Advanced Search

DSpace@AKÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Afyon Kocatepe University University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Select a community to browse its collections.

Enstitüler [2775]
Fakülteler [1081]
Meslek Yüksekokulları [195]
Rektörlüğe Bağlı Birimler [3018]
Yüksekokullar [23]
 • Türkiye için değişken gecikme yapısı ile enflasyon modeli 

  Şıklar, Emel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  ktisadi zaman serileri arasındaki ilişkilerde mevcut olan tesadüfiliğin olası kaynaklarından bir tanesi de değişken gecikme yapısıdır. Bu çalışmada değişken gecikme yapısı, değişken regresyon katsayılarının ortalaması ...
 • Uluslararası iş ortaklıklarının nitelikleri ve kuruluş nedenleri 

  Kula, Veysel; Tatoğlu, Ekrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışma öncelikle iş ortaklıklarının karakteristiklerinin ve diğer stratejik işbirliklerinden ayırt edici özelliklerinin detaylı bir analizini sunmaktadır. İş ortaklıklarının farklı tanımları ortaya konmuştur. Çalışmada ...
 • Cumhuriyet ve Hukuk Devrimi 

  Sezer, Yasin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Atatürk ve arkadaşları Türkiye'nin çağdaş medeni düzeyine ulaşabilmesi için ülkemizde bir çok devrim yapmışlardır. Bu bağlamda hukuk alanında da devrim yapılmıştır. Türk hukuk devrimiyle İslami esaslara dayanan önceki hukuk ...
 • Petrol ve Azerbaycan ekonomisi 1993-1997 

  Aydoğuş, İsmail; Akçay, Selçuk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Azerbaycan zengin ham petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir. Sahip olduğu doğal zengin kaynaklar Azerbaycan ekonomisinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Azerbaycan ekonomisi artan bir şekilde petrole bağlı ...
 • Yeni dünya ekonomik düzeni ve güç dengeleri 

  Kutlu, Erol; Afşar, Muharrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Son 20-25 yılda dünya ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle 1970'lerin sonlarında uygulamaya konulan yeni dünya ekonomik düzeni bazı oluşumları yaratmaktadır. Bu çalışmada hem yeni dünya ekonomik düzeni, ...
 • Finansal globalleşme 

  Masca, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  İletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucu finans piyasalarının globalleşmesi ve finansal liberalleşmeyle birlikte uluslararası sermayenin hareket kabiliyeti artmıştır. Günümüzde sadece döviz piyasalarındaki günlük işlem ...
 • Kamu harcamaları-bütçe açıkları ilişkisi 

  Güngör, Kamil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamalarında bir artış olmuştur. Bu artışlar daha çok aktif maliye politikası ve kamu tercihi perspektifine yönelik politikaların ...
 • Geçici vergi kavramı ve vergi adaleti açısından önemi 

  Bayraklı, Hasan Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Geçici vergi, gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler ile kurumlar vergisi mükelleflerinin tabi olduğu bir vergidir. Faaliyetin icra edildiği hesap dönemi içerisinde altışar aylık ...
 • 1923-1929 dönemi maliye politikaları 

  Vural, İstiklal Y. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışmanın amacı Türkiye'de 1923-29 döneminde uygulanan maliye politikalarını incelemektir. Bu dönemde her ne kadar bazı devlet müdahaleleri söz konusu ise de Türkiye liberal bir politika takip etti. Bu dönemde uygulanan ...
 • Gelir vergisindeki vergi ödeme sürelerinin vergi yüküne etkisi 

  Değirmendereli, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Vergide adaleti sağlayabilmenin şartlarından biri eşit durumda olan mükelleflerin eşit bir şekilde vergilendirmektir (yatay Bunun için de aynı durumda olan mükelleflerin vergi yüklerinin de aynı olmasıdır. Dolayısıyla ...

View more