Show simple item record

dc.contributor.advisorElitok, Bülent
dc.contributor.authorSezer, Salih
dc.date.accessioned2019-03-05T08:50:30Z
dc.date.available2019-03-05T08:50:30Z
dc.date.issued2019-03-05
dc.date.submitted2018-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5468
dc.description.abstractBu çalışma Uşak İli'nde halk elinde bulunan, klinik olarak solunum sistemi problemi geliştirdiği tespit edilen 0-6 aylık toplam 50 baş buzağıda yapılmıştır. Yirmi beş hayvan kontrol gurubunu (KG) oluştururken, 25 hayvan ise deney gurubunu (DG) oluşturmuştur. KG buzağılar klasik tedavi prosedürü kapsamında tedavi edilmiştir. DG hayvanlara rutin klinik tedavi prosedürüne ek olarak, 12 saat arayla günde 2 defa olmak üzere 3 gün süreyle 6 mg/kg dozda serum fizyolojik içerisinde yavaş infüzyon tarzında intra venöz (i.v.) yolla teofilin (TECAR® 240 mg/10 ml i.v. ampul) verilmiştir. Çalışmaya alınan hayvanların tümünde çalışmaya başlamadan önce ve sonrasındaki 1.2.3. günlerde klinik, hematolojik ve kan biyokimyasal muayeneleri yapılmıştır. Teofilin uygulanması ile birlikte DG hayvanların bazılarında görülen kaslarda kasılma olgusu şekillenmiş, Kontrol gurubu hayvanlarda ise böyle bir semptom gözlenmemiştir. Teofilin uygulamalarının RBC sayısı başta olmak üzere hematolojik parametrelerde önemli bazı değişikliklere yol açtığı görülmüştür. En belirgin artışlar ise trombosit (PLT) açısından elde edilmiştir. Aspartat aminotransferaz (AST), alkalen fosfataz (ALP), sorbitol deghidrogenaz (SDH), laktat dehidrogenaz (LDH), glutmat dehidrogenaz (GLDH), kreatinin kinaz (CK) enzim düzeyi ortalamalarının her iki gurupta zamana bağlı olarak tedricen düşüş göstererek 3. günde en düşük düzeye indiği, KG ile karşılaştırıldığında DG hayvanlarında tüm zaman dilimleri açısından istatistiki olarak önemeli derecede (p<0.05) bu düzeylerin düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; buzağılarda ilk defa klinik kullanımı araştırılan teofilinin solunum sistemi klinik semptomlarında önemli düzelmeye yol açarak, iyileşmeye katkı sağladığı, normal kullanım dozunda önemli karaciğer hasarı veya toksik bozukluk oluşturmadığı ve benzer solunum sistemi problemlerinde uygun dozda kullanımının hastalığın düzelmesine önemli katkılar sağlayabileceği ve güvenle kullanılabileceği saptanmıştır.en_US
dc.description.sponsorshipBu Tez Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından 17.SAĞ.BİL.15 Proje Numarası ile Desteklenmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsKABUL ve ONAY i İÇİNDEKİLER ii ÖNSÖZ iii KISALTMALAR iv TABLOLAR LİSTESİ v GRAFİKLER LİSTESİ vi 1. GİRİŞ 1 2. MATERYAL VE METOT 6 2.1. Materyal 6 2.2. Metot 7 2.2.1 Rutin Klinik Muayeneler 7 2.2.2 Hematolojik Muayeneler 7 2.2.3 Serum Biyokimyasal Muayeneleri 8 2.3. İstatistiki Analizler 8 3. BULGULAR 9 3.1. Klinik Muayene Bulguları 9 3.2. Hematolojik Muayene Bulguları 12 3.3. Metabolik Profil Bulguları 15 TARTIŞMA VE SONUÇ 18 ÖZET 24 ABSTRACT 25 KAYNAKLAR 26 ÖZGEÇMİŞ 33en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeofilinen_US
dc.subjectBuzağıen_US
dc.subjectKliniken_US
dc.subjectHematolojiken_US
dc.subjectKan Biyokimyaen_US
dc.titleSolunum Sistemi Hastalığı Bulunan Buzağılarda Teofiliin Sağaltıcı Etkisinin Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation on Therpeutic Efficacy of Teofilin in Calves with Respiratory Diseasesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Esntitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record