Now showing items 438-457 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Garipçin, Mukaddes. Afyonkarahisar’da İnsan ve Hayvanlarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus’un (Mrsa) Nazal Taşıyıcılığının Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Genç, Abdurrahman. Hafif ve Orta Derece Koah’lılarda Oksidatif Stres, Aerobik Kapasite, Günlük Fiziksel Aktivite ve Solunum Fonksiyonlarının Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Genç, Kurtuluş Yılmaz. "Searching for the Strategic Human Resources Management Terms on Turkish Large Firms’ hrm Statements." AKÜ İİBF Dergisi, 13, Sayı.2 (2011) : 155-179. [1]
   Genç, Tolga ve Mahmut Masca. "Topsis ve Promethee Yöntemleri ile Elde Edilen Üstünlük Sıralamalarının Bir Uygulama Üzerinden Karşılaştırılması." AKÜ İİBF Dergisi 15, Sayı.2 (2013) : 539-567. [1]
   Gerek Meltem ‘’Örgütsel Kariyer Yönetimi: Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama’’ ‘’Career Management: A Textile Business application’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Gergiç Işıl ''Altıntaş (Kütahya) Havzası’nda Doğal Ortam İle İnsan'' '' Relationships Between Natural Environment And Human In Altintas River Watershed'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Gocoglu, V. (2019). A Methodological Perspective on 21st Century Public Policy Analysis Studies. (eds.) Ismail Elagoz, Abdul Gezer, Abdullah Yilmaz, Gokturk Erdogan, Social, Human and Administrative Sciences Research Papers. Gee Publishing, ss. 435-460 [1]
   Gokmen M. Onen A. Ektik N. Kara R. Torlak E. Metli M. Detection of Prevalence, Antibiotic Resistance and Virulence Factors of Enterococcus spp. Isolated From Ready to Eat Foods. Kocatepe Vet J. (2017) 10(2): 76-82. [1]
   Göçoğlu, V. & Aydın, M. D. (2019). Siber Güvenlik Politikası: ABD, Rusya ve Çin Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 8(2): 229-252. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). "Türkiye'de Merkezi Yönetimin Sosyal Medya Kullanımı: Bakanlıkların Twitter Hesapları Üzerine Bir Analiz", Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2): 422-444. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). Bir Kamu Politikası Analizi Denemesi: Türkiye Ekseninde Doğalgaz ve Arz Güvenliği. II. ALKUSAM Uluslararası İlişkiler Kongresi Bildiri Özeti Kitabı, ss.66. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). Cyber security of critical infrastructures in smart cities. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1), 51-63. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). Kamu Yönetimi 4.0: Bürokraside Dijital Dönüşüm, Selçuk I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Bildiriler Kitabı, ss. 108-114. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). Kurumsallaşma Kuramı bağlamında bir yerel yönetim yapıları karşılaştırması: Hollanda ve Türkiye örneği. iç (ed.) Volkan Yurdadoğ, Maliye ve Kamu Yönetimi Araştırmaları. Ankara: Akademisyen Kitabevi: 185-200. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). Sivil Toplum Kuruluşlarının Hesap verebilirlikleri: Genel Tartışmalar ve Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Analiz. (ed.) İsmail Elagöz, Göktürk Erdoğan, Aslı Gezen, Abdullah Yılmaz. Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri. Gece Akademi, ss.566-588. [1]
   Göçoğlu, V. (2020). Kamu hizmetlerinin sunumunda dijital dönüşüm: nesnelerin interneti üzerine bir inceleme. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 615-628. [1]
   Göçoğlu, V. (2020). Reading the citizens' demands in the delivery of public services on e-government application: An investigation on the most used services. USBIK 2020 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 20-31 OCak 2020, Kayseri. [1]
   Göçoğlu, V. ve Kurt, İ. D. (2019). Kurumsallaşma Kuramı bağlamında bir yerel yönetim yapıları karşılaştırması: Hollanda ve Türkiye örneği. I. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, I. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 24-25 Ekim 2019, İstanbul Türkiye. [1]
   Göçoğlu, V., Kurt, İ. D. ve Öktem, M. K. (2019). İdari Reformun Yüz Yılı: Türk Kamu Yönetimi Reformlarının Karar Verme Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Ombudsman Akademik, 5(10), 39-83. [1]
   Gökalp Fatih '' Söğüt İlçesi Merkezi'nin Coğrafi Etüdü'' ''Geographical Studies of the center of Willow County'' [1]