Show simple item record

dc.contributor.authorDAŞCI, Arzu Derya; YAMAN, Süleyman
dc.date.accessioned2019-05-16T10:41:00Z
dc.date.available2019-05-16T10:41:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/download/article-file/304252
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5870
dc.descriptionThe purpose of this study is to determine the cognitive development stages of students of 4-8th class and is to research the effect to ability of intellectual risk-taking of this periods and education grade. Survey method and clinical method are used in the study which practices for this purpose. In the study which 20 students from every grade, in total 100 students, 6 different activities which are improved and used by different researchers are applied to determine the cognitive development stages whose classification is made by Piaget with Intellectual Risk-Taking and Predictor Scale which was improved by Beghetto (2009). Activities that students made individualistically are marked with observation form and their cognitive development stages are determined according to responses of each. Cognitive development stages and intellectual risk-taking level of students are analyzed with descriptive statistics. In the research result it is seen that majority of students is in the transitional stage and as long as class level increases it is passed to formal operational stage from concrete operational stage. While it is seen that as long as education grade rise intellectual risk-taking abilities of students decreases, it is determined that cognitive development stages has not any effect on this ability. The research is completed with suggestions based on results.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 4-8. sınıf öğrencilerinin bilişsel gelişim dönemlerini belirlemek ve bu dönemlerin ve eğitim kademelerinin zihinsel risk alma becerisine etkisini incelemektir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada tarama yöntemi ve klinik yöntem kullanılmıştır. Her sınıf seviyesinden 20, toplamda ise 100 öğrencinin katıldığı çalışmada Beghetto (2009) tarafından geliştirilen Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcıları ölçeği ile Piaget tarafından sınıflandırması yapılan bilişsel gelişim dönemlerini belirlemek için farklı araştırmacılar tarafından geliştirilen ve kullanılan 6 farklı etkinlik uygulanmıştır. Öğrencilerin bireysel olarak yaptıkları etkinlikler gözlem formu ile puanlanmış ve her birinin cevaplarına göre bilişsel gelişim dönemleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin bilişsel gelişim dönemleri ve zihinsel risk alma düzeyleri betimsel istatistiklerle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun geçiş aşamasında olduğu ve sınıf seviyesi artıkça somut dönemden soyut döneme geçildiği görülmüştür. Öğrencilerin zihinsel risk alma becerilerinin eğitim kademesi arttıkça azaldığı görülürken, öğrencinin bilişsel gelişim döneminin bu beceri üzerinde etkisinin olmadığı saptanmıştır. Araştırma, sonuçlara dayalı önerilerle tamamlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5578/keg.7105en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectfen ve teknoloji dersi, bilişsel gelişim dönemi, zihinsel risk almaen_US
dc.titleFen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Zihinsel Risk Alma Becerilerinin Piaget’in Bilişsel Gelişim Dönemlerine ve Eğitim Kademelerine Göre İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of Intellectual Risk-Taking Abilities of Students According to Piaget's Stages of Cognitive Development and Education Gradeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage271en_US
dc.identifier.endpage285en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record