Now showing items 1-20 of 55

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akbulut Halim ''Muhasebe Denetiminin Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin Rolü: Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma’’ ‘’The Role Of Audit Committee In Achieving Auditing Effectiveness: A Study On External Auditing Firms’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Akcanlı Fatma ''Çevre Muhasebesi Açısından Kağıt Ambalajı Geri Dönüştüren İşletmelerin Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Fayda-Maliyet Analizi Ankaş Atık Kağıt İmalat San. Ve Tic. A.Ş.’De Uygulama’’ ‘’Accounting And Cost-Benefit Analysis Of The Activities Of Paper Recycling Enterprises In Terms Of Environmental Accounting An Application In Ankaş Paper Wastes Industry And Trade’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Akgül Şen Ahu ‘’Özelleştirme Sürecindeki Tedaş’ın (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Yeniden Yapılandırılması’’ ‘’Reorganizing Of The Turkey’s Electricity Distribution Company (Tedaş) Which Is In Process Of Privatization’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Altındiş Selma ''Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Hasta Güvenliğine Etkilerine İlişkin Bir Araştırma’’ ‘’Research Of The Effects Of Knowledge Management Applications On The Patient Safety’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Arslan Ramazan ‘’İşletmelerin Rekabet Stratejilerinin Eşbiçimliliği Ve Bir Uygulama’’ ‘’Isomorphism in Competition Strategies of Businesses and an Application’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2003 [1]
   Aydın Serdar ''Bireyci-Toplumcu, İdealist-Relativist Ve Materyalist Eğilimler İle Hedonik Alışveriş Arasındaki İlişkiler’’ ‘’Relations Between Individualist-Collectivist, Idealist¬relativist And Materialist Tendencies And Hedonic Shopping’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Baytok Ahmet ‘’Hizmet İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Oluşturulmasında Liderin Rolü’’ ‘’The Role Of Leader In Formation Of Organisational Culture In Service Enterprises’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkrahiar 2006 [1]
   Bulca Handan''Amortismanların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Raporlanması Ve Türk Muhasebe Sistemi İle Karşılaştırılması’’ ‘’Amortization Reporting According To International Financial Reporting Standards And Comparison With Turkish Account System’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Ceylan Hasan Hüseyin ''Yerel Kalkınma Ve Rekabet Aracı Olarak Şehir Pazarlamasında Yatırımcıların Yatırım Destinasyon Tercih Yapılarının Belirlenmesi Ve Uşak Tekstil Sektöründe Bir Uygulama’’ ‘’Determination Of Investment Destination Preference Structures Of Investors In City Marketing As A Tool Of Local Development And Competition And An Application In Uşak Textile Sectors’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Çakır Tülin ''Kurumsal İtibarın Oluşumunda Liderliğin Rolü’’ ‘’The Role Of Leadership On Corporate Reputation’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Çetinkaya Melek ''Yönetsel Yetkinliklerin Analizi Ve Yönetim Düzeyleri Açısından Yönetsel Yetkinliklere İlişkin Model Önerisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama’’ ‘’Analysis Of Managerial Competencies And A Model Proposal Related To Managerial Competencies For Management Levels: An Example In Automotive Sector’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Demirel Elitaş Bilge Leyli ''Hisse Senedi Getirileri İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye İçin’’ Zaman Serisi Analizi ‘’The Relationship Between The Stock Returns And The Macro Economic Variables: Time Series Analysis For Turkey’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Demirtaş Mehmet ‘’Tedarik Zinciri Yönetiminde, Tahminleme Ve Planlama İşbirliğinin Rekabet Gücüne Etkisi Ve Tesktil Sektöründe Bir Uygulama’’ ‘’In The Supply Chain Management, The Effect Of Cooperation For Forecasting And Planning On The Competative Power And A Practice To The Textile Sector’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2008 [1]
   Ecer Fatih ‘’Fuzzy Topsis Yöntemiyle İnsan Kaynağı Seçiminde Adayların Değerlemesi Ve Bir Uygulama’’ ‘’Assessing Candidates In Human Resource Selection With Fuzzy Topsis Method And An Application’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Elgün Mahmut Nevfel ''Uluslararası Taşıma Ve Ticarette Lojistik Köylerin Sağladığı Rekabet Avantajları: Bir Model Önerisi’’ ‘’The Competitive Advantages Of Freight Villages On The International Transportation And Trade: A Modal’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2011 [1]
   Ergün Ertuğrul ‘’Ürün Kategorileri Arasındaki Satış İlişkisinin Birliktelik Kuralları Ve Kümeleme Analizi İle Belirlenmesi Ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama’’ ‘’Determining Product Categories Sales Relationship With Association Rules And Cluster Analysis And An Application In Retailing Sector’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyokarahisar 2008 [1]
   Ertan Hayrettin ‘’Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu Ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Antalya’da Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir İnceleme’’ ‘’The Linkage Of Job Performance To Organizational Commitment And Work Motivation: A Study In The Hotels With Five Stars In Antalya’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2008 [1]
   Gürpınar Koray ‘’Türk Mobilya Sektörünün Rekabet Gücü Üzerine Bir Araştırma’’ ‘’A Research Over The Competıtıon Power Of The Turkısh Furnıture Sector’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Helvacıoğlu Nuray ‘’Çokuluslu İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlamanın Bir Aracı Olarak Kültürel Farklılıkların Yönetimi’’ ‘’Managing Cultural Differences As A Vehicle Of Providing Competitive Advantage In Multinational Corporations’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Hotamışlı Mustafa ‘’Örgütlerin Büyüme Sürecindeki Yapısal Değişim Modellerinin İncelenmesi Ve Bir Uygulama’’ ‘’Analysıs Of The Constructural Change Models In The Process Of The Growth Of The Organızatıons And A Practıce’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2003 [1]