Advanced Search

Now showing items 1-10 of 10

  • Afyonkarahisar Müzik Kültürüne Hizmet Edenler 

   Gündöner, Safiye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   “Afyonkarahisar Müzik Kültürüne Hizmet Edenler” başlıklı bu çalışma, genel olarak müzik ve kültür kavramlarını, Afyonkarahisar ili tarihçesini, Afyonkarahisar’da geçmiş yıllarda yapılmış ve halen yapılmakta olan müzik ...
  • Askerî Muhammed Dîvânı’nda Dîn-Tasavvuf 

   Akay Demircioğlu, Ayşe (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Dîn; inanç ve ibadetleri kapsayan, insanı iki cihanda mutlu kılacak bilgi, emir ve yasakları içeren sistemlerin bütünüdür. Tasavvuf ise bireye kendini bilme, öğrenme konusunda yol gösteren yöntemler düzenidir. Allah’a kul ...
  • Doğumunun 400. yılında Halvetî Şeyhi Muhammed Askerî ve Na'tları 

   Sarı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 27.09.2021)
   Bu araştırmada XVII. yüzyıl Halvetî tarikatına mensup mutasavvıf şairlerden Askerî'nin hayatı, edebî kişiliği ve divanının nüshaları üzerinde durularak, divanın yazma nüshalarından hareketle edisyon kritiği yapılan na„tlar ...
  • Fehîm-İ Kadîm dîvânı’nda sevgili ve sevgilinin güzellik unsurları 

   Undu, Sevda (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bir edebiyatın gerçek anlamda anlaşılması, bu edebiyatın oluşmasını sağlayan ürünlerin ve bu ürünleri oluşturan sanatkârın fikir ve hayâl dünyasına girilmesi ile mümkündür. XVII. yüzyıl Dîvân şâirlerimizden olan Fehîm-i ...
  • Klâsik Türk Mûsikîsi Kitap ve Tez Bibliyografyası (1929-2007) 

   Yıldız, Pelin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu tezde Klâsik Türk Mûsikîsi alanında yayımlanmış kitapların ve yapılmış tezlerin tespit edilerek tanıtılması, bibliyografik künyelerinin verilmesi düşünülmüştür. Bu suretle görülen eserlerin bir bibliyografya çalışması ...
  • Mehmet Âkif Ersoy’un Bir Şiirinde Karamsarlık ve Ümit 

   Sarı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
   Türk Edebiyatında yetişen büyük şâirlerden birisi Mehmet Âkif Ersoy’dur. O şâir, yazar, hatip ve aydın insan olduğu için büyüktür. O, “İstiklâl Marşı”nı ve “Çanakkale Şehitlerine” şiirini yazdığı için büyüktür. Onu asıl ...
  • Mesîhî-İ Tebrizî Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri ve Dîvânının İncelenmesi 

   Baştürk, Şevket (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   Mesîhî-i Tebrizî, XVII. yüzyılda yaşamış, dîvâm, mesnevileri olan Azerbaycan Klasik Edebiyatı şâiridir. Dîvânını, Çağatay Türkçesi’yle yazmıştır. Dîvândaki şiirlerinde genel olarak aşk ve ıstırâp, tasavvuf, zamandan şikayet, ...
  • Şâir Vehbi Çizmecizâde ve Afyon Yangın Destanı 

   Sarı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
   Vehbi Çizmecizâde Afyon’da yaşamış bir şairdir. Şairin adının Ahnıed, mahlasının Vehbi ve şöhretinin de Çizmecizâde olduğu bilinmektedir. Derli toplu bir şiir mecmuası bulunmayan Vehbi’nin şiirlerinin bazıları dergi ve ...
  • Tab' i hayatı, edebî kişiliği ve dîvânı 

   Kaya, Nejla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Tabcî, 18. yüzyılda yaşamış bir divân şâiridir. Çalışmamızda TabTnin hayatı, sanatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilerek divânının transkiripsiyonlu metni oluşturulmuştur. TabTnin divânından başka bir eseri ...
  • Zafer-Nâme-i Ali Paşa ( Transkript ve Değerlendirme ) 

   Üzümcü, Hamza (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Çalışmamda Zafer-nâme-i Ali Paşa adlı eserin transkripsiyonunu ve değerlendirmesini yaparak günümüz tarihçilerinin istifadesine sunmayı amaç edindim. Araştırmalarım sonucu bu eserin Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emiri Tarih ...