Now showing items 934-953 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   S. Yalcin, B. Maden. Quality Characteristics of Noodle Including Ground Yellow Poppy Seed. International Journal of Secondary Metabolite , 4(3), 312-318 (2017) [1]
   S. YEGÜL and E. DÜNDAR, “2 Normlu Uzaylarda Çift Fonksiyon Dizilerinin I_2-Yakınsaklığı ve Bazı Özellikleri,” presented at the III. InternationalCongress on Science and Education , 2019. [1]
   S. YEGÜL and E. DÜNDAR, “I_2-Convergence of Double Sequences of Functions in 2 Normed Spaces,” Universal Journal of Mathematics and Applications, vol. 2, no. 3, pp. 130–137, Oct. 2019. [1]
   S. Yegül and E. Dündar, “On Statistical Convergence of Sequences of Functions In 2 Normed Spaces,” Journal of Classical Analysis, vol. 10, no. 1, pp. 49–57, Jan. 2017. [1]
   S. YEGÜL and E. DÜNDAR, “On Statistical Convergence of Sequences of Functions in 2 Normed Spaces,” presented at the Inter. Confer. on Analysis and Its Appl.(ICAA2016) , 2016. [1]
   S. YEGÜL and E. DÜNDAR, “Statistical Convergence of Double Sequences of Functions In 2 Normed Spaces,” International Conference on Mathematics and Related Sciences(ICMRS2018) , 2018. [1]
   S. YEGÜL and E. DÜNDAR, “Statistical Convergence of Double Sequences of Functionsand Some Properties In 2 Normed Spaces,” Facta Universitatis, Series Mathematics and Informatics, vol. 33, no. 5, pp. 705–719, 2018. [1]
   Sabah, Eyüp. "Afyon'da Sabit Kirletici Kaynaklardan İleri Gelen Hava Kirliliği ve Çözüm Önerileri". AKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2,1 (2000) : 61-78. [1]
   Saçaklı Yeşim ‘’Adli Muhasebecilik Perspektifinde Türkiye’deki Üniversitelerde Muhasede Denetimi Eğitimi ve Öneriler’’ ‘’Accounting Auditing Education and Suggestions at Universities in Turkey in Terms of Forensic Accounting Perspective’’. Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar, 2011. [1]
   Sadioğlu, U., Dede, K. & Göçoğlu, V. (2020). Regional Development Agencies in Turkey on the Scope of Governance and Local Elites: An Evaluation after 10-years-experience. Lex Localis Journal of Local Self-Government, 18(2): 371-394. [1]
   Sadık Dinçtürk '' Türkiye’de Vandalizmin Sosyal;Ekonomik Ve Psikolojik Boyutları ‘’ Socıal, Economıcal And Phychologıcal Aspects Of Vandalısm İn Turkey’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Sağbaş, İsa ve Adem Başoğlu. "İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri Algılaması: Afyonkarahisar İli Örneği." AKÜ İİBF Dergisi 7, Sayı.2 (2005) : 123-144. [1]
   Sağlam, Derya. "R L Ve R | Uzaylarında Minimal Homotetik Hiperyüzeylerin Causal Karakterleri." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 7, Sayı.1 (2007) : 145-153. [1]
   Saibe Özlem Kaya '' Öğretmen Adaylarının Çocuk Hakları İle İlgili Görüşleri ‘’ Vıews Of Teacher Candıdates On Chıld Rıghts’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2011 [1]
   Sakarya, Şakir, Ayşe Yıldırım ve Sinan Aytekin. "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Açıklamalarının Finansal Performans Üzerine Etkisi: BIST-30'da Bir Uygulama." AKÜ İİBF Dergisi 16, Sayı.1(2014) : 1-16. [1]
   Saltürk, A. ve Güngör, C. (2019). Okul ikliminin sınıf ve okul büyüklüğü açısından incelenmesi, 2.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı içinde (s.127-136) bildiri tam metin. ISBN 978-605-7828-10-1 [1]
   Saltürk, A. ve Güngör, C. (2019). Türk eğitim sisteminde kültürel kodlar üzerine bir inceleme, 2.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı içinde (s.136-144) bildiri tam metin. ISBN 978-605-7828-10-1. [1]
   Samet Sönmez'' 1980 Sonrası Türkiye’deki Sosyo-Politik ve Ekonomik Değişimlerin 2000’li Yıllara Yansımaları ‘’ Reflection Of Social-Political and Economic Changes in Turkey After to the Years of 2000s’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar, 2008. [1]
   SANDIKCI, Mustafa; BOYRAZ, Mehmet; MUTLU, Hülya; GÖKÇE, Faruk; (2018) Gastronomi Araştırmaları Bibliyografyası Bildiri, Makale, Tez 2013-2017; isbn:978-605-254-059-6 [1]
   SANDIKÇI, M., Vural, T., & Zorlu, Ö. (2015). Otel ĠĢletmelerinde DönüĢtürücü Liderlik DavranıĢlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar Ġlinde Bir AraĢtırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25). 161-200. [1]