Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Fatih
dc.contributor.authorKöse, Mesut
dc.date.accessioned2017-11-23T06:38:13Z
dc.date.available2017-11-23T06:38:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-4612 / 2149-7869
dc.identifier.urihttp://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/08/1.33-16-A-Fatih-C%CC%A7ELI%CC%87K.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4702
dc.description.abstractAMAÇ: Gebelikte meydana gelen fiziksel ve hormonal değişiklikler, anksiyete, büyüyen fetusun diafragmaya yaptığı bası sonucu artan abdominal rahatsızlıklar vb. nedenlerden dolayı uyku kalitesi etkilenmektedir. Buna bağlı olarak çalışmamız, gebe kadınlarda uyku kalitesini ölçmeyi, uyku kalitesi ve trimesterler arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi, gebelerin uyku kalitesini etkileyen etkenleri saptamayı ve tanımlamayı amaçlamıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde Aralık 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında 152 gebe kadın üzerinde yapıldı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Katılımcılara çalışma ile ilgili bilgi verildi ve sözlü onamları alındı. Çalışmada veriler kişisel bilgi formu, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Berlin Uyku Anketi kullanılarak toplandı. BULGULAR: Yaş ortalaması 27,59 ±5,59 olan gebe kadınların %70,4 ü ev hanımı idi. Çalışmamıza katılan gebelerin yarısından fazlasının eğitim düzeyi lise ve üzeredir. Beden Kitle İndeksine (BKİ) göre gebelerin %20,4 ü obezdir. PUKİ ye göre %55,92’in uyku kalitesinin kötü olduğu saptandı(˃5). Araştırmamızda PUKİ puanları 0-20 arasında de- ğişmekte idi. PUKİ ortalaması 7,38±4,91 dir. Berlin Uyku Anketine göre %44,07 sinin uyku kalitesinin kötü olduğu saptandı (≥2). SONUÇ: Gebelerin genel uyku kalitesinin trimesterlere göre değiştiği, en kötü uyku kalitesinin 3.trimesterde olduğu, sosyo-demografik özelliklerin uyku kalitesi üzerine etkili olduğu bulunmuştur. Uyku bozuklukları gebelikte ciddi maternal ve fetal komplikasyonlara neden olabildi- ği için erken tanı ve gerekli tedaviyle bu kötü sonuçların azaltılabileceği düşünülebilir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Sleep quality is affected during pregnancy due to the reasons such as physical and hormonal changes, anxiety, and increased abdominal discomfort due to growing fetus putting pressure on the diaphragm. In the present study, we aimed to assess the sleep quality in pregnant women, to evaluate the correlation between sleep quality and trimesters, and to identify possible factors which affect the sleep quality during pregnancy. MATERIALS AND METHODS: This is a cross-sectional and descriptive study included a total of 152 pregnant women who were admitted to Afyon Kocatepe University, Ahmet Necdet Sezer Research and Training Hospital, Gynecology and Obstetrics outpatient clinic between December 2015 and February 2016. Data were collected in face-to-face meetings. Data were collected using Personal Data Form, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and Berlin Sleep Questionnaire (BSQ). RESULTS: The mean age of the patients was 27,59 ±5,59 years, and 70,4% of them were housewives. Educational level of the pregnant women participating in the study was secondary school or higher. According to body mass index (BMI) values, 20,4% of the pregnant women were obese. According to the PSQI scores, 55,92% had poor sleep quality (˃5). The mean PSQI score was 7,38±4,91. According to the BSQ scores, 44,07% of the pregnant women had poor sleep quality (˃2). CONCLUSIONS: Our study results showed that overall sleep quality of the pregnant women changed based on the trimester, and the poorest quality of sleep was during the third trimester. In addition, sociodemographic characteristics have an impact on the sleep quality. As sleep disturbances can lead to serious maternal and fetal complications during pregnancy, early diagnosis and appropriate treatment are required to reduce these poor outcomes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGebeliken_US
dc.subjectTrimesteren_US
dc.subjectUyku Kalitesien_US
dc.titleGebelikte uyku kalitesinin trimester ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relatıonshıp between sleep qualıty and trımester of pregnancyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record