Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaytok, Ahmet
dc.contributor.authorBoyraz, Mehmet
dc.contributor.authorPelit, Elbeyi
dc.date.accessioned2020-01-06T12:30:36Z
dc.date.available2020-01-06T12:30:36Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBaytok, A , Boyraz, M , Pelit, E . (2019). Turizm İşletmeciliği Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (1) , 287-305 . DOI: 10.32709/akusosbil.479290en_US
dc.identifier.issn1302-1265
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/doi/10.32709/akusosbil.479290
dc.identifier.urihttps://www.doi.org/10.32709/akusosbil.479290
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7934
dc.description.abstractLisansüstü tezlerin bibliyometrik olarak çözümlenmesi, ilgili disiplin ve alanda iletişimin nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi, bilimsel eğilimin yönünün ortaya çıkartılması, teorik gelişim sürecinin takibi ile bilimin geleceğine yön verilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, araştırma kapsamında turizm işletmeciliği alanında yazılmış yüksek lisans tezlerinin bibliyometrik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda kurulduğu (2007) yıldan 31 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanmış olan yüksek lisans tezleri oluşturmaktadır. Tezler istatistik paket programı aracılığıyla sıklık ve yüzde analizlerine tabi tutularak betimlenmiştir. Araştırma ile 8 yıllık periyotta 40 yüksek lisans tezinin tamamlandığı, yıl başına ortalama 5 tez düştüğü, bu tezlerin yönetilmesinde 10 farklı öğretim üyesinin danışmanlık yaptığı belirlenmiştir. Tezlerde ele alınan konuların temel alan bakımından yarısından fazlasının yönetim ve organizasyon anabilim dalında yazıldığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, tezlerin evren olarak en fazla çalışanlar ve turistler üzerinde gerçekleştirildiği; veri toplama yöntemi açısından tezlerde nicel araştırma yönteminin ve anket tekniğinin ağırlıklı olarak kullanıldığı; alan araştırması olması yönünden ise tamamının uygulamalı olarak gerçekleştirildiği; en fazla %37,5’lik oranda olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinin tercih edildiği; veri analizinde %73,5 ilişkisel ve %26,5 betimsel istatistikler kullanıldığı belirlenmiştir. Son olarak ise tezlerde ortalama 167 kaynak kullanıldığı; %62’3’ünün Türkçe, %37,7’sinin yabancı, % 50,3’ünün makale türünde ve kaynaklarının ortalama referans yaşının ise 13,50 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe bibliometric analysis of the thesis is important in terms of the determination of how the relevant discipline and the field communication is realized, discovery of the direction of scientific tendency, follow-up of the theoretical development process and the future direction of science. From this point of view, it was aimed to evaluate bibliometric of the master thesis written in the field of tourism management within the scope of the research. The research population constitutes the master thesis which was completed by the foundation (2007) of Afyon Kocatepe University Department of Tourism Management until December 31, 2017. Theses are described by frequency and percentage analysis through statistical package program. It has been determined that 40 master's theses were completed in an 8-year period with an average of 5 dissertations per year, and advisor of 10 different academic members contributes to the management of theses by research. More than half of the subjects covered in the theses are written in the field of management and organization. As a result of the research, it is seen that theses are performed on employees and tourists as the population; in terms of the data collection method, the quantitative research method and the survey technique are used predominantly in theses; in the case of field research, all of the theses are implemented practically; sampling methods that are not based on probability are mostly preferred with a rate of 37.5%; in data analysis, 73,5% relational and 26,5% descriptive statistics were used. Finally, the average of 167 sources used in theses; 62.3% were in Turkish, 37.7% were foreign, 50.3% were in the article type and the average reference age of their resources was 13.50.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.doi10.32709/akusosbil.479290en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizm Eğitimien_US
dc.subjectTurizm İşletmeciliğien_US
dc.subjectYüksek Lisansen_US
dc.subjectTezen_US
dc.subjectAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.titleTurizm işletmeciliği alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativeEvaluation of master’s thesis in the field of tourism management: A case of Afyon Kocatepe Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentTurizm Fakültesien_US
dc.authorid0000-0001-6755-1999en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.startpage287en_US
dc.identifier.endpage305en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBaytok, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorBoyraz, Mehmet
dc.contributor.institutionauthorPelit, Elbeyi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record