Now showing items 19-38 of 52

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Genç, Abdurrahman. Hafif ve Orta Derece Koah’lılarda Oksidatif Stres, Aerobik Kapasite, Günlük Fiziksel Aktivite ve Solunum Fonksiyonlarının Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Gönül, Yücel. Otopsi Olgularında Serebral Sulkusların Morfometri ve Varyasyonları. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Güzel, Hakan. Afyonkarahisar Civarı Mandalarında Bulunan Helmintlerin Yayılışı. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Hazman, Ömer. Oral Antidiyabetik İlaç Sitagliptin’in Oksidan-Antioksidan Denge Üzerine Etkisinin Deneysel Tip 2 Diyabet Modeli Oluşturulan Ratlarda Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Kara, Recep.Geleneksel Bir Peynir: Afyon Tulum Peynirinin Karakterizasyonu ve Deneysel Olarak İnokule Edilen Brucella Abortus ve Brucella Melitensis Suşlarının Üreme ve Canlı Kalma Yeteneklerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Karabağ, Funda. Deneysel Olarak Hipertiroidizm Olusturulan Ratlarda Kafeik Asit Fenetil Ester’in Plazma Homosistein, Asimetrik Dimetil Arjinin, Nitrik Oksit ve Lipid Profili Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Kartal, Kürşat. Afyonkarahisar’da Sığır, Manda, Koyun Ve Keçilerde Bulunan Echinococcus Granulosus İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Konak, Selahattin. Afyonkarahisar İlinde Sığırlarda Pasteurella Multocida İzolasyonu, Tiplendirilmesi, Antibiyotik Duyarlılıkları ve Bazı Virülens Genlerinin Pzr İle Belirlenmesi. Afyonkarahisar : Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Korkmaz, Musa. Köpeklerde Epidural Olarak Uygulanan Bupivakain ve Levobupivakainin Etkilerinin Karşılaştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Kozan, Emine Sacide. Otoimmün Tiroid Hastalıklarında Tiroglobulin Gen Polimorfizmi ve Hla-Dr3 İle Yaygın Tiroglobulin Varyantları Arasındaki İlişkinin Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Lenger, Ömer Faruk. Türkiye’deki Yerli Tavuk Irkları ve Ticari Tavuk Tipleri Arasındaki, Mhc Gen Bölgesindeki, Genetik Farklılıkların Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Özbaş, Halil. Kemik Mineral Dansitesi ile Col1a1, Ctr, Vdrf, Vdrb, Esr1x ve Esr1p Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Özdemir, Ayşe. Ratlara Farklı Çözücülerde Hazırlanarak Verilen Mentha Spicata Lamiaceae Nane Ekstreleri İle Kuru Tozunun Kanda, Β- Karoten, A, C Vitaminleri, Katalaz, Glutatyon Peroksidaz, Glutatyon Redüktaz, Malondialdehid, Superoksid Dismutaz Enzimler ve Total Antioksidan Kapasite Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Özden Akkaya, Özlem. Metoxychlor’un Sıçan Ovaryumunda Igf-I Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Özgöz, Asuman. Meme Kanserinde Fgfr2 ve B7-H4 Geni Polimorfizmlerinin ve Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Peşmen, Günnur. Menemen Koyun Irkına Ait Yapağıların Morfolojik, Fiziksel Ve Elementel Olarak İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Selcan Kuş, Fatma. Afyonkarahisar Ve Burdur İllerinde Kesilen Sığırlarda Cystıcercus Bovıs Ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Sıvacı, Yaşar. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Planlanan Hastalarda Pon1 ve Pon2 Gen Polimorfizminin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Şener, Ümit. Fibromiyalji Hastalarında Fiziksel Uygunluk, İstirahat Metabolizma Hızı, Günlük Fiziksel Aktivite, Solunum Fonksiyonları, Vücut Kompozisyonu Ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Şişe, Şengül. Anne Sütünde Nonilfenol Ve Bisfenol A Düzeylerinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2011. [1]