Show simple item record

dc.contributor.authorMehmet Tamer KAYA
dc.date.accessioned2019-04-30T05:35:05Z
dc.date.available2019-04-30T05:35:05Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5685
dc.description.abstractSosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlikleri ve akıllı tahtayı kullanma öz yeterliklerini incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, karma yöntem desenlerinden biri olan açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Çalışmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar merkeze bağlı ortaokullarda görev yapan 101 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Çalışmanın veriler kişisel bilgi formu, Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Ölçeği, Etkileşimli Tahtayı Kullanma Öz Yeterlik Ölçeği ve görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmanın nicel verileri bir istatistik programı ile analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde, frekans, bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon yöntemleri kullanılmış, nitel veriler üzerinde ise içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin ileri düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin teknopedagojik eğitim yeterlikleri cinsiyete, yaşa ve kıdeme göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgisayar kullanım yeterliklerine, bilgi teknolojileri eğitimi alma durumuna ve akıllı tahtayı günlük kullanım durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına yönelik öz yeterlik düzeylerinin katılıyorum düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin akıllı tahtayı kullanma öz yeterlikleri cinsiyete, yaşa, kıdeme ve bilgisayar kullanım yeterliklerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahtayı kullanma özyeterliklerinin bilgi teknolojileri eğitimi alma durumuna ve akıllı tahtayı günlük kullanım durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlikleri ile akıllı tahtayı kullanma öz-yeterlilikleri arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğu ve öğretmenlerin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin akıllı tahtayı kullanma öz-yeterliliğini arttırdığı belirlenmiştir. Nitel sonuçlara dayanarak öğretmenlerin teknolojik, pedagojik ve içerik bilgisi bakımından kendilerini yeterli gördükleri, teknolojiyi ve akıllı tahtayı etkin biçimde kullandıkları söylenebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, which aimed to investigate and determine the relationship between Social Studies teachers' techno-pedagogical education competencies and smart board self-efficacy, explanatory sequential model which is one of the mixed method designs is used. 101 social studies teachers working in the secondary schools of Afyonkarahisar city center in 2016-2017 academic year participated in the study. The data of the study were collected by using personal information form, Techno-pedagogical Training Competency Scale, Interactive (Smart) Board Usage Self-Efficacy Scale and interview form. Quantitative data of the study were analyzed with a statistical program. In the analysis of quantitative data mean, percentage and frequency values and independent samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), correlation analysis methods were used, and content analysis was performed on qualitative data. According to the results, it was determined that the techno-pedagogical education competencies of social studies teachers were at advanced level. It was seen that the teachers’ techno-pedagogical education competencies did not differ significantly according to their gender, age and seniority. It was found that teachers' techno-pedagogical education competencies differ significantly in terms of computer using competencies, information technology training status and smart board daily usage status. It was determined that the self-efficacy levels of social studies teachers for the use of smart boards were at “I agree” level. Teachers' self-efficacy of using the smart board did not differ significantly according to gender, age, seniority and computer using competencies. It was determined that social studies teachers' self-efficacy of using the smart board differed significantly according to the state of information technology training and the use of smart board daily. In addition, it was determined that there was a medium-level positive relationship between the teachers’ techno-pedagogical education competencies and self-efficacy of using the smart board and the teachers' techno-pedagogical education competencies increased the self-efficacy of using the smart board. On the basis of qualitative results, it can be said that teachers see themselves as sufficient in terms of technological, pedagogical and content knowledge, and use technology and smart board effectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeknopedağojik Eğitimen_US
dc.subjectAkıllı Tahtaen_US
dc.subjectSosyal Bilgileren_US
dc.subjectTeknoloji Entegrasyonuen_US
dc.titleSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterlilikleri Ve Akıllı Tahta Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi: Afyonkarahisar Örneğien_US
dc.title.alternativeInvestigation Of Technopedagogical Education Competencies And Smart Board Self-Efficacy Of Social Studies Teachers: Afyonkarahisar Sampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Esntitüsüen_US
dc.contributor.authorID41596en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record