Now showing items 1-20 of 20

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Adar, Ç. (2019). İlk ve Ortaöğretim Müzik Derslerinde Türk Müziği Kullanımına Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. YEDİ: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi. Kış 2019 (21), s. 61-75. [1]
   Gocoglu, V. (2019). A Methodological Perspective on 21st Century Public Policy Analysis Studies. (eds.) Ismail Elagoz, Abdul Gezer, Abdullah Yilmaz, Gokturk Erdogan, Social, Human and Administrative Sciences Research Papers. Gee Publishing, ss. 435-460 [1]
   Göçoğlu, V. & Aydın, M. D. (2019). Siber Güvenlik Politikası: ABD, Rusya ve Çin Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 8(2): 229-252. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). "Türkiye'de Merkezi Yönetimin Sosyal Medya Kullanımı: Bakanlıkların Twitter Hesapları Üzerine Bir Analiz", Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2): 422-444. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). Bir Kamu Politikası Analizi Denemesi: Türkiye Ekseninde Doğalgaz ve Arz Güvenliği. II. ALKUSAM Uluslararası İlişkiler Kongresi Bildiri Özeti Kitabı, ss.66. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). Cyber security of critical infrastructures in smart cities. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1), 51-63. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). Kamu Yönetimi 4.0: Bürokraside Dijital Dönüşüm, Selçuk I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Bildiriler Kitabı, ss. 108-114. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). Kurumsallaşma Kuramı bağlamında bir yerel yönetim yapıları karşılaştırması: Hollanda ve Türkiye örneği. iç (ed.) Volkan Yurdadoğ, Maliye ve Kamu Yönetimi Araştırmaları. Ankara: Akademisyen Kitabevi: 185-200. [1]
   Göçoğlu, V. (2019). Sivil Toplum Kuruluşlarının Hesap verebilirlikleri: Genel Tartışmalar ve Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Analiz. (ed.) İsmail Elagöz, Göktürk Erdoğan, Aslı Gezen, Abdullah Yılmaz. Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri. Gece Akademi, ss.566-588. [1]
   Göçoğlu, V. (2020). Kamu hizmetlerinin sunumunda dijital dönüşüm: nesnelerin interneti üzerine bir inceleme. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 615-628. [1]
   Göçoğlu, V. (2020). Reading the citizens' demands in the delivery of public services on e-government application: An investigation on the most used services. USBIK 2020 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 20-31 OCak 2020, Kayseri. [1]
   Göçoğlu, V. ve Kurt, İ. D. (2019). Kurumsallaşma Kuramı bağlamında bir yerel yönetim yapıları karşılaştırması: Hollanda ve Türkiye örneği. I. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, I. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 24-25 Ekim 2019, İstanbul Türkiye. [1]
   Göçoğlu, V., Kurt, İ. D. ve Öktem, M. K. (2019). İdari Reformun Yüz Yılı: Türk Kamu Yönetimi Reformlarının Karar Verme Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Ombudsman Akademik, 5(10), 39-83. [1]
   Gündüz, O. ve Göçoğlu, V. (2020). Ulusal Güvenlik Politikası Çerçevesinde ABD’nin Güvenlik Anlayışına Kronolojik Bir Bakış, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(21): 725-755. [1]
   Günkör, Cumhur (2018). Bir Hizmetiçi Eğitim Programı Geliştirme Örneği: Yönetici Geliştirme Programı, 2.Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Tam Metin Kitabı İçinde (S.716-720) Bildiri Tam Metin. [1]
   Günkör, Cumhur (2018). Kurumsal düzeyde eğitim ihtiyaç analizi örneği, 2.Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu tam metin kitabı içinde (s.707-715) bildiri tam metin. [1]
   Karkin, N., Gocoglu, V. & Yavuzcehre, P. S. (2019). Municipal amalgamations in international perspective: motives addressed in scholarly research, Asia Pacific Journal of Public Administration, 41(4), 187-202. [1]
   Sadioğlu, U., Dede, K. & Göçoğlu, V. (2020). Regional Development Agencies in Turkey on the Scope of Governance and Local Elites: An Evaluation after 10-years-experience. Lex Localis Journal of Local Self-Government, 18(2): 371-394. [1]
   Saltürk, A. ve Güngör, C. (2019). Okul ikliminin sınıf ve okul büyüklüğü açısından incelenmesi, 2.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı içinde (s.127-136) bildiri tam metin. ISBN 978-605-7828-10-1 [1]
   Saltürk, A. ve Güngör, C. (2019). Türk eğitim sisteminde kültürel kodlar üzerine bir inceleme, 2.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı içinde (s.136-144) bildiri tam metin. ISBN 978-605-7828-10-1. [1]