Now showing items 1041-1047 of 1047

  • Zafer-Nâme-İ Ali Paşa ( Transkript ve Değerlendirme ) 

   Üzümcü, Hamza (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Çalışmamda Zafer-nâme-i Ali Paşa adlı eserin transkripsiyonunu ve değerlendirmesini yaparak günümüz tarihçilerinin istifadesine sunmayı amaç edindim. Araştırmalarım sonucu bu eserin Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emiri Tarih ...
  • Zakircan Furkat Mesneviler 

   Erdal ÖZTÜRK (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
   Üzerinde çalışılan eser 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Özbek şair Zakircan Furkat'a aittir. Bu eser Furkat'ın sağlığında bir araya toplanamayan ancak çeşitli gazetelerde yayınlanan şiirlerin bir araya ...
  • Zekâi Dede’nin Hayatı ve Hicazkâr Takımı İçinde Yer Alan Eserlerinin Analizi 

   Süslü, Aslı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
   Çalışmada, Klasik Türk Musikisi’nin en önemli isimlerinden birisi olan, Hoca Zekâi Dede Efendi’nin hayatı ve sanatsal yönü hakkında bilgi verildikten sonra, Hicazkâr takımı içinde yer alan eserleri çeşitli açılardan ...
  • Zeynîzâde Hüseyin Münşe‘Âtı (Transkripsiyon Ve Değerlendirme) 

   BOSTANCI Damla (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışma 18. yüzyılda Zeynîzâde Hüseyin b. Ahmed tarafından inşâ yazım özelliklerini göstermek amacıyla kaleme alınmış münşe‘âtın transkripsiyon, özet ve değerlendirmesinden oluşmaktadır. Zeynîzâde Münşe‘âtı Süleymaniye ...
  • Zincir Otel İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Değerlendirilmesi 

   Can, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Bu çalışmanın amacı, konaklama sektöründeki kurumsal sosyal sorumluluk kavramına ilişkin genel yaklaşımı değerlendirerek, kurumsal sosyal sorumluluk bilincini incelemek ve yeterli düzeyde araştırılmamış olan kurumsal sosyal ...
  • Zübdetü’l -Âsâr[Vr.461B-474B] Adlı Eserin Transkripsiyon Ve Değerlendirilmesi 

   Şeyda DUMAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Altın Orda Hanlığı’nın zayıflaması üzerine ülkede baş gösteren iktidar mücadelesi Coçi’nin beşinci oğlu Şeybanî neslinden Ebulhayr Han liderliğinde Deşt-i Kıpçak’ta yeni bir siyasi oluşuma zemin hazırlamıştır. Devletleşme ...
  • Zygmunt Bauman’da Müphemlik ve Toplumsal Yaşam 

   Başer, Doğa (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Bu çalıĢmanın amacı Zygmunt Bauman‟ın müphemlik kavramı çerçevesinde modern ve postmodern toplumsal yaĢam biçimlerini çözümlemektir. Müphemlik kavramı düzensizliği, çok anlamlılığı, kaosu ve belirsizliği ifade eder. Müphemlik ...