Now showing items 428-447 of 1195

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   F. Bayram, "Data Mining Techniques for the Prediction of Bohme Surface Abrasion Rates from Rock Properties," Journal of Testing and Evaluation 48, no. 1 (2020): 323-332. https://doi.org/10.1520/JTE20190130 [1]
   F. NURAY, E. DÜNDAR, and U. ULUSU, “Wijsman I2 convergence of double sequences of closed sets,” Pure and Applied Mathematics Letters, vol. 2, pp. 35–39, 2014. [1]
   F. Nuray, R. F. Patterson. Vector-valued bivariate entire functions of bounded index satisfying a system of differential equations, Mat. Stud. 49 (2018), 67–74. [1]
   F. NURAY, U. ULUSU, and E. DÜNDAR, “Cesaro Summability of Double Sequences of Sets,” Gen. Math. Notes, vol. 25, no. 1, pp. 8–18, 2014. [1]
   Fahri Kocaoğlu‘’ Çocuk Ve Aile Sorunları Kapsamında, 13-18 Yaş Grubu Çocukların Bakım Modellerinin Karşılaştırılması ‘’ Comparıson The Care Models Of Chıldren Between Ages Of 13-18 In Terms Of Chıld And Famıly Problems ‘’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Fatih B. Gümüş, Öner Nalbantoğlu: Türk Bankacılık Sektörünün Camels Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 83-106 Journal of Economics and Administrative Sciences Volume :XVII Issue: 2 Year: December 2015 Pages:83-106 [1]
   Fatih Mustafa Altun '' Türkiye Ve İspanya’nın Terörle Mücadele Politikalarının Karşılaştırılması’’ A Comparatıve Study Of Counter-Terrorısm Polıcıes In Turkey And Spaın ‘’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Fatma Zehra Kündeyi '' Ülgener’de Din Ve Kapitalizm’’ Relıgıon And Capıtalısm In Ülgener’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Fehmi Yerel Hüseyin ‘’Türk Lojistik Altyapısının İntermodal Taşımacılık Açısından Değerlendirilmesi’’ ‘’Evaluatıon Of Turkısh Logıstıcs Infrastructure From Intermodal Transport Vıew’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Fidan, A.Fatih. "DNA Hasar Tespitinde Tek Hücre Jel Elektroforezi." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.1 (2008) : 41-52. [1]
   Fıçıcı, Elif...(ve başk.)." Havadan Ve Topraktan İzole Edilen Actinomycete Türlerinin Antibiyotik Aktivitesinin Araştırılması". AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 3, No 1/2. (2003) : 1-10. [1]
   Garipçin, Mukaddes. Afyonkarahisar’da İnsan ve Hayvanlarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus’un (Mrsa) Nazal Taşıyıcılığının Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Genç, Abdurrahman. Hafif ve Orta Derece Koah’lılarda Oksidatif Stres, Aerobik Kapasite, Günlük Fiziksel Aktivite ve Solunum Fonksiyonlarının Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Genç, Kurtuluş Yılmaz. "Searching for the Strategic Human Resources Management Terms on Turkish Large Firms’ hrm Statements." AKÜ İİBF Dergisi, 13, Sayı.2 (2011) : 155-179. [1]
   Genç, Tolga ve Mahmut Masca. "Topsis ve Promethee Yöntemleri ile Elde Edilen Üstünlük Sıralamalarının Bir Uygulama Üzerinden Karşılaştırılması." AKÜ İİBF Dergisi 15, Sayı.2 (2013) : 539-567. [1]
   Gerek Meltem ‘’Örgütsel Kariyer Yönetimi: Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama’’ ‘’Career Management: A Textile Business application’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Gergiç Işıl ''Altıntaş (Kütahya) Havzası’nda Doğal Ortam İle İnsan'' '' Relationships Between Natural Environment And Human In Altintas River Watershed'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Gocoglu, V. (2019). A Methodological Perspective on 21st Century Public Policy Analysis Studies. (eds.) Ismail Elagoz, Abdul Gezer, Abdullah Yilmaz, Gokturk Erdogan, Social, Human and Administrative Sciences Research Papers. Gee Publishing, ss. 435-460 [1]
   Gokmen M. Onen A. Ektik N. Kara R. Torlak E. Metli M. Detection of Prevalence, Antibiotic Resistance and Virulence Factors of Enterococcus spp. Isolated From Ready to Eat Foods. Kocatepe Vet J. (2017) 10(2): 76-82. [1]
   Göçoğlu, V. & Aydın, M. D. (2019). Siber Güvenlik Politikası: ABD, Rusya ve Çin Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 8(2): 229-252. [1]