Advanced Search

Now showing items 5-22 of 22

  • Geçiş ekonomileri ve yolsuzluk 

   Akçay, Selçuk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Bu çalışmanın amacı, 23 post-komünist geçiş ekonomisinde yolsuzlukların nedenlerinin ve boyutlarının incelenmesidir. Çalışmada yolsuzlukların nedenleri konusunda bir dizi hipotez ileri sürülmüş ve test edilmiştir. Test ...
  • Gelişmekte olan ülkeler açısından küreselleşme 

   Akgönül, Hüseyin; Masca, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Son yıllarda dünya ekonomisinde ortaya çıkan en önemli eğilimlerden birisi küreselleşmedir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler küreselleşmeyi hızlandırmıştır. Küreselleşme süreci ülkelere bazı fırsat ve riskleri aynı ...
  • Gemi adamlarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesi 

   Bayraklı, H.Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Gemi adamlarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, bazı hallerde diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesinden farklılık arz etmektedir. Özellikle tam vergi mükellefi işverenlerin yanında çalışan gemi adamlarının ücret ...
  • Globalleşmenin vergileme ve vergi sistemleri üzerindeki etkileri 

   Vural, İstiklal Yaşar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Bu çalışma, piyasaların ve ulusal ekonomilerin globalleşmesinin vergi sistemleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışma, vergilemenin, vergi sistemlerinin ve vergi politikalarının globalleşme sürecinden ne ölçüde ...
  • İnternet’te «Risk Sermayesi” Kavramı 

   Nakilcioglu, İsmail Hakkı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Kuralları İnternet tarafından belirlenen yeni ekonominin gelişmesinde en büyük rolü “risk sermayesi” şirketleri oynamış, İnternet girişimlerinin en büyük destekleyicisi de bu şirketler olmuştur. Risk sermayesi, yeni ...
  • Kamu hizmetlerinin sunumunda toplam kalite yönetimi 

   Cansız, Harun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   İletişimin yaygınlaştığı günümüzde, gerek insanların ve gerekse toplumlarm beklentileri sürekli artmaktadır. Yönetişim konusundaki iyileştirme çabalarından birisi de “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışının kamusal hizmetlerin ...
  • Kanunlarımızda yer alan madde başlıklarının madde içeriğiyle uyumsuzluk sorunu 

   Karaca, Nuray Gökçek (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Madde başlıkları, başında bulunduğu maddenin içeriğini özet olarak ifade etmek, maddenin anlaşılmasında kolaylık sağlamak ve içinde yer aldığı kanunun fikir silsilesini ortaya koymak gibi amaçlarla getirilmiş bir düzenlemedir. ...
  • Kobi’ler için yatırım projelerinin hazırlanmasında finansal etüdler 

   Erkan, Mehmet; Kula, Veysel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Bu çalışma KOBİTerin yatırım proje çalışmalarında yaptıkları fınansal etüdlerin özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Türkiye’de yerleşik tesadüfi yöntemle seçilmiş 228 KOBİ’ye uygulanan yüz yüze anket sonuçları, ...
  • Kredili sistemde başarının belirlenmesi (bağıl değerlendirme) 

   Gündoğan, Halil; Ergülen, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Ölçme sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra , değerlendirme işlemi yapılır.Bağıl değerlendirmede bir öğrencinin başarısı sınıftaki öteki öğrencilerin puanlarına ve başarısına ...
  • Kurumlar vergisi ve katmadeğer vergisi açısından telif kazançlarının vergilendirilmesi 

   Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Bu çalışmada telif haklarının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından vergilendirilmesi son yasal düzenlemeler de dikkate alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Daha bilinçli ve daha duyarlı bir mükellef kitlesinin ...
  • Küreselleşme küresel kriz ve Türkiye 

   Karagül, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001)
   Son yıllarda yaşanan ekonomik küreselleşme olgusu daha ziyade sermaye piyasalarında gözlenmektedir. Söz konusu küreselleşme süreci dünya ekonomileri açısından müspet ve menfi etkileri beraberinde getirmektedir. Üretim ...
  • Personel eğitiminde internet kullanımı 

   Oktal, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Günümüzde meydana gelen yeni değişimler, yapılan bilimsel araştırmaların yerine yenilerinin eklenmesi, nüfusun artan oranda seyretmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmakta, insanların yeni beklenti ve istekleri ...
  • Teknolojik gelişmeler karşısında 2000'li yılların işletmeleri 

   Erdoğan, Melih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Teknolojik gelişmelerden önemli bir biçimde etkilenen işletme fonksiyonlarından biri de muhasebedir. Muhasebe bilgi sistemi, ileri teknolojilerle donatılmış karar destek sistemlerini kullanarak, doğru çıktıları çok daha ...
  • Tiebout tipi bir modelde duopson durumu 

   Gülşen, Abdülkadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Geleneksel ekonomi teorisinin aksine bu modelde, tüketiciler satan taraf ve A ve B gibi iki mahalli idarenin de alan taraf olduğunu kabul etmekteyiz. Yani bir "duopson" (iki alıcı) durumu mevcuttur. Tiebout tipi bir modelde* ...
  • Tüketiciler, satıcılar ve bankalar açısından tüketici kredilerinin fayda ve sakıncalarının karşılaştırılması 

   Demirhan, Erdal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Tüketici kredileri; tüketiciler, satıcılar ve bankalar açısından faydalı özelliklere sahip olduğu gibi sakıncalı özelliklere de sahiptir. Bu tür kredilerin faydalı ve sakıncalı özellikleri karşılaştırıldığında sakıncalı ...
  • Türkiye'de tarımsal destekleme politikalarının etkinsizliği 

   Günsoy, Güler; Günsoy, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Türkiye, uluslararası anlaşmaların çizdiği çerçevede tarım politikalarında yeni arayışlar içindedir. Uygulanması düşünülen Tarım Reformu kapsamında tarımsal destekleme politikalarında değişikliğe gidilecektir. Tarımsal ...
  • Yeni teoriler çerçevesinde beşeri sermayenin büyüme sürecindeki önemi 

   Günsoy, Güler (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Geleneksel büyüme modelleri, ekonomilerin uzun dönemli büyüme süreçlerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Dışsal faktörlerce belirlenen tasarruf oranı, nüfus artış hızı ve teknolojik gelişme gibi oluşumların uzun dönemli ...
  • Yozlaşma ile mücadelede sayıştayın rolü 

   Vural, İstiklal Yaşar; Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000-12)
   Yozlaşmanın iktisadi sonuçları ve son zamanlarda demokratikleşme yönündeki eğilimler kamu görevinde bulunanların sorumluluğu ve şeffaflığı üzerindeki baskıları artırmaktadır. Güçlü kurumların oluşturulması yozlaşmanın ...