Show simple item record

dc.contributor.authorÖZTÜRK SAMUR, Ayşe; DENİZ, M. Engin
dc.date.accessioned2019-05-16T11:56:26Z
dc.date.available2019-05-16T11:56:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/download/article-file/304261
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/5879
dc.descriptionIn this study, the effects of Values Education Program on social and emotional development of six-year-old children attending preschool are examined. Study group of the research is composed of 44 six-year-old students attending preschool classes. As data collection device, Preschool Behavioral and Emotional Rating Scale (PreBERS) developed by Epstein & Synhorst (2009). PreBERS’ adaptation into Turkish and validity and reliability study for six year old children is done by Öztürk Samur, Deniz, Durmuşoğlu Saltalı & Arı (2009) is used. At the end of analysis of the data gathered in the study, it is seen that there is a significant difference between experiential and control groups’ post-test scores from emotional regulation, school readiness, social confidence and total social emotional development in favor of experiential group. However, a difference in family involvement scores is not remarkable. There is a significant difference between pre-test and post-test scores of experiential group from school readiness, social confidence, family involvement and total social emotional development; it is seen that post-test scores are considerably higher than pre-test scores. There is a significant difference in family involvement sub-dimension for control group; their post-test scores are remarkably higher than pre-test scores. It was seen that, there was only a significant difference in family involvement sub-dimension for pre-test post test scores of control group children, in other sub-dimensions there was no significant difference. Results of the retention test which was applied to the experimental group proved that the effects of the program are permanent.en_US
dc.description.abstractBu araştırmada Değerler Eğitimi Programının anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal duygusal gelişimlerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, anasınıflarında eğitim görmekte olan, altı yaş grubundaki 44 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Epstein & Synhorst (2009) tarafından geliştirilen ve Öztürk Samur, Deniz, Durmuşoğlu Saltalı & Arı (2009) tarafından Türkçe'ye uyarlanıp altı yaş çocukları için geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan Okul Öncesi Davranışsal ve Duygusal Dereceleme Ölçeği (Preschool Behavioral and Emotional Rating Scale-PreBERS) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizleri sonucunda deney ve kontrol gruplarının duyguları düzenleme, okul hazırbulunuşluğu, sosyal güven, toplam sosyal duygusal gelişim son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Aileye aitlik puanlarında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Deney grubu çocukların duyguları düzenleme, okul hazırbulunuşluğu, sosyal güven, aileye aitlik, toplam sosyal ve duygusal gelişim ön test/son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunurken, son testlerin ön testlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kontrol grubu çocukların ise yalnızca aileye aitlik alt boyutunda, son testlerin ön testlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiş, diğer alt boyutlarda anlamlı farklılaşma tespit edilmemiştir. Deney grubuna uygulanan kalıcılık testi sonuçları da programın etkisinin kalıcı olduğunu göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.5578/keg.6986en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectdeğerler eğitimi, sosyal duygusal gelişim, erken çocukluk dönemien_US
dc.titleDeğerler Eğitimi Programının 6 Yaş Çocuklarının Sosyal ve Duygusal Gelişimlerine Etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of Values Education Program on Social Emotional Development of Six Year Old Childrenen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage463en_US
dc.identifier.endpage481en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record