Now showing items 522-541 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   H. TÜZÜN and F. ÖZDİNÇ, “The effects of 3D multi user virtual environments on freshmen university students conceptual and spatial learning and presence in departmental orientation,” Computers Education, vol. 94, pp. 228–240 [1]
   Hacıfazlıoğlu, Hasan. "İnce ve Çok İnce Öğütme için Alternatif Değirmen Tiplerinin Tanıtılması." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 9, Sayı.1 (2009) : 17-30. [1]
   Hacıfazlıoğlu, Hasan. "Kolon Flotasyonu İle Bitümlü Kömür Atıklarından Temiz Kömür Kazanımı." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.2 (2008) : 11-19. [1]
   Hakan Gökhan Gündoğdu: 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ve Kamu Personelinin durumu, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 127-138. Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages:127-138. [1]
   Halil Uzdu '' Şerif Mardin’de Osmanlı Modernleşmesi ‘’ Şerif Mardin’s Conceptıon Of Ottoman Modernızatıon ‘’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2011 [1]
   Hancıoğlu Mehmet Talha ‘’Kamu Hizmet İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi Ve Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama ( Afjet )’’ ‘’Effect Of Service Quality On Customer Satisfaction In Publîc Entreprises Providing Public Services An Application In The Afyonkarahisar (Afjet)’’Afyon Kocatepe Afyonkarahisar 2010 [1]
   Hasan Hüseyin Havuz, Çağdaş Müşkilü’l-Kur’ân (Muhammed Esed Örneği), Denizli: Boy Yayınları, 2015 [1]
   Hascelik, A., Aslantas, K., Ahmed, W. (2019). Finite Element Modelling of Edge Radius Effect in Micro Turning Process. Advance in Science & Engineering Technology, Dubai, 26-28 March. [1]
   Hasçeli̇k, A., Aslantaş, K. (2018). Mikro Tornalama İşleminin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi ve Uygun Malzeme Modelinin Seçimi. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2: 30-33. [1]
   Hatice Yılmaz, Afyonkarahisar’da Doğaya Dayalı Turizm Türlerini Tercih Eden Bireylerin Profillerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi http://www.nobel.gen.tr/yayindetay.aspx?yayin_id=2411, Cilt 6, Sayı 2, s. 58-64, Aralık 2016. [1]
   HAVUZ, H. H. (2019). Muhammed Esed in Mucize Anlayışına Klasik Tefsirler Işığında Eleştirel Bir Yaklaşım. AKİD Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 18–50. [1]
   Havuz, Hasan Hüseyin (2015) Boy Yayınları, Çağdaş Müşkilü'l-Kur'an (Muhammed Esed Örneği) [1]
   HAVUZ, Hasan Hüseyin, (2018), Kitap Dünyası Yayınları, Tafsilatlı Tecvid Hükümleri [1]
   Haydardedeoğlu AE. Ural K. Pulpitis Case in a Dog: Is Dirofilariosis the culprit?. Kocatepe Vet J. 2017;10(1): 44-46. [1]
   Hazman, Ömer. Oral Antidiyabetik İlaç Sitagliptin’in Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkisinin Deneysel Tip 2 Diyabet Modeli Oluşturulan Ratlarda Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Helvacıoğlu Nuray ‘’Çokuluslu İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlamanın Bir Aracı Olarak Kültürel Farklılıkların Yönetimi’’ ‘’Managing Cultural Differences As A Vehicle Of Providing Competitive Advantage In Multinational Corporations’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Hesna Kandır, Emine. Koyunlarda Kırkım Öncesi C Vitamini Ve Humik Asit Uygulamasının Kırkım Stresini Azaltmasındaki Etkisinin İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Hocaoğlu Nilda Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar İngilizce Konuşma Ve Yazma Güçlüklerinin İncelenmesi (Afyonkarahisar Örneklemi) Investigation Of The Difficulties Of Speaking And Writing in English (A Sample Of Afyonkarahisar) [1]
   Hotamışlı Mustafa ‘’Örgütlerin Büyüme Sürecindeki Yapısal Değişim Modellerinin İncelenmesi Ve Bir Uygulama’’ ‘’Analysıs Of The Constructural Change Models In The Process Of The Growth Of The Organızatıons And A Practıce’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2003 [1]
   Hökelekli, Emin ve Yılmaz İçağa." Akarçay Kuzey Alt Havzası Yeraltı Suyu Modellemesi." AKÜ Fen Bil. Dergisi 10, sayı.2 (2010) : 5-16. [1]