ÜÇE’nın tek tek ve kombine kullanımı gerçekleştirilen gruplarda hafif dejeneratif değişimler izlenmiş olup, PD ve ÜÇE’nın histopatolojik değişimleri azalttığı belirlenmiştir. TOS verileri değerlendirildiğinde, kan plazmasında PD ve ÜÇE Cd’un oluşturduğu oksidatif stresi yeterince baskılayamadığı görülmektedir. Karaciğer TOS verileri karşılaştırıldığında Cd grubu kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde artarken, kullanılan fitokimyasalların TOS düzeyelerinde Cd grubuna göre önemli bir azalma belirlenmiştir. Böbrek, beyin ve testis dokularındaki TOS değerleri, bu dokularda PD ve ÜÇE’nın güçlü bir antioksidan etki göstermediğini gösteriyor. Cd verilen hayvanların karaciğer ve testis dokularında TAS seviyesi kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düştü. PD, ÜÇE ve kombine kullanımda ise TAS değerleri önemli düzeyde arttı. Böbrek ve beyin dokularında ise Cd grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir düşüş görülse de, PD ve ÜÇE’nın Cd grubuna göre olumlu etkileri görülmemiştir. MDA sonuçları, Cd verilen hayvanların kan plazması ve karaciğer dokularında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde arttı. PD, ÜÇE ve kombine kullanımı sağlanan gruplarda Cd grubuna göre MDA değerleri önemli düzeyde azaldı. Böbrek, beyin ve testis dokularında ise PD ve ÜÇE’nın Cd maruziyetine karşı MDA seviyesi üzerine anlamlı etkisi görülmedi. Polidatin, üzüm çekirdeği ekstraktı ve ikisinin kombine kullanıldığı grupların kan plazmasında, karaciğer, böbrek ve beyin dokularında antioksidan potansiyel, Cd grubuna göre önemli düzeyde artmıştır. Testis dokusunda, PD ve ÜÇE grupları AOP seviyesi artarken kadmiyumla birlikte fitokimyasalların uygulandığı gruplarda Cd grubuna göre olumlu bir etki izlenmedi. Sonuç olarak, Cd maruziyeti oluşturulan sıçanlarda özellikle kan ve karaciğer dokusunda oksidatif hasarın oluştuğu, böbrek, beyin ve testis dokularında çok güçlü bir oksidatif stresin izlenmediği görüldü. PD ve ÜÇE’nin farklı dokularda farklı düzeylerde koruyucu etkisi tespit edilirken, PD’nin ÜÇE’ne göre daha çok koruyucu etkili olduğu görülmüştür. Tüm dokularda histopatolojik değişimlerin başladığı, ancak karaciğer ve kan dışındaki dokularda bunları başlatan faktörün oksidatif stres ve ürünleri olmadığı kanaati oluşmuştur.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından 14.SAĞ.BİL.06 Proje Numarası ile Desteklenmiştiren_US
dc.description.tableofcontentsKabul ve Onay ………………………………………………………………………..ii Önsöz ……………………………………………………………………………….iii İçindekiler …………………………………………………………………………...iv Simgeler ve Kısaltmalar …………………………………………………………….vi Şekiller ……………………………………………………………………………..viii Tablolar ……………………………………………………………………………...xi Grafikler ……………………………………………………………………………..x Resimler ……………………………………………………………………………..xi 1.GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER 3 2.1. Kadmiyum 3 2.1.1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 4 2.1.2. Doğada Kadmiyum ve Maruziyet Kaynakları 6 2.1.3. Kadmiyumun Metabolizması ve Fizyolojik Etkileri 7 2.2. Serbest Radikaller 12 2.2.1. Serbest Radikal Oluşumu 14 2.2.2. Serbest Radikal Kaynakları 15 2.2.3. Serbest Radikallerin Etkileri 18 2.3. Antioksidan Savunma Sistemi ve Antioksidanlar 19 2.3.1. Antioksidan Fitokimyasallar 24 2.3.2. Polifenoller 25 2.3.3. Resveratrol 28 2.3.4. Üzüm Çekirdeği Ekstraktı 31 2.3.5. Polydatin 35 3. GEREÇ VE YÖNTEM 38 3.1. Analizlerde Kullanılan Cihaz ve Malzemeler 38 3.2 Hayvan Materyali 39 3.2.1. Deney Grupları ve Deney Protokolü 39 3.2.2. Çalışmanın Sonlandırılması ve Örneklerin Alınması 40 3.2.3. Plazma Eldesi, Eritrosit Paketi ve Doku Homojenatının Hazırlanması 40 3.2.4. Eritrosit Paketi Ve Dokularda Kadmiyum Konsantrasyonu Tayini 41 3.2.5. TAS ve TOS Düzeyleri Tayini 41 3.2.6. MDA ve AOP Düzeyleri Tayini 42 3.2.7. Histopatolojik Analizler İçin Dokuların Hazırlanması 43 3.3. İstatistiksel Analizler 43 4. BULGULAR 44 4.1. Rat Yeminin, İçme Suyunun, PD Ve ÜÇE’nın Cd Yönünden Analizi 44 4.2. Kan Cd Konsantrasyonu, TOS, TAS, MDA ve AOP Düzeyleri 44 4.3. Karaciğer Cd Konsantrasyonu, TOS, TAS, MDA ve AOP Düzeyleri 48 4.4. Böbrek Cd Konsantrasyonu, TOS, TAS, MDA ve AOP Düzeyleri 51 4.5. Beyin Cd Konsantrasyonu, TOS, TAS, MDA ve AOP Düzeyleri 54 4.6. Testis Cd Konsantrasyonu, TOS, TAS, MDA ve AOP Düzeyleri 57 4.7. Histopatolojik Bulgular 60 4.7.1. Karaciğer Dokusu Histopatolojik İncelemesi 61 4.7.2. Beyin dokusu histopatolojik incelemesi 62 4.7.3. Böbrek Dokusu Histopatolojik İncelemesi 63 4.7.4. Testis Dokusu Histopatolojik İncelemesi 64 5. TARTIŞMA 65 6. SONUÇ 78 ÖZET 80 SUMMARY 82 KAYNAKLAR 84en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadmiyumen_US
dc.subjectPolidatinen_US
dc.subjectÜzüm Çekirdeği Ektraktıen_US
dc.subjectToksititeen_US
dc.subjectRaten_US
dc.subjectFitokimyasallaren_US
dc.subjectOksidatif Stresen_US
dc.subjectHistopatolojien_US
dc.titleKadmiyum Toksikasyonuna Maruz Bırakılan Ratlarda Polydatin ve Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Kan, Karaciğer, Böbrek, Beyin ve Testis Dokularına Etkilerinin Histopatolojik ve Oksidan-Antioksidan Göstergelerle Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of The Protective Effects of Polydatin and Grape Seed Extracts On Blood, Liver, Kidney, Brain and Testis Tissues, Oxidant-Antioxidant Parameters and Histopathological Changes In Rats Exposed To Cadmiumen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [83]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record