Now showing items 10-29 of 52

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Başer, Durmuş Fatih. Steatohepatit Tavşan Modelinde Narın (Punıca Granatum L.) Karaciğer Koruyucu Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014 [1]
   Ceylantekin, Yeşim. Soya (Glycine Max L.)’ Nın Dişi Ratlarda Reprodüktif Sisteme Etkilerinin Stereolojik Olarak Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi , 2014 [1]
   Coşar, Murat. Otopsi Olgularında Silikon Boyama Tekniği Kullanılarak Confluens Sinuum ve İlişkili Venöz Yapıların Morfometri ve Varyasyonları. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Çağlar, Veli. Multi-Dedektör Bilgisayarlı Tomografi ile Pankreasta Yaşa Bağlı Hacimsel Değişikliklerin Stereolojik Yöntemle Tespiti ve Vücut Kompozisyonu ile Korelasyonu. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Çelik, Betül. Koyunlarda Nakil Süresi Ve Yükleme Yoğunluğunun Refaha Etkisi İle Nakilde Görevli Personelin Hayvan Refahına İlişkin Algı Ve Tutumu. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Çelik, Yasemin.Ratlarda Thermopsis Turcica Bitkisinden Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Çelikeloğlu, Koray. Pırlak Kuzularında Büyüme Eğrilerini Etkileyen Genetik ve Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi ve Eğri Parametreleri Yönünden Baba Koçların Değerlendirilmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Çevik, Cahide. Ratlarda Fotoperiyot Değişimlerinde Alfa Lipoik Asit Uygulamasının Oksidatif Göstergeler, Melatonin ve Kortizol Hormonları ile Bazı Kan Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar : Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Ergün, Selcen Süheyla. Nonilfenol ve Bisfenol A’nın Sığırlarda Gamet Fizyolojisine Olan Etkileri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Genç, Abdurrahman. Hafif ve Orta Derece Koah’lılarda Oksidatif Stres, Aerobik Kapasite, Günlük Fiziksel Aktivite ve Solunum Fonksiyonlarının Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Gönül, Yücel. Otopsi Olgularında Serebral Sulkusların Morfometri ve Varyasyonları. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Güzel, Hakan. Afyonkarahisar Civarı Mandalarında Bulunan Helmintlerin Yayılışı. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Hazman, Ömer. Oral Antidiyabetik İlaç Sitagliptin’in Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkisinin Deneysel Tip 2 Diyabet Modeli Oluşturulan Ratlarda Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Kara, Recep.Geleneksel Bir Peynir: Afyon Tulum Peynirinin Karakterizasyonu ve Deneysel Olarak İnokule Edilen Brucella Abortus ve Brucella Melitensis Suşlarının Üreme ve Canlı Kalma Yeteneklerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Karabağ, Funda. Deneysel Olarak Hipertiroidizm Olusturulan Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester’in Plazma Homosistein, Asimetrik Dimetil Arjinin, Nitrik Oksit ve Lipid Profili Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Kartal, Kürşat. Afyonkarahisar’da Sığır, Manda, Koyun Ve Keçilerde Bulunan Echinococcus Granulosus İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Konak, Selahattin. Afyonkarahisar İlinde Sığırlarda Pasteurella Multocida İzolasyonu, Tiplendirilmesi, Antibiyotik Duyarlılıkları ve Bazı Virülens Genlerinin Pzr İle Belirlenmesi. Afyonkarahisar : Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Korkmaz, Musa. Köpeklerde Epidural Olarak Uygulanan Bupivakain ve Levobupivakainin Etkilerinin Karşılaştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Kozan, Emine Sacide. Otoimmün Tiroid Hastalıklarında Tiroglobulin Gen Polimorfizmi ve Hla-Dr3 İle Yaygın Tiroglobulin Varyantları Arasındaki İlişkinin Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Lenger, Ömer Faruk. Türkiye’deki Yerli Tavuk Irkları ve Ticari Tavuk Tipleri Arasındaki, Mhc Gen Bölgesindeki, Genetik Farklılıkların Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]