Show simple item record

dc.contributor.authorALTIKULAÇ, Ali; USLU, Salih
dc.date.accessioned2019-05-16T11:11:37Z
dc.date.available2019-05-16T11:11:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/download/article-file/304258
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5876
dc.descriptionThe aim of this study is to demonstrate experimentally how to be gained of values which are anticipated to teach in Social Studies curriculum, through the approach of moral dilemma and to reveal the impact of this approach on students' moral thinking processes. In this study, three values “responsibility, helpfulness and sensitivity to the natural environment” were selected that were targeted to teach in six grade social studies course. As a tool of data collection in research, moral dilemma scenarios which were prepared by the researchers, was used. Themes were formed in accordance with Kohlberg's Moral Development Theory while content analysis method that was chosen for analysis of obtained data, was performing. In conclusion, it was observed that moral assessments of participants were in conventional level mostly. Findings showed that moral dilemmas used in the application make students to think about reasons for their decisions and developed their moral reasoning ability.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretim programında verilmesi ön görülen değerlerin, Ahlaki ikilem yaklaşımıyla nasıl verilebileceğini deneysel olarak göstermek ve bu yaklaşımın öğrencilerin ahlaki düşünme süreçlerine etkisini ortaya koymaktır. Bu çalışma için, altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde öğretilmesi hedeflenen üç değer “sorumluluk, yardımseverlik ve doğal çevreye duyarlılık” seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan ahlaki ikilem senaryoları kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için seçilen yöntem olan içerik analizi yapılırken, temalar Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı’na uygun biçimde oluşturulmuştur. Buna göre katılımcıların ahlaki değerlendirmelerinin daha çok geleneksel düzeyde olduğu görülmüştür. Bulgular, uygulamada kullanılan ahlaki ikilemlerin öğrencilerin verdikleri kararların gerekçelerini düşünmelerini sağladığı ve onların ahlaki muhakeme yeteneğini geliştirdiğini göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5578/keg.5991en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectdeğer eğitimi, sosyal bilgiler dersi, ahlaki ikilemen_US
dc.titleSosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Ahlaki İkilem Yaklaşımı Yoluyla Öğretimien_US
dc.title.alternativeTeaching Values Through The Moral Dilemma Approach in Social Studies Courseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage383en_US
dc.identifier.endpage407en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record