Show simple item record

dc.contributor.advisorUçar, Mehmet
dc.contributor.authorÇine, Tuğba
dc.date.accessioned2019-03-05T08:50:28Z
dc.date.available2019-03-05T08:50:28Z
dc.date.issued2019-03-05
dc.date.submitted2018-07-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5467
dc.description.abstractSunulan araştırmada, Eskişehir’de farklı ırk, yaş ve canlı ağırlığında olan 255 dişi köpekte Transmissible Venereal Tümör (TVT) insidansi araştırıldı. Tümör ile çeşitli faktörlerin ilişkileri incelendi. TVT'nin teşhisi tümörün klinik görünümü ve temel olarak eksfoliatif sitolojik sonuçlara bakılarak yapıldı. Vajinadan alınan smearlar Gimsa boyama yöntemi ile boyandı. Gözlenen hücreler tipik TVT hücreleri, polimorf nükleer lökositler (PMN), eritrositler, parabazallar, intermedieytler, nükleer ve anükleer süperfiyal hücreler şeklinde ayrıldı. Köpekler mevsime, yaşlarına, ırklarına, ağırlıklarına ve siklik dönemlerine göre gruplandırıldı. Sitolojide TVT hücreleri 44 köpekte (% 17,25) gözlenirken, bunların sadece 14’ünde (%5,49) klinik olarak TVT lezyonları bulundu. Hayvanların 30'unda (%11,76) TVT hücresi belirlenirken, bu köpeklerde TVT lezyonlarına rastlanılmadı. Köpeklerin yaşlarının, ırklarının, siklik periyodunun ve mevsimin TVT lezyonları ve TVT hücreleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirlendi. Canlı ağırlığı az olanların, ağır olanlara göre TVT hücre gözlenme oranı yüksek ve istatistiki olarak farklı bulundu (p<0.05). TVT lezyonu pozitif olan hayvanlarda eritrositlerin yoğunluğunun fazla olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı çıktığı gözlendi (p<0.0001). TVT hücresi belirlenenlerde PMN yoğunluğu yüksek ve negatif olanlara göre istatisitiki anlamda farklı bulundu (p<0.01). Sonuç olarak TVT lezyonu gözlenmeyen köpeklerin de TVT ile enfekte olabileceği, bundan dolayı köpeklerin belirli periyotlarla TVT hücrelerinin var olup olmadığını belirlemek için sadece klinik olarak değil aynı zamanda sitolojik olarak ta incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu yöntem, lezyon içermeyen ama TVT bulaşmış köpekleri erken bir zamanda bulmak ve tedavi etmek için kolay bir yol olabilir.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından 17.SAĞ.BİL.05 Proje Numarası ile Desteklenmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsKabul ve Onay i Önsöz ii İçindekiler iii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini iv Şekiller Dizini v Çizelgeler Dizini vi 1. GİRİŞ 1 2. GEREÇ VE YÖNTEM 6 3. BULGULAR 10 4.TARTIŞMA 20 5. SONUÇ ve ÖNERİLER 24 6. ÖZET 25 7. SUMMARY 8. KAYNAKLAR 26 27 Özgeçmiş 32en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKöpeken_US
dc.subjectEksfoliatif Sitolojien_US
dc.subjectTVTen_US
dc.subjectTVT Hücresien_US
dc.subjectİnsidansen_US
dc.titleKöpeklerde Sitolojik Muayene ile Transmissible Veneral Tümör İnsidansının Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Incidence of Transmissible Veneral Tumor in Dogs by Cytological Examinationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record