Show simple item record

dc.contributor.authorElveda ÖZDİLEK
dc.date.accessioned2019-04-30T05:34:57Z
dc.date.available2019-04-30T05:34:57Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5682
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Beşeri sermaye bireylerin sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimi ifade etmektedir ve ekonomik büyüme ile ilişkilendirilmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; beşeri sermaye ve ekonomik büyüme üzerinde durulmuş ve aralarındaki ilişki açıklanmıştır. İkinci bölümde; Orta Doğu ülkelerinin ekonomik durumu, demografik ve sosyal yapısı hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde; öncelikle konu ile ilgili literatür incelemesi yer almış çalışmada kullanılacak yöntem hakkında bilgi verilmiş ve analiz sonuçları raporlanmıştır. Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin açıklanmasında panel veri analizinden yararlanılmıştır. Analizde on iki Orta Doğu ülkesinin 1993-2015 yılları arasına ait verileri kullanılmıştır. Analiz sonucunda toplam işgücü ve sermaye oluşumunun kişi başına gelire etkisinin negatif, beşeri sermaye göstergesi olarak analize dâhil edilen eğitim ve sağlık göstergelerinin etkisinin ise pozitif yönlü olduğuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyse the relationship between human capital and economic growth. Human capital refers to the knowledge, skills and experience of individuals and is associated with economic growth. The study consists of three main chapters. In the first chapter; human capital and economic growth are emphasized and the relationship between them is explained. In the second chapter; general information about the economic situation, demographic and social structure of the countries of the Middle East. In the third chapter; firstly, the literature review related to the subject is given. After that, information was given about the method to be used in the study and the results of the analysis were reported. Panel data analysis was used to explain the relotionship between human capital and economic growth. In the analysis, the data belonging to the twelve Middle East countries between 1993-2015 were used. As a result of the analysis, the effect of total labor force and capital formation on per capita income is negative, and the effect of education and health indicators included in the analysis as a human capital indicator is positive.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeşeri sermayeen_US
dc.subjectEkonomik büyümeen_US
dc.subjectPanel Verien_US
dc.titleBeşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Orta Doğu Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İncelemeen_US
dc.title.alternativeThe Relatıonshıp Between Human Capıtal And Economıc Growth: An Empırıcal Analysıs On The Mıddle East Countrıesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Esntitüsüen_US
dc.contributor.authorID278328en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record