Now showing items 1015-1034 of 1194

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Tahan, Mehmet. Çörek Otu (Nigella Sativa) ve Maydonozun (Petroselinum Crispum ) Yumurtacı Bıldırcın Rasyonlarında Kullanılmasının Yumurta Verimi, İç Kalitesi ile Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2009. [1]
   Takım, Abdullah ve Mehmet İslamoğlu. "Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye’de Uygulanan Para Politikaları İle İlgili Tartışmalar." AKÜ İİBF Dergisi 14, Sayı.1 (2012) : 179-189. [1]
   Talo, Özer, and Yurdal Sever. "On Kuratowski ℐ-Convergence of Sequences of Closed Sets." Filomat 31.4 (2017): 899-912. [1]
   Talo, Özer, Yurdal Sever, and Feyzi Başar. "On statistically convergent sequences of closed sets." Filomat 30.6 (2016): 1497-1509. [1]
   Tandoğan, Murat. Balıkesir, Bolu Ve Sakarya İllerinde Etlik Piliç Yetiştiriciliğinin Ekonomik Ve Ekonometrik Analizi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Taşgetiren, Süleyman." An Estimation of Edge Deterioretion on Cutting Tool During Turning: Off-Line Stress Analysis Approximation". AKÜ Fen Bilimleri Dergisi. 2-1. (2000) : 99-108. [1]
   Taşkın, Deniz. Konkur Atlarında Canlı Ağırlık, Vücut Ölçüleri, Hastalık İnsidansı, Yaşama Gücü ve Döl Verimini Etkileyen Faktörler. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Taşkıran, Nihal. Prepubertal Dönemde Dişi Siçanlarda Melatonin/Kisspeptin Etkileşiminin Puberta Yaşina Ve Ovulasyonda Görevli Hormonlar Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Taşlıbeyaz, Elif & Gülcü, Aslan (2013) AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 6(3), 408-422 [1]
   Taşpınar, Çiğdem. Multidetektör Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilen Canlı Kişilerde Foramen Infraorbıtale Varyasyonları. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Taytak,M., Bayram,İ. (2019). Investigation of The Interaction Between Milk Urea Nitrogen (MUN) and Some Parameters in Determining The Level of Nutrition in Dairy Cows.Kocatepe Vet J (2019) 12(3):246-253. [1]
   TEKBAŞ, M . (2019). BRICS-T ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME VE KÜRESELLEŞME İLİŞKİSİ*. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA) , 4 (3) , 397-412 . DOI: 10.29106/fesa.615249 [1]
   TEKBAŞ, M .YILDIRIM M, (2016). G-8 Ülkelerinde Yeni Korumacılık Politikaları. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES) (SOBİDER), (9) , 456-479 . http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.307 [1]
   Telli, Mehmet Ali. Prostat Kanserli Ve Benign Prostat Hiperplazili Vakalarda Serum Sistatin C Düzeyleri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Temel, Mehmet. "Linaria Grandiflora ve Linaria Genistifolia Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Çalışmalar." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 6, Sayı.2 (2006) : 37-49. [1]
   Temel, Mehmet., Tokur, Süleyman. "Batı Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Origanum l. (lamiaceae) Taksonlarının Palinolojik Özellikleri." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8,Sayı.1 (2008) : 1-6. [1]
   Temiz, Naciye. Genel ve Rejyonel Anestezi Uygulanan Hastalarda Pozisyonlara Bağlı Gelişen Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Tercan, Mevlüt. "İlmek Yapılarındaki Farklılığın Franse, Triko Ve Tuch Çözgülü Örme Kumaşlarının Elastikiyet Özelliklerine Etkisi Üzerine Deneysel Bir Araştarma." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 6,1. (2006) : 23-49. [1]
   Terzi, Yüksel., Murat, Naci., Cengiz, Mehmet Ali. "Grup Ardışık Test Yöntemleri İle Sağkalım Analizinde Örneklem Hacminin Belirlenmesi." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.1 (2008) : 169-180. [1]
   Tetik, Serdar.Geçiş Dönemindeki Süt İneklerine Rasyona İlaveten Organik Çinko Verilmesinin Bazı Verim Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]