Now showing items 1-20 of 93

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akgül Yakup “Belediye Örgütlü Yerleşmelerde Gerçekleştirilen Nüfus Sayımlarına Eleştirel Bir Bakış: Afyonkarahisar Örneği” ''A Critical View to Population Censuses being Conducted in Municipality Organized Settlements: Afyonkarahisar Case'' AfyonKocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2006 [1]
   Aksu Recep ''Ayaş (Ankara) Kaplıcalarının Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi'' ''Graduate Thesis Study Summary Evaluation Of Ayaş (Ankara)Thermal Water In Terms Of Thermal Tourism'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Aydemir Namık Kemal ‘’İşletmelerdeki Liderlik Yaklaşımları İle Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki Liderlik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması’’ ‘’Abstract the Comparison of Leadership Approaches in Turkish Army Forces And in Companies’’Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar, 2010. [1]
   Aydoğdu Fikret Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar,Seramik Çamur Ve Sır Bünyelerinde Sleyt Atıklarının Kullanımı,Utılızatıon Of Slate Wastes In Clay And Glaze Bodıes [1]
   Aygün, Serap. Dai Mehmet’in Nevhatü’l-Uşşâk İsimli Eseri: (Transkripsiyon-İnceleme) : The written Work Nevhatü’l-Uşşâk Named of Dai Mehmet : (Transcription-Analysis). Afyonkocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar : 2014. [1]
   Bahadır Muhammet ''Yalova İli Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama Teknikleri İle Belirlenmesi'' '' The Determınatıon Of Land-Use In Yalova Provınce By Usıng Remote Sensıng Technıques'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Barış Tunç '' Türk Solunun Din Algısı '' Relıgıon Perceptıon Of The Turkish Left '' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2012 [1]
   Başat Rıdvan ‘’İşletmelerde Yönetim Kurulunun Yapısı, İşleyişi Ve Performans Üzerine Etkisi: Denizli İli Örneği’’ ‘’Board Structure, Process And Its Impact On Performance In The Firms: Evidence From Denizli’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Bihter Şensoy '' Medyada Beden İmajı: Bazı Televizyon Programlarından Örnekler'' Body Image İn The Medıa: Examples Of Some Televısıon Programs'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2014 [1]
   Birliktir İbrahim ‘’Özerk Spor Federasyonlarında Muhasebe Sistemi Ve Yüzme Federasyonu Uygulaması’’ ‘’Sports Federations And Swimming Federation Of Autonomous Accounting System Implementation’’Afyon kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Canlı Hamide ''Emirdağ Havzası Ve Çevresinde Doğal Ortam İle İnsan Arasındaki İlişkiler'' ''Summary Postgraduate Thesis Relations Between Natural Environment and Human Beings at Emirdağ Basin and Surroundings'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007. [1]
   Ceylan Selda ‘’Teknolojik Gelişmeler Karşısında Banka Muhasebesi İşlem Süreci ve Otomatik Vezne Makinesi (ATM) İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi’’ ‘’Bank Accounting Process Against Technological Processes and Accounting of Automatic Teller Machine Operations’’Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar 2010. [1]
   Coşar Halil ''Çukurören Köyü’nün (Gediz Kütahya) Cografi Etüdü'' ''Geographical Examination Of Çukurören Village''Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar.2008 [1]
   Cüneyt Gökmen , Türk Modernleşmesinde Merkez – Çevre İlişkisi Bağlamında Milliyetçilik, Natıonalısm In The Context Of Center-Periphery Relatıon In Turkısh Modernızatıon,Afyon Kocatepe Üniversitesi AfyonKarahisar 2014 [1]
   Çağ, Aydan. ‘’Algılanan Örgütsel Adaletin, Örgütsel Sinizme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma’’ ‘’Perceived organizational justice, on Determining the Effects of Organizational cynicism and Intention to Leave One research’’Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyonkarahisar, 2011. [1]
   Çakır Muammer '' İscehisar İlçesinde Mermer Sanayisi Ve Planlama Önerileri'' ''Suggestıons For Marble Industry And Planning In The County Of scehosar '' Afyon Kocatepe Ünüversitesi Afyonkarahisar 2014 [1]
   Çelik Vedat '' Değirmen Deresi Havzası’nda (Bolvadin-Afyonkarahisar) Toprak Erozyonu Risk Analizi Analysıs Of Soıl Erosıon Rısk On Değirmen Creek Basın (Bolvadin, Afyonkarahisar) '' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2011 [1]
   Çoban Musa '' Eski Gediz Kasabası’nın Coğrafi Etüdü '' '' The Geographical Study Of The Small-Town Of Eski Gediz'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Değerliyurt Mehmet ''Acil Durum Yönetiminde Coğrafyanın Rolü: Eskişehir Örneği '' ''The Role Of Geography In Terms Of Emergency Management: Eskişehir Case''Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Dindar Engin ''Sultanhisar İlçesinin Cografi Etüdü'' ''Geographıcal Investıgatıon Of Sultanhisar (Town)''Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2008 [1]