Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPaşa,Salih
dc.contributor.authorÖndem,Yavuz
dc.date.accessioned2019-06-11T10:33:10Z
dc.date.available2019-06-11T10:33:10Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/6453
dc.descriptionIn this research, has been investigated the relationship between the competence of using computer, which is one of the possibilities of constantly changing and developing technology, by engineer candidates and their attitudes towards the engineering profession. The attitudes of the engineer candidates towards the engineering profession and the computer competencies are also handled separately and differentiated according to independent variables have been revealed. The research was carried out using a screening model by "Attitude Scale Toward Teaching Profession" including 32-item as a data collection tool which was developed by Üstüner (2006). The validity and reliability studies were also done by him. Study has been adapted towards to engineer candidates and then it was applied. In addition, a "Computer Proficiency Scale" consisting of 10 items developed by Tınmaz (2004) was used to measure computer competencies of engineer candidates. Participants of the research are engineer candidates who are studying in the last class of Dokuz Eylül University Faculty of Engineering during the spring semester of 2016 - 2017 academic year. A total of 293 engineer candidates participated in the research. As a result of the research, it has been seen that the engineer candidates' attitudes towards the engineering profession are high and their computer competencies are in the middle level. The relationship between attitudes of engineer candidates towards the engineering profession and the computer proficiency are meaningful, positive and very low.en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, sürekli değişim ve gelişim gösteren teknolojininimkânlarından biri olan bilgisayarın, mühendis adayları tarafından kullanılma konusundaki yeterlikleri ile mühendislik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir.Mühendisadaylarının mühendislik mesleğine yönelik tutumları ve bilgisayar yeterlikleri ayrı ayrı ele alınmış olup, bağımsız değişkenlere göre farklılaşma durumları ortaya konmuştur. Araştırma, tarama modeli kullanılarak yürütülmüş olup, veri toplama aracı olarak Üstüner (2006) tarafından geliştirilip, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan 32 maddelik “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği”, mühendis adaylarına göre tasarlanarak kullanılmıştır. Ayrıca, bilgisayar yeterliklerini ölçmek için Tınmaz (2004) tarafından geliştirilen 10 maddeden oluşan “Bilgisayar Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, 2016 – 2017 öğretim yılı bahar döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıfta öğrenim gören mühendis adaylarından oluşmaktadır. Araştırmayatoplamda 293 mühendis adayı katılmıştır. Araştırma sonucunda, mühendis adaylarının mühendislik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde ve bilgisayar yeterliklerinin orta seviyede olduğu görülmüştür. Mühendis adaylarının mühendislik mesleğine yönelik tutumları ile bilgisayar yeterlikleri arasında ise anlamlı, pozitif yönlü ve çok düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendislik mesleği tutumu, bilgisayar yeterlikleri, mühendis adayı, mesleğe yönelik tutumen_US
dc.titleMühendis Adaylarının Mühendislik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Bilgisayar Yeterlikleri Arasındaki İlişkien_US
dc.title.alternativeThe Relatıonshıp Between the Attıtudes of Engıneer Candıdates’ Towards the Engıneerıng Professıon and the Computer Profıcıencyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record