Now showing items 760-779 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Ocak, İbrahim. "İstanbul Metro Tünellerinde Oluşan Konverjans Ve Gerilmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 7, Sayı.2 (2007) : 53-64. [1]
   Odabaş Devlet ''Türkiye’de Makroekonomik Faktörlerin Konut Fiyatına Etkisi The Effect Of Macroeconomıc Factors On The Prıce Of Housıng In Turkey'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2011 [1]
   Ogelman, Hülya Gülay; Körükçü, Özlem; Erten Sarıkaya, Hatice; Güngör, Hande; Ersan, Ceyhun (2015) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği, Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği ve Resimli Sosyometri Ölçeği’nin Dört Yaş Türk Çocukları İçin Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları. Cilt:17, Sayı:2, 2015, 109-129 [1]
   Oğuz B. Özdal N. Orunç Kılınç Ö. Karakuş A. Aslan Çelik B. Değer M. S. Van, Muş, Siirt ve Diyarbakır İllerinde Sığırlarda Anaplasmosis’in Seroprevalansı. Kocatepe Vet J. (2018) 11(3): 208-214. [1]
   Okutmuş Ercüment ‘’Çevre Maliyetleri Muhasebe Sistemi Ve Bir Uygulama’’ ‘’Envıronmental Costs Accountıng System And An Applıcatıon’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar [1]
   ONAN, A. (2014). THE USE OF PROMETHEE OUTRANKING METHOD IN EVALUATION OF HOUSING PROJECTS. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 17–28. [1]
   Oner S. Yıldırım Y.B. Farklı Esansiyel Yağların Vakum Paketlenmiş ve Soğukta Depolanmış Karidesler Üzerinde Duyusal ve Kimyasal Etkileri. Kocatepe Vet J. (2018) 11(4): 472-478. [1]
   Oral Cansu Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar İzzet Melih’in Sermed Adlı Romanının Çeviriyazı Ve İncelenmesi Transcrıptıon And Analyzıng Of The Novel “Sermed” By İzzet Melih [1]
   Orhan İ. Düzler A. Alan A. Elmaz Ö. Özgel Ö. Honamlı Keçisi ve Kıl Keçisi (Karakeçi) Kılları Üzerinde Morfolojik İncelemeler. Kocatepe Vet J. (2018) 11(2): 173-179. [1]
   Osman Genç '' Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türk Polisinin İnsan Hakları Konusundaki Eğitimi Ve İnsan Hakları Algılaması ( Afyonkarahisar Üzerinde İnceleme ) ''In The Process Of Adaptatıon To European Unıon, Traınıng And Perceptıon Of Turkısh Polıce About The Human Rıghts (A Research On The Model Of Afyonkarahisar) Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Osmanoglu, Murat Kurulay, Muhammet Bayram, Mustafa. "Application Of The Differential Transform Method To Differential-Algebraic Equations With Index 2." AKU Journal of Science 8, Sayı.1 (2008) : 259-268. [1]
   Ö. Devrim Yılmaz Algılanan Mağduriyetin Affetme Eğilimi Ve intikam Niyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama işletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma."AKÜ İİBF Dergisi- Cilt: XVI Sayı: 1 Yıl: Haziran 2014. Sayfalar: 87-105. Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVI Issue:1 Year: June 2014. [1]
   Öcal, H., ve Barın, N. E., (2016)Örgütlerde Otantik Liderlik Davranışının İşe Yabancılaşma İle İlişkisi: Bursa İli Dericilik Sektöründe Bir Araştırma, İş Güç OrEndüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18 (2), 87-94. [1]
   Öcal, Hülya & Sarnıç, Ahmet. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Dönüştürücü Liderliğin Prososyal Örgütsel Davranış Üzerindeki Etkileri Ve İmalat Endüstrisinde Bir Araştırma. Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: Aralık 2017, Sayfalar: 107-125 [1]
   Ögel Serdar ‘’2001 Krizinin İmalat Sanayi Üzerindeki Etkilerinin Oran Analizi Yoluyla Belirlenmesi’’ ‘’Determınatıon Of The Impacts Of 2001 Crısıs On The Manufacturıng Industry By The Ratıo Analysıs’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2005 [1]
   Öğün, Eda Semikan. Türkiye Bölgesel Bayan Basketbol Ligi B Grubunda Oynayan Bayan Basketbolcuların Sakatlanma Sıklıkları ve Nedenleri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Öğünmez, Hasan. "On Strongly 2-Primal And 2-Primal Rings." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.1 (2008) : 163-167. [1]
   Öğünmez, Hasan. "Rings With Chain Conditions On Uniform Ideals." AKU Journal of Science 8, Sayı.1 (2008) : 185-204. [1]
   Öktem, Adile. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Sağlıkla İlgili Bölümler Dışındaki 3. ve 4. Sınıf Kız Öğrencilerin Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkında Bilgi Düzeylerinin ve Uygulama Durumlarının Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Önk Halime,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar,Osmanlı Dönemi Para Vakıflarıyla Günümüz Katılım Bankalarının Karşılaştırılması,Acomparıson Between Ottomon Perıod Of Money Trust And Partıcıpatıon Bankıng [1]